ปฐมกาล 36 TNCV - Genèse 36 BDS

ปฐมกาล
Elegir capítulo 36

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 36:1-43

วงศ์วานของเอซาว

(1พศด.1:35-42)

1นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเอซาว (คือเอโดม)

2เอซาวแต่งงานกับหญิงชาวคานาอันคือ อาดาห์บุตรสาวของเอโลนชาวฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์เป็นบุตรสาวของอานาห์ และเป็นหลานสาวของศิเบโอนชาวฮีไวต์ 3และบาเสมัทบุตรสาวของอิชมาเอล น้องสาวของเนบาโยท

4อาดาห์ให้กำเนิดเอลีฟัสแก่เอซาว บาเสมัทให้กำเนิดเรอูเอล 5และโอโฮลีบามาห์ให้กำเนิดเยอูช ยาลาม และโคราห์ ทั้งหมดนี้คือบุตรชายของเอซาวที่เกิดในดินแดนคานาอัน

6เอซาวพาภรรยาทั้งหลาย บุตรชายหญิง คนทั้งปวงในครัวเรือน ฝูงสัตว์ สัตว์อื่นๆ รวมทั้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่หามาได้ในดินแดนคานาอันย้ายไปยังอีกดินแดนหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากยาโคบน้องชายของเขา 7ทรัพย์สมบัติที่ทั้งสองฝ่ายมีนั้นมากเกินกว่าที่เขาทั้งสองจะอาศัยอยู่ร่วมกันได้ ดินแดนนั้นไม่สามารถรองรับฝูงสัตว์ของเขาทั้งสอง 8ดังนั้นเอซาว (คือเอโดม) จึงไปตั้งถิ่นฐานในแดนเทือกเขาเสอีร์

9นี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเอซาวบิดาของชนชาติเอโดมในแดนเทือกเขาเสอีร์

10ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรชายของเอซาว

เอลีฟัสซึ่งเกิดจากนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว และเรอูเอลซึ่งเกิดจากบาเสมัทภรรยาของเอซาว

11บุตรชายของเอลีฟัสได้แก่

เทมาน โอมาห์ เศโฟ กาทาม และเคนัส

12เอลีฟัสบุตรเอซาวมีภรรยาน้อยชื่อทิมนา ผู้ให้กำเนิดอามาเลขแก่เขา คนเหล่านี้เป็นหลานชายของนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว

13บุตรชายของเรอูเอลได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นหลานชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว

14บุตรชายของเอซาวซึ่งเกิดจากนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาว ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์และเป็นหลานสาวของศิเบโอน ได้แก่

เยอูช ยาลาม และโคราห์

15ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าตระกูลในหมู่ลูกหลานของเอซาว

บุตรของเอลีฟัส ผู้เป็นบุตรหัวปีของเอซาวได้แก่

หัวหน้าเทมาน โอมาร์ เศโฟ เคนัส 16โคราห์36:16 ฉบับ SamP. ว่าไม่มีคำว่าโคราห์(ดูข้อ 11 และ1พศด.1:36) กาทาม และอามาเลข คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากเอลีฟัสแห่งเอโดม พวกเขาเป็นหลานชายของนางอาดาห์

17บุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรของเอซาวได้แก่

หัวหน้านาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากเรอูเอลแห่งเอโดม พวกเขาเป็น หลานชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว

18บุตรชายของนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาวได้แก่

หัวหน้าเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้คือหัวหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากนางโอโฮลีบามาห์บุตรสาวของอานาห์ภรรยาของเอซาว

19คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาว (คือเอโดม) และคนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของพวกเขา

20ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเสอีร์ชาวโฮรีซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเสอีร์แห่งเอโดม ซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวโฮรี

22บุตรชายของโลทานได้แก่

โฮรีและโฮมาม36:22 ภาษาฮีบรูว่าเฮมามเป็นอีกรูปหนึ่งของโฮมาน(ดู1พศด.1:39) ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

23บุตรชายของโชบาลได้เแก่

อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

24บุตรชายของศิเบโอนได้แก่

อัยยาห์และอานาห์ อานาห์คือผู้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อน36:24 ฉบับ Syr. ว่าค้นพบน้ำ คำนี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไม่ชัดเจนในทะเลทรายขณะที่เลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนผู้เป็นบิดา

25บุตรของอานาห์ได้แก่

ดีโชนและโอโฮลีบามาห์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์

26บุตรชายของดีโชน36:26 ภาษาฮีบรูว่าดีชานเป็นอีกรูปหนึ่งของดีโชนได้แก่

เฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน

27บุตรชายเอเซอร์ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน

28บุตรชายของดีชานได้แก่

อูศและอารัน

29ต่อไปนี้เป็นหัวหน้าของชาวโฮรี ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 30ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน ซึ่งแบ่งตามส่วนการปกครองของพวกเขาในดินแดนเสอีร์

กษัตริย์ของเอโดม

(1พศด.1:43-54)

31ต่อไปนี้เป็นบรรดากษัตริย์ที่ครองราชย์ในเอโดมก่อนที่ชนอิสราเอลจะมีกษัตริย์ปกครอง36:31 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา

32เบลา บุตรเบโอร์ ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเอโดม เมืองของพระองค์ชื่อดินฮาบาห์

33เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ได้ขึ้นปกครองแทน

34เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานได้ขึ้นปกครองแทน

35เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัดผู้มีชัยเหนือกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับได้ขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองค์ชื่ออาวีท

36เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ได้ขึ้นปกครองแทน

37เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทที่อยู่ริมแม่น้ำ36:37 อาจจะเป็น แม่น้ำยูเฟรติสได้ขึ้นปกครองแทน

38เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรชายอัคโบร์ได้ขึ้นปกครองแทน

39เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัด36:39 สำเนา MT. บางฉบับ ว่าฮาดาร์(ดู1พศด.1:50)ได้ขึ้นปกครองแทน เมืองของพระองค์ชื่อปาอู มเหสีของพระองค์ชื่อเมเหทาเบล บุตรีของมัทเรดผู้เป็นบุตรีของเมซาหับ

40ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าที่สืบเชื้อสายจากเอซาว แบ่งตามตระกูลและถิ่นฐานที่ปกครอง ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 41โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 42เคนัส เทมาน มิบซาร์ 43มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือหัวหน้าของเอโดม แบ่งตามถิ่นฐานในดินแดนที่ปกครอง

นี่คือเอซาว บิดาของชาวเอโดม

La Bible du Semeur

Genèse 36:1-43

L’histoire de la famille d’Ésaü

Les fils d’Esaü

1Voici la généalogie d’Esaü appelé aussi Edom. 2Esaü prit des femmes cananéennes pour épouses : Ada, fille d’Elôn le Hittite ; Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibeôn le Hévien, 3ainsi que Basmath, fille d’Ismaël et sœur de Nebayoth. 4Ada lui donna Eliphaz ; et Basmath, Reouel ; 5Oholibama accoucha de Yeoush, Yaelam et Qorah. Tels sont les fils d’Esaü qui lui naquirent au pays de Canaan. 6Esaü emmena ses femmes, ses fils et ses filles et tous les gens attachés à sa maison ainsi que ses troupeaux, son bétail et tous les biens qu’il avait acquis au pays de Canaan, et il émigra dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. 7Car leurs troupeaux étaient trop nombreux pour qu’ils puissent demeurer ensemble, et le pays où ils séjournaient ne pouvait plus subvenir à leurs besoins à cause de l’importance de leurs troupeaux. 8Ainsi, Esaü s’établit dans la montagne de Séir. Esaü, c’est Edom.

Les Edomites : descendants d’Esaü

9Voici la généalogie d’Esaü, l’ancêtre d’Edom, dans la montagne de Séir. 10Noms des fils d’Esaü : Eliphaz, fils d’Ada, épouse d’Esaü ; Reouel, fils de Basmath, épouse d’Esaü. 11Eliphaz eut pour fils : Témân, Omar, Tsepho, Gaetam et Qenaz. 12L’épouse de second rang d’Eliphaz, Timna, lui donna Amalec. Ce sont là les fils d’Ada, femme d’Esaü. 13Et voici les fils de Reouel : Nahath, Zérah, Shamma et Mizza. Tels sont les fils de Basmath, femme d’Esaü. 14Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibeôn, femme d’Esaü, lui donna Yeoush, Yaelam et Qorah.

Les chefs des familles des fils d’Esaü

15Voici les chefs des familles des fils d’Esaü. Fils d’Eliphaz, premier-né d’Esaü : les chefs Témân, Omar, Tsepho, Qenaz, 16Qorah36.16 Selon le texte hébreu traditionnel. Ne se trouve pas dans le Pentateuque samaritain ni en Gn 36.11., Gaetam et Amalec. Tels sont les chefs de la famille d’Eliphaz, fils d’Ada, au pays d’Edom. 17Voici les fils de Reouel, fils d’Esaü : les chefs Nahath, Zérah, Shamma et Mizza. Tels sont les chefs de la famille de Reouel, fils de Basmath, au pays d’Edom. 18Voici les fils d’Oholibama, femme d’Esaü : les chefs Yeoush, Yaelam et Qorah. Tels sont les chefs de la famille d’Oholibama fille d’Ana et femme d’Esaü. 19Ce sont là les fils d’Esaü, les chefs de familles : c’est Edom.

Les descendants du Horien Séir

20Voici les descendants de Séir, le Horien36.20 Ou : Horite. Les Horiens (v. 21) étaient les premiers habitants d’Edom, partiellement chassés par les descendants d’Esaü (Dt 2.12, 22)., premiers habitants du pays : Lotân, Shobal, Tsibeôn, Ana, 21Dishôn, Etser et Dishân. Tels sont les chefs des familles des Horiens, fils de Séir, au pays d’Edom. 22Les fils de Lotân sont Hori et Hémam. La sœur de Lotân s’appelait Timna. 23Et voici les fils de Shobal : Alvân, Manahath, Ebal, Shepho et Onam. 24Et voici les fils de Tsibeôn : Aya et Ana. C’est Ana qui trouva de l’eau36.24 Selon la version syriaque. Le sens du mot hébreu est inconnu. La Vulgate a : des sources. dans le désert quand il faisait paître les ânes de son père Tsibeôn. 25Voici les enfants d’Ana : son fils Dishôn et sa fille Oholibama. 26Voici les fils de Dishân : Hemdân, Eshbân, Yitrân et Kerân. 27Voici les fils d’Etser : Bilhân, Zaavân et Aqân. 28Voici les fils de Dishân : Outs et Arân. 29Voici les chefs des familles des Horiens ; les chefs Lotân, Shobal, Tsibeôn, Ana, 30Dishôn, Etser et Dishân. Ce sont eux qui étaient les chefs des familles des Horiens au pays de Séir.

Les rois d’Edom

31Voici les rois qui ont régné dans le pays d’Edom avant qu’il y ait des rois en Israël36.31 Autre traduction : avant qu’un roi d’Israël règne sur lui. : 32Béla, fils de Béor, régna sur Edom, sa ville s’appelait Dinhaba. 33Après sa mort, Yobab, fils de Zérah, de Botsra, régna à sa place. 34Yobab mourut et Housham, du pays des Témanites, régna à sa place. 35Après la mort de Housham, Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. Il battit les Madianites dans la campagne de Moab ; il venait de la ville d’Avith. 36Après la mort de Hadad, Samla de Masréqa régna à sa place. 37Après la mort de Samla, Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. 38Après la mort de Saül, Baal-Hanân, fils d’Akbor, régna à sa place. 39Après la mort de Baal-Hanân, fils d’Akbor, Hadar régna à sa place. Sa ville s’appelait Paou. Sa femme était Mehétabéel, fille de Matred et petite-fille de Mézahab.

Les chefs des familles issues d’Esaü

40Voici les noms des chefs des familles d’Esaü, selon leurs localités et d’après leurs noms : les chefs Timna, Alva, Yeteth, 41Oholibama, Ela, Pinôn, 42Qenaz, Témân, Mibtsar, 43Magdiel et Iram. Tels sont les chefs d’Edom selon leurs régions au pays qu’ils occupent. Voilà pour Esaü, l’ancêtre d’Edom.