ปฐมกาล 2 TNCV - Начало 2 CARST

ปฐมกาล
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 2:1-25

1ดังนั้นสวรรค์และโลกพร้อมกับสรรพสิ่งทั้งปวงจึงถูกสร้างขึ้นสำเร็จครบถ้วน

2เมื่อถึงวันที่เจ็ดพระเจ้าก็ทรงเสร็จสิ้นจากพระราชกิจที่ทรงกระทำ ดังนั้นในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์ 3และพระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งขึ้นเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจในการทรงสร้างที่พระองค์ทรงกระทำ

อาดัมและเอวา

4นี่คือเรื่องราวการทรงสร้างสวรรค์และโลก เมื่อพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงสร้างโลกและสวรรค์

5ขณะนี้ยังไม่มีต้นไม้และพืชพันธุ์ในท้องทุ่งปรากฏขึ้นในโลก2:5 หรือแผ่นดินเช่นเดียวกับข้อ 6เลย เพราะว่าพระเจ้าพระยาห์เวห์ยังไม่ได้ประทานฝนลงมา ทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะไถพรวนดิน 6แต่ก็มีน้ำ2:6 หรือหมอกพลุ่งขึ้นจากพื้นโลกและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวดินทั้งหมด 7แล้วพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงปั้นมนุษย์2:7 ในภาษาฮีบรูคำที่มีความหมายว่ามนุษย์หรือชาย(อดัม) มีเสียงคล้ายและอาจเกี่ยวข้องกับคำที่มีความหมายว่าพื้นดิน(อดามาห์) คำนี้เป็นชื่อของอาดัมด้วย (ดู 2:20)จากธุลีดินและทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขา มนุษย์จึงมีชีวิต

8พระเจ้าพระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก และให้ชายที่ทรงสร้างขึ้นอาศัยอยู่ในสวนนั้น 9พระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดทั้งที่งดงามน่าดูและที่เหมาะเป็นอาหารงอกขึ้นในสวน ที่กลางสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว

10มีแม่น้ำสายหนึ่งจากเอเดนไหลมาหล่อเลี้ยงสวนนั้นแล้วแยกออกเป็นต้นน้ำสี่สาย 11สายที่หนึ่งชื่อปิโชน ไหลผ่านดินแดนฮาวิลาห์ที่ซึ่งมีแร่ทองคำ 12(ดินแดนนี้มีแร่ทองคำคุณภาพดี ยางไม้หอม2:12 หรือไข่มุก และพลอยด้วย) 13สายที่สองชื่อกิโฮน ไหลผ่านทั่วดินแดนคูช 14สายที่สามคือไทกริส ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกของอัสชูร์ และสายที่สี่คือยูเฟรติส

15พระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงกำหนดให้ชายผู้นั้นอยู่ในสวนเอเดน ให้เขาทำงานและดูแลรักษาสวนแห่งนั้น 16และพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาเขาไว้ว่า “เจ้ามีอิสระที่จะกินผลจากต้นใดๆ ในสวนก็ได้ 17แต่เจ้าต้องไม่กินผลจากต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว เพราะถ้าเจ้ากินผลของมันเมื่อใด เจ้าจะตายแน่นอน”

18แล้วพระเจ้าพระยาห์เวห์ตรัสว่า “ไม่ควรให้ชายผู้นี้อยู่คนเดียว เราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมกับเขา”

19พระเจ้าพระยาห์เวห์ได้ทรงปั้นสัตว์และนกทุกชนิดขึ้นจากดิน พระองค์ทรงนำมายังชายผู้นั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกมันว่าอย่างไร สัตว์เหล่านั้นก็ได้ชื่อตามที่เขาเรียก 20ดังนั้นชายผู้นั้นจึงตั้งชื่อให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งปวง นกในอากาศ และสัตว์ในท้องทุ่งทั้งสิ้น

แต่อาดัม2:20 หรือชายผู้นั้นยังไม่พบผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมสำหรับเขา 21พระเจ้าพระยาห์เวห์จึงทรงบันดาลให้ชายนั้นหลับสนิท จากนั้นทรงชักกระดูกซี่โครงของเขาออกมาซี่หนึ่ง2:21 หรือทรงนำส่วนหนึ่งจากสีข้างของชายผู้นั้นมาและทรงปิดเนื้อให้สนิทเข้าดังเดิม 22แล้วพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงขึ้นจากกระดูกซี่โครง2:22 หรือส่วนนั้นที่พระองค์ทรงนำออกมาจากชายนั้น และพานางมาหาเขา

23ชายผู้นั้นกล่าวว่า

“นี่คือกระดูกจากกระดูกของเรา

และเนื้อจากเนื้อของเรา

นางจะได้ชื่อว่า ‘หญิง2:23 เป็นการเล่นคำในภาษาฮีบรู เพราะคำที่มีความหมายว่าหญิงมาจากคำว่าอิชชา ซึ่งมีเสียงคล้ายกับคำว่าอิชที่มีความหมายว่าชาย

เพราะนางมาจากชาย”

24เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา และพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกัน

25ชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่ และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลย

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 2:1-25

1Так было завершено сотворение неба и земли и всего, что наполняет их.

2К седьмому дню Всевышний закончил труд, который Он совершал, и на седьмой день Он отдыхал от всех Своих дел. 3Всевышний благословил седьмой день и освятил его, потому что в этот день Он отдыхал от Своего труда, который Он делал и завершил.

Адам и Ева в райском саду

4Вот повествование о сотворении неба и земли. Когда Вечный2:4 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Это имя Всевышнего, переводимое как «Он есть», указывает на Его активное участие в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Это и послужило причиной использования имени «Вечный» в данном переводе. Традиционный перевод: «Господь», «Сущий». См. Исх. 3:13-15. Бог сотворил землю и небо, 5на земле тогда ещё не было ни кустарника полевого, ни полевой травы, потому что Вечный Бог не посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы обрабатывать почву, 6только пар поднимался от земли и орошал всю её поверхность. 7Тогда Вечный Бог сотворил человека из земного праха2:7 На языке оригинала наблюдается игра слов: «человек» (адам) и «земля» (адама). и вдохнул ему в ноздри дыхание жизни2:7 Или: «дух, дающий жизнь»., и человек стал живым существом.

8Затем Вечный Бог посадил сад на востоке, в Эдеме, и поселил там человека, которого Он сотворил. 9Вечный Бог вырастил из земли все виды деревьев – приятных на вид и пригодных для пищи. Посреди же сада росли дерево жизни и дерево познания добра и зла2:9 Познания добра и зла – т. е. способности различать добро и зло..

10Из Эдема вытекала река, орошавшая сад, а далее она разделялась на четыре потока. 11Первый называется Фисон: он течёт вокруг всей земли Хавила, где есть золото. 12(Золото в той земле хорошее, и ещё там есть ароматная смола и камень оникс.) 13Вторая река называется Гихон: она течёт вокруг всей земли Куш. 14Третья река называется Тигр: она течёт к востоку от Ашшура. А четвёртая река – это Евфрат.

15Вечный Бог поселил человека в саду Эдем, чтобы он возделывал сад и заботился о нём. 16Вечный Бог повелел человеку: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, 17но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с этого дерева, ты непременно умрёшь»2:17 В Священном Писании слово «умереть» используется в двух значениях: 1) плотская смерть человека означает конец жизни человека в этом мире; 2) духовная смерть означает разрыв отношений человека с Создателем и отдаление от Него..

18Вечный Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному. Я создам ему помощника под стать». 19Вечный Бог сотворил из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он привёл их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовёт; и как назвал человек каждое живое творение, так оно и стало называться. 20Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям. Но для Адама2:20 Здесь в первый раз слово адам используется как имя собственное. не нашлось подходящего помощника.

21Тогда Вечный Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его рёбер и закрыл это место плотью. 22Из ребра, которое Он вынул из человека, Вечный Бог сотворил женщину и привёл её к нему.

23Человек сказал:

– Вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей: она будет называться «женщина»2:23 На языке оригинала наблюдается игра слов: «мужчина» (иш) и «женщина» (ишша)., потому что была взята от мужчины.

24Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и они станут одной плотью.

25И Адам, и его жена были наги, но не испытывали стыда.