มาระโก 1 TNCV - Mark 1 AMP

มาระโก
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

มาระโก 1

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

1ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า[a] เริ่มต้นดังนี้

ในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะมีเขียนไว้ว่า
“ดูเถิด เราจะส่งทูตของเรามาก่อนท่าน
เพื่อเตรียมทางไว้ให้ท่าน”[b]
“เสียงของผู้หนึ่งร้องในถิ่นกันดารว่า
‘จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
จงทำทางสำหรับพระองค์ให้ตรงไป’ ”[c]

แล้วยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็ได้ปรากฏตัวในถิ่นกันดารและเทศนาเรื่องบัพติศมาอันแสดงถึงการกลับใจใหม่เพื่อรับการอภัยโทษบาป ผู้คนทั่วแคว้นยูเดียและชาวกรุงเยรูซาเล็มพากันมาหายอห์น เมื่อสารภาพบาปทั้งหลายของตนแล้ว ยอห์นก็ให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน ยอห์นสวมเสื้อผ้าที่ทำจากขนอูฐ คาดเข็มขัดหนัง และกินตั๊กแตนกับน้ำผึ้งป่าเป็นอาหาร เขาประกาศว่า “ภายหลังเราจะมีผู้หนึ่งเสด็จมา ทรงยิ่งใหญ่กว่าเรา ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้แต่จะโน้มกายลงแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ เราให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ[d]แต่พระองค์จะทรงให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

พระเยซูทรงรับบัพติศมาและถูกมารทดลอง

ครั้งนั้นพระเยซูเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน 10 ขณะที่พระเยซูขึ้นจากน้ำ พระองค์ทรงเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพระวิญญาณดุจนกพิราบลงมาประทับบนพระองค์ 11 แล้วมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า “เจ้าคือลูกของเรา ผู้ที่เรารัก เราพอใจเจ้ายิ่งนัก”

12 ทันใดนั้นพระวิญญาณทรงส่งพระองค์ไปยังถิ่นกันดาร 13 และพระองค์ทรงถูกซาตานทดลองตลอดสี่สิบวันสี่สิบคืนที่ทรงอยู่ที่นั่น พระองค์ทรงอยู่กับสัตว์ป่าและเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์

ทรงเรียกสาวกกลุ่มแรก

14 หลังจากยอห์นถูกขังคุก พระเยซูเสด็จสู่แคว้นกาลิลี ทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 15 พระองค์ตรัสว่า “ถึงเวลาแล้ว อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐ!”

16 ขณะพระเยซูทรงดำเนินอยู่ริมทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทรงเห็นซีโมนกับน้องชายชื่ออันดรูว์กำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบ ทั้งสองเป็นชาวประมง 17 พระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด แล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” 18 ทั้งสองก็ละแหติดตามพระองค์ไปทันที

19 เมื่อเสด็จต่อไปอีกหน่อยก็ทรงเห็นยากอบบุตรเศเบดีกับยอห์นผู้เป็นน้องชายของยากอบกำลังชุนอวนอยู่ในเรือ 20 พระองค์ทรงเรียกเขาทันทีโดยไม่รอช้า ทั้งสองก็ละเศเบดีผู้เป็นบิดาไว้ที่เรือกับลูกจ้างและติดตามพระองค์ไป

พระเยซูทรงขับไล่วิญญาณชั่ว

21 พระเยซูกับสาวกมายังเมืองคาเปอรนาอุม เมื่อถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงเข้าไปในธรรมศาลาและทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน 22 ประชาชนล้วนทึ่งในคำสอนของพระองค์ยิ่งนัก เพราะพระองค์ทรงสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจ ผิดกับพวกธรรมาจารย์ 23 ขณะนั้นชายคนหนึ่งในธรรมศาลาซึ่งถูกวิญญาณชั่ว[e]ตนหนึ่งเข้าสิงได้ร้องขึ้นมาว่า 24 “พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ท่านต้องการอะไรจากพวกเรา? ท่านมาเพื่อทำลายพวกเราหรือ? ข้ารู้ว่าท่านเป็นใคร ท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า!”

25 พระเยซูตรัสสั่งอย่างเฉียบขาดว่า “เงียบ! ออกมาจากเขาเดี๋ยวนี้!” 26 วิญญาณชั่วก็ทำให้คนนั้นชักอย่างรุนแรง แล้วกรีดร้องและออกมาจากเขา

27 ประชาชนล้วนประหลาดใจจนพูดกันว่า “อะไรกันนี่? เป็นคำสอนใหม่ ทั้งยังมีสิทธิอำนาจ! พระองค์ถึงขนาดสั่งวิญญาณชั่วและมันก็ทำตามคำสั่ง” 28 กิตติศัพท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลีอย่างรวดเร็ว

พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอันมาก

29 เมื่อออกมาจากธรรมศาลาพระเยซูกับสาวกรวมทั้งยากอบและยอห์นก็ไปยังบ้านของซีโมนกับอันดรูว์ 30 แม่ยายของซีโมนนอนเป็นไข้อยู่พวกเขาจึงทูลพระเยซู 31 พระองค์จึงทรงเข้าไปจับมือนาง ช่วยพยุงให้ลุกขึ้น อาการไข้ก็หายไป นางจึงปรนนิบัติพระองค์กับสาวก

32 เย็นวันนั้นหลังจากดวงอาทิตย์ตกดิน ประชาชนนำบรรดาคนป่วยและคนถูกผีสิงมาหาพระเยซู 33 คนทั้งเมืองมาออกันอยู่ที่ประตู 34 และพระเยซูได้ทรงรักษาคนจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคต่างๆ พระองค์ยังทรงขับผีออกหลายตน แต่ทรงห้ามผีเหล่านั้นไม่ให้พูดเพราะพวกมันรู้ว่าพระองค์คือใคร

พระเยซูทรงอธิษฐานในที่เงียบสงบ

35 ครั้นเวลาเช้ามืดพระเยซูทรงลุกขึ้นแล้วเสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงบเงียบและอธิษฐาน 36 ซีโมนกับเพื่อนๆ ออกตามหาพระองค์ 37 เมื่อพบแล้วจึงร้องทูลว่า “ใครต่อใครกำลังตามหาพระองค์!”

38 พระเยซูตรัสตอบว่า “ให้เราไปที่อื่นๆ ในละแวกใกล้เคียงกันเถิดเพื่อเราจะได้ไปเทศนาที่นั่นด้วย ที่เรามาก็เพื่อการนี้แหละ” 39 ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงเทศนาในธรรมศาลาของพวกเขาและทรงขับผีออกหลายตน

พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน

40 คนโรคเรื้อน[f]คนหนึ่งมาคุกเข่าทูลวิงวอนพระองค์ว่า “พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ถ้าพระองค์เต็มใจ”

41 พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องเขาและตรัสว่า “เราเต็มใจจะรักษา จงหายโรคเถิด!” 42 ทันใดนั้นโรคเรื้อนที่เป็นอยู่ก็หายไปและเขาก็กลับเป็นปกติ

43 พระเยซูทรงส่งเขาไปทันทีพร้อมกับกำชับว่า 44 “จงระวัง อย่าบอกเรื่องนี้แก่ผู้ใดเลยแต่จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับการที่ท่านหายจากโรคเรื้อนตามที่โมเสสสั่งไว้ เพื่อเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายโรคแล้ว” 45 แต่เขาเที่ยวป่าวประกาศเรื่องนี้ไปทั่วจนพระเยซูไม่สามารถเข้าเมืองอย่างเปิดเผยได้ แต่ประทับในที่เปลี่ยวนอกเมือง กระนั้นผู้คนจากทุกหนทุกแห่งก็ยังมาเข้าเฝ้าพระองค์

Notas al pie

 1. 1:1 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาไม่มีคำว่าพระบุตรของพระเจ้า
 2. 1:2 มลค. 3:1
 3. 1:3 อสย.40:3
 4. 1:8 หรือในน้ำ
 5. 1:23 ภาษากรีกว่าโสโครกเช่นเดียวกับข้อ 26 และ 27
 6. 1:40 คำภาษากรีกอาจหมายถึงโรคผิวหนังต่างๆ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงโรคเรื้อนเท่านั้น

Amplified Bible

Mark 1

The Preaching of John the Baptist

1The beginning of the [facts regarding the] good news of [a]Jesus Christ, the Son of God.

As it is written and forever remains in the [writings of the] prophet Isaiah:

Behold, I send My messenger ahead of You,
Who will prepare Your way—

A voice of one shouting in the wilderness,
Prepare the way of the Lord,
[b]Make His paths straight!’”

[c]John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins [that is, requiring a change of one’s old way of thinking, turning away from sin and seeking God and His righteousness]. And all the country of Judea and all the people of Jerusalem were continually going out to him; and they were being baptized by him in the Jordan River, as they confessed their sins. John wore clothing made of camel’s hair and had a [wide] leather [d]band around his waist, and he ate locusts and wild honey. And he was preaching, saying, “After me comes He who is mightier [more powerful, more noble] than I, and I am not worthy to stoop down and untie the straps of His sandals [even as His slave]. As for me, I baptized you [who came to me] with water [only]; but He will baptize you [who truly repent] [e]with the Holy Spirit.”

The Baptism of Jesus

In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. 10 [f]Immediately coming up out of the water, he (John) saw the heavens torn open, and the [g]Spirit like a dove descending on Him (Jesus); 11 and a [h]voice came out of heaven saying: “You are My beloved Son, in You I am well-pleased and delighted!”

12 Immediately the [Holy] Spirit forced Him out into the wilderness. 13 He was in the wilderness forty days being tempted [to do evil] by Satan; and He was with the wild animals, and the angels ministered continually to Him.

Jesus Preaches in Galilee

14 Now after John [the Baptist] was arrested and [i]taken into custody, Jesus went to Galilee, preaching the good news of [the kingdom of] God, 15 and saying, “The [appointed period of] time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent [change your inner self—your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance; seek God’s purpose for your life] and believe [with a deep, abiding trust] in the good news [regarding salvation].”

16 As Jesus was walking by the shore of the [j]Sea of Galilee, He saw Simon [Peter] and Simon’s brother, [k]Andrew, casting a net in the sea; for they were fishermen. 17 And Jesus said to them, [l]Follow Me [as My disciples, accepting Me as your Master and Teacher and walking the same path of life that I walk], and I will make you fishers of men.” 18 Immediately they left their nets and followed Him [becoming His disciples, believing and trusting in Him and following His example]. 19 Going on a little farther, He saw James the son of Zebedee, and his brother John, who were also in the boat mending and cleaning the nets. 20 Immediately Jesus called to them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired workers, and went away to follow Him [becoming His disciples, believing and trusting in Him and following His example].

21 They went into Capernaum, and immediately on the Sabbath Jesus went into the synagogue and began to teach. 22 They were completely amazed at His teaching; because He was teaching them as one having [God-given] authority, and not as the scribes. 23 Just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit; and he cried out [terribly from the depths of his throat], 24 saying, “[m]What business do You have with us, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!” 25 Jesus rebuked him, saying, “Be quiet (muzzled, silenced), and come out of him!” 26 The unclean spirit threw the man into convulsions, and screeching with a loud voice, came out of him. 27 They were all so amazed that they debated and questioned each other, saying, “What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits (demons), and they obey Him.” 28 Immediately the news about Him spread everywhere throughout the district surrounding Galilee.

Healing the Crowds

29 And immediately they left the synagogue and went into the house of Simon [Peter] and Andrew, accompanied by James and John. 30 Now Simon’s mother-in-law was lying sick with a fever; and immediately they told Him about her. 31 Jesus went to her, and taking her by the hand, raised her up; and the fever left her, and she began to serve them [as her guests].

32 Now when evening came, after the sun had set [and the Sabbath Day had ended, in a steady stream] they were bringing to Him all who were sick and those who were under the power of demons, 33 until the whole city had gathered together at the door. 34 And Jesus healed many who were suffering with various diseases; and He drove out many demons, but would not allow the demons to speak, because they knew Him [recognizing Him as the Son of God].

35 Early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left [the house], and went out to a secluded place, and was praying there. 36 Simon [Peter] and his companions searched [everywhere, looking anxiously] for Him, 37 and they found Him and said, “Everybody is looking for You!” 38 He replied, “Let us go on to the neighboring towns, so I may preach there also; that is why I came [from the Father].” 39 So He went throughout Galilee, preaching [the gospel] in their synagogues and casting out demons.

40 And a leper came to Him, begging Him and falling on his knees before Him, saying, “If You are willing, You are able to make me [n]clean.” 41 Moved with compassion [for his suffering], Jesus reached out with His hand and touched him, and said to him, “I am willing; be cleansed.” 42 The leprosy left him immediately and he was cleansed [completely healed and restored to health]. 43 And Jesus [deeply moved] admonished him sternly and sent him away immediately, 44 saying to him, “See that you tell no one anything [about this]; but go, show yourself to the priest and offer for your purification what Moses commanded, as proof to them [that you are really healed].” 45 But he went out and began to proclaim it freely and to spread the news [of his healing], to such an extent that Jesus could no longer openly enter a city [where He was known], but stayed out in the unpopulated places; yet people were still coming to Him from everywhere.

Notas al pie

 1. Mark 1:1 Mark’s gospel is believed to be directed primarily to Gentile believers in Rome. Since Gentiles would not necessarily be familiar with the Jewish title Messiah, he emphasizes instead the fact that Jesus is the Son of God.
 2. Mark 1:3 A ruler or nobleman traveling in the wilderness would have a crew of workmen preparing and clearing the road ahead of him. In spiritual terms, John the Baptist was clearing the way for the arrival of the Messiah by preparing the hearts of his followers.
 3. Mark 1:4 Considered the last of the Old Testament prophets, John the Baptist was the son of Zecharias (Zechariah) the priest and his wife, Elizabeth. Elizabeth and Mary, the mother of Jesus, were related (Luke 1:36), and Mary may have been with Elizabeth at the time John was born (Luke 1:56). John the Baptist is not to be confused with John the Apostle who, along with his brother James, was among the twelve disciples of Jesus.
 4. Mark 1:6 This band (sash, girdle) was about six inches wide and had clasps or fasteners in front. It was used to carry personal items such as a dagger, money or other necessary things.
 5. Mark 1:8 The Greek here can be translated with, in, or by.
 6. Mark 1:10 Mark uses the word “immediately” almost forty times in his gospel.
 7. Mark 1:10 The three persons of the Godhead were present: the Father, the Son, and the Holy Spirit.
 8. Mark 1:11 See note Matt 3:17.
 9. Mark 1:14 Cf 6:17 ff.
 10. Mark 1:16 A fresh water lake about 13 miles long and 7 miles wide, almost 700 feet below sea level and center of a busy fishing industry.
 11. Mark 1:16 One of the followers of John the Baptist (John 1:40).
 12. Mark 1:17 The concept of “follow” can represent three separate possibilities: in the early stages of His ministry, (1) walking with Him physically (literally), that is merely being in His presence regardless of personal belief or commitment; (2) accepting and identifying with the salvation He offered; and later on (3) being identified with Him by being subject to the scorn and rejection of unbelievers because of personal belief and commitment to Him.
 13. Mark 1:24 Lit What to me and to you, originally a Hebrew idiom which does not translate well into English. The idiom is meant to inform the other person that the speaker is not aware of any obligation between them and does not wish to deal with the other person (cf 2 Sam 16:10).
 14. Mark 1:40 Lepers were ceremonially unclean according to OT law (Lev 13:45, etc.) and were not to come into physical contact with other people. The leper’s request was the same as asking for healing.