ปฐมกาล 5 TNCV - Genèse 5 BDS

ปฐมกาล
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 5:1-32

จากอาดัมถึงโนอาห์

1นี่คือบันทึกเรื่องราวเชื้อสายของอาดัม

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างเขาตามอย่างพระองค์ 2พระองค์ทรงสร้างพวกเขาทั้งผู้ชายและผู้หญิง แล้วทรงอวยพรเขา และตรัสเรียกเขาว่า “มนุษย์5:2 ภาษาฮีบรูว่าอาดัม

3เมื่ออาดัมอายุได้ 130 ปีก็มีบุตรชายซึ่งเหมือนอย่างเขา ตามลักษณะ5:3 ในภาษาฮีบรูคำนี้คือคำเดียวกับคำว่าแบบใน 1:27 และ 9:6ของเขา เขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเสท 4หลังจากที่เสทเกิด อาดัมมีชีวิตต่อไปอีก 800 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 5อาดัมมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 930 ปี แล้วเขาก็ตาย

6เมื่อเสทอายุได้ 105 ปีก็มีบุตรชาย5:6 ภาษาฮีบรูว่าได้เป็นบิดาของซึ่งคำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่าบรรพบุรุษเช่นเดียวกับข้อ 7-26ชื่อเอโนช 7หลังจากนั้นเสทมีชีวิตต่อไปอีก 807 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 8เสทมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 912 ปี แล้วเขาก็ตาย

9เมื่อเอโนชอายุได้ 90 ปีก็มีบุตรชายชื่อเคนัน 10หลังจากนั้นเอโนชมีชีวิตต่อไปอีก 815 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 11เอโนชมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 905 ปี แล้วเขาก็ตาย

12เมื่อเคนันอายุได้ 70 ปีก็มีบุตรชายชื่อมาหะลาเลล 13หลังจากนั้นมีชีวิตต่อไปอีก 840 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 14เคนันมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 910 ปี แล้วเขาก็ตาย

15เมื่อมาหะลาเลลอายุได้ 65 ปีก็มีบุตรชายชื่อยาเรด 16หลังจากนั้นมาหะลาเลลมีชีวิตต่อไปอีก 830 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 17มาหะลาเลลมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 895 ปี แล้วเขาก็ตาย

18เมื่อยาเรดอายุได้ 162 ปีก็มีบุตรชายชื่อเอโนค 19หลังจากนั้นยาเรดมีชีวิตต่อไปอีก 800 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 20ยาเรดมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 962 ปี แล้วเขาก็ตาย

21เมื่อเอโนคอายุได้ 65 ปีก็มีบุตรชายชื่อเมธูเสลาห์ 22หลังจากนั้นเอโนคก็ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอีก 300 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 23เอโนคมีอายุรวมทั้งสิ้น 365 ปี 24เอโนคดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า แล้วไม่มีใครพบเขาอีกเลย เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป

25เมื่อเมธูเสลาห์อายุได้ 187 ปีก็มีบุตรชายชื่อลาเมค 26หลังจากนั้นเมธูเสลาห์มีชีวิตต่อไปอีก 782 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 27เมธูเสลาห์มีชีวิตรวมทั้งสิ้น 969 ปี แล้วเขาก็ตาย

28เมื่อลาเมคอายุได้ 182 ปีก็มีบุตรชายคนหนึ่ง 29เขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโนอาห์5:29 คำว่าโนอาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบรรเทา และกล่าวว่า “ลูกคนนี้จะช่วยบรรเทาเราจากความเหนื่อยยาก และจากการตรากตรำทำงานหนักที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสาปแช่ง” 30หลังจากโนอาห์เกิดมา ลาเมคมีชีวิตต่อไปอีก 595 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 31ลาเมคมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 777 ปี แล้วเขาก็ตาย

32หลังจากโนอาห์อายุได้ 500 ปี ก็มีบุตรชายคือ เชม ฮาม และยาเฟท

La Bible du Semeur

Genèse 5:1-32

L’histoire de la famille d’Adam

D’Adam aux fils de Noé

1Voici l’histoire de la famille d’Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit de telle sorte qu’ils lui ressemblent. 2Il les créa homme et femme, il les bénit et leur donna le nom d’hommes le jour où ils furent créés.

3Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils qui lui ressemble, qui soit son image. Il lui donna le nom de Seth. 4Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d’autres enfants. 5La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut.

6Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut pour fils5.6 Autre traduction, de même que dans les versets suivants : descendant. Enosh. 7Après cela, il vécut encore 807 ans et il eut d’autres enfants. 8Il mourut à l’âge de 912 ans.

9Quand Enosh fut âgé de 90 ans, il eut pour fils Qénân. 10Après cela, il vécut encore 815 ans et il eut d’autres enfants. 11Il mourut à l’âge de 905 ans.

12Quand Qénân fut âgé de 70 ans, il eut pour fils Mahalaléel. 13Après cela, il vécut encore 840 ans et il eut d’autres enfants. 14Il mourut à l’âge de 910 ans.

15Quand Mahalaléel fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Yéred. 16Après cela, Mahalaléel vécut encore 830 ans et il eut d’autres enfants. 17Il mourut à l’âge de 895 ans.

18Quand Yéred fut âgé de 162 ans, il eut pour fils Hénok. 19Après cela, il vécut encore 800 ans, et il eut d’autres enfants. 20Il mourut à l’âge de 962 ans.

21Quand Hénok fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. 22Après cela, Hénok mena sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d’autres enfants. 23La durée totale de sa vie fut de 365 ans.

24Hénok vécut en communion avec Dieu puis il disparut, car Dieu le prit5.24 Voir Hé 11.5 ; Jd 14..

25Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémek. 26Après cela, il vécut encore 782 ans et il eut d’autres enfants. 27Il mourut à l’âge de 969 ans.

28Quand Lémek fut âgé de 182 ans, il eut un fils. 29Il l’appela Noé (Consolation5.29 En hébreu, le nom Noé évoque le verbe traduit par consolera.) en disant : Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l’Eternel a maudit. 30Après cela, Lémek vécut encore 595 ans, et il eut d’autres enfants. 31Il mourut à l’âge de 777 ans.

32Quand Noé fut âgé de 500 ans, il eut pour fils Sem, Cham et Japhet.