กาลาเทีย 6 TNCV - Gálatas 6 OL

กาลาเทีย
Elegir capítulo 6

Thai New Contemporary Bible

กาลาเทีย 6

ทำดีต่อคนทั้งปวง

1พี่น้องทั้งหลาย หากใครถูกจับได้ว่าทำบาป ท่านที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณควรช่วยเขาอย่างสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่ แต่จงระวังตัวท่านเอง มิฉะนั้นท่านเองจะถูกล่อลวงให้ทำบาปไปด้วย จงช่วยรับภาระของกันและกัน ทำดังนี้แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคริสต์ หากผู้ใดคิดว่าตนสำคัญทั้งๆ ที่ไม่สำคัญ ผู้นั้นก็หลอกตัวเอง แต่ละคนควรสำรวจการกระทำของตนเองจึงจะมีข้อภาคภูมิใจในตัวเอง โดยไม่ต้องเอาตัวไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เพราะว่าแต่ละคนต้องแบกภาระของตัวเอง

ผู้ที่รับคำสั่งสอนจงแบ่งสิ่งดีทั้งปวงแก่ผู้สอน

อย่าหลงเลย ท่านไม่อาจหลอกลวงพระเจ้า ใครหว่านอะไรย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ผู้ที่หว่านเพื่อวิสัยบาปของเขาจะเก็บเกี่ยวความพินาศจากวิสัยนั้น[a] ส่วนผู้ที่หว่านเพื่อพระวิญญาณจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณ อย่าให้เราอ่อนล้าในการทำดี เพราะถ้าเราไม่ย่อท้อ เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันเหมาะสม 10 เหตุฉะนั้นเมื่อมีโอกาส ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวแห่งความเชื่อ

ไม่ใช่เข้าสุหนัตแต่รับการทรงสร้างใหม่

11 ดูเถิด ข้าพเจ้าใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพียงไร เมื่อเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเอง!

12 บรรดาผู้ที่อยากสร้างความประทับใจแต่เพียงเปลือกนอกพยายามบังคับให้ท่านเข้าสุหนัต เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองถูกข่มเหงเพราะเรื่องไม้กางเขนของพระคริสต์ 13 แม้แต่คนที่เข้าสุหนัตแล้วยังไม่เชื่อฟังบทบัญญัติ แต่พวกเขาต้องการให้ท่านเข้าสุหนัตจะได้อวดอ้างเนื้อหนังของท่าน 14 ขออย่าให้ข้าพเจ้าอวดอะไรเว้นแต่ไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา โดยไม้กางเขนนั้น[b] โลกถูกตรึงไว้จากข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าถูกตรึงไว้จากโลกแล้ว 15 เข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัตก็ไม่มีความหมาย ความสำคัญอยู่ที่การได้รับการทรงสร้างใหม่ 16 สันติสุขและพระเมตตาคุณจงมีแก่คนทั้งปวงที่ทำตามกฎนี้ คือแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้า

17 สุดท้ายนี้อย่าให้ใครมาก่อความเดือดร้อนแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีเครื่องหมายของพระเยซูอยู่บนกายของข้าพเจ้า

18 พี่น้องทั้งหลาย ขอให้พระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายเถิด อาเมน

Notas al pie

  1. 6:8 หรือเพื่อเนื้อหนังของเขาจะเก็บเกี่ยวความพินาศจากเนื้อหนังของเขา
  2. 6:14 หรือโดยผู้นั้น

O Livro

Gálatas 6

Fazer o bem a todos

1Meus irmãos, se alguém vier a cometer pecado, aqueles de entre vocês que possuem uma mente espiritual procurem encaminhá­lo com bondade; e sem qualquer sentimento de superioridade, pois cada um de nós está sujeito a ser tentado. Partilhem uns com os outros o peso das vossas dificuldades, e assim cumprirão o mandamento de Cristo. Se alguém se julga importante demais para ajudar a levar os fardos dos outros, está a iludir­se a si próprio.

Que cada um verifique a sua própria conduta; e se houver razão para estar satisfeito, guarde esse sentimento para si, sem se comparar com os outros. Cada um terá de suportar as suas próprias responsabilidades.

Aqueles que recebem instrução sobre a palavra de Deus devem repartir os seus recursos com os que os instruem.

7/8 Não se iludam: Deus não se deixa enganar — toda a gente virá a ceifar aquilo que tiver semeado. Os que semeiam actos que resultam só de desejos e ambições humanas, virão a ceifar a corrupção. Mas os que semeiam coisas do domínio do Espírito, receberão do Espírito a vida eterna.

Não nos cansemos então de fazer o bem, porque a seu tempo viremos a recolher muitas bênçãos, se formos perseverantes. 10 E assim, sempre que tenhamos oportunidade, pratiquemos o bem para com todos, mas primeiramente para com os que têm a mesma fé que nós.

A nova criatura em Cristo

11 Estas palavras, agora, sou eu próprio que as escrevo, com estas grandes letras. 12 Repito: esses que querem obrigar­vos a cumprir a circuncisão, fazem­no só por uma razão. Eles não querem ser perseguidos por ensinarem que só a cruz de Cristo pode salvar. 13 Pois a verdade é que nem esses que se circuncidam conseguem guardar a lei. Eles pretendem marcar­vos, no vosso corpo, com um sinal de que são discípulos deles.

14 Mas quanto a mim, bem longe esteja a ideia de ter satisfação noutra coisa que não seja a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu morri para o mundo e o mundo deixou de ter um valor absoluto para mim. 15 Em Cristo, mais uma vez o digo, de nada interessa estar circuncidado ou não: o que conta é ser­se uma nova criatura. 16 A todos os que andarem segundo esta regra de vida, que Deus lhes conceda a sua paz, e o seu amor, a esses que são no fundo o verdadeiro povo de Deus.

17 Peço­vos então que, daqui para o futuro, eu não tenha mais que me incomodar com dificuldades semelhantes a estas. Lembrem­se de que trago no meu corpo as marcas daquilo que tenho sofrido pela causa de Jesus.

18 Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no vosso espírito com o seu amor. Este é o meu voto.