ดาเนียล 9 TNCV - Daniel 9 NASB

ดาเนียล
Elegir capítulo 9

Thai New Contemporary Bible

ดาเนียล 9

คำอธิษฐานของดาเนียล

1ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัสโอรสของเซอร์ซีส[a] (ทรงมีเชื้อสายมีเดีย) ซึ่งได้ครองอาณาจักรบาบิโลน[b] ในปีแรกแห่งรัชกาล ข้าพเจ้าดาเนียลเข้าใจจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสกับผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ว่ากรุงเยรูซาเล็มจะเริศร้างอยู่เจ็ดสิบปี ข้าพเจ้าจึงขะมักเขม้นอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการถืออดอาหาร สวมเสื้อผ้ากระสอบ และคลุกขี้เถ้า

ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าและทูลสารภาพบาปว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และน่าครั่นคร้าม ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำผิดทำบาป ทำชั่วและกบฏต่อพระองค์ หันหนีจากบทบัญญัติและพระบัญชาของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังเหล่าผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งกล่าวในพระนามของพระองค์แก่บรรดากษัตริย์ เจ้านาย บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดจนประชากรของแผ่นดิน

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงชอบธรรม แต่ทุกวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องอับอายขายหน้า ไม่ว่าชาวยูดาห์ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม และปวงชนอิสราเอลทั้งใกล้และไกลในประเทศต่างๆ ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกระจัดกระจายไป เพราะเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดจนบรรดากษัตริย์ เจ้านาย และบรรพบุรุษต้องอัปยศอดสูเพราะได้ทำบาปต่อพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและทรงให้อภัย แม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายกบฏต่อพระองค์ 10 ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย และไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระองค์ประทานผ่านทางผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ 11 อิสราเอลทั้งปวงได้ล่วงละเมิดบทบัญญัติของพระองค์ และหลงเตลิดไป ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์

“ฉะนั้นคำสาปแช่งและโทษทัณฑ์ทั้งปวงซึ่งบันทึกไว้ในบทบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงตกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์ 12 พระองค์ทรงทำตามที่ตรัสไว้แล้วว่าจะนำภัยพิบัติยิ่งใหญ่มายังข้าพระองค์ทั้งหลายและผู้ครอบครอง ทั่วใต้ฟ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเสมอเหมือนที่เกิดกับเยรูซาเล็ม 13 ภัยพิบัติทั้งปวงนี้เกิดกับข้าพระองค์ทั้งหลาย ตามที่บันทึกไว้แล้วในบทบัญญัติของโมเสส ถึงกระนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้แสวงหาความเมตตาจากพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยหันกลับจากบาป และไม่ได้ใส่ใจในความจริงของพระองค์เลย 14 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงรีรอที่จะนำภัยพิบัตินี้มายังข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงชอบธรรมในทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ถึงเพียงนี้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์

15 “ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงอานุภาพและผู้สถาปนานามของพระองค์ซึ่งยืนยงตราบเท่าทุกวันนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำผิดทำบาปไปแล้ว 16 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้สอดคล้องกับการกระทำอันชอบธรรมทั้งปวงของพระองค์ ขอโปรดทรงหันเหพระพิโรธจากเยรูซาเล็มเมืองของพระองค์ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพราะบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายและความชั่วช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นเหตุให้เยรูซาเล็มและประชากรของพระองค์กลายเป็นที่เหยียดหยามของคนทั้งปวงที่อยู่โดยรอบ

17 “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ขอทรงสดับคำอธิษฐานวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเห็นแก่พระองค์เอง โปรดเหลียวแลสถานนมัสการอันเริศร้างของพระองค์ด้วยความโปรดปรานเถิด 18 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเอียงพระกรรณสดับฟัง โปรดทอดพระเนตรความเริศร้างของกรุงซึ่งใช้พระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายทูลวิงวอนต่อพระองค์ ไม่ใช่เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายชอบธรรม แต่เพราะพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์ 19 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสดับ! ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงอภัย! ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสดับและทรงช่วย! ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงล่าช้าเพื่อเห็นแก่พระองค์เอง เพราะนครของพระองค์และประชากรของพระองค์ใช้พระนามของพระองค์”

เจ็ดสิบของ

20 ขณะข้าพเจ้าอธิษฐานสารภาพบาปของตัวเองและของชนอิสราเอลพี่น้องร่วมชาติและทูลอ้อนวอนพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 21 ขณะที่ข้าพเจ้ายังอธิษฐานอยู่นั้น กาเบรียลผู้ซึ่งข้าพเจ้าเห็นในนิมิตครั้งก่อนเหาะมาหาข้าพเจ้าอย่างรวดเร็วในเวลาถวายเครื่องบูชายามเย็น 22 เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ดาเนียลเอ๋ย เรามาเพื่อให้ท่านประจักษ์แจ้งและเข้าใจ 23 ทันทีที่ท่านเริ่มอธิษฐาน พระเจ้าก็ประทานคำตอบซึ่งเราได้นำมาบอกท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักยิ่ง ฉะนั้นจงใคร่ครวญเนื้อความและเข้าใจนิมิตนั้น

24 “เจ็ดสิบของ ‘เจ็ด’[c] ทรงกำหนดไว้แล้วสำหรับพี่น้องร่วมชาติและนครศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ให้เลิกการล่วงละเมิด เลิกทำบาป ลบล้างความชั่ว และนำความชอบธรรมอันมั่นคงนิรันดร์มาให้ เพื่อประทับตรานิมิตและคำพยากรณ์และเพื่อเจิมสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด[d]

25 “จงรับรู้และเข้าใจข้อนี้เถิด คือตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกา[e]ให้กอบกู้และสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ จวบจนผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งให้เป็นผู้ครอบครองนั้นจะมาถึง จะมีเจ็ดของ ‘เจ็ด’ และหกสิบสองของ ‘เจ็ด’ จะมีการสร้างถนนหนทางและคูเมือง แต่ทำในช่วงทุกข์ยากลำบาก 26 หลังจากหกสิบสองของ ‘เจ็ด’ ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้จะถูกประหารและจะไม่เหลืออะไร[f] ประชาชนของผู้ครอบครองจะมาทำลายกรุงนั้นและสถานนมัสการ วาระสุดท้ายจะมาเหมือนน้ำท่วม สงครามจะขับเคี่ยวกันไปจนถึงจุดจบ และมีวิบัติตามที่กำหนดไว้ 27 ผู้นั้นจะยืนยันคำมั่นสัญญากับคนเป็นอันมากเป็นเวลาหนึ่งของ ‘เจ็ด’ แต่กลางของ ‘เจ็ด’ นั้นเอง เขาจะสั่งยุติการถวายเครื่องบูชาและของถวายต่างๆ แล้วผู้ที่ก่อให้เกิดวิบัติจะตั้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติไว้ที่ด้านหนึ่งของพระวิหารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเริศร้าง จวบจนวาระสุดท้ายมาถึงเขา[g]ตามที่กำหนดไว้”

Notas al pie

 1. 9:1 ภาษาฮีบรูว่าอาหะสุเอรัส
 2. 9:1 หรือเคลเดีย
 3. 9:24 หรือ‘สัปดาห์’ เช่นเดียวกับข้อ 25,26 และ 27
 4. 9:24 หรือผู้บริสุทธิ์ที่สุด
 5. 9:25 หรือพระดำรัส
 6. 9:26 หรือประหารและจะไม่มีใครหรือประหารแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์
 7. 9:27 หรือมัน

New American Standard Bible

Daniel 9

Daniel’s Prayer for His People

1In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of Median descent, who was made king over the kingdom of the Chaldeans— in the first year of his reign, I, Daniel, observed in the books the number of the years which was revealed as the word of the Lord to Jeremiah the prophet for the completion of the desolations of Jerusalem, namely, seventy years. So I [a]gave my attention to the Lord God to seek Him by prayer and supplications, with fasting, sackcloth and ashes. I prayed to the Lord my God and confessed and said, “Alas, O Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant and lovingkindness for those who love Him and keep His commandments, we have sinned, committed iniquity, acted wickedly and rebelled, even turning aside from Your commandments and ordinances. Moreover, we have not listened to Your servants the prophets, who spoke in Your name to our kings, our princes, our fathers and all the people of the land.

“Righteousness belongs to You, O Lord, but to us [b]open shame, as it is this day—to the men of Judah, the inhabitants of Jerusalem and all Israel, those who are nearby and those who are far away in all the countries to which You have driven them, because of their unfaithful deeds which they have committed against You. [c]Open shame belongs to us, O Lord, to our kings, our princes and our fathers, because we have sinned against You. To the Lord our God belong compassion and forgiveness, [d]for we have rebelled against Him; 10 nor have we obeyed the voice of the Lord our God, to walk in His [e]teachings which He set before us through His servants the prophets. 11 Indeed all Israel has transgressed Your law and turned aside, not obeying Your voice; so the curse has been poured out on us, along with the oath which is written in the law of Moses the servant of God, for we have sinned against Him. 12 Thus He has confirmed His words which He had spoken against us and against our [f]rulers who ruled us, to bring on us great calamity; for under the whole heaven there has not been done anything like what was done to Jerusalem. 13 As it is written in the law of Moses, all this calamity has come on us; yet we have not [g]sought the favor of the Lord our God by turning from our iniquity and [h]giving attention to Your truth. 14 Therefore the Lord has [i]kept the calamity in store and brought it on us; for the Lord our God is righteous with respect to all His deeds which He has done, but we have not obeyed His voice.

15 “And now, O Lord our God, who have brought Your people out of the land of Egypt with a mighty hand and have made a name for Yourself, as it is this day—we have sinned, we have been wicked. 16 O Lord, in accordance with all Your [j]righteous acts, let now Your anger and Your wrath turn away from Your city Jerusalem, Your holy mountain; for because of our sins and the iniquities of our fathers, Jerusalem and Your people have become a reproach to all those around us. 17 So now, our God, listen to the prayer of Your servant and to his supplications, and for [k]Your sake, O Lord, let Your face shine on Your desolate sanctuary. 18 O my God, incline Your ear and hear! Open Your eyes and see our desolations and the city which is called by Your name; for we are not [l]presenting our supplications before You on account of [m]any merits of our own, but on account of Your great compassion. 19 O Lord, hear! O Lord, forgive! O Lord, listen and take action! For Your own sake, O my God, do not delay, because Your city and Your people are called by Your name.”

Gabriel Brings an Answer

20 Now while I was speaking and praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and [n]presenting my supplication before the Lord my God in behalf of the holy mountain of my God, 21 while I was still speaking in prayer, then the man Gabriel, whom I had seen in the vision [o]previously, [p]came to me [q]in my extreme weariness about the time of the evening offering. 22 He gave me instruction and talked with me and said, “O Daniel, I have now come forth to give you insight with understanding. 23 At the beginning of your supplications the [r]command was issued, and I have come to tell you, for you are [s]highly esteemed; so give heed to the message and gain understanding of the vision.

Seventy Weeks and the Messiah

24 “Seventy [t]weeks have been decreed for your people and your holy city, to [u]finish the transgression, to [v]make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and [w]prophecy and to anoint the most holy place. 25 So you are to know and discern that from the issuing of a [x]decree to restore and rebuild Jerusalem until [y]Messiah the Prince there will be seven weeks and sixty-two weeks; it will be built again, with [z]plaza and moat, even in times of distress. 26 Then after the sixty-two weeks the [aa]Messiah will be cut off and have [ab]nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And [ac]its end will come with a flood; even to the end [ad]there will be war; desolations are determined. 27 And he will make a firm covenant with the many for one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the wing of [ae]abominations will come one who [af]makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who [ag]makes desolate.”

Notas al pie

 1. Daniel 9:3 Lit set my face
 2. Daniel 9:7 Lit the shame of face
 3. Daniel 9:8 Lit The shame of face
 4. Daniel 9:9 Or though
 5. Daniel 9:10 Or laws
 6. Daniel 9:12 Lit judges who judged us
 7. Daniel 9:13 Lit softened the face of
 8. Daniel 9:13 Or having insight into
 9. Daniel 9:14 Lit watched over the evil
 10. Daniel 9:16 Lit righteousnesses
 11. Daniel 9:17 Lit the sake of the Lord
 12. Daniel 9:18 Lit causing to fall
 13. Daniel 9:18 Lit our righteousnesses
 14. Daniel 9:20 Lit causing to fall
 15. Daniel 9:21 Lit at the beginning
 16. Daniel 9:21 Lit was reaching; or touching
 17. Daniel 9:21 Lit wearied with weariness
 18. Daniel 9:23 Lit word went out
 19. Daniel 9:23 Lit desirable; or precious
 20. Daniel 9:24 Or units of seven, and so throughout the ch
 21. Daniel 9:24 Or restrain
 22. Daniel 9:24 Another reading is seal up sins
 23. Daniel 9:24 Lit prophet
 24. Daniel 9:25 Lit word
 25. Daniel 9:25 Or an anointed one
 26. Daniel 9:25 Or streets
 27. Daniel 9:26 Or anointed one
 28. Daniel 9:26 Or no one
 29. Daniel 9:26 Or his
 30. Daniel 9:26 Or war will be decreed for desolations
 31. Daniel 9:27 Or detestable things
 32. Daniel 9:27 Or causes horror
 33. Daniel 9:27 Or causes horror