มัทธิว 1 TNCV - Matthew 1 NLT

มัทธิว
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

มัทธิว 1

ลำดับวงศ์ของพระเยซูคริสต์

1บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ผู้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมมีดังนี้

อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคเป็นบิดาของยาโคบ

ยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์กับพี่น้องของเขา

ยูดาห์เป็นบิดาของเปเรศกับเศราห์ มารดาของพวกเขาคือนางทามาร์

เปเรศเป็นบิดาของเฮสโรน

เฮสโรนเป็นบิดาของราม

รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ

อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชน

นาโชนเป็นบิดาของสัลโมน

สัลโมนเป็นบิดาของโบอาส มารดาของเขาคือนางราหับ

โบอาสเป็นบิดาของโอเบด มารดาของเขาคือนางรูธ

โอเบดเป็นบิดาของเจสซี

และเจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด

ดาวิดเป็นบิดาของโซโลมอน มารดาของโซโลมอนเคยเป็นภรรยาของอุรียาห์มาก่อน

โซโลมอนเป็นบิดาของเรโหโบอัม

เรโหโบอัมเป็นบิดาของอาบียาห์

อาบียาห์เป็นบิดาของอาสา

อาสาเป็นบิดาของเยโฮชาฟัท

เยโฮชาฟัทเป็นบิดาของเยโฮรัม

เยโฮรัมเป็นบิดาของอุสซียาห์

อุสซียาห์เป็นบิดาของโยธาม

โยธามเป็นบิดาของอาหัส

อาหัสเป็นบิดาของเฮเซคียาห์

10 เฮเซคียาห์เป็นบิดาของมนัสเสห์

มนัสเสห์เป็นบิดาของอาโมน

อาโมนเป็นบิดาของโยสิยาห์

11 และโยสิยาห์เป็นบิดาของเยโคนิยาห์[a]กับพี่น้องของเขาเมื่อครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลน

12 หลังจากตกเป็นเชลยที่บาบิโลนแล้ว

เยโคนิยาห์เป็นบิดาของเชอัลทิเอล

เชอัลทิเอลเป็นบิดาของเศรุบบาเบล

13 เศรุบบาเบลเป็นบิดาของอาบียุด

อาบียุดเป็นบิดาของเอลียาคิม

เอลียาคิมเป็นบิดาของอาซอร์

14 อาซอร์เป็นบิดาของศาโดก

ศาโดกเป็นบิดาของอาคิม

อาคิมเป็นบิดาของเอลีอูด

15 เอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาร์

เอเลอาซาร์เป็นบิดาของมัทธาน

มัทธานเป็นบิดาของยาโคบ

16 และยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟสามีของมารีย์ผู้ให้กำเนิดพระเยซูที่เรียกกันว่า พระคริสต์[b]

17 ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดมีสิบสี่ชั่วคน ตั้งแต่ดาวิดมาจนถึงเมื่อครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนมีสิบสี่ชั่วคน และตั้งแต่ครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนจนถึงพระคริสต์มีสิบสี่ชั่วคน

การประสูติของพระเยซูคริสต์

18 เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์มีดังนี้ มารีย์มารดาของพระองค์เป็นคู่หมั้นของโยเซฟ แต่ก่อนที่ทั้งสองจะอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน ปรากฏว่ามารีย์ได้ตั้งครรภ์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 เนื่องจากโยเซฟคู่หมั้นของนางเป็นคนดีมีคุณธรรมและไม่ประสงค์จะแพร่งพรายเรื่องนี้ให้นางต้องอับอายต่อหน้าธารกำนัล เขาจึงคิดที่จะถอนหมั้นอย่างเงียบๆ

20 แต่หลังจากที่เขาคิดจะทำเช่นนั้น ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาในความฝันและกล่าวว่า “โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาเลยเพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 นางจะให้กำเนิดบุตรชาย จงตั้งชื่อพระกุมารนั้นว่า เยซู[c] เพราะว่าพระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปทั้งหลายของเขา”

22 ทั้งหมดนี้เป็นจริงตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวว่า 23 “หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและเขาจะเรียกท่านว่า อิมมานูเอล”[d] ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

24 เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับมารีย์มาเป็นภรรยา 25 แต่เขาไม่ได้ร่วมหลับนอนกับนางจนกระทั่งมารีย์ให้กำเนิดบุตรชาย และเขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

Notas al pie

 1. 1:11 คือเยโฮยาคีนเช่นเดียวกับข้อ 12
 2. 1:16 หรือพระเมสสิยาห์ทั้งคำว่า “พระคริสต์” (เป็นคำกรีก) และ “พระเมสสิยาห์” (เป็นคำฮีบรู) แปลว่า “ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้”
 3. 1:21 “เยซู” เป็นคำกรีกของคำว่า “โยชูวา” ในภาษาฮีบรู ซึ่งแปลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้รอด”
 4. 1:23 อสย.7:14

New Living Translation

Matthew 1

The Ancestors of Jesus the Messiah

1This is a record of the ancestors of Jesus the Messiah, a descendant of David and of Abraham[a]:

Abraham was the father of Isaac.
Isaac was the father of Jacob.
Jacob was the father of Judah and his brothers.
Judah was the father of Perez and Zerah (whose mother was Tamar).
Perez was the father of Hezron.
Hezron was the father of Ram.[b]
Ram was the father of Amminadab.
Amminadab was the father of Nahshon.
Nahshon was the father of Salmon.
Salmon was the father of Boaz (whose mother was Rahab).
Boaz was the father of Obed (whose mother was Ruth).
Obed was the father of Jesse.
Jesse was the father of King David.
David was the father of Solomon (whose mother was Bathsheba, the widow of Uriah).
Solomon was the father of Rehoboam.
Rehoboam was the father of Abijah.
Abijah was the father of Asa.[c]
Asa was the father of Jehoshaphat.
Jehoshaphat was the father of Jehoram.[d]
Jehoram was the father[e] of Uzziah.
Uzziah was the father of Jotham.
Jotham was the father of Ahaz.
Ahaz was the father of Hezekiah.
10 Hezekiah was the father of Manasseh.
Manasseh was the father of Amon.[f]
Amon was the father of Josiah.
11 Josiah was the father of Jehoiachin[g] and his brothers (born at the time of the exile to Babylon).
12 After the Babylonian exile:
Jehoiachin was the father of Shealtiel.
Shealtiel was the father of Zerubbabel.
13 Zerubbabel was the father of Abiud.
Abiud was the father of Eliakim.
Eliakim was the father of Azor.
14 Azor was the father of Zadok.
Zadok was the father of Akim.
Akim was the father of Eliud.
15 Eliud was the father of Eleazar.
Eleazar was the father of Matthan.
Matthan was the father of Jacob.
16 Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary.
Mary gave birth to Jesus, who is called the Messiah.

17 All those listed above include fourteen generations from Abraham to David, fourteen from David to the Babylonian exile, and fourteen from the Babylonian exile to the Messiah.

The Birth of Jesus the Messiah

18 This is how Jesus the Messiah was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. 19 Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement[h] quietly.

20 As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. “Joseph, son of David,” the angel said, “do not be afraid to take Mary as your wife. For the child within her was conceived by the Holy Spirit. 21 And she will have a son, and you are to name him Jesus,[i] for he will save his people from their sins.”

22 All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet:

23 “Look! The virgin will conceive a child!
    She will give birth to a son,
and they will call him Immanuel,[j]
    which means ‘God is with us.’”

24 When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. 25 But he did not have sexual relations with her until her son was born. And Joseph named him Jesus.

Notas al pie

 1. 1:1 Greek Jesus the Messiah, Son of David and son of Abraham.
 2. 1:3 Greek Aram, a variant spelling of Ram; also in 1:4. See 1 Chr 2:9-10.
 3. 1:7 Greek Asaph, a variant spelling of Asa; also in 1:8. See 1 Chr 3:10.
 4. 1:8a Greek Joram, a variant spelling of Jehoram; also in 1:8b. See 1 Kgs 22:50 and note at 1 Chr 3:11.
 5. 1:8b Or ancestor; also in 1:11.
 6. 1:10 Greek Amos, a variant spelling of Amon; also in 1:10b. See 1 Chr 3:14.
 7. 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin; also in 1:12. See 2 Kgs 24:6 and note at 1 Chr 3:16.
 8. 1:19 Greek to divorce her.
 9. 1:21 Jesus means “The Lord saves.”
 10. 1:23 Isa 7:14; 8:8, 10 (Greek version).