ปฐมกาล 36 TNCV - 创世记 36 CCB

ปฐมกาล
Elegir capítulo 36

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 36:1-43

วงศ์วานของเอซาว

(1พศด.1:35-42)

1นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเอซาว (คือเอโดม)

2เอซาวแต่งงานกับหญิงชาวคานาอันคือ อาดาห์บุตรสาวของเอโลนชาวฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์เป็นบุตรสาวของอานาห์ และเป็นหลานสาวของศิเบโอนชาวฮีไวต์ 3และบาเสมัทบุตรสาวของอิชมาเอล น้องสาวของเนบาโยท

4อาดาห์ให้กำเนิดเอลีฟัสแก่เอซาว บาเสมัทให้กำเนิดเรอูเอล 5และโอโฮลีบามาห์ให้กำเนิดเยอูช ยาลาม และโคราห์ ทั้งหมดนี้คือบุตรชายของเอซาวที่เกิดในดินแดนคานาอัน

6เอซาวพาภรรยาทั้งหลาย บุตรชายหญิง คนทั้งปวงในครัวเรือน ฝูงสัตว์ สัตว์อื่นๆ รวมทั้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่หามาได้ในดินแดนคานาอันย้ายไปยังอีกดินแดนหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากยาโคบน้องชายของเขา 7ทรัพย์สมบัติที่ทั้งสองฝ่ายมีนั้นมากเกินกว่าที่เขาทั้งสองจะอาศัยอยู่ร่วมกันได้ ดินแดนนั้นไม่สามารถรองรับฝูงสัตว์ของเขาทั้งสอง 8ดังนั้นเอซาว (คือเอโดม) จึงไปตั้งถิ่นฐานในแดนเทือกเขาเสอีร์

9นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเอซาวบิดาของชนชาติเอโดมในแดนเทือกเขาเสอีร์

10ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรชายของเอซาว

เอลีฟัสซึ่งเกิดจากนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว และเรอูเอลซึ่งเกิดจากบาเสมัทภรรยาของเอซาว

11บุตรชายของเอลีฟัสได้แก่

เทมาน โอมาห์ เศโฟ กาทาม และเคนัส

12เอลีฟัสบุตรเอซาวมีภรรยาน้อยชื่อทิมนา ผู้ให้กำเนิดอามาเลขแก่เขา คนเหล่านี้เป็นหลานชายของนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว

13บุตรชายของเรอูเอลได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นหลานชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว

14บุตรชายของเอซาวซึ่งเกิดจากนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาว ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์และเป็นหลานสาวของศิเบโอน ได้แก่

เยอูช ยาลาม และโคราห์

15ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าตระกูลในหมู่ลูกหลานของเอซาว

บุตรของเอลีฟัส ผู้เป็นบุตรหัวปีของเอซาวได้แก่

หัวหน้าเทมาน โอมาร์ เศโฟ เคนัส 16โคราห์36:16 ฉบับ SamP. ว่าไม่มีคำว่าโคราห์(ดูข้อ 11 และ1พศด.1:36) กาทาม และอามาเลข คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากเอลีฟัสแห่งเอโดม พวกเขาเป็นหลานชายของนางอาดาห์

17บุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรของเอซาวได้แก่

หัวหน้านาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากเรอูเอลแห่งเอโดม พวกเขาเป็น หลานชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว

18บุตรชายของนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาวได้แก่

หัวหน้าเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากนางโอโฮลีบามาห์บุตรสาวของอานาห์ภรรยาของเอซาว

19คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาว (คือเอโดม) และคนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของพวกเขา

20ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเสอีร์ชาวโฮรีซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเสอีร์แห่งเอโดม ซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวโฮรี

22บุตรชายของโลทานได้แก่

โฮรีและโฮมาม36:22 ภาษาฮีบรูว่าเฮมามเป็นอีกรูปหนึ่งของโฮมาน(ดู1พศด.1:39) ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

23บุตรชายของโชบาลได้เแก่

อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

24บุตรชายของศิเบโอนได้แก่

อัยยาห์และอานาห์ อานาห์คือผู้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อน36:24 ฉบับ Syr. ว่าค้นพบน้ำ คำนี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไม่ชัดเจนในทะเลทรายขณะที่เลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนผู้เป็นบิดา

25บุตรของอานาห์ได้แก่

ดีโชนและโอโฮลีบามาห์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์

26บุตรชายของดีโชน36:26 ภาษาฮีบรูว่าดีชานเป็นอีกรูปหนึ่งของดีโชนได้แก่

เฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน

27บุตรชายเอเซอร์ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน

28บุตรชายของดีชานได้แก่

อูศและอารัน

29ต่อไปนี้เป็นหัวหน้าของชาวโฮรี ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 30ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน ซึ่งแบ่งตามส่วนการปกครองของพวกเขาในดินแดนเสอีร์

กษัตริย์ของเอโดม

(1พศด.1:43-54)

31ต่อไปนี้เป็นบรรดากษัตริย์ที่ครองราชย์ในเอโดมก่อนที่ชนอิสราเอลจะมีกษัตริย์ปกครอง36:31 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา

32เบลา บุตรเบโอร์ ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเอโดม เมืองของพระองค์ชื่อดินฮาบาห์

33เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ได้ขึ้นปกครองแทน

34เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานได้ขึ้นปกครองแทน

35เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัดผู้มีชัยเหนือกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับได้ขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองค์ชื่ออาวีท

36เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ได้ขึ้นปกครองแทน

37เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทที่อยู่ริมแม่น้ำ36:37 อาจจะเป็น แม่น้ำยูเฟรติสได้ขึ้นปกครองแทน

38เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรชายอัคโบร์ได้ขึ้นปกครองแทน

39เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัด36:39 สำเนา MT. บางฉบับ ว่าฮาดาร์(ดู1พศด.1:50)ได้ขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองค์ชื่อปาอู มเหสีของพระองค์ชื่อเมเหทาเบล บุตรีของมัทเรดผู้เป็นบุตรีของเมซาหับ

40ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าที่สืบเชื้อสายจากเอซาว แบ่งตามตระกูลและถิ่นฐานที่ปกครอง ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 41โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 42เคนัส เทมาน มิบซาร์ 43มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือหัวหน้าของเอโดม แบ่งตามถิ่นฐานในดินแดนที่ปกครอง

นี่คือเอซาว บิดาของชาวเอโดม

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 36:1-43

以扫的后代

1以下是以扫的后代,即以东的后代。

2以扫娶了迦南女子为妻,她们是以伦的女儿亚大希未祭便的孙女、亚拿的女儿阿何利巴玛3他还娶了以实玛利的女儿、尼拜约的妹妹巴实抹4亚大以扫生了以利法巴实抹生了流珥5阿何利巴玛生了耶乌施雅兰可拉。他们都是以扫的儿子,是在迦南出生的。

6以扫带着他在迦南所得的妻子、儿女和家中所有的人员,以及所有的牲畜和财产离开雅各,迁往别处。 7以扫雅各两家的财产和牲畜太多,那地方不够他们住, 8于是以扫,即以东,搬到了西珥山居住。

9以扫西珥山区以东人的祖先,以下是他的子孙。

10以扫的妻子亚大生了以利法巴实抹生了流珥11以利法的儿子是提幔阿抹洗玻迦坦基纳斯12以利法的妾亭纳为他生了亚玛力,他们都是以扫妻子亚大的子孙。 13流珥的儿子是拿哈谢拉沙玛米撒,他们都是以扫妻子巴实抹的子孙。 14以扫的妻子阿何利巴玛祭便的孙女、亚拿的女儿,她给以扫生了耶乌施雅兰可拉

15以下是以扫子孙中的族长。

以扫的长子以利法的子孙中有提幔族长、阿抹族长、洗玻族长、基纳斯族长、 16可拉族长、迦坦族长、亚玛力族长,他们都是以利法以东的后代,即亚大的子孙。 17以扫的儿子流珥的子孙中有拿哈族长、谢拉族长、沙玛族长、米撒族长,他们都是流珥以东的后代,即以扫的妻子巴实抹的子孙。 18以扫的妻子阿何利巴玛的子孙中有耶乌施族长、雅兰族长和可拉族长。这些都是以扫的妻子、亚拿的女儿阿何利巴玛子孙中的族长。

19这些族长都是以扫的子孙,以扫又名以东

20以下是住在以东境内何利西珥的子孙:罗坍朔巴祭便亚拿21底顺以察底珊。他们都是以东境内何利西珥的子孙中的族长。

22罗坍的儿子是何利希幔罗坍的妹妹是亭纳23朔巴的儿子是亚勒文玛拿辖以巴录示玻阿南24祭便的儿子是亚雅亚拿,在旷野为父亲放驴时发现温泉的就是亚拿25亚拿的儿子名叫底顺、女儿名叫阿何利巴玛26底顺的儿子是欣但伊是班益兰基兰27以察的儿子是辟罕撒番亚干28底珊的儿子是乌斯亚兰

29以下是何利人的族长:罗坍族长、朔巴族长、祭便族长、亚拿族长、 30底顺族长、以察族长、底珊族长。他们是西珥地区何利人各宗族的族长。

31以色列人还没有君王统治之前,在以东做王的人如下: 32比珥的儿子比拉以东做王,定都亭哈巴33比拉死后,波斯拉谢拉的儿子约巴继位。 34约巴死后,提幔地区的户珊继位。 35户珊死后,比达之子哈达继位,定都亚未得,他曾在摩押地区击败米甸人。 36哈达死后,玛士利加桑拉继位。 37桑拉死后,大河边的利河伯扫罗继位。 38扫罗死后,亚革波的儿子巴勒·哈南继位。 39巴勒·哈南死后,哈达继位,定都巴乌,他的妻子名叫米希她别,是米·萨合的孙女、玛特列的女儿。

40以下是按宗族在各地区做族长的以扫的后代:亭纳亚勒瓦耶帖41阿何利巴玛以拉比嫩42基纳斯提幔米比萨43玛基叠以兰。这些人在所住的以东各地做族长。以扫以东人的始祖。