นาฮูม 1 TNCV - Nahums Bog 1 BPH

นาฮูม
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

นาฮูม 1:1-15

1คำพยากรณ์เกี่ยวกับกรุงนีนะเวห์ หนังสือแห่งนิมิตของนาฮูมชาวเอลโขช

พระพิโรธต่อนีนะเวห์

2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้หึงหวงและทำการแก้แค้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นและเต็มไปด้วยพระพิโรธ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นเหล่าปฏิปักษ์ของพระองค์

และยังทรงพระพิโรธต่อศัตรูของพระองค์

3องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกริ้วช้าและทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวลพ้นโทษ

ทางของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและในลมพายุ

เมฆคือธุลีจากพระบาทของพระองค์

4พระองค์ตรัสกำราบทะเลและทรงทำให้มันเหือดแห้ง

ทรงทำให้แม่น้ำทุกสายแห้งไป

บาชานกับคารเมลก็เหี่ยวเฉา

และหมู่ดอกไม้ผลิบานของเลบานอนก็ร่วงโรย

5ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่นต่อหน้าพระองค์

และเนินเขาต่างๆ หลอมละลาย

เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ แผ่นดินโลกก็สั่นสะท้าน

คือโลกและทุกคนที่อยู่ในโลก

6ใครเล่าสามารถต้านทานความกริ้วของพระองค์ได้?

ใครเล่าสามารถทนต่อพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์ได้?

พระองค์ทรงระบายพระพิโรธลงมาเหมือนไฟ

แล้วศิลาก็แหลกละเอียดต่อหน้าพระองค์

7องค์พระผู้เป็นเจ้าประเสริฐ

ทรงเป็นที่ลี้ภัยในยามยากลำบาก

ทรงห่วงใยบรรดาผู้วางใจในพระองค์

8แต่ด้วยกระแสน้ำท่วมท้น

พระองค์จะทรงทำให้นีนะเวห์สูญสิ้นไป

พระองค์จะทรงรุกไล่เหล่าศัตรูเข้าสู่ความมืด

9ไม่ว่าพวกเขาจะคบคิดกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร1:9 หรือเจ้าผู้เป็นศัตรูคบคิดอะไรกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้า?

พระองค์ก็จะทรงทำให้พบจุดจบ

ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสอง

10พวกเขาจะติดอยู่ในดงหนาม

และเมามายด้วยเหล้าองุ่นของตนเอง

พวกเขาจะถูกเผาผลาญเหมือนตอข้าวแห้ง1:10 ในภาษาฮีบรูข้อนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

11นีนะเวห์เอ๋ย มีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้า

ซึ่งวางแผนร้ายต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้า

และวางแผนชั่ว

12องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“แม้พวกเขามีพันธมิตรและมีจำนวนมาก

พวกเขาก็จะถูกโค่นและสูญสิ้นไป

ยูดาห์เอ๋ย ถึงแม้เราให้เจ้าทุกข์ร้อน

แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ร้อนอีกต่อไป

13บัดนี้เราจะหักแอกของพวกเขาจากคอของเจ้า

และหักโซ่ตรวนของเจ้าทิ้งไป”

14องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเกี่ยวกับนีนะเวห์ว่า

“เจ้าจะไม่มีลูกหลานสืบสกุล

เราจะทำลายรูปสลักและเทวรูปที่หล่อขึ้น

ซึ่งอยู่ในวิหารแห่งเทพเจ้าของเจ้า

เราจะเตรียมหลุมฝังศพของเจ้า

เพราะเจ้าชั่วช้าสามานย์”

15ดูเถิด บนภูเขานั่น

เท้าของผู้นำข่าวดีมา

ผู้ประกาศสันติภาพ!

ยูดาห์เอ๋ย จงฉลองเทศกาลต่างๆ ของเจ้า

และทำตามที่เจ้าถวายปฏิญาณไว้

คนชั่วร้ายจะไม่มาย่ำยีบีฑาเจ้าอีก

เขาจะถูกทำลายเสียสิ้น

Bibelen på hverdagsdansk

Nahums Bog 1:1-14

Herrens dom over Nineve og trøst til Juda

1Nahum fra Elkosh modtog følgende budskab fra Herren om Nineves undergang:

2Herren er en nidkær Gud,

som straffer fjendens ondskab.

Han er ikke bange for at vise sin vrede

og afsige en hård dom over sine modstandere.

3Der skal meget til, før han bliver vred,

men hans magt er stor, og han straffer de skyldige.

Når han går til angreb, er det med orkanagtig styrke,

stormskyerne er som støv fra hans fødder.

4Når han truer ad havet, tørrer det ud,

han tørlægger alle floder.

Bashans og Karmels frodige marker svides af,

og blomsterne visner i Libanons bjerge.

5Når Herren rykker frem, skælver bjergene,

og højene dukker sig,

hele jorden bæver,

og alle dens indbyggere gyser.

6Hvem kan holde stand mod hans vrede?

Hvem kan standse hans harme?

Hans glødende vrede vælder frem som ild.

Selv bjergene splintres i småstykker.

7Men Herren er god mod dem, der søger ham,

han værner dem mod deres fjender.

Han beskytter alle,

der søger ly hos ham.

8Men de, der sætter sig op imod ham,

skyller han bort som med en flodbølge,

han driver sine fjender ind i dødens mørke.

9Tvivler I på Herrens magt?1,9 Ordret: „Hvad tænker I om Herren?” Nahum taler til Judas folk, når han bruger „I”. Assyrerne omtales i tredje person. Herren slog 185.000 assyrere ihjel, da de tidligere havde belejret Jerusalem, jf. 2.Kong. 18–19. Assyrien vil snart blive helt tilintetgjort, så de ikke igen udgør en trussel mod Jerusalem.

Han vil gøre fuldstændig ende på dem,

så I ikke kommer i samme nødsituation igen.

10De er som et sammenfiltret tjørnekrat,

som drankere, der kun tænker på deres vin.

De bliver fuldstændigt tilintetgjort

som en stubmark, der brændes af.

11Fra dig, Nineve,1,11 Ordret: „Fra dig”. Her taler Nahum til Nineve, hovedstaden i Assyrien. Sandsynligvis tænkes på Sankerib, der i sin tid var lige ved at erobre Jerusalem. kom der en,

der satte sig op mod Herren selv.

Han havde lagt onde planer,

12men Herren siger til Juda:

„Selv om de har en stor og stærk hær,

vil de blive klippet som får,

og gå helt til grunde.

Jeg har før brugt dem til at ydmyge jer,

men det gør jeg ikke igen.

13Nu vil jeg fjerne det åg, de lagde på jeres skuldre,

og sprænge de lænker, I sidder i.”

14Og til Nineves konge siger Herren:

„Din kongeslægt skal uddø.

Jeg gør det af med gudebillederne i dit afgudstempel.

Jeg gør graven klar til dig,

for du er ikke bedre værd.”