ฟีเลโมน 1 TNCV - Филимону 1 CARSA

ฟีเลโมน
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฟีเลโมน 1:1-25

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องของเรา

ถึงฟีเลโมนเพื่อนและผู้ร่วมงานที่รัก 2ถึงอัปเฟียน้องสาวของเรา ถึงอารคิปปัสเพื่อนทหารของเรา และถึงคริสตจักรซึ่งมาประชุมกันที่บ้านของท่าน

3ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่าน

ขอบพระคุณและทูลขอ

4เมื่อข้าพเจ้านึกถึงท่านในคำอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ 5เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้า 6ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขัน เพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวงซึ่งเรามีในพระคริสต์ 7พี่น้องเอ๋ย ความรักของท่านเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนัก เพราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจ

เปาโลขอร้องเรื่องโอเนสิมัส

8ฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้าอาจจะกล้าสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรทำ 9แต่กระนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรัก ข้าพเจ้าเปาโลผู้เฒ่าชราและบัดนี้ยังเป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ด้วย 10ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องโอเนสิมัส1:10 แปลว่ามีประโยชน์ลูกของข้าพเจ้า เขาได้มาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าถูกจองจำ 11เมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า

12ข้าพเจ้าส่งเขาผู้เป็นดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาหาท่าน 13ข้าพเจ้าอยากเก็บเขาไว้กับตัวเพื่อเขาจะได้คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าแทนท่านในขณะที่ข้าพเจ้าถูกจำจองเพื่อข่าวประเสริฐ 14แต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่าน เพื่อว่าไมตรีจิตใดๆ ที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบีบบังคับ 15อาจเป็นได้ว่าเหตุผลที่เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งก็เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาอย่างถาวร 16ไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาสอีกคือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าและเขาจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่า ทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า

17ฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วน ก็ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้า 18หากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่านก็จงมาเรียกคืนเอาจากข้าพเจ้า 19ข้าพเจ้าเปาโลเขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะชดใช้ให้โดยไม่เอ่ยถึงที่ตัวท่านเองเป็นหนี้ชีวิตข้าพเจ้า 20น้องเอ๋ย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจในพระคริสต์ 21ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังเพราะรู้ว่าท่านจะทำมากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอ

22อีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ท่านจัดเตรียมห้องพักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่าน

23เอปาฟรัสเพื่อนนักโทษของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่าน 24บรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าคือ มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกาฝากความคิดถึงมายังท่านเช่นกัน

25ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่าน

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Филимону 1:1-25

Приветствие

1От Паула, осуждённого за веру в Ису аль-Масиха1:1 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке., и от брата Тиметея.

Дорогому нашему соработнику Филимону, 2сестре Апфии1:2 Апфия – вероятно, была женой Филимона. и соратнику1:2 Соратник – товарищ по битвам, по оружию; война же, которую ведут верующие в Ису аль-Масиха с силами зла, ведётся не материальным, а духовным оружием (см. Лк. 22:49-51; 2 Кор. 10:4-6; Эф. 6:12). нашему Архиппу1:2 Архипп – вполне возможно, был сыном Филимона и Апфии., а также общине верующих, которая встречается в твоём доме.

3Благодать и мир вам1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы аль-Масиха.

Благодарность и молитва за Филимона

4Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, 5так как до меня доходят слухи о твоей вере в Повелителя Ису и о твоей любви ко всем Его последователям. 6Я молюсь о том, чтобы вера, общая для нас обоих, привела тебя к более глубокому познанию всего того доброго, что мы обретаем в единении с аль-Масихом. 7Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих.

Просьба об Онисиме

8Поэтому, хотя я, как посланник аль-Масиха, мог бы смело потребовать от тебя исполнить твой долг, 9я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Паул, посол Исы аль-Масиха, а теперь ещё и заключённый за веру в Него1:9 Или: «Я, Паул, старик, а теперь ещё и заключённый за веру в Ису аль-Масиха»., 10прошу тебя проявить милость к Онисиму, который здесь, пока я в заключении, стал мне сыном1:10 По всей вероятности, Онисим пришёл к вере через Паула.. 11Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он оправдывает своё имя, став полезным и тебе, и мне1:11 Имя Онисим с языка оригинала переводится как «полезный»..

12Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это всё равно, что отделить часть самого себя. 13Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь в темнице, куда я заключён за возвещение Радостной Вести. 14Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. 15Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, 16теперь уже не как раб, а больше, чем раб – как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что ещё дороже он станет тебе и как работник, и как последователь аль-Масиха.

17Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. 18Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе – считай этот долг за мной. 19Я, Паул, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам мне должен, ты обязан мне самим собой1:19 По всей вероятности, Филимон пришёл к вере через Паула.. 20Поэтому, брат, окажи мне услугу ради Повелителя и обрадуй меня этим как брат по вере в аль-Масиха.

21Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу.

22И ещё одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращён вам.

Заключительные приветствия

23Привет тебе передают Эпафрас, который тоже находится в заключении за веру в Ису аль-Масиха, 24и мои соработники: Марк, Аристарх, Димас и Лука.

25Пусть благодать Повелителя Исы аль-Масиха будет с вашим духом.