มัทธิว 1 TNCV - Matthew 1 AMP

มัทธิว
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

มัทธิว 1

ลำดับวงศ์ของพระเยซูคริสต์

1บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ผู้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมมีดังนี้

อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคเป็นบิดาของยาโคบ

ยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์กับพี่น้องของเขา

ยูดาห์เป็นบิดาของเปเรศกับเศราห์ มารดาของพวกเขาคือนางทามาร์

เปเรศเป็นบิดาของเฮสโรน

เฮสโรนเป็นบิดาของราม

รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ

อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชน

นาโชนเป็นบิดาของสัลโมน

สัลโมนเป็นบิดาของโบอาส มารดาของเขาคือนางราหับ

โบอาสเป็นบิดาของโอเบด มารดาของเขาคือนางรูธ

โอเบดเป็นบิดาของเจสซี

และเจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด

ดาวิดเป็นบิดาของโซโลมอน มารดาของโซโลมอนเคยเป็นภรรยาของอุรียาห์มาก่อน

โซโลมอนเป็นบิดาของเรโหโบอัม

เรโหโบอัมเป็นบิดาของอาบียาห์

อาบียาห์เป็นบิดาของอาสา

อาสาเป็นบิดาของเยโฮชาฟัท

เยโฮชาฟัทเป็นบิดาของเยโฮรัม

เยโฮรัมเป็นบิดาของอุสซียาห์

อุสซียาห์เป็นบิดาของโยธาม

โยธามเป็นบิดาของอาหัส

อาหัสเป็นบิดาของเฮเซคียาห์

10 เฮเซคียาห์เป็นบิดาของมนัสเสห์

มนัสเสห์เป็นบิดาของอาโมน

อาโมนเป็นบิดาของโยสิยาห์

11 และโยสิยาห์เป็นบิดาของเยโคนิยาห์[a]กับพี่น้องของเขาเมื่อครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลน

12 หลังจากตกเป็นเชลยที่บาบิโลนแล้ว

เยโคนิยาห์เป็นบิดาของเชอัลทิเอล

เชอัลทิเอลเป็นบิดาของเศรุบบาเบล

13 เศรุบบาเบลเป็นบิดาของอาบียุด

อาบียุดเป็นบิดาของเอลียาคิม

เอลียาคิมเป็นบิดาของอาซอร์

14 อาซอร์เป็นบิดาของศาโดก

ศาโดกเป็นบิดาของอาคิม

อาคิมเป็นบิดาของเอลีอูด

15 เอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาร์

เอเลอาซาร์เป็นบิดาของมัทธาน

มัทธานเป็นบิดาของยาโคบ

16 และยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟสามีของมารีย์ผู้ให้กำเนิดพระเยซูที่เรียกกันว่า พระคริสต์[b]

17 ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดมีสิบสี่ชั่วคน ตั้งแต่ดาวิดมาจนถึงเมื่อครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนมีสิบสี่ชั่วคน และตั้งแต่ครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนจนถึงพระคริสต์มีสิบสี่ชั่วคน

การประสูติของพระเยซูคริสต์

18 เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์มีดังนี้ มารีย์มารดาของพระองค์เป็นคู่หมั้นของโยเซฟ แต่ก่อนที่ทั้งสองจะอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน ปรากฏว่ามารีย์ได้ตั้งครรภ์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 เนื่องจากโยเซฟคู่หมั้นของนางเป็นคนดีมีคุณธรรมและไม่ประสงค์จะแพร่งพรายเรื่องนี้ให้นางต้องอับอายต่อหน้าธารกำนัล เขาจึงคิดที่จะถอนหมั้นอย่างเงียบๆ

20 แต่หลังจากที่เขาคิดจะทำเช่นนั้น ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาในความฝันและกล่าวว่า “โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาเลยเพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 นางจะให้กำเนิดบุตรชาย จงตั้งชื่อพระกุมารนั้นว่า เยซู[c] เพราะว่าพระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปทั้งหลายของเขา”

22 ทั้งหมดนี้เป็นจริงตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวว่า 23 “หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและเขาจะเรียกท่านว่า อิมมานูเอล”[d] ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

24 เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับมารีย์มาเป็นภรรยา 25 แต่เขาไม่ได้ร่วมหลับนอนกับนางจนกระทั่งมารีย์ให้กำเนิดบุตรชาย และเขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

Notas al pie

 1. 1:11 คือเยโฮยาคีนเช่นเดียวกับข้อ 12
 2. 1:16 หรือพระเมสสิยาห์ทั้งคำว่า “พระคริสต์” (เป็นคำกรีก) และ “พระเมสสิยาห์” (เป็นคำฮีบรู) แปลว่า “ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้”
 3. 1:21 “เยซู” เป็นคำกรีกของคำว่า “โยชูวา” ในภาษาฮีบรู ซึ่งแปลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้รอด”
 4. 1:23 อสย.7:14

Amplified Bible

Matthew 1

The Genealogy of Jesus the Messiah

1The record of the genealogy of [a]Jesus the [b]Messiah, the son (descendant) of [c]David, the son (descendant) of Abraham:

Abraham [d]was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of [e]Judah and his brothers [who became the twelve tribes of Israel]. Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar, Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of Ram. Ram was the father of Aminadab, Aminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by [f]Rahab, Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Jesse was the father of [g]David the king.

David was the father of Solomon by [h]Bathsheba who had been the wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa. Asa was the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah was the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah. 10 Hezekiah was the father of Manasseh, Manasseh the father of Amon, and Amon the father of Josiah. 11 Josiah became the father of Jeconiah [also called Coniah and Jehoiachin] and his brothers, at the time of the deportation (exile) to Babylon.

12 After the deportation to Babylon: Jeconiah became the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. 13 Zerubbabel was the father of Abihud, Abihud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. 14 Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud. 15 Eliud was the father of Eleazar, Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob. 16 Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by [i]whom Jesus was born, who is called the Messiah (Christ).

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen; from David to the Babylonian deportation (exile), fourteen generations; and from the Babylonian deportation to the Messiah, fourteen generations.

Conception and Birth of Jesus

18 Now the birth of Jesus Christ was as follows: when His mother Mary had been [j]betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by [the power of] the Holy Spirit. 19 And Joseph her [promised] husband, being a just and righteous man and not wanting to expose her publicly to shame, planned to send her away and divorce her quietly. 20 But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the Child who has been [k]conceived in her is of the Holy Spirit. 21 She will give birth to a Son, and you shall name Him Jesus (The Lord is salvation), for He will [l]save His people from their sins.” 22 All this happened in order to fulfill what the Lord had spoken through the [m]prophet [Isaiah]: 23 Behold, the [n]virgin shall be with child and give birth to a Son, and they shall call His name Immanuel”—which, when translated, means, “God with us.” 24 Then Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord had commanded him, and he took Mary [to his home] as his wife, 25 but he kept her a virgin until she had given birth to a Son [her firstborn child]; and he named Him Jesus (The Lord is salvation).

Notas al pie

 1. Matthew 1:1 Heb Yeshua (Joshua), meaning The Lord is salvation.
 2. Matthew 1:1 Gr Christos. Greek for Messiah, which means Anointed One. Throughout his gospel, which is directed primarily to Jewish believers, Matthew uses OT Scripture to emphasize the fact that Jesus is their promised Messiah.
 3. Matthew 1:1 The shepherd boy who killed the Philistine giant Goliath, and later became king of Israel.
 4. Matthew 1:2 Lit begot, fathered, from the Greek word gennao, meaning “to father a child” (early modern English beget) and so throughout the genealogy whenever father occurs.
 5. Matthew 1:2 Gr Judas; names of people in the OT are given in their OT form.
 6. Matthew 1:5 The woman who assisted the Hebrew spies before the conquest of Jericho (Josh 2:1-21).
 7. Matthew 1:6 David is the only one addressed as “the king.” The text places an emphasis on David, showing that Jesus is a descendant of David and an heir to the throne of David and the Davidic Covenant.
 8. Matthew 1:6 Lit her of Uriah.
 9. Matthew 1:16 The Greek singular feminine pronoun hes, translated “whom,” shows that Jesus was born of Mary alone, without Joseph’s participation; however, Jesus was considered Joseph’s legal son and heir. Accordingly, Matthew’s genealogy confirms Jesus as a legitimate descendant of David.
 10. Matthew 1:18 The first stage of marriage (called shiddukin in Hebrew) in Jewish tradition and law, usually lasting for a year before the wedding night; unlike an engagement, it was legally binding and required a divorce to nullify it. The woman remained with her parents during the betrothal year and was referred to as a “wife” even though the marriage was not consummated during this period of time (cf Deut 22:23, 24).
 11. Matthew 1:20 Lit begotten.
 12. Matthew 1:21 Those who, by personal faith, accept Him as Savior are saved from the penalty of sin and reconciled with the Father.
 13. Matthew 1:22 The prophets in the Bible always have the ability to foretell the future as revealed to them by God. Scripture provides stringent criteria for testing a prophet’s ability to foretell future events (Deut 18:22).
 14. Matthew 1:23 “Virgin” (Gr parthenos) clearly confirms that Mary was a virgin when she gave birth to Jesus.