ปฐมกาล 36 TNCV - Genesis 36 HLGN

ปฐมกาล
Elegir capítulo 36

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 36:1-43

วงศ์วานของเอซาว

(1พศด.1:35-42)

1นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเอซาว (คือเอโดม)

2เอซาวแต่งงานกับหญิงชาวคานาอันคือ อาดาห์บุตรสาวของเอโลนชาวฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์เป็นบุตรสาวของอานาห์ และเป็นหลานสาวของศิเบโอนชาวฮีไวต์ 3และบาเสมัทบุตรสาวของอิชมาเอล น้องสาวของเนบาโยท

4อาดาห์ให้กำเนิดเอลีฟัสแก่เอซาว บาเสมัทให้กำเนิดเรอูเอล 5และโอโฮลีบามาห์ให้กำเนิดเยอูช ยาลาม และโคราห์ ทั้งหมดนี้คือบุตรชายของเอซาวที่เกิดในดินแดนคานาอัน

6เอซาวพาภรรยาทั้งหลาย บุตรชายหญิง คนทั้งปวงในครัวเรือน ฝูงสัตว์ สัตว์อื่นๆ รวมทั้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่หามาได้ในดินแดนคานาอันย้ายไปยังอีกดินแดนหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากยาโคบน้องชายของเขา 7ทรัพย์สมบัติที่ทั้งสองฝ่ายมีนั้นมากเกินกว่าที่เขาทั้งสองจะอาศัยอยู่ร่วมกันได้ ดินแดนนั้นไม่สามารถรองรับฝูงสัตว์ของเขาทั้งสอง 8ดังนั้นเอซาว (คือเอโดม) จึงไปตั้งถิ่นฐานในแดนเทือกเขาเสอีร์

9นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเอซาวบิดาของชนชาติเอโดมในแดนเทือกเขาเสอีร์

10ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรชายของเอซาว

เอลีฟัสซึ่งเกิดจากนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว และเรอูเอลซึ่งเกิดจากบาเสมัทภรรยาของเอซาว

11บุตรชายของเอลีฟัสได้แก่

เทมาน โอมาห์ เศโฟ กาทาม และเคนัส

12เอลีฟัสบุตรเอซาวมีภรรยาน้อยชื่อทิมนา ผู้ให้กำเนิดอามาเลขแก่เขา คนเหล่านี้เป็นหลานชายของนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว

13บุตรชายของเรอูเอลได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นหลานชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว

14บุตรชายของเอซาวซึ่งเกิดจากนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาว ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์และเป็นหลานสาวของศิเบโอน ได้แก่

เยอูช ยาลาม และโคราห์

15ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าตระกูลในหมู่ลูกหลานของเอซาว

บุตรของเอลีฟัส ผู้เป็นบุตรหัวปีของเอซาวได้แก่

หัวหน้าเทมาน โอมาร์ เศโฟ เคนัส 16โคราห์36:16 ฉบับ SamP. ว่าไม่มีคำว่าโคราห์(ดูข้อ 11 และ1พศด.1:36) กาทาม และอามาเลข คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากเอลีฟัสแห่งเอโดม พวกเขาเป็นหลานชายของนางอาดาห์

17บุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรของเอซาวได้แก่

หัวหน้านาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากเรอูเอลแห่งเอโดม พวกเขาเป็น หลานชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว

18บุตรชายของนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาวได้แก่

หัวหน้าเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากนางโอโฮลีบามาห์บุตรสาวของอานาห์ภรรยาของเอซาว

19คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาว (คือเอโดม) และคนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของพวกเขา

20ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเสอีร์ชาวโฮรีซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเสอีร์แห่งเอโดม ซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวโฮรี

22บุตรชายของโลทานได้แก่

โฮรีและโฮมาม36:22 ภาษาฮีบรูว่าเฮมามเป็นอีกรูปหนึ่งของโฮมาน(ดู1พศด.1:39) ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

23บุตรชายของโชบาลได้เแก่

อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

24บุตรชายของศิเบโอนได้แก่

อัยยาห์และอานาห์ อานาห์คือผู้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อน36:24 ฉบับ Syr. ว่าค้นพบน้ำ คำนี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไม่ชัดเจนในทะเลทรายขณะที่เลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนผู้เป็นบิดา

25บุตรของอานาห์ได้แก่

ดีโชนและโอโฮลีบามาห์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์

26บุตรชายของดีโชน36:26 ภาษาฮีบรูว่าดีชานเป็นอีกรูปหนึ่งของดีโชนได้แก่

เฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน

27บุตรชายเอเซอร์ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน

28บุตรชายของดีชานได้แก่

อูศและอารัน

29ต่อไปนี้เป็นหัวหน้าของชาวโฮรี ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 30ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน ซึ่งแบ่งตามส่วนการปกครองของพวกเขาในดินแดนเสอีร์

กษัตริย์ของเอโดม

(1พศด.1:43-54)

31ต่อไปนี้เป็นบรรดากษัตริย์ที่ครองราชย์ในเอโดมก่อนที่ชนอิสราเอลจะมีกษัตริย์ปกครอง36:31 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา

32เบลา บุตรเบโอร์ ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเอโดม เมืองของพระองค์ชื่อดินฮาบาห์

33เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ได้ขึ้นปกครองแทน

34เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานได้ขึ้นปกครองแทน

35เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัดผู้มีชัยเหนือกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับได้ขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองค์ชื่ออาวีท

36เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ได้ขึ้นปกครองแทน

37เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทที่อยู่ริมแม่น้ำ36:37 อาจจะเป็น แม่น้ำยูเฟรติสได้ขึ้นปกครองแทน

38เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรชายอัคโบร์ได้ขึ้นปกครองแทน

39เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัด36:39 สำเนา MT. บางฉบับ ว่าฮาดาร์(ดู1พศด.1:50)ได้ขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองค์ชื่อปาอู มเหสีของพระองค์ชื่อเมเหทาเบล บุตรีของมัทเรดผู้เป็นบุตรีของเมซาหับ

40ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าที่สืบเชื้อสายจากเอซาว แบ่งตามตระกูลและถิ่นฐานที่ปกครอง ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 41โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 42เคนัส เทมาน มิบซาร์ 43มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือหัวหน้าของเอโดม แบ่งตามถิ่นฐานในดินแดนที่ปกครอง

นี่คือเอซาว บิดาของชาวเอโดม

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 36:1-43

Ang mga Kaliwat ni Esau

(1 Cro. 1:34-37)

1Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau (nga ginatawag man nga Edom).

2Nagpangasawa si Esau sang mga babayi nga taga-Canaan. Sila amo si Ada nga anak ni Elon nga Hithanon kag si Oholibama nga anak ni Ana kag apo ni Zibeon nga Hivhanon. 3Ginpangasawa man niya si Basemat nga utod ni Nebayot nga anak ni Ishmael. 4Ang anak ni Esau kay Ada amo si Elifaz. Ang iya anak kay Basemat amo si Reuel. 5Kag ang iya mga anak kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. Sila ang mga anak ni Esau nga natawo sa Canaan.

6Gindala ni Esau ang iya mga asawa, mga anak, kag ang tanan nga sakop sang iya pamilya, pati ang iya mga pagkabutang kag kasapatan nga natipon niya sa Canaan, kag nagsaylo siya sa isa ka lugar palayo kay Jacob nga iya utod. 7Kay indi na sila puwede mag-upod sa isa ka lugar tungod sa kadamuon sang ila pagkabutang; kag ang lugar nga ila ginaestaran indi na makasustiner sa ila tungod sa kadamuon sang ila kasapatan. 8Gani didto nag-estar si Esau (nga ginatawag man nga Edom) sa kabukiran sang Seir.

9Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau nga amay sang mga Edomnon nga nagaestar sa kabukiran sang Seir.

10Ang anak ni Esau kay Basemat amo si Reuel, kag ang anak niya kay Ada amo si Elifaz.

11Ang mga anak ni Elifaz amo sila ni Teman, Omar, Zefo, Gatam kag Kenaz. 12May anak man si Elifaz nga si Amalek sa isa pa niya ka asawa nga si Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada.

13Ang mga anak ni Reuel amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

14Ang mga anak ni Esau kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. (Si Oholibama anak ni Ana kag apo ni Zibeon.)

15Amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau: Si Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16Kora,36:16 Kora: Indi ini makita sa Samaritan Pentateuch. Tan-awa man sa Gen. 36:11 kag 1 Cro. 1:36. Gatam, kag Amalek. Ini sila nga mga pangulo sang lugar sang Edom mga anak ni Elifaz kag mga apo ni Ada.

17Nangin pangulo man sa Edom ang mga anak ni Reuel nga sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

18Nangin pangulo man ang mga anak ni Esau kay Oholibama nga anak ni Ana. Sila amo si Jeush, Jalam, kag Kora.

19Sila tanan ang mga kaliwat ni Esau nga mga pangulo sang Edom.

Ang mga Kaliwat ni Seir

(1 Cro. 1:38-42)

20Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Seir nga Horhanon nga nagaestar sa Edom: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, 21Dishon, Ezer, kag Dishan. Nangin pangulo man sila sang mga Horhanon nga nagaestar sa Edom.

22Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Hemam.36:22 Hemam: ukon, Homam. Si Lotan may utod nga babayi nga si Timna nga isa pa ka asawa ni Elifaz.

23Ang mga anak ni Shobal amo sila ni Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, kag Onam.

24Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Ana. Si Ana amo ang nakasapo sang tuburan didto sa kamingawan sang nagabantay siya sang mga asno sang iya amay. 25Ang mga anak ni Ana amo si Dishon kag si Oholibama.

26Ang mga anak ni Dishon amo sila ni Hemdan, Eshban, Itran, kag Keran.

27Ang mga anak ni Ezer amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan.

28Ang mga anak ni Dishan amo si Uz kag si Aran.

29-30Amo ini sila ang mga pangulo sang mga Horhanon nga may mga ginadumalahan nga mga lugar sa Seir: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, kag Dishan.

Ang mga Hari sang Edom

(1 Cro. 1:43-54)

31Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon: 32Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor nangin hari sa Edom. 33Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 34Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Husham nga taga-Teman. 35Pagkapatay ni Husham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapierdi sa mga Midianhon didto sa Moab. 36Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga-Masreka. 37Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba sang Eufrates. 38Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 39Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadar nga taga-Pau. Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mezahab.

40-43Si Esau (nga gintawag man nga Edom) amo ang ginhalinan sang mga Edomnon. Kag amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau nga ang ila mga tribo kag lugar ginpangalanan sa ila: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, kag Iram.