มาระโก 16 TNCV - Mark 16 NLT

มาระโก
Elegir capítulo 16

Thai New Contemporary Bible

มาระโก 16

การคืนพระชนม์

1เมื่อวันสะบาโตผ่านไปมารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบ และสะโลเมซื้อเครื่องหอมมาเพื่อชโลมพระศพพระเยซู เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นพวกเขามายังอุโมงค์ และถามกันว่า “ใครจะช่วยกลิ้งหินจากปากอุโมงค์?”

แต่เมื่อมองไปก็เห็นหินก้อนนั้นซึ่งใหญ่มากถูกกลิ้งออกไปแล้ว เมื่อเข้าไปในอุโมงค์ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดสีขาวนั่งอยู่ทางขวาพวกนางก็ตกใจกลัว

ผู้นั้นกล่าวว่า “อย่าตื่นตกใจไปเลย พวกเจ้ามาหาพระเยซูแห่งนาซาเร็ธผู้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว! พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ จงดูที่ที่เขาวางพระศพเถิด จงไปบอกพวกสาวกรวมทั้งเปโตรว่า ‘พระองค์กำลังเสด็จไปแคว้นกาลิลีก่อนหน้าพวกท่าน ท่านจะพบพระองค์ที่นั่นดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้’ ”

ผู้หญิงเหล่านั้นตกตะลึงกลัวจนตัวสั่น จึงพากันออกจากอุโมงค์อย่างรวดเร็ว พวกเขาไม่ได้พูดอะไรกับใครเพราะกลัว

(สำเนาต้นฉบับเก่าแก่ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและหลักฐานโบราณบางฉบับไม่มีพระธรรมมาระโก 16:9-20)

เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้น พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาเป็นคนแรก คือมารีย์คนที่พระเยซูทรงขับผีออกเจ็ดตน 10 มารีย์จึงไปบอกบรรดาผู้ที่อยู่กับพระองค์ พวกเขากำลังร้องไห้ทุกข์โศกอยู่ 11 เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่และมารีย์ได้เห็นพระองค์ พวกเขาก็ไม่เชื่อ

12 ภายหลังพระเยซูทรงปรากฏในพระกายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคนขณะที่พวกเขาเดินอยู่นอกเมือง 13 ทั้งสองกลับมาเล่าให้คนอื่นๆ ฟัง แต่พวกนั้นก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกัน

14 ต่อมาพระเยซูทรงปรากฏแก่สาวกสิบเอ็ดคนนั้นขณะที่พวกเขากำลังรับประทานอาหาร พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาที่ขาดความเชื่อและดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อผู้ที่เห็นพระองค์หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว

15 พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวง 16 ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาจะรอด ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินโทษ 17 ผู้ที่เชื่อจะมีหมายสำคัญดังนี้คือ เขาทั้งหลายจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่ๆ 18 เขาจะจับงูด้วยมือเปล่า และเมื่อดื่มพิษร้ายเขาจะไม่เป็นอันตรายเลย เขาจะวางมือให้คนเจ็บคนป่วยและคนเหล่านั้นจะหายโรค”

19 เมื่อองค์พระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วพระองค์ก็ทรงถูกรับขึ้นสู่สวรรค์และประทับนั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 20 ฝ่ายเหล่าสาวกออกไปเทศนาทุกหนทุกแห่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและรับรองพระดำรัสของพระองค์โดยหมายสำคัญที่เกิดขึ้น

New Living Translation

Mark 16

The Resurrection

1Saturday evening, when the Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus’ body. Very early on Sunday morning,[a] just at sunrise, they went to the tomb. On the way they were asking each other, “Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?” But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside.

When they entered the tomb, they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side. The women were shocked, but the angel said, “Don’t be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth,[b] who was crucified. He isn’t here! He is risen from the dead! Look, this is where they laid his body. Now go and tell his disciples, including Peter, that Jesus is going ahead of you to Galilee. You will see him there, just as he told you before he died.”

The women fled from the tomb, trembling and bewildered, and they said nothing to anyone because they were too frightened.[c]


[The most ancient manuscripts of Mark conclude with verse 16:8. Later manuscripts add one or both of the following endings.]

[Shorter Ending of Mark]

Then they briefly reported all this to Peter and his companions. Afterward Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amen.

[Longer Ending of Mark]

After Jesus rose from the dead early on Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene, the woman from whom he had cast out seven demons. 10 She went to the disciples, who were grieving and weeping, and told them what had happened. 11 But when she told them that Jesus was alive and she had seen him, they didn’t believe her.

12 Afterward he appeared in a different form to two of his followers who were walking from Jerusalem into the country. 13 They rushed back to tell the others, but no one believed them.

14 Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead.[d]

15 And then he told them, “Go into all the world and preach the Good News to everyone. 16 Anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. 17 These miraculous signs will accompany those who believe: They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages.[e] 18 They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won’t hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed.”

19 When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God’s right hand. 20 And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs.

Notas al pie

  1. 16:2 Greek on the first day of the week; also in 16:9.
  2. 16:6 Or Jesus the Nazarene.
  3. 16:8 The most reliable early manuscripts of the Gospel of Mark end at verse 8. Other manuscripts include various endings to the Gospel. A few include both the “shorter ending” and the “longer ending.” The majority of manuscripts include the “longer ending” immediately after verse 8.
  4. 16:14 Some early manuscripts add: And they excused themselves, saying, “This age of lawlessness and unbelief is under Satan, who does not permit God’s truth and power to conquer the evil [unclean] spirits. Therefore, reveal your justice now.” This is what they said to Christ. And Christ replied to them, “The period of years of Satan’s power has been fulfilled, but other dreadful things will happen soon. And I was handed over to death for those who have sinned, so that they may return to the truth and sin no more, and so they may inherit the spiritual, incorruptible, and righteous glory in heaven.”
  5. 16:17 Or new tongues; some manuscripts do not include new.