ฟีเลโมน 1 TNCV - Philemon 1 AMP

ฟีเลโมน
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฟีเลโมน

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องของเรา

ถึงฟีเลโมนเพื่อนและผู้ร่วมงานที่รัก ถึงอัปเฟียน้องสาวของเรา ถึงอารคิปปัสเพื่อนทหารของเรา และถึงคริสตจักรซึ่งมาประชุมกันที่บ้านของท่าน

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่าน

ขอบพระคุณและทูลขอ

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงท่านในคำอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้า ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขัน เพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวงซึ่งเรามีในพระคริสต์ พี่น้องเอ๋ย ความรักของท่านเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนัก เพราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจ

เปาโลขอร้องเรื่องโอเนสิมัส

ฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้าอาจจะกล้าสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรทำ แต่กระนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรัก ข้าพเจ้าเปาโลผู้เฒ่าชราและบัดนี้ยังเป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ด้วย 10 ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องโอเนสิมัส[a]ลูกของข้าพเจ้า เขาได้มาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าถูกจองจำ 11 เมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า

12 ข้าพเจ้าส่งเขาผู้เป็นดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาหาท่าน 13 ข้าพเจ้าอยากเก็บเขาไว้กับตัวเพื่อเขาจะได้คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าแทนท่านในขณะที่ข้าพเจ้าถูกจำจองเพื่อข่าวประเสริฐ 14 แต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่าน เพื่อว่าไมตรีจิตใดๆ ที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบีบบังคับ 15 อาจเป็นได้ว่าเหตุผลที่เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งก็เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาอย่างถาวร 16 ไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาสอีกคือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าและเขาจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่า ทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า

17 ฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วน ก็ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้า 18 หากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่านก็จงมาเรียกคืนเอาจากข้าพเจ้า 19 ข้าพเจ้าเปาโลเขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะชดใช้ให้โดยไม่เอ่ยถึงที่ตัวท่านเองเป็นหนี้ชีวิตข้าพเจ้า 20 น้องเอ๋ย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจในพระคริสต์ 21 ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังเพราะรู้ว่าท่านจะทำมากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอ

22 อีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ท่านจัดเตรียมห้องพักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่าน

23 เอปาฟรัสเพื่อนนักโทษของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่าน 24 บรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าคือ มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกาฝากความคิดถึงมายังท่านเช่นกัน

25 ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่าน

Notas al pie

  1. 1:10 แปลว่ามีประโยชน์

Amplified Bible

Philemon

Salutation

Paul, a prisoner [for the sake] of Christ Jesus (the Messiah, the Anointed), and our brother Timothy,

To Philemon our dearly beloved friend and fellow worker, and to [your wife] Apphia our sister, and to [a]Archippus our fellow soldier [in ministry], and to the [b]church that meets in your [c]house: Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being] from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Philemon’s Love and Faith

I thank my God always, making mention of you in my prayers, because I hear of your love and of your faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the [d]saints (God’s people). I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. For I have had great joy and comfort and encouragement from your love, because the hearts of the saints (God’s people) have been refreshed through you, my brother.

Therefore [on the basis of these facts], though I have enough confidence in Christ to order you to do what is appropriate, yet for love’s sake I prefer to appeal to you—since I am such a person as Paul, an old man, and now also a prisoner [for the sake] of Christ Jesus—

A Plea for Onesimus to be Freed

10 I appeal to you for my [own spiritual] child Onesimus, whom I have fathered [in the faith] while a captive in these chains. 11 Once he was useless to you, but now he is indeed [e]useful to you as well as to me. 12 I have sent him back to you in person, that is, like sending my very heart. 13 I would have chosen to keep him with me, so that he might minister to me on your behalf during my imprisonment for the gospel; 14 but I did not want to do anything without first getting your consent, so that your goodness would not be, in effect, by compulsion but of your own free will. 15 Perhaps it was for this reason that he was separated from you for a while, so that you would have him back forever, 16 no longer as a slave, but [as someone] more than a slave, as a brother [in Christ], especially dear to me, but how much more to you, both in the flesh [as a servant] and in the Lord [as a fellow believer].

17 So if you consider me a partner, welcome and accept him as you would me. 18 But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account; 19 I, Paul, write this with my [f]own hand, I will repay it in full (not to mention to you that you [g]owe to me even your own self as well). 20 Yes, brother, let me have some benefit and joy from you in the Lord; refresh my heart in Christ.

21 I write to you [perfectly] confident of your obedient compliance, [h]since I know that you will do even more than I ask.

22 At the same time also prepare a guest room for me [in expectation of a visit], for I hope that through your prayers I will be [granted the gracious privilege of] coming to you [at Colossae].

23 Greetings to you from Epaphras, my fellow prisoner here in [the cause of] Christ Jesus, 24 and from Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers.

25 The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.

Notas al pie

  1. Philemon 1:2 Perhaps the son of Philemon and Apphia.
  2. Philemon 1:2 Philemon was responsible to see that this letter was shared with his fellow Colossian believers.
  3. Philemon 1:2 Prior to the third century a.d. churches customarily met in private homes.
  4. Philemon 1:5 All born-again believers (saints) have been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made holy and set apart for God’s purpose.
  5. Philemon 1:11 Paul makes a play on words here because Onesimus means “useful” or “profitable.”
  6. Philemon 1:19 By writing this with his own hand, Paul accepted legal liability.
  7. Philemon 1:19 Philemon evidently was saved through Paul’s ministry and therefore owed Paul a debt that could not be repaid.
  8. Philemon 1:21 This was probably a subtle suggestion by Paul to emancipate Onesimus.