มัทธิว 1 TNCV - Мат 1 CARST

มัทธิว
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

มัทธิว 1

ลำดับวงศ์ของพระเยซูคริสต์

1บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ผู้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมมีดังนี้

อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคเป็นบิดาของยาโคบ

ยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์กับพี่น้องของเขา

ยูดาห์เป็นบิดาของเปเรศกับเศราห์ มารดาของพวกเขาคือนางทามาร์

เปเรศเป็นบิดาของเฮสโรน

เฮสโรนเป็นบิดาของราม

รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ

อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชน

นาโชนเป็นบิดาของสัลโมน

สัลโมนเป็นบิดาของโบอาส มารดาของเขาคือนางราหับ

โบอาสเป็นบิดาของโอเบด มารดาของเขาคือนางรูธ

โอเบดเป็นบิดาของเจสซี

และเจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด

ดาวิดเป็นบิดาของโซโลมอน มารดาของโซโลมอนเคยเป็นภรรยาของอุรียาห์มาก่อน

โซโลมอนเป็นบิดาของเรโหโบอัม

เรโหโบอัมเป็นบิดาของอาบียาห์

อาบียาห์เป็นบิดาของอาสา

อาสาเป็นบิดาของเยโฮชาฟัท

เยโฮชาฟัทเป็นบิดาของเยโฮรัม

เยโฮรัมเป็นบิดาของอุสซียาห์

อุสซียาห์เป็นบิดาของโยธาม

โยธามเป็นบิดาของอาหัส

อาหัสเป็นบิดาของเฮเซคียาห์

10 เฮเซคียาห์เป็นบิดาของมนัสเสห์

มนัสเสห์เป็นบิดาของอาโมน

อาโมนเป็นบิดาของโยสิยาห์

11 และโยสิยาห์เป็นบิดาของเยโคนิยาห์[a]กับพี่น้องของเขาเมื่อครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลน

12 หลังจากตกเป็นเชลยที่บาบิโลนแล้ว

เยโคนิยาห์เป็นบิดาของเชอัลทิเอล

เชอัลทิเอลเป็นบิดาของเศรุบบาเบล

13 เศรุบบาเบลเป็นบิดาของอาบียุด

อาบียุดเป็นบิดาของเอลียาคิม

เอลียาคิมเป็นบิดาของอาซอร์

14 อาซอร์เป็นบิดาของศาโดก

ศาโดกเป็นบิดาของอาคิม

อาคิมเป็นบิดาของเอลีอูด

15 เอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาร์

เอเลอาซาร์เป็นบิดาของมัทธาน

มัทธานเป็นบิดาของยาโคบ

16 และยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟสามีของมารีย์ผู้ให้กำเนิดพระเยซูที่เรียกกันว่า พระคริสต์[b]

17 ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดมีสิบสี่ชั่วคน ตั้งแต่ดาวิดมาจนถึงเมื่อครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนมีสิบสี่ชั่วคน และตั้งแต่ครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนจนถึงพระคริสต์มีสิบสี่ชั่วคน

การประสูติของพระเยซูคริสต์

18 เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์มีดังนี้ มารีย์มารดาของพระองค์เป็นคู่หมั้นของโยเซฟ แต่ก่อนที่ทั้งสองจะอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน ปรากฏว่ามารีย์ได้ตั้งครรภ์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 เนื่องจากโยเซฟคู่หมั้นของนางเป็นคนดีมีคุณธรรมและไม่ประสงค์จะแพร่งพรายเรื่องนี้ให้นางต้องอับอายต่อหน้าธารกำนัล เขาจึงคิดที่จะถอนหมั้นอย่างเงียบๆ

20 แต่หลังจากที่เขาคิดจะทำเช่นนั้น ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาในความฝันและกล่าวว่า “โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาเลยเพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 นางจะให้กำเนิดบุตรชาย จงตั้งชื่อพระกุมารนั้นว่า เยซู[c] เพราะว่าพระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปทั้งหลายของเขา”

22 ทั้งหมดนี้เป็นจริงตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวว่า 23 “หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและเขาจะเรียกท่านว่า อิมมานูเอล”[d] ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

24 เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับมารีย์มาเป็นภรรยา 25 แต่เขาไม่ได้ร่วมหลับนอนกับนางจนกระทั่งมารีย์ให้กำเนิดบุตรชาย และเขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

Notas al pie

  1. 1:11 คือเยโฮยาคีนเช่นเดียวกับข้อ 12
  2. 1:16 หรือพระเมสสิยาห์ทั้งคำว่า “พระคริสต์” (เป็นคำกรีก) และ “พระเมสสิยาห์” (เป็นคำฮีบรู) แปลว่า “ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้”
  3. 1:21 “เยซู” เป็นคำกรีกของคำว่า “โยชูวา” ในภาษาฮีบรู ซึ่งแปลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้รอด”
  4. 1:23 อสย.7:14

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 1

Родословие Исо Масеха

1Вот родословие Исо Масеха[a], потомка Довуда, потомка Иброхима.

Иброхим был отцом Исхока,

Исхок – отцом Якуба,

Якуб – отцом Иуды и его братьев,

Иуда – отцом Фареца и Зераха, а их матерью была Фамарь.

Фарец был отцом Хецрона,

Хецрон – отцом Рама,

Рам был отцом Аминадава,

Аминадав – отцом Нахшона,

Нахшон – отцом Салмона,

Салмон – отцом Боаза, а его матерью была Рахав.

Боаз был отцом Овида, а его матерью была Рут.

Овид был отцом Есея, а Есей – отцом царя Довуда.

Довуд был отцом Сулаймона, а его матерью была бывшая жена Урии.

Сулаймон был отцом Реховоама,

Реховоам – отцом Авии,

Авия – отцом Осо,

Осо – отцом Иосафата,

Иосафат – отцом Иорама,

Иорам – отцом Уззии,

Уззия – отцом Иотама,

Иотам – отцом Ахаза,

Ахаз – отцом Езекии,

10 Езекия – отцом Манассы,

Манасса – отцом Амона,

Амон – отцом Иосии,

11 Иосия – отцом Иехонии и его братьев. В это время народ был переселён в Вавилон.

12 После переселения в Вавилон Иехония стал отцом Шеалтиила,

Шеалтиил был отцом Зоровавеля,

13 Зоровавель – отцом Авиуда,

Авиуд – отцом Элиакима,

Элиаким – отцом Азора,

14 Азор – отцом Цадока,

Цадок – отцом Ахима,

Ахим – отцом Элиуда,

15 Элиуд – отцом Элеазара,

Элеазар – отцом Матфана,

Матфан – отцом Якуба,

16 Якуб – отцом Юсуфа, мужа Марьям, которая и родила Исо, называемого Масехом.

17 Всего от Иброхима до Довуда было четырнадцать поколений, от Довуда до переселения в Вавилон – тоже четырнадцать, и четырнадцать поколений от переселения в Вавилон до рождения Масеха.[b]

Рождение Исо Масеха

18 История рождения Исо Масеха такова. Мать Исо, Марьям, была обручена с Юсуфом, но, прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Ребёнок, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19 Жених Марьям, Юсуф, был благочестивым человеком и, узнав о её беременности, хотел тайно расстаться с ней, не предавая дело огласке, чтобы Марьям избежала позора. 20 Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел от Вечного[c] и сказал:

– Юсуф, потомок царя Довуда! Не бойся взять Марьям в жёны, потому что её будущий ребёнок – от Святого Духа. 21 Она родит сына, и ты назовёшь Его Исо («Вечный спасает»), потому что Он спасёт Свой народ от грехов их![d]

22 Всё произошедшее с ними было исполнением того, что Вечный сказал через пророка: 23 «Вот, девственница забеременеет и родит сына, и назовут Его Иммануил»[e], что значит: «С нами Всевышний».

24 Пробудившись ото сна, Юсуф сделал так, как велел ему ангел от Вечного. Марьям стала женой Юсуфа, 25 но супружеской близости между ними не было, пока она не родила сына. Юсуф назвал Его Исо.

Notas al pie

  1. Мат 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Мат 1:17 Матто делит историю Исроила на три периода, в которые он включил по четырнадцать поколений. Но, скорее всего, на самом деле поколений было больше, чем записал автор. Авторы того времени могли сокращать родословные списки в соответствии с некой системой – вероятно, для облегчения запоминания. Поэтому в некоторых случаях слово «отец» может означать здесь более дальнего предка.
  3. Мат 1:20 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Имя Яхве («Он есть») указывает на активное участие Всевышнего в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Это и послужило причиной использования имени «Вечный» в данном переводе. Традиционный перевод: «Господь», «Сущий». См. Исх. 3:13-15.
  4. Мат 1:21 См. Заб. 129:8.
  5. Мат 1:23 Ис. 7:14.