มัทธิว 11 TNCV - Матай 11 CARS

มัทธิว
Elegir capítulo 11

Thai New Contemporary Bible

มัทธิว 11

พระเยซูกับยอห์นผู้ให้บัพติศมา

1หลังจากตรัสสั่งสาวกทั้งสิบสองคนจบแล้ว พระเยซูก็เสด็จจากที่นั่นไปสั่งสอนและเทศนาในเมืองต่างๆ ของแคว้นกาลิลี[a]

ขณะนั้นยอห์นถูกจองจำอยู่ในคุก เขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระราชกิจของพระคริสต์ เขาก็ส่งสาวกของเขา มาทูลถามพระองค์ว่า “ท่านคือผู้ที่จะมานั้นหรือเราจะต้องคอยผู้อื่น?”

พระเยซูตรัสตอบว่า “จงกลับไปรายงานสิ่งที่ท่านได้ยินได้เห็นแก่ยอห์น คือคนตาบอดมองเห็นได้ คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อน[b]หายจากโรค คนหูหนวกกลับได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่คนยากไร้ คนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะเราก็เป็นสุข”

ขณะที่สาวกของยอห์นกำลังจะจากไป พระเยซูก็เริ่มตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอห์นว่า “พวกท่านออกไปดูอะไรในถิ่นกันดาร? ดูต้นอ้อลู่ตามลมหรือ? หากไม่ใช่ ท่านออกไปดูอะไร? ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้อดีหรือ? ไม่ใช่ คนนุ่งห่มผ้าเนื้อดีย่อมอยู่ในวังของกษัตริย์ ถ้าเช่นนั้นท่านออกไปดูอะไร? ผู้เผยพระวจนะหรือ? ใช่แล้ว เราบอกท่านว่ายอห์นเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะเสียอีก 10 นี่แหละคือผู้ที่มีเขียนถึงไว้ว่า

“ ‘ดูเถิด เราจะส่งทูตของเรามาก่อนท่าน
เพื่อเตรียมทางไว้ให้ท่านล่วงหน้า’[c]

11 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากผู้หญิงไม่มีคนไหนยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมา กระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น 12 ตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้บัพติศมาจนถึงทุกวันนี้ อาณาจักรสวรรค์กำลังตกอยู่ในความรุนแรงและพวกใช้ความรุนแรงพยายามจะเข้ายึดมัน[d] 13 เพราะว่าหนังสือผู้เผยพระวจนะและหนังสือบทบัญญัติทั้งปวงได้พยากรณ์มาจนถึงยอห์น 14 และหากพวกท่านเต็มใจจะรับ ยอห์นนี่แหละคือเอลียาห์ซึ่งจะมานั้น 15 ใครมีหูที่จะฟังก็จงฟังเถิด

16 “เราจะเปรียบคนในชั่วอายุนี้กับสิ่งใดดี? เขาเป็นเหมือนเด็กๆ ที่นั่งอยู่กลางตลาดและร้องบอกคนอื่นๆ ว่า

17 “ ‘เราเป่าปี่ให้
พวกเธอก็ไม่เต้นรำ
เราร้องเพลงไว้อาลัย
พวกเธอก็ไม่ทุกข์โศก’

18 เพราะยอห์นมาไม่กินไม่ดื่ม พวกเขาก็กล่าวว่า ‘เขามีผีสิง’ 19 บุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม พวกเขาก็กล่าวว่า ‘นี่คือคนตะกละและขี้เมา สหายของคนเก็บภาษีและ “คนบาป” ’ แต่ปัญญาของพระเจ้าก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องโดยผลของมันเอง”

วิบัติแก่เมืองที่ไม่กลับใจใหม่

20 แล้วพระเยซูทรงเริ่มกล่าวโทษเมืองต่างๆ เพราะพวกเขาไม่ยอมกลับใจใหม่ทั้งที่พระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ส่วนใหญ่ในเมืองเหล่านั้น 21 “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน! วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา! หากการอัศจรรย์ที่ทำในเมืองของเจ้าได้ทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน พวกเขาคงนุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งจมขี้เถ้าและกลับใจใหม่นานแล้ว 22 แต่เราบอกพวกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 23 ส่วนเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม เจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือ? ไม่เลย เจ้าจะต้องลงไปในเหวลึก[e]ต่างหาก ถ้าการอัศจรรย์ที่ทำในเมืองของเจ้าได้ทำที่เมืองโสโดม เมืองนั้นคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ 24 แต่เราบอกพวกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษของเมืองโสโดมก็ยังเบากว่าโทษของเจ้า”

การพักสงบสำหรับผู้เหนื่อยล้า

25 ขณะนั้นพระเยซูตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้จากคนฉลาดและผู้รู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาเด็กเล็กๆ 26 ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงเห็นชอบเช่นนั้น

27 “พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งทั้งปวงแก่เรา ไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรกับบรรดาผู้ที่พระบุตรทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระบิดาแก่เขา

28 “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านพักสงบ 29 จงรับแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจ แล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบ 30 เพราะแอกของเรานั้นพอเหมาะและภาระของเราก็เบา”

Notas al pie

 1. 11:1 ภาษากรีกว่าในเมืองต่างๆ ของพวกเขา
 2. 11:5 คำภาษากรีกอาจหมายถึงโรคผิวหนังต่างๆ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงโรคเรื้อนเท่านั้น
 3. 11:10 มลค. 3:1
 4. 11:12 หรืออาณาจักรสวรรค์กำลังรุดหน้าไปอย่างแข็งขัน และผู้ที่แข็งขันก็ฉวยไว้ได้
 5. 11:23 หรือแดนมรณา

Священное Писание (Восточный Перевод)

Матай 11

Вопрос пророка Яхии и ответ Исы Масиха

1Закончив давать наставления Своим двенадцати ученикам, Иса пошёл учить и проповедовать в городах Галилеи. Когда Яхия, находясь в темнице, услышал о том, что делает Масих, он послал своих учеников спросить Его:

– Ты ли Тот, Кто должен прийти,[a] или нам ожидать кого-то другого?

Иса им ответил:

– Пойдите и расскажите Яхии о том, что вы слышите и видите: слепые прозревают, хромые ходят, прокажённые очищаются, глухие слышат, мёртвые воскресают, и бедным возвещается Радостная Весть.[b] Благословен тот, кто не усомнится во Мне.

Свидетельство Исы Масиха о пророке Яхии

Когда ученики Яхии ушли, Иса начал говорить народу об Яхии:

– Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром?[c] Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. 10 Он тот, о ком написано:

«Вот, впереди Тебя (Масиха) посылаю Я вестника Моего,
    который приготовит Твой путь перед Тобою».[d]

11 Говорю вам истину: среди всех, кто когда-либо был рождён на земле, ещё не было человека более великого, чем пророк Яхия, но наименьший в Царстве Всевышнего – больше его.[e] 12 Со времени появления пророка Яхии и доныне Царство Всевышнего стремительно продвигается вперёд, и прилагающие усилие имеют доступ в него.[f] 13 Ведь ещё до Яхии в Книге Пророков и в Таурате были записаны пророчества о Царстве, 14 и если вы готовы это принять, то он – Ильяс[g], который должен прийти[h]. 15 У кого есть уши, пусть слышит!

16 Но с кем Мне сравнить это поколение? Оно подобно капризным детям, которые сидят на площади и кричат друг другу:

17 «Мы играли вам на свирели,
    а вы не плясали;
мы пели вам погребальные песни,
    а вы не печалились».

18 Смотрите, вот пришёл Яхия, не ест и не пьёт, и они говорят: «В нём демон». 19 Пришёл Ниспосланный как Человек, ест и пьёт, и они говорят: «Вот обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость Всевышнего видна в её делах.[i]

Горе нераскаявшимся городам

20 Затем Иса начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись.

21 – Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. 22 Но, говорю вам: в Судный день Тиру и Сидону будет легче, чем вам. 23 И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесён до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад[j],[k] потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и до сего дня. 24 Но говорю вам, что в Судный день Содому будет легче, чем тебе.

Покой обременённым

25 Иса продолжал:

– Я славлю Тебя, Отец, Владыка неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и учёных, открыл это младенцам. 26 Да, Отец, это было угодно Тебе!

27 Отец вверил Мне всё. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Отца.

28 Придите ко Мне, все уставшие и обременённые, и Я успокою вас. 29 Возьмите ярмо Моих повелений на себя и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдёте покой вашим душам.[l] 30 Ведь Моё ярмо не тяжело, и Моя ноша легка.

Notas al pie

 1. 11:3 То есть долгожданный Масих.
 2. 11:5 См. Ис. 29:18; 35:5-6; 61:1.
 3. 11:7 Этот риторический вопрос можно понять либо буквально («Любоваться тростником»), либо в переносном смысле («Смотреть на безвольного человека»).
 4. 11:10 Мал. 3:1.
 5. 11:11 Яхии выпала великая роль возвещать приход Масиха, но даже самый малый последователь Исы имеет огромное преимущество перед всеми людьми, жившими до пришествия Масиха, даже самыми великими из них.
 6. 11:12 Это очень сложное место, на которое существует много толкований. Вот другие популярные понимания этого отрывка: 1) «Царство Всевышнего подвергается атакам, и жестокие люди пытаются овладеть им»; 2) «Чтобы войти в Царство Всевышнего, нужно приложить усилие, и прилагающие усилие имеют доступ в него»; 3) «Царство Всевышнего стремительно продвигается вперёд, а жестокие люди пытаются овладеть им»; 4) «Царство Всевышнего вырывается на свободу, и его подданные являют его мощь» (см. Мих. 2:12-13).
 7. 11:14 Ильяс   – пророк, призывавший исраильский народ оставить грешный путь и вновь обратиться к признанию Всевышнего (см. 3 Цар. 17–4 Цар. 2).
 8. 11:14 См. Мал. 4:5.
 9. 11:19 Букв.: «И мудрость оправдана её делами». Существует ещё несколько вариантов перевода этого места, например: «Но истинная мудрость не противоречит сама себе». Кроме того, некоторые толкователи полагают, что мудростью здесь назван Сам Иса (см. Мудр. 8:22-23; 1 Кор. 1:24).
 10. 11:23 Букв.: «в мир мёртвых» (см. пояснительный словарь).
 11. 11:23 См. Ис. 14:13-15.
 12. 11:29 См. Иер. 6:16.