มาระโก 3 TNCV - Evanđelje po Marku 3 CRO

มาระโก
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

มาระโก 3

1อีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเข้าไปในธรรมศาลาและมีชายมือลีบคนหนึ่งอยู่ที่นั่น บางคนกำลังหาเหตุที่จะกล่าวโทษพระเยซู จึงคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าพระองค์จะรักษาชายคนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่ พระเยซูตรัสกับชายที่มือลีบนั้นว่า “มายืนข้างหน้านี่สิ”

แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ทำดีหรือทำชั่ว ช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต อย่างไหนที่ถูกต้องตามบทบัญญัติในวันสะบาโต?” แต่เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่

พระองค์ทอดพระเนตรพวกเขาโดยรอบด้วยพระพิโรธ ทรงเศร้าพระทัยนักที่พวกเขาใจแข็งกระด้าง พระองค์ตรัสกับชายคนนั้นว่า “จงเหยียดมือออกมา” เขาก็ทำตามและมือของเขาก็กลับเป็นปกติทุกอย่าง พวกฟาริสีจึงออกไปเริ่มคบคิดกับกลุ่มผู้สนับสนุนเฮโรดว่าจะฆ่าพระเยซูได้อย่างไร

ฝูงชนติดตามพระเยซู

พระเยซูกับสาวกปลีกตัวจากที่นั่นไปยังทะเลสาบ มีฝูงชนกลุ่มใหญ่จากแคว้นกาลิลีติดตามมา เมื่อได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ คนเป็นอันมากจากแคว้นยูเดีย กรุงเยรูซาเล็ม แคว้นอิดูเมอาและอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน ตลอดจนแถบเมืองไทระและเมืองไซดอนพากันมาหาพระองค์ เพราะฝูงชนเหล่านี้พระเยซูจึงตรัสสั่งสาวกให้เตรียมเรือเล็กพร้อมไว้สำหรับพระองค์ เพื่อไม่ให้ผู้คนมาเบียดเสียดพระองค์ 10 เนื่องจากพระเยซูได้ทรงรักษาคนเป็นอันมาก ผู้ที่ป่วยด้วยโรคต่างๆ จึงเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อจะได้แตะต้องพระองค์ 11 ทุกครั้งที่วิญญาณชั่ว[a]เห็นพระองค์ พวกมันจะหมอบกราบและร้องว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” 12 แต่พระองค์ทรงห้ามพวกมันเด็ดขาดไม่ให้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด

การแต่งตั้งอัครทูตสิบสองคน

13 พระเยซูเสด็จขึ้นบนภูเขาและทรงเรียกบรรดาผู้ที่ทรงประสงค์มาพบ และพวกเขาก็มาหาพระองค์ 14 พระองค์ทรงแต่งตั้งคนสิบสองคนเป็นอัครทูต[b]ให้อยู่กับพระองค์ และพระองค์จะทรงส่งพวกเขาออกไปเทศนา 15 และทรงให้พวกเขามีฤทธิ์อำนาจที่จะขับผี 16 สาวกทั้งสิบสองคนนี้ได้แก่ซีโมน (ประทานชื่อให้ว่า เปโตร) 17 ยากอบบุตรเศเบดีกับยอห์นผู้เป็นน้องชาย (ประทานชื่อให้ทั้งคู่ว่า โบอาเนอเย หมายถึง ลูกฟ้าร้อง) 18 อันดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนพรรคชาตินิยม 19 และยูดาสอิสคาริโอทผู้ทรยศพระองค์

พระเยซูกับเบเอลเซบุบ

20 แล้วพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้าน ฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีกจนพระองค์กับสาวกไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหาร 21 เมื่อครอบครัวของพระองค์ได้ยินเรื่องนี้ก็มาเพื่อจะรั้งพระองค์ไว้ เพราะพวกเขาพูดว่า “เขาเสียสติไปแล้ว”

22 และพวกธรรมาจารย์ซึ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขาถูกเบเอลเซบุบ[c]เข้าสิง! จึงขับผีออกได้โดยอาศัยเจ้าแห่งผี”

23 พระเยซูจึงทรงเรียกพวกเขามาและตรัสกับพวกเขาโดยยกคำอุปมาว่า “ซาตานจะไล่ซาตานออกได้อย่างไร? 24 หากอาณาจักรใดแตกแยกกันเองอาณาจักรนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ 25 หากครอบครัวใดแตกแยกกันเองครอบครัวนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ 26 และถ้าซาตานต่อต้านตัวเองและแตกแยกกัน มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ จุดจบของมันก็มาถึงแล้ว 27 อันที่จริงไม่มีใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงและขนเอาทรัพย์สินของเขาไป เว้นแต่จะจับคนแข็งแรงนั้นมัดไว้ก่อนแล้วจึงปล้นบ้านของเขาได้ 28 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าบาปและการหมิ่นประมาททุกอย่างของมนุษย์ทรงอภัยให้ได้ 29 แต่ผู้ใดหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันได้รับการอภัย เขาได้ทำความผิดอันเป็นบาปที่ติดตัวไปตลอดกาล”

30 พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะพวกเขากล่าวว่า “เขามีวิญญาณชั่วเข้าสิง”

มารดากับน้องชายของพระเยซู

31 แล้วมารดากับน้องๆ ของพระเยซูก็มาถึง พวกเขายืนอยู่ด้านนอกและให้คนเข้าไปเรียกพระองค์ 32 ฝูงชนนั่งอยู่รอบพระองค์ พวกเขาทูลพระองค์ว่า “มารดากับน้องชายของท่านมารอพบท่านอยู่ด้านนอก”

33 พระองค์ตรัสถามว่า “ใครคือมารดาหรือพี่น้องของเรา?”

34 แล้วพระองค์ทรงมองดูบรรดาผู้ที่นั่งอยู่รอบพระองค์และตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา! 35 ผู้ใดทำตามพระทัยของพระเจ้าผู้นั้นแหละคือมารดาและพี่น้องชายหญิงของเรา”

Notas al pie

  1. 3:11 ภาษากรีกว่าโสโครกเช่นเดียวกับข้อ 30
  2. 3:14 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาไม่มีข้อความว่าเป็นอัครทูต
  3. 3:22 ภาษากรีกว่าเบเซบูลหรือเบเอลเซบูล

Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 3

Isus iscjeljuje u subotu

1Isus ponovno ode u tamošnju sinagogu. Ondje je bio neki čovjek usahnule ruke.

Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu da ga mogu optužiti.

Isus pozove čovjeka da priđe i stane pred skup.

Zatim im reče: 'Znamo što nam naš zakon dopušta činiti subotom: dobro, a ne zlo. Dopušta nam spasiti život, a ne uništiti ga.' Šutjeli su.

Srdito ih pogleda duboko ožalošćen tvrdoćom njihovih srca te reče čovjeku: 'Ispruži ruku!' On ju ispruži, a ruka mu ozdravi.

Farizeji se smjesta odu dogovoriti s herodovcima da ubiju Isusa.

Mnoštvo slijedi Isusa

Isus i njegovi učenici odu na jezero, a za njima krene veliko mnoštvo iz cijele Galileje, Judeje,

Jeruzalema, Idumeje, s istočne strane Jordana, čak i iz okolice Tira i Sidona. Vijest o čudima koje je činio nadaleko se pročula, pa su ga dolazili osobno vidjeti.

Isus reče učenicima da mu dovezu čamac koji će biti spreman ako se mnoštvo previše natisne oko njega.

10 Toga je dana mnoge iscijelio pa je na njega nahrupilo golemo mnoštvo bolesnika pokušavajući ga dotaknuti.

11 Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali: 'Ti si Božji Sin!'

12 A on im je oštro zabranjivao da ga očituju.

Isus izabira dvanaestoricu apostola

13 Zatim ode u goru i pozove one koje je izabrao da mu se ondje pridruže te oni dođu.

14 Od njih odabere dvanaestoricu apostola da ga prate, da ih šalje propovijedati

15 i da imaju vlast istjerivati zloduhe.

16 Evo imena Dvanaestorice što ih je izabrao:
    Šimun (kojemu je nadjenuo ime Petar),

17 Jakov i Ivan
    (Zebedejevi sinovi, kojima je Isus dao nadimak Sinovi groma[a]),

18 Andrija,
    Filip,
    Bartolomej,
    Matej,
    Toma,
    Jakov (Alfejev sin),
    Tadej,
    Šimun (član političke stranke koja se
            zalagala za nasilno svrgavanje rimske vlasti) i

19 Juda Iškariotski (koji ga je poslije izdao).

Isus i knez zloduha

20 Kad se vratio u dom gdje je boravio, opet je nagrnulo toliko mnoštvo da nisu stigli ni jesti.

21 Kad su za to čuli njegovi, dođu ga odvesti jer su govorili da je izvan sebe.

22 Ali pismoznanci što su došli iz Jeruzalema rekoše da ga je opsjeo Beelzebub, knez zloduha, pa da uz njegovu pomoć izgoni zloduhe.

23 Isus dozove ljude i počne im govoriti u prispodobama: 'Kako može Sotona izgoniti Sotonu?

24 Kraljevstvo koje je u sebi podvojeno propast će.

25 Dom u kojemu vlada nesloga ne može se održati.

26 Ako se dakle Sotona bori sam protiv sebe, kako će opstati? Ne bi uspio u tome.

27 Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga a da ga najprije ne svežete. Tek ga tada možete orobiti.

28 Zaista vam kažem da se svaki ljudski grijeh može oprostiti, pa čak i hula.

29 Ali hula na Svetoga Duha nikad se ne može oprostiti. To je vječni grijeh.

30 To im reče jer su govorili da ima nečistog duha.

Prava Isusova obitelj

31 Stigli su onamo njegova majka i braća te mu po nekim ljudima poručili da iziđe razgovarati s njima.

32 Oko njega je sjedilo mnoštvo kad mu rekoše: 'Vani su ti majka, braća i sestre,[b] žele te vidjeti.'

33 On im odgovori: 'Tko mi je majka? Tko su mi braća?'

34 Pogleda ljude koji su sjedili u krugu oko njega, pa reče: 'Ovo su mi majka i braća!

35 Tko god tvori Božju volju, taj mi je brat, sestra i majka.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Marku 3:17 U grčkome: Boanerges.
  2. Evanđelje po Marku 3:32 U nekim grčkim rukopisima ne piše: i sestre.