ปฐมกาล 9 TNCV - Бытие 9 NRT

ปฐมกาล
Elegir capítulo 9

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 9:1-29

พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับโนอาห์

1แล้วพระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์กับบุตรของเขาและตรัสว่า “จงมีลูกมีหลานทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก 2สัตว์ป่าทั้งปวงบนโลก นกทั้งปวงในอากาศ สัตว์ที่เลื้อยคลานทุกชนิด และปลาทั้งปวงในทะเลจะเกรงกลัวเจ้า เพราะเรามอบมันไว้ในมือของเจ้า 3ทุกสิ่งที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวไปมาได้จะเป็นอาหารของเจ้า เราได้ยกพืชสีเขียวให้แก่เจ้าแล้วอย่างไร บัดนี้เราก็ให้ทุกสิ่งแก่เจ้าอย่างนั้น

4“แต่เจ้าจะต้องไม่กินเนื้อสัตว์พร้อมชีวิตของมัน คือเลือด 5สำหรับเลือดอันเป็นชีวิตของพวกเจ้า เราจะให้มีการชดใช้อย่างแน่นอน เราจะให้สัตว์ทุกตัวชดใช้ และเราจะให้แต่ละคนชดใช้ชีวิตของพี่น้องเพื่อนมนุษย์เช่นกัน

6“ใครก็ตามที่ฆ่าคน

เขาก็จะถูกคนฆ่า

เพราะพระเจ้าทรงสร้างคนขึ้น

ตามพระฉายของพระองค์

7ส่วนเจ้าจงมีลูกมีหลานมากมายเพิ่มจำนวนทวีขึ้นบนแผ่นดินโลก”

8แล้วพระเจ้าตรัสกับโนอาห์และบุตรของเขาว่า 9“บัดนี้เราเองเป็นผู้ทำพันธสัญญากับเจ้าและกับเชื้อสายของเจ้า 10ตลอดจนสัตว์ทุกตัวที่อยู่กับเจ้าคือ นก สัตว์ใช้งาน และสัตว์ป่า และสัตว์ทั้งปวงที่ออกจากเรือ คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ 11เราทำพันธสัญญากับเจ้าว่าจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกเลยและจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายโลกอีกต่อไป”

12และพระเจ้าตรัสว่า “นี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เรากำลังทำระหว่างเรากับเจ้าและกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับเจ้า เป็นพันธสัญญาที่ผูกพันตลอดทุกชั่วอายุคน 13คือเราได้ตั้งรุ้งของเราไว้ที่หมู่เมฆ เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของเรากับโลก 14ทุกครั้งที่เราส่งเมฆมาเหนือโลก และรุ้งปรากฏขึ้นที่เมฆ 15เราจะระลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าและกับสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดว่าจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกเลย 16เมื่อใดที่รุ้งปรากฏบนเมฆ รุ้งจะเตือนให้เราระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร์ระหว่างพระเจ้ากับสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดบนโลก”

17พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่า “นี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้ระหว่างเรากับทุกชีวิตบนโลก”

บรรดาบุตรของโนอาห์

18บุตรของโนอาห์ที่ออกมาจากเรือคือ เชม ฮาม และยาเฟท (ฮามเป็นบิดาของคานาอัน) 19นี่คือบุตรทั้งสามของโนอาห์ ประชาชาติที่กระจายไปทั่วโลกถือกำเนิดจากพวกเขา

20โนอาห์เป็นชาวไร่ชาวนา9:20 ภาษาฮีบรูว่ามนุษย์แห่งแผ่นดินดูปฐก.5:29 เขาเริ่ม9:20 หรือเป็นคนแรกที่ทำสวนองุ่น 21เมื่อเขาดื่มเหล้าองุ่นแล้ว เขาก็เมาและนอนเปลือยกายอยู่ในเต็นท์ของเขา 22ฮามผู้เป็นบิดาของคานาอันเห็นบิดาเปลือยกายจึงบอกพี่ชายทั้งสองของเขาที่อยู่ข้างนอก 23แต่เชมกับยาเฟทเอาเสื้อผ้าพาดบ่า เดินถอยหลังเข้ามาในเต็นท์ เอาผ้าคลุมปกปิดร่างอันเปลือยเปล่าของบิดา เขาทั้งสองหันหน้าไปทางอื่นเพื่อจะได้ไม่เห็นความเปลือยเปล่าของบิดา

24เมื่อโนอาห์สร่างเมาและรู้ถึงสิ่งที่บุตรคนสุดท้องได้ทำต่อเขา 25ก็กล่าวว่า

“เราขอแช่งคานาอัน!

ให้เขาเป็นทาสต่ำต้อยที่สุด

ของพวกพี่น้อง”

26เขากล่าวอีกว่า

“สรรเสริญพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเชม!

ขอให้คานาอันเป็นทาสของเชม

27ขอพระเจ้าทรงขยายพรมแดนของยาเฟท9:27 คำว่ายาเฟทมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าขยายออก

ขอให้ยาเฟทอาศัยในเต็นท์ของเชม

และขอให้คานาอันเป็นทาสของยาเฟท”

28หลังจากน้ำท่วม โนอาห์มีชีวิตต่อไปอีก 350 ปี 29โนอาห์มีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 950 ปี แล้วเขาก็ตาย

New Russian Translation

Бытие 9:1-29

1Бог благословил Ноя и его сыновей и сказал им:

– Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. 2Пусть страх и ужас перед вами охватит всех зверей земных и всех птиц небесных, всех пресмыкающихся и всех морских рыб: они отданы вам в руки. 3Все, что живет и движется, будет вам в пищу. Как прежде Я дал вам зеленые растения, так и теперь Я отдаю вам все.

4Но не ешьте мяса, в котором еще есть кровь. 5И за вашу кровь Я непременно потребую расплаты; Я потребую расплаты за нее с каждого животного; и со всякого человека Я тоже потребую ответа за жизнь его ближнего.

6Кто бы ни пролил кровь человека,

рукою человека прольется и его кровь.

Потому что человек создан по образу Божьему.

7Вы же плодитесь и размножайтесь, расселяйтесь на земле и умножайтесь на ней.

8Потом Бог сказал Ною и его сыновьям:

9– Ныне Я заключаю завет с вами и вашими потомками, 10и со всяким живым существом, которое было с вами, – птица ли, скот или дикий зверь – со всеми, кто вышел с вами из ковчега, и с каждым зверем на земле. 11Я заключаю с тобой завет:

никогда впредь все живое не будет истреблено водами потопа;

никогда впредь не будет потоп губить землю.

12Бог сказал:

– Вот знак завета, который Я заключаю между Мной и вами, и каждым живым существом, которое с вами, на все грядущие поколения. 13Я ставлю в облаках Мою радугу, и она будет знаком завета между Мной и землей. 14Когда бы Я ни навел облака на землю, в облаках появится радуга, 15и Я вспомню Мой завет между Мной и вами и каждым живым существом; никогда впредь воды не прольются потопом, чтобы погубить все живое. 16Всякий раз, когда радуга появится в облаках, Я увижу ее и вспомню вечный завет между Богом и всеми живыми существами, какие есть на земле.

17Так сказал Бог Ною:

– Вот знак завета, который Я заключил между Мной и всем живым на земле.

Сыновья Ноя

18Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет (Хам – отец Ханаана). 19Эти трое – сыновья Ноя, и от них произошли люди, которые рассеялись по земле.

20Ной принялся возделывать землю и сажать виноград9:20 Или: «был первым, кто посадил виноград».. 21Однажды, выпив вина, он опьянел и лежал обнаженный в своем шатре. 22Хам, отец Ханаана, увидел наготу своего отца и, выйдя9:22 Добавление одного из древних переводов., рассказал об этом братьям. 23Но Сим и Иафет взяли одежду, положили ее себе на плечи и, пятясь, вошли и прикрыли наготу отца. Их лица были обращены в другую сторону, чтобы им не увидеть наготы отца.

24Когда Ной протрезвел и узнал, что сделал с ним младший сын, 25он сказал:

– Будь проклят Ханаан!

Последним из рабов

будет он своим братьям.

26Еще он сказал:

– Благословен Господь, Бог Сима!

Да будет Ханаан рабом Сима.

27Да расширит Бог земли Иафета9:27 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Иафет и форма глагола «он расширит» (иафет).,

да живет Иафет в шатрах Сима,

и да будет Ханаан его рабом.

28После потопа Ной жил триста пятьдесят лет. 29Всего Ной прожил девятьсот пятьдесят лет и умер.