กิจการของอัครทูต 15 TNCV - Hechos 15 NBD

กิจการของอัครทูต
Elegir capítulo 15

Thai New Contemporary Bible

กิจการของอัครทูต 15

การประชุมสภาที่เยรูซาเล็ม

1มีบางคนจากแคว้นยูเดียมาที่เมืองอันทิโอกและสอนพวกพี่น้องว่า “ถ้าท่านไม่เข้าสุหนัตตามธรรมเนียมที่โมเสสสอนไว้ ท่านก็จะไม่ได้รับความรอด” คำสอนนี้ทำให้เปาโลกับบารนาบัสโต้แย้งถกเถียงกับพวกเขาอย่างรุนแรง ดังนั้นเปาโลและบารนาบัสจึงได้รับการแต่งตั้งพร้อมกับผู้เชื่อบางคนให้ขึ้นไปพบเหล่าอัครทูตและผู้ปกครองที่เยรูซาเล็มเกี่ยวกับปัญหานี้ คริสตจักรได้ส่งพวกเขาไป และขณะเดินทางผ่านแคว้นฟีนิเซียกับสะมาเรียพวกเขาก็ได้เล่าเรื่องที่คนต่างชาติกลับใจใหม่ ข่าวนี้ทำให้พี่น้องทั้งปวงยินดียิ่งนัก เมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับจากคริสตจักร เหล่าอัครทูตและผู้ปกครองและได้รายงานทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำผ่านพวกเขาให้คนเหล่านั้นฟัง

จากนั้นผู้เชื่อบางคนซึ่งอยู่ในกลุ่มพวกฟาริสียืนขึ้นกล่าวว่า “คนต่างชาติต้องเข้าสุหนัตและปฏิบัติตามบทบัญญัติของโมเสส”

เหล่าอัครทูตและผู้ปกครองประชุมกันเพื่อพิจารณาปัญหานี้ หลังจากอภิปรายกันมากแล้วเปโตรก็ลุกขึ้นกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ท่านทราบอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าจากพวกท่านให้ประกาศเรื่องราวของข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติเพื่อพวกเขาจะได้ยินและเชื่อ พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจได้ทรงสำแดงว่าทรงรับพวกเขาโดยประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนที่พระองค์ประทานแก่เรา พระองค์ไม่ได้ทรงแยกว่าพวกเขากับพวกเราแตกต่างกันเพราะพระองค์ทรงชำระจิตใจของพวกเขาโดยความเชื่อ 10 ก็แล้วบัดนี้เหตุใดท่านจึงพยายามลองดีกับพระเจ้าโดยวางแอกลงบนคอของสาวกเหล่านั้น? แอกซึ่งไม่ว่าเราหรือบรรพบุรุษของเราล้วนแบกไม่ไหว 11 อย่าเลย! เราเชื่อว่าที่เรารอดก็โดยพระคุณขององค์พระเยซูเจ้าของเราเช่นเดียวกับพวกเขา”

12 ทุกคนในที่ประชุมนิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าถึงหมายสำคัญและปาฏิหาริย์ต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำท่ามกลางคนต่างชาติผ่านพวกเขา 13 เมื่อพวกเขาพูดจบแล้วยากอบกล่าวขึ้นว่า “พี่น้องทั้งหลาย โปรดฟังข้าพเจ้า 14 ซีโมน[a] ได้อธิบายให้เราฟังแล้วว่าตั้งแต่แรกพระเจ้าทรงแสดงความห่วงใยของพระองค์ โดยเลือกคนต่างชาติบางคนมาเป็นประชากรของพระองค์ 15 ทั้งนี้สอดคล้องกับคำของผู้เผยพระวจนะซึ่งเขียนไว้ว่า

16 “ ‘หลังจากนี้เราจะกลับมา
และจะสร้างเต็นท์ของดาวิดที่ล้มลงแล้วขึ้นมาใหม่
เราจะสร้างสิ่งปรักหักพังขึ้นมาใหม่
และเราจะทำให้สิ่งเหล่านั้นคืนสู่สภาพดี
17 เพื่อบรรดาผู้ที่เหลืออยู่และชนต่างชาติทั้งปวงที่ได้ชื่อตามนามของเรา
จะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้’[b]
18 ซึ่งเป็นที่ทราบกันมาหลายยุคสมัย[c]

19 “ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเราไม่ควรสร้างความลำบากให้กับคนต่างชาติที่หันมาหาพระเจ้า 20 แต่ให้เราเขียนไปบอกพวกเขาว่าให้ละเว้นจากอาหารที่เป็นมลทินโดยรูปเคารพ จากการผิดศีลธรรมทางเพศ จากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และจากการกินเลือด 21 เพราะตั้งแต่โบราณกาลมีการเทศนาและอ่านธรรมบัญญัติของโมเสสในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตในทุกๆ เมือง”

จดหมายจากที่ประชุมถึงผู้เชื่อชาวต่างชาติ

22 แล้วเหล่าอัครทูตและผู้ปกครองกับทุกคนในคริสตจักรได้ตัดสินใจให้เลือกบางคนในพวกเขาและส่งไปยังอันทิโอกกับเปาโลและบารนาบัส ที่ประชุมได้เลือกยูดาส (ที่เรียกกันว่าบารซับบาส) กับสิลาส ชายทั้งสองนี้เป็นผู้นำในหมู่พวกพี่น้อง 23 แล้วฝากพวกเขาถือจดหมายไปด้วย มีใจความว่า

จดหมายฉบับนี้จากเหล่าอัครทูตและผู้ปกครอง ผู้เป็นพี่น้องของท่าน

เรียน ท่านผู้เชื่อซึ่งเป็นชาวต่างชาติในเมืองอันทิโอก ในแคว้นซีเรีย และในแคว้นซิลีเซีย

ขอคำนับ

24 ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ยินว่ามีพวกเราบางคนไปหาท่านโดยไม่ได้รับมอบหมาย พวกเขาไปรบกวนท่านโดยกล่าวสิ่งที่ทำให้ท่านไม่สบายใจ 25 ฉะนั้นเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันที่จะเลือกบางคนและส่งมาหาพวกท่านพร้อมกับบารนาบัสและเปาโลเพื่อนที่รักของเรา 26 ผู้ซึ่งยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 27 ด้วยเหตุนี้เราจึงส่งยูดาสกับสิลาสมาเพื่อยืนยันด้วยวาจาในสิ่งที่เราเขียน 28 พระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกข้าพเจ้าเห็นชอบที่จะไม่วางภาระใดๆ บนพวกท่านเว้นแต่ข้อกำหนดต่อไปนี้คือ 29 ท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากอาหารที่เซ่นสังเวยรูปเคารพ งดจากการกินเลือด การกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และงดจากการผิดศีลธรรมทางเพศ หากพวกท่านงดสิ่งเหล่านี้ได้จะเป็นการดี

ขอความสุขสวัสดีมีแก่ท่าน

30 คนเหล่านั้นจึงออกเดินทางมายังเมืองอันทิโอก พวกเขาเรียกประชุมคริสตจักรที่นั่นและมอบจดหมายให้ 31 เมื่อผู้คนที่นั่นอ่านจดหมายแล้วก็เกิดกำลังใจ 32 ยูดาสกับสิลาสเองซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะได้กล่าวหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้กำลังใจและเสริมสร้างพวกพี่น้องให้เข้มแข็ง 33 หลังจากใช้เวลาอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งพวกพี่น้องก็ส่งพวกเขากลับไปหาบรรดาผู้ที่ส่งพวกเขามาพร้อมทั้งอวยพรให้มีสันติสุข[d] 35 ส่วนเปาโลกับบารนาบัสยังคงอยู่ที่เมืองอันทิโอก พวกเขาสั่งสอนและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับอีกหลายคน

เปาโลแยกจากบารนาบัส

36 ต่อมาเปาโลกล่าวกับบารนาบัสว่า “ให้เรากลับไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง” 37 บารนาบัสต้องการจะพายอห์นที่มีอีกชื่อว่ามาระโกไปด้วย 38 แต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรที่จะพาเขาไปด้วยเพราะครั้งก่อนยอห์นได้ละทิ้งพวกเขาที่แคว้นปัมฟีเลียและไม่ได้ร่วมงานต่อไป 39 เขาทั้งสองขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนต้องแยกกัน บารนาบัสพามาระโกลงเรือไปเกาะไซปรัส 40 แต่เปาโลเลือกสิลาสและออกเดินทางไปโดยพี่น้องได้มอบพวกเขาไว้ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า 41 เขาไปทั่วแคว้นซีเรียและซิลีเซีย เสริมสร้างคริสตจักรต่างๆ ให้เข้มแข็ง

Notas al pie

  1. 15:14 ภาษากรีกว่าสิเมโอนเป็นอีกรูปหนึ่งของคำว่าซีโมนคือเปโตร
  2. 15:17 อมส. 9:11,12
  3. 15:18 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่า 18 ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบมาหลายยุคสมัยในพระราชกิจของพระองค์
  4. 15:33 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าสันติสุข 34 แต่สิลาสตัดสินใจที่จะอยู่ที่นั่นต่อไป

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Acts 15

El concilio de Jerusalén

1Por aquel entonces, mientras Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, llegaron unos procedentes de Judea, que empezaron a adoctrinar a los hermanos diciéndoles que no podrían ser salvos a menos que se circuncidasen de acuerdo con el antiguo rito mosaico.

2Como Pablo y Bernabé discutieron con ellos y se les opusieron con toda energía, los creyentes los enviaron a Jerusalén junto con varios miembros de la comunidad, para que consultaran el asunto con los apóstoles y los ancianos.

3Después de despedirse de los hermanos que les acompañaron hasta dejarlos en el camino que habían de seguir, los delegados iniciaron su viaje. Y como tenían que pasar por Fenicia y Samaria, aprovecharon la oportunidad para referir a los creyentes que allí vivían cómo también los gentiles se volvían a Dios. Al oir aquellas noticias, todos se llenaron de alegría.

4Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y Pablo y Bernabé les dieron a conocer todo lo que Dios había hecho mediante el trabajo por ellos realizado. 5Entonces se levantaron algunos que antes de su conversión eran de la secta de los fariseos, y dijeron:

—Es necesario circuncidar a los gentiles convertidos, y exigirles que adopten las costumbres y ritos que establece la ley de Moisés.

6Ante este problema, los apóstoles y los ancianos de la iglesia decidieron reunirse aparte. 7Después de mucho hablar y discutir, Pedro se puso en pie y se expresó de este modo:

—Hermanos, vosotros sabéis que ya hace bastante tiempo Dios me escogió para predicar el evangelio a los gentiles, a fin de que también ellos lleguen a creer. “ 8Dios, que conoce el corazón humano, demostró que acepta a los gentiles, pues a ellos, lo mismo que a nosotros, les dio el Espíritu Santo. 9Y no hizo diferencia entre ellos y nosotros, sino que también por medio de la fe purificó su corazón. 10Así pues, ¿pretendéis acaso probar a Dios poniendo sobre el cuello de los gentiles un yugo tan pesado que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? 11Mirad, lo que nosotros creemos es que los gentiles se salvan, al igual que nosotros, mediante la gracia del Señor Jesús.

12Con esto cesaron las discusiones. Toda la gente prestó atención a Bernabé y a Pablo, que relataban los grandes milagros y prodigios que, por mano de ellos, Dios había realizado entre los gentiles.

13Cuando Pablo y Bernabé callaron, Jacobo pidió la palabra, y dijo:

—Hermanos, escuchadme. 14Ya Simón os ha relatado cómo Dios visitó por primer vez a los gentiles para escoger entre ellos un pueblo que rinda honor a su nombre. 15Esto concuerda cabalmente con lo que predijeron los profetas, y así está escrito:

16“Después de esto regresaré

y reconstruiré el tabernáculo derruido de David.

Restauraré sus ruinas

y volveré a levantarlo,

17para que busque al Señor

el resto de la humanidad,

todos los gentiles sobre

los cuales se invoque

mi nombre.

18Esto ha anunciado el Señor

desde tiempos antiguos”.

19»Por tanto, pienso que no debemos poner trabas a los gentiles convertidos a Dios, insistiendo en que se sometan a nuestras propias leyes. 20Pero digámosles por carta que se abstengan de dar culto a los ídolos y de toda clase de perversión sexual, y que no coman sangre, ni carne sin desangrar, “ni carne de animales ahogados. “ 21Estas son cosas que desde Moisés, a través de todos los tiempos, se vienen leyendo y predicando cada sábado en todas las sinagogas.

Carta del concilio “a los creyentes gentiles

22Entonces los apóstoles, los ancianos y toda la comunidad decidieron elegir unos delegados de entre ellos, y enviarlos a Antioquía en compañía de Pablo y Bernabé, para dar allí a conocer el acuerdo tomado. La elección recayó sobre dos dirigentes de la iglesia: Judas, conocido también como Barsabás, y Silas. 23Ellos fueron portadores de una carta que decía:

“Los apóstoles, los ancianos y los hermanos de la iglesia de Jerusalén saludan a los hermanos procedentes de los gentiles que residen en Antioquía, Siria y Cilicia. 24Hemos sabido que algunos creyentes de Judea, salidos de entre nosotros, sin contar con ningún permiso nuestro os han inquietado con sus palabras, y os han turbado el ánimo insistiendo en que estáis obligados a circuncidaros y guardar la ley mosaica. 25Por lo cual nos ha parecido bien, y así lo hemos acordado, enviaros con nuestros amados her manos Pablo y Bernabé 26(quienes han expuesto su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo) a dos hombres que hemos elegido como nuestros representantes: 27Judas y Silas. Ellos os confirmarán verbalmente lo que aquí os manifestamos: 28que al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponeros ninguna carga aparte de ciertas cosas necesarias, a saber, 29que no comáis alimentos ofrecidos a los ídolos, ni sangre, ni carne sin desangrar, ni carne de animales ahogados, y que, por supuesto, os abstengáis de toda clase de perversión sexual. Haréis muy bien en guardaros de esas cosas. Pasadlo bien”.

30Los cuatro mensajeros partieron inmediatamente hacia Antioquía, donde a su llegada reunieron a toda la congregación para leerles la carta, 31cuyo contenido fue motivo de júbilo para todos, pues todos se sintieron profundamente aliviados. 32Luego, Judas y Silas, que también eran profetas, ayudaron con la riqueza de sus palabras a consolar y fortalecer la fe de los hermanos.

33Durante algún tiempo, los delegados pemanecieron en Antioquía; luego fueron despedidos en paz por los hermanos para regresar a Jerusalén, a aquellos que los habían elegido y enviado. 34Sin embargo, Silas decidió quedarse en aquella ciudad 35y, por su parte, Pablo y Bernabé continuaron también en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y ayudando a muchos otros a anunciar el evangelio.

Desacuerdo entre “Pablo y Bernabé

36Pasados algunos días, Pablo le propuso a Bernabé volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde antes habían predicado la palabra del Señor, para ver cómo seguían los nuevos convertidos. 37Bernabé se mostró de acuerdo, y sugirió que Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, fuese con ellos; 38pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo a aquel que, habiéndolos dejado en Panfilia, no los había acompañado en el trabajo que habían de realizar. 39Este asunto fue causa de un desacuerdo tan serio que acabaron por separarse el uno del otro: Bernabé, tomando a Marcos, navegó rumbo a Chipre; 40y Pablo, escogiendo como compañero de misión a Silas, salió de Antioquía encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, “ 41y atravesó Siria y Cilicia confirmando en la fe a las iglesias que encontraba en su camino.