ปฐมกาล 6 TNCV - Начало 6 CARST

ปฐมกาล
Elegir capítulo 6

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 6:1-22

น้ำท่วมโลก

1เมื่อมนุษย์เริ่มทวีจำนวนขึ้นบนโลกและให้กำเนิดบุตรสาว 2บรรดาบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบรรดาบุตรสาวของมนุษย์สวยงามก็เลือกเอามาเป็นภรรยาตามใจชอบ 3แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จิตวิญญาณของเราจะไม่คงอยู่กับมนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่ต้องตาย6:3 หรือเสื่อมทราม เขาจะมีอายุขัย 120 ปี”

4ในสมัยนั้นและสืบต่อมาภายหลัง มีคนเนฟิลอาศัยอยู่ในโลก คือสมัยที่บุตรชายของพระเจ้าไปอยู่กินกับบุตรสาวของมนุษย์และมีลูกหลานกับเขา คนเหล่านี้เป็นคนใหญ่คนโตที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณ

5องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ในโลกทวีมากยิ่งขึ้น และความคิดจิตใจของเขาก็โน้มเอียงไปในทางชั่วอยู่เสมอ 6องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเสียพระทัยยิ่งนักที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลก และพระองค์ทรงปวดร้าวพระทัย 7ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “เราจะกวาดล้างมนุษยชาติที่เราได้สร้างขึ้นออกจากผืนแผ่นดิน ทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งปวง สัตว์ที่เลื้อยคลาน และนกในอากาศ เพราะเราเสียใจที่ได้สร้างพวกนี้ขึ้นมา” 8แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า

9นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของโนอาห์

โนอาห์เป็นคนชอบธรรม เป็นคนดีพร้อมเมื่อเทียบกับคนในยุคของเขาและดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า 10โนอาห์มีบุตรชายสามคนคือ เชม ฮาม และยาเฟท

11ในขณะนั้นโลกเสื่อมทรามในสายพระเนตรของพระเจ้าและเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ 12พระเจ้าทรงเห็นว่าโลกเสื่อมทรามมากเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนดำเนินชีวิตอย่างเสื่อมทราม 13พระเจ้าจึงตรัสกับโนอาห์ว่า “เรากำลังจะนำจุดจบมาถึงคนทั้งปวง เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทำให้โลกเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ เราจะทำลายสิ่งเหล่านี้และโลกอย่างแน่นอน 14ดังนั้นจงต่อเรือขึ้นลำหนึ่งด้วยไม้ไซเปรส และกั้นเป็นห้องๆ แล้วยาด้วยชันตลอดทั้งนอกและใน 15เรือนี้ยาว 300 ศอก กว้าง 50 ศอก และสูง 30 ศอก 16จงทำหลังคาคลุมและระหว่างหลังคากับตัวเรือให้เว้นช่องสูง 1 ศอก6:16 คือ ประมาณครึ่งเมตรโดยรอบ จงทำประตูบานหนึ่งไว้ด้านข้างของเรือ และต่อเรือเป็นชั้นล่าง ชั้นกลาง ชั้นบน 17เรากำลังจะให้น้ำท่วมโลกเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งมวลภายใต้ฟ้าสวรรค์ คือทุกสิ่งที่มีลมหายใจแห่งชีวิต ทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะพินาศสิ้น 18แต่เราจะทำพันธสัญญาอันมั่นคงกับเจ้า เจ้าจะเข้าไปในเรือ คือทั้งตัวเจ้า ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้ของเจ้า 19จงนำสัตว์ทุกชนิดมาเป็นคู่ๆ ทั้งตัวผู้และตัวเมียเข้ามาในเรือเพื่อรักษาชีวิตของมันให้รอดด้วยกันกับเจ้า 20นกทุกชนิด สัตว์ทุกชนิด สัตว์ที่เลื้อยคลานทุกชนิดจะมาหาเจ้าอย่างละคู่เพื่อรักษาชีวิตของพวกมันไว้ 21จงสะสมเสบียงทุกอย่างเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารสำหรับเจ้าและสัตว์เหล่านั้น”

22โนอาห์ก็ทำทุกสิ่งตามที่พระเจ้าทรงบัญชา

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 6:1-22

Замысел об уничтожении человечества

1Люди начали умножаться на земле, и у них стали рождаться дочери. 2Сыны Всевышнего увидели, что человеческие дочери прекрасны, и стали брать их себе в жёны, каждый по своему выбору6:2 Сыны Всевышнего – имеются несколько различных толкований: 1) злые цари или правители, которые насильно брали себе в жёны женщин, каких они желали, и устраивали себе гаремы; 2) потомки Сифа, которые женились на безбожных девушках из рода Каина; 3) ангелы (или демоны), которые вступали в половой контакт с людьми..

3Вечный сказал:

– Не будет Дух Мой в противоборстве с человеком вечно, потому что человек смертен6:3 Или: «развращён».; все они будут уничтожены через сто двадцать лет6:3 Или: «Их жизнь не будет превышать ста двадцати лет»..

4В те дни, после того как сыны Всевышнего стали входить к человеческим дочерям, и те рожали им детей, – были на земле исполины6:4 Исполины – на языке оригинала это название звучит как слово, означающее: «падшие люди». Позднее они стали знаменитым родом воинственных гигантов (см. Чис. 13:34).. Это были герои, знаменитые с древних времён.

5Вечный увидел, что люди на земле развратились, и все их мысли постоянно склоняются к злу. 6Вечный пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце Его наполнилось болью.

7И сказал Вечный:

– Я сотру с лица земли человеческий род, который Я сотворил. Я уничтожу и людей, и животных, и пресмыкающихся, и птиц небесных, потому что Я сожалею, что создал их.

Построение ковчега для спасения Нуха

8Но Нух нашёл милость в глазах Вечного.

9Вот рассказ о Нухе.

Среди людей того времени лишь только Нух был праведен и безупречен; он пребывал в общении со Всевышним. 10У Нуха было трое сыновей: Сим, Хам и Иафет.

11В глазах Всевышнего земля преисполнилась разврата и насилия. 12Всевышний увидел, как испорчена земля из-за того, что все люди на земле извратили свои пути.

13Тогда Всевышний сказал Нуху:

– Я положу конец всему человеческому роду, потому что из-за него земля преисполнилась насилия. Я погублю его вместе со всей землёй. 14Сделай себе ковчег из кипарисового дерева, и сделай в нём комнаты, и осмоли его изнутри и снаружи. 15Вот как тебе нужно его построить: ковчег должен быть сто тридцать пять метров в длину, двадцать два с половиной метра в ширину и тринадцать с половиной метров6:15 Букв.: «триста… пятьдесят… тридцать локтей». в высоту. 16Сделай для него крышу6:16 Или: «отверстие для света». и вверху сведи ковчег к сорока пяти сантиметрам6:16 Букв.: «одному локтю».. Поставь сбоку дверь и сделай нижнюю, среднюю и верхнюю палубы. 17Я наведу на землю воды потопа, чтобы погубить всё, что живёт под небом, всякое существо, в котором дышит жизнь. Всё, что есть на земле, погибнет. 18Но с тобой Я заключу священное соглашение, и ты войдёшь в ковчег – ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жёны твоих сыновей. 19Введи в ковчег всех живых существ по паре, самца и самку, чтобы они остались в живых вместе с тобой. 20К тебе придут, чтобы тоже остаться в живых, по паре от каждого вида птиц, зверей и каждого вида пресмыкающихся. 21Возьми в запас самой разной еды, чтобы кормиться и тебе, и им.

22Нух сделал всё точно так, как велел ему Всевышний.