กิจการของอัครทูต 1 TNCV - Деян 1 CARST

กิจการของอัครทูต
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

กิจการของอัครทูต 1

พระเยซูถูกรับขึ้นสู่สวรรค์

1เรียนท่านเธโอฟีลัส ในหนังสือเล่มก่อนข้าพเจ้าได้เขียนถึงสิ่งทั้งปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงเริ่มกระทำและสั่งสอน จนถึงวันที่ทรงถูกรับขึ้นสู่สวรรค์หลังจากตรัสสั่งโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เหล่าอัครทูตที่ได้ทรงเลือกสรร ภายหลังที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ ก็ได้ทรงสำแดงพระองค์แก่คนเหล่านั้นและให้ข้อพิสูจน์หลายประการที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกเขาในช่วงสี่สิบวันและตรัสเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า ครั้งหนึ่งขณะทรงร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงบัญชาพวกเขาว่า “อย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่จงรอคอยของประทานที่พระบิดาของเราได้ทรงสัญญาไว้ ดังที่พวกท่านได้ยินเรากล่าวไว้ ด้วยว่ายอห์นให้บัพติศมาด้วย[a]น้ำแต่อีกไม่กี่วันพวกท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ดังนั้นเมื่อมาประชุมพร้อมหน้ากันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า บัดนี้พระองค์จะทรงกอบกู้อาณาจักรอิสราเอลขึ้นใหม่หรือ?”

พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้วันเวลาซึ่งพระบิดาทรงกำหนดไว้ตามสิทธิอำนาจของพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม และทั่วแคว้นยูเดียกับสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก”

หลังจากตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงถูกรับขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆมาปกคลุมพระองค์จนพวกเขามองไม่เห็นพระองค์

10 พวกเขากำลังแหงนหน้าเขม้นดูฟ้าขณะที่พระองค์เสด็จไป ทันใดนั้นมีชายสองคนสวมชุดขาวมายืนอยู่ข้างๆ พวกเขา 11 และกล่าวว่า “ชนชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุใดพวกท่านจึงยืนมองท้องฟ้าอยู่ที่นี่? พระเยซูองค์นี้ซึ่งถูกรับไปจากพวกท่านเข้าสู่สวรรค์นั้นจะเสด็จกลับมาอีกในแบบเดียวกันกับที่พวกท่านเห็นพระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์”

เลือกมัทธีอัสขึ้นแทนยูดาส

12 จากนั้นพวกเขาก็ลงมาจากภูเขามะกอกเทศแล้วกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ห่างออกไปเท่ากับระยะทางที่อนุญาตให้เดินในวันสะบาโต[b] 13 เมื่อมาถึงพวกเขาก็ขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่พักกันอยู่มีเปโตร ยอห์น ยากอบ อันดรูว์ ฟีลิป โธมัส บารโธโลมิว มัทธิว ยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมนพรรคชาตินิยม และยูดาสบุตรยากอบ 14 พวกเขาทั้งหมดร่วมใจกันขะมักเขม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิง กับมารีย์มารดาของพระเยซู และพวกน้องชายของพระองค์

15 ครั้งนั้นเปโตรยืนขึ้นท่ามกลางเหล่าผู้เชื่อ[c] (ประมาณ 120 คน) 16 และกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย พระคัมภีร์ต้องเป็นจริงตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้เมื่อนานมาแล้วผ่านพระโอษฐ์ของกษัตริย์ดาวิดเกี่ยวกับยูดาสผู้ซึ่งนำพวกเขามาจับพระเยซู 17 เขาได้เป็นคนหนึ่งในพวกเราและมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้”

18 (ยูดาสนำเงินรางวัลที่ได้จากความชั่วช้าของตนไปซื้อที่ดิน ที่นั่นเขาล้มลงศีรษะกระแทกพื้น ลำตัวแตกไส้พุงทะลักออกมาหมด 19 ทุกคนในเยรูซาเล็มได้ยินเรื่องนี้ จึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของตนว่า อาเคลดามา คือทุ่งโลหิต)

20 เปโตรกล่าวว่า “เพราะมีเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่า

“ ‘ขอให้ที่อยู่ของเขาเริศร้าง
อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่ที่นั่น’[d]

และ

“ ‘ให้คนอื่นขึ้นมาเป็นผู้นำแทนตำแหน่งของเขา’[e]

21 ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกคนหนึ่งซึ่งได้อยู่กับพวกเราตลอดช่วงที่องค์พระเยซูเจ้าทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางพวกเรา 22 ตั้งแต่บัพติศมาของยอห์นจนถึงเวลาที่พระเยซูถูกรับขึ้นไปจากเรา เพราะคนนี้จะต้องเป็นพยานร่วมกับเราว่าพระองค์ได้คืนพระชนม์แล้ว”

23 ดังนั้นพวกเขาจึงเสนอชื่อชายสองคนคือ โยเซฟที่เรียกกันว่าบารซับบาส (และอีกชื่อหนึ่งคือยุสทัส) กับมัทธีอัส 24 จากนั้นพวกเขาอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของทุกคน ขอทรงสำแดงว่าทรงเลือกคนไหนในสองคนนี้ 25 ให้รับพันธกิจแห่งอัครทูตแทนยูดาสผู้ได้ละทิ้งไปสู่ที่ของตน” 26 แล้วพวกเขาจับฉลากได้มัทธีอัสดังนั้นจึงรวมเขาเข้ากับอัครทูตสิบเอ็ดคน

Notas al pie

 1. 1:5 หรือใน
 2. 1:12 คือประมาณ 1,100 เมตร
 3. 1:15 ภาษากรีกว่าพี่น้อง
 4. 1:20 สดด.69:25
 5. 1:20 สดด.109:8

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деян 1

Вознесение Исо Масеха на небеса

1В моём первом повествовании[a], Феофил, я написал обо всём, что Исо делал и чему Он учил от начала до того дня, когда, дав через Святого Духа повеления избранным Им посланникам, Он вознёсся на небеса. После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Исо являлся им в течение сорока дней и говорил о Царстве Всевышнего. Однажды, обедая вместе с ними[b], Он велел им:

– Не покидайте Иерусалима, но ждите того, что обещал Небесный Отец, о чём вы и слышали от Меня. Яхьё совершал обряд, погружая людей в воду, а вы через несколько дней будете погружены в Святого Духа.[c]

Когда ученики собрались вместе, они спросили Его:

– Повелитель, не настало ли время Тебе восстановить царство Исроила?[d]

Он сказал им:

– Не ваше дело знать времена и сроки, которые Небесный Отец установил Своей властью. Когда на вас сойдёт Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Сомарии и до края земли.

Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов.

10 Они пристально смотрели в небо, пока Он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах.

11 – Галилеяне, – сказали они, – что вы стоите и смотрите в небо? Этот Исо, Который был взят от вас в небеса, придёт точно таким же образом, каким на ваших глазах вознёсся.

Избрание Матфия вместо Иуды

12 После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути[e] от Иерусалима. 13 Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались – Петрус и Иохан, Якуб и Андер, Филипп и Фома, Варфоломей и Матто, Якуб, сын Алфея, Шимон Зилот[f] и Иуда, сын Якуба. 14 Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Исо Марьям и Его братья.

15 В те дни Петрус встал посреди верующих (в собрании было около ста двадцати человек) 16 и сказал:

– Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через царя Довуда об Иуде, который вёл тех, кто шёл арестовать Исо. 17 Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. 18 На деньги, полученные за совершённое им зло, он купил поле,[g] но, упав вниз головой,[h] он разбился, и его внутренности вывалились наружу. 19 Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своём языке[i] Хакалдема, то есть «Поле Крови». 20 Ведь в книге Забур написано:

«Пусть его жилище придёт в запустение,
    пусть никто там больше не живёт»[j]

и:

«Пусть другой займёт его положение»[k].

21 – Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас всё то время, когда Повелитель Исо был среди нас, 22 начиная с того времени, когда Яхьё совершил над Ним обряд погружения в воду[l] и до того дня, когда Исо был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем Его воскресения.

23 Предложили двоих: Юсуфа, которого ещё называют Бар-Саббой или Иустом, и Матфия. 24 И помолились:

– Вечный Повелитель, Ты знаешь сердце каждого; укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал 25 на это служение: быть Твоим посланником вместо Иуды, который ушёл, куда ему суждено.

26 Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфия, который и был причислен к одиннадцати посланникам Масеха[m].

Notas al pie

 1. Деян 1:1 То есть в книге «Радостная Весть Исо Масеха в изложении Луко».
 2. Деян 1:4 Или: «Однажды, собрав их».
 3. Деян 1:5 Или: «Яхьё совершал обряд, омывая людей водой, а вы через несколько дней будете омыты Святым Духом». О том, как исполнились эти слова см. в 2:1-4.
 4. Деян 1:6 В те времена Исроил находился под властью римской империи, и народ надеялся, что Масех избавит их от гнёта завоевателей. Но Царство, о котором возвещал Исо, не принадлежит этому миру и устанавливается духовным путём (см. Ин. 18:36).
 5. Деян 1:12 То есть примерно километр – расстояние, которое разрешалось раввинами проходить в субботу, священный для всех иудеев день отдыха и покоя.
 6. Деян 1:13 Зилот (переводится как «ревнитель») – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исроила.
 7. Деян 1:18 Имеется в виду, что поле было куплено священнослужителями на деньги Иуды, т. е. как бы от его имени (см. Мат. 27:5-7).
 8. Деян 1:18 Не совсем понятно, как это описание сопоставимо с тем, что записано в Мат. 27:3-10. Возможно, что после того, как Иуда повесился, оборвалась верёвка (или сломалась ветка) и он рухнул на землю.
 9. Деян 1:19 То есть на арамейском языке.
 10. Деян 1:20 Заб. 68:26.
 11. Деян 1:20 Заб. 108:8.
 12. Деян 1:22 Или: «обряд омовения».
 13. Деян 1:26 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.