ฟีเลโมน 1 TNCV - Филимону 1 CARS

ฟีเลโมน
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฟีเลโมน

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องของเรา

ถึงฟีเลโมนเพื่อนและผู้ร่วมงานที่รัก ถึงอัปเฟียน้องสาวของเรา ถึงอารคิปปัสเพื่อนทหารของเรา และถึงคริสตจักรซึ่งมาประชุมกันที่บ้านของท่าน

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่าน

ขอบพระคุณและทูลขอ

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงท่านในคำอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้า ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขัน เพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวงซึ่งเรามีในพระคริสต์ พี่น้องเอ๋ย ความรักของท่านเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนัก เพราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจ

เปาโลขอร้องเรื่องโอเนสิมัส

ฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้าอาจจะกล้าสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรทำ แต่กระนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรัก ข้าพเจ้าเปาโลผู้เฒ่าชราและบัดนี้ยังเป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ด้วย 10 ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องโอเนสิมัส[a]ลูกของข้าพเจ้า เขาได้มาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าถูกจองจำ 11 เมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า

12 ข้าพเจ้าส่งเขาผู้เป็นดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาหาท่าน 13 ข้าพเจ้าอยากเก็บเขาไว้กับตัวเพื่อเขาจะได้คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าแทนท่านในขณะที่ข้าพเจ้าถูกจำจองเพื่อข่าวประเสริฐ 14 แต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่าน เพื่อว่าไมตรีจิตใดๆ ที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบีบบังคับ 15 อาจเป็นได้ว่าเหตุผลที่เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งก็เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาอย่างถาวร 16 ไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาสอีกคือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าและเขาจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่า ทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า

17 ฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วน ก็ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้า 18 หากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่านก็จงมาเรียกคืนเอาจากข้าพเจ้า 19 ข้าพเจ้าเปาโลเขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะชดใช้ให้โดยไม่เอ่ยถึงที่ตัวท่านเองเป็นหนี้ชีวิตข้าพเจ้า 20 น้องเอ๋ย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจในพระคริสต์ 21 ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังเพราะรู้ว่าท่านจะทำมากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอ

22 อีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ท่านจัดเตรียมห้องพักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่าน

23 เอปาฟรัสเพื่อนนักโทษของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่าน 24 บรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าคือ มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกาฝากความคิดถึงมายังท่านเช่นกัน

25 ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่าน

Notas al pie

  1. 1:10 แปลว่ามีประโยชน์

Священное Писание (Восточный Перевод)

Филимону

Приветствие

От Паула, осуждённого за веру в Ису Масиха[a], и от брата Тиметея.

Дорогому нашему соработнику Филимону, сестре Апфии[b] и соратнику[c] нашему Архиппу[d], а также общине верующих, которая встречается в твоём доме.

Благодать и мир вам[e] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Благодарность и молитва за Филимона

Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, так как до меня доходят слухи о твоей вере в Повелителя Ису и о твоей любви ко всем Его последователям. Я молюсь о том, чтобы вера, общая для нас обоих, привела тебя к более глубокому познанию всего того доброго, что мы обретаем в единении с Масихом. Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих.

Просьба об Онисиме

Поэтому, хотя я как посланник Масиха мог бы смело потребовать от тебя исполнить твой долг, я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Паул, посол Исы Масиха, а теперь ещё и заключённый за веру в Него,[f] 10 прошу тебя проявить милость к Онисиму, который здесь, пока я в заключении, стал мне сыном.[g] 11 Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он оправдывает своё имя, став полезным и тебе, и мне.[h]

12 Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это всё равно, что отделить часть самого себя. 13 Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь в темнице, куда я заключён за возвещение Радостной Вести. 14 Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. 15 Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, 16 теперь уже не как раб, а больше чем раб – как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что ещё дороже он станет тебе и как работник, и как последователь Масиха.

17 Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. 18 Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе – считай этот долг за мной. 19 Я, Паул, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам мне должен, ты обязан мне самим собой.[i] 20 Поэтому, брат, окажи мне услугу ради Повелителя и обрадуй меня этим как брат по вере в Масиха.

21 Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу.

22 И ещё одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращён вам.

Заключительные приветствия

23 Привет тебе передают Эпафрас, который тоже находится в заключении за веру в Ису Масиха, 24 и мои соработники: Марк, Аристарх, Димас и Лука.

25 Пусть благодать Повелителя Исы Масиха будет с вашим духом.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:2 Апфия   – вероятно, была женой Филимона.
  3. 1:2 Соратник   – товарищ по битвам, по оружию; война же, которую ведут верующие в Ису Масиха с силами зла, ведётся не материальным, а духовным оружием (см. Лк. 22:49-51; 2 Кор. 10:4-6; Эф. 6:12).
  4. 1:2 Архипп   – вполне возможно, был сыном Филимона и Апфии.
  5. 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  6. 1:9 Или: «Я, Паул, старик, а теперь ещё и заключённый за веру в Ису Масиха».
  7. 1:10 По всей вероятности, Онисим пришёл к вере через Паула.
  8. 1:11 Имя Онисим с языка оригинала переводится как «полезный».
  9. 1:19 По всей вероятности, Филимон пришёл к вере через Паула.