ดาเนียล 1 TNCV - Daniel 1 AMP

ดาเนียล
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ดาเนียล 1

การฝึกฝนของดาเนียลในบาบิโลน

1ในปีที่สามของรัชกาลกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงกรีธาทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์พร้อมทั้งภาชนะบางอย่างในพระวิหารของพระเจ้าไว้ในมือเนบูคัดเนสซาร์ เนบูคัดเนสซาร์ทรงนำสิ่งเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่คลังของวิหารเทพเจ้าของตนในบาบิโลน[a]

แล้วเนบูคัดเนสซาร์ตรัสบัญชาอัชเปนัสหัวหน้ากรมวังให้คัดเลือกชายหนุ่มอิสราเอลบางคนซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์และอยู่ในตระกูลขุนนาง คนหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดี ไม่พิกลพิการ เฉลียวฉลาดพร้อมที่จะเรียนรู้ ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดี มีไหวพริบปฏิภาณ และคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพระราชวัง ให้อัชเปนัสสอนภาษาและวรรณคดีของชาวบาบิโลน[b]แก่ชายหนุ่มเหล่านี้ กษัตริย์ทรงประทานอาหารและเหล้าองุ่นจากโต๊ะเสวยแก่คนเหล่านี้ทุกวันและให้พวกเขารับการฝึกฝนตลอดสามปี หลังจากนั้นจึงเข้ารับราชการ

ในกลุ่มชายหนุ่มเหล่านี้ มีบางคนจากยูดาห์ได้แก่ดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ หัวหน้ากรมวังตั้งชื่อใหม่ให้พวกเขาดังนี้ ดาเนียลชื่อเบลเทชัสซาร์ ฮานันยาห์ชื่อชัดรัค มิชาเอลชื่อเมชาค และอาซาริยาห์ชื่ออาเบดเนโก

แต่ดาเนียลตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตนเองเป็นมลทินเพราะเครื่องเสวย ทั้งอาหารและเหล้าองุ่น จึงขออนุญาตจากหัวหน้ากรมวังที่จะไม่ทำให้ตนเองเป็นมลทินอย่างนั้น พระเจ้าทรงบันดาลให้หัวหน้ากรมวังชอบพอและเห็นใจดาเนียล 10 แต่เขาบอกดาเนียลว่า “เรากลัวเจ้าเหนือหัวซึ่งทรงเป็นผู้ประทานอาหารและเครื่องดื่มให้พวกเจ้า หากเราปล่อยให้พระองค์เห็นพวกเจ้าซูบซีดกว่าชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกัน พระองค์คงตัดหัวเราเพราะพวกเจ้า”

11 ดาเนียลจึงบอกผู้ดูแลซึ่งหัวหน้ากรมวังแต่งตั้งให้รับผิดชอบดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ว่า 12 “โปรดลองให้ผู้รับใช้ของท่านกินแต่ผักและดื่มแต่น้ำสักสิบวัน 13 แล้วเปรียบเทียบหน้าตาของพวกเรากับชายหนุ่มซึ่งรับประทานเครื่องเสวย จากนั้นเชิญท่านปฏิบัติต่อผู้รับใช้ตามที่ท่านเห็นควรเถิด” 14 ผู้ดูแลก็ตกลงตามนี้และให้พวกเขาทดลองดูสิบวัน

15 เมื่อครบสิบวันแล้ว ปรากฏว่าพวกเขาดูแข็งแรงและมีพลานามัยดีกว่าชายหนุ่มอื่นๆ ที่รับประทานเครื่องเสวย 16 ฉะนั้นผู้ดูแลจึงงดให้เครื่องเสวยและเหล้าองุ่น แต่ให้เขาทั้งสี่รับประทานผัก

17 พระเจ้าโปรดให้ชายหนุ่มทั้งสี่มีความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมและวิทยาการทุกอย่าง ตัวดาเนียลนั้นสามารถเข้าใจนิมิตและความฝันทุกประเภท

18 เมื่อครบกำหนดที่กษัตริย์ทรงบัญชา หัวหน้ากรมวังนำชายหนุ่มทั้งปวงที่คัดเลือกไว้เข้าเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ 19 กษัตริย์ทรงสนทนากับพวกเขาและทรงพบว่าไม่มีชายหนุ่มคนใดเทียบเคียงดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ได้ ทั้งสี่คนนี้จึงเข้ารับราชการอยู่ในราชสำนัก 20 กษัตริย์ทรงซักถามพวกเขาทุกเรื่องในด้านสติปัญญาและความเข้าใจ และทรงพบว่าพวกเขาดีเด่นกว่าพวกนักเล่นอาคมและนักเวทมนตร์ทั่วราชอาณาจักรถึงสิบเท่า

21 ดาเนียลรับราชการเรื่อยมาจวบจนปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลกษัตริย์ไซรัส

Notas al pie

  1. 1:2 ภาษาฮีบรูว่าชินาร์
  2. 1:4 หรือชาวเคลเดีย

Amplified Bible

Daniel 1

The Choice Young Men

1In the third year of the reign of [a]Jehoiakim king of Judah, [b]Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the articles of the house of God; and he brought them into the land of [c]Shinar, to the house of his god, and brought the articles into the treasury of his god.

And the [Babylonian] king told Ashpenaz, the chief of his [d]officials, to bring in some of the sons of Israel, including some from the royal family and from the nobles, young men without blemish and handsome in appearance, skillful in all wisdom, endowed with intelligence and discernment, and quick to understand, competent to stand [in the presence of the king] and able to serve in the king’s palace. He also ordered Ashpenaz to teach them the literature and language of the [e]Chaldeans. The king assigned a daily ration for them from his finest food and from the wine which he drank. They were to be educated and nourished this way for three years so that at the end of that time they were [prepared] to enter the king’s service. Among them from the sons of Judah were: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The commander of the officials gave them [Babylonian] names: Daniel he named Belteshazzar, Hananiah he named Shadrach, Mishael he named Meshach, and Azariah he named Abed-nego.

Daniel’s Resolve

But Daniel made up his mind that he would not defile (taint, dishonor) himself with the [f]king’s finest food or with the wine which the king drank; so he asked the commander of the officials that he might [be excused so that he would] not defile himself. Now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials, 10 and the commander of the officials said to Daniel, “I am afraid of my lord the king, who has prearranged your food and your drink; for why should he see your faces looking more haggard than the young men who are your own age? Then you would make me forfeit my head to the king.” 11 But Daniel said to the overseer whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, 12 “Please, test your servants for ten days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. 13 Then let our appearance and the appearance of the young men who eat the king’s finest food be observed and compared by you, and deal with your servants in accordance with what you see.”

14 So the man listened to them in this matter and tested them for ten days. 15 At the end of ten days it seemed that they were looking better and [g]healthier than all the young men who ate the king’s finest food. 16 So the overseer continued to withhold their fine food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables.

17 As for these four young men, God gave them knowledge and skill in all kinds of literature and wisdom; Daniel also understood all kinds of visions and dreams.

18 At the end of the time set by the king to bring all the young men in [before him], the commander of the officials presented them to Nebuchadnezzar. 19 The king spoke with them, and among them all not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah; so they were [selected and] assigned to stand before the king and enter his personal service. 20 In every matter of wisdom and understanding about which the king consulted them, he found them ten times better than all the [learned] magicians and enchanters (Magi) in his whole realm. 21 And Daniel remained there until the [h]first year of [the reign of] King Cyrus [over Babylon; now this was at the end of the seventy-year exile of Judah (the Southern Kingdom) in Babylonia, as foretold by Jeremiah].

Notas al pie

  1. Daniel 1:1 Pharaoh Neco had killed Josiah king of Judah and installed Eliakim (Josiah’s son) as a vassal ruler. Neco changed Eliakim’s name to Jehoiakim and he ruled for eleven years (2 Chr 36:4, 5).
  2. Daniel 1:1 Nebuchadnezzar II of the Chaldean Dynasty, more commonly known as Nebuchadnezzar the Great, ruled Babylon from 605-562 b.c. He conquered Jerusalem in 597 b.c.
  3. Daniel 1:2 I.e. southern Babylonia.
  4. Daniel 1:3 Or eunuchs, and so throughout.
  5. Daniel 1:4 The Chaldeans dominated and ruled Babylonia from 625 b.c. until their empire fell in 539 b.c., but they were known as early as 1000 b.c. as an aggressive, tribal people in the southern region of Babylonia. They were highly skilled in both the science of astronomy and the pseudo-science of astrology. They kept meticulous records of celestial motion and correctly calculated the length of a year to within just a few minutes. Babylon, their capital city, was the center of trade and learning in the western part of Asia. The classical literature of the Chaldeans was written in cuneiform, but the common language, both written and spoken in Babylon, was Akkadian increasingly influenced by Aramaic.
  6. Daniel 1:8 The first portions of the food and wine would have been presented to idols before being served at the table.
  7. Daniel 1:15 Lit fat of flesh.
  8. Daniel 1:21 Cyrus the Great, founder of the Persian Empire, ruled from 559-529 b.c. He conquered the Median (549 b.c.), the Lydian (546 b.c.), and the Neo-Babylonian (539 b.c.) kingdoms and formed the greatest empire the world had ever known. He returned a remnant of the Jewish population from Babylon to Jerusalem along with an edict to rebuild the temple.