กันดารวิถี 8 TNCV - اعداد 8 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 8

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 8:1-26

อาโรนตั้งประทีป

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 2“จงบอกอาโรนว่า ‘เมื่อท่านจุดตะเกียงทั้งเจ็ดดวง ตะเกียงต้องให้แสงสว่างบริเวณด้านหน้าของคันประทีป’ ”

3อาโรนก็ปฏิบัติตาม ตั้งตะเกียงบนคันประทีปส่องไปข้างหน้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส 4คันประทีปนี้เคาะแต่งขึ้นจากทองคำตั้งแต่ฐานจนถึงยอด ตามแบบที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงแก่โมเสส

แยกคนเลวีไว้เฉพาะ

5องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 6“จงแยกคนเลวีจากเผ่าอื่นๆ ของอิสราเอล และชำระพวกเขาตามระเบียบพิธี 7จงทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อที่จะชำระพวกเขาคือ พรมน้ำแห่งการชำระเหนือพวกเขา แล้วให้โกนขนทั้งตัวและซักเสื้อผ้า 8ให้พวกเขานำวัวหนุ่มหนึ่งตัว พร้อมด้วยธัญบูชาคือแป้งละเอียดเคล้าน้ำมัน และให้นำวัวหนุ่มอีกตัวหนึ่งมาสำหรับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 9จงพาคนเลวีมาที่หน้าเต็นท์นัดพบต่อหน้าปวงประชากรอิสราเอล 10จงนำคนเลวีมาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้ชาวอิสราเอลวางมือบนพวกเขา 11อาโรนจะต้องเบิกตัวคนเลวีเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะเป็นเครื่องบูชายื่นถวายจากชนอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะพร้อมปฏิบัติงานรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า

12“แล้วคนเลวีจะวางมือบนหัววัวทั้งสองตัว และถวายวัวตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาเพื่อลบบาปให้คนเลวี 13จากนั้นให้คนเลวีมายืนต่อหน้าอาโรนและบรรดาบุตรชาย และมอบถวายพวกเขาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 14เจ้าต้องแยกคนเลวีออกจากประชากรอิสราเอลทั้งหมดด้วยวิธีนี้ และคนเลวีจะเป็นของเรา

15“หลังจากที่เจ้าได้ชำระคนเลวีให้บริสุทธิ์ และถวายตัวพวกเขาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายแล้ว พวกเขาจะมาปฏิบัติงานที่เต็นท์นัดพบ 16พวกเขาคือชนอิสราเอลที่ยกให้เป็นสิทธิ์ขาดของเรา เรารับพวกเขาเป็นตัวแทนบุตรชายหัวปีซึ่งเป็นบุตรชายคนแรกจากครรภ์ของหญิงอิสราเอลทุกคน 17เพราะลูกหัวปีของอิสราเอลทั้งหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ต้องเป็นของเรา ในคืนที่เราประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นของอียิปต์ เราได้แยกพวกเขาไว้เป็นของเราแล้ว 18เรารับคนเลวีแทนบุตรชายหัวปีทั้งปวงของอิสราเอล 19และเราแยกคนเลวีออกจากชนอิสราเอลทั้งหมดและยกให้อาโรนกับบรรดาบุตรชายของเขา คนเลวีจะปฏิบัติหน้าที่ที่เต็นท์นัดพบแทนปวงชนอิสราเอล และทำการลบบาปของพวกเขา เพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติใดๆ แก่ชนอิสราเอลเมื่อเข้ามาใกล้สถานนมัสการ”

20โมเสส อาโรน และชุมชนอิสราเอลทั้งหมดจึงถวายคนเลวีตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ 21คนเลวีได้ชำระตนและซักเสื้อผ้า แล้วอาโรนถวายพวกเขาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและลบบาปให้พวกเขาเพื่อชำระให้บริสุทธิ์ 22ตั้งแต่นั้นพวกเขามาปฏิบัติงานที่เต็นท์นัดพบภายใต้การดูแลของอาโรนกับบุตรชายของเขา พวกเขาปฏิบัติต่อคนเลวีตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสส

23องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 24“ให้ผู้ชายจากเผ่าเลวีที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไปมาปฏิบัติงานที่เต็นท์นัดพบ 25แต่เมื่ออายุครบห้าสิบปีก็ให้พ้นจากหน้าที่ ไม่ต้องทำงานประจำอีก 26พวกเขาอาจจะช่วยงานพี่น้องที่เต็นท์นัดพบ แต่ไม่ต้องลงมือทำเอง เจ้าจงมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่คนเลวีตามนี้เถิด”

Persian Contemporary Bible

اعداد 8:1-26

طرز قرار دادن چراغها

1خداوند به موسی فرمود: 2«به هارون بگو كه وقتی چراغها را در چراغدان روشن می‌كند طوری باشد كه نور هفت چراغ، جلو چراغدان بتابد.»

3پس هارون همين كار را كرد. 4چراغدان از تزيينات پايه گرفته تا شاخه‌هايش تمام از طلا ساخته شده بود. اين چراغدان دقيقاً طبق همان طرحی ساخته شده بود كه خداوند به موسی نشان داده بود.

وقف لاویان

5‏-6سپس خداوند به موسی فرمود: «اكنون لاویان را از بقيهٔ قوم اسرائيل جدا كن و آنها را تطهير نما. 7اين عمل را با پاشيدن آب طهارت بر آنها شروع نموده، سپس به آنان بگو كه تمام موی بدن خود را تراشيده، لباسها و تنشان را بشويند. 8از ايشان بخواه كه يک گاو جوان و هديهٔ آردی آن را که از آرد مرغوب مخلوط با روغن تهيه شده با يک گاو جوان ديگر برای قربانی گناه بياورند. 9بعد در حضور مردم، لاویان را به كنار در خيمهٔ عبادت بياور. 10در آنجا رهبران اسرائيل دستهای خود را روی سر آنها بگذارند، 11و هارون آنان را به جای تمام قوم اسرائيل به عنوان هديهٔ مخصوص، وقف خداوند نمايد تا لاویان به جای تمامی قوم، خداوند را خدمت كنند.

12«سپس رهبران لاویان دستهای خود را بر سر گاوها گذارده، آنها را به حضور خداوند تقديم كنند تا يكی برای قربانی گناه و ديگری برای قربانی سوختنی، به جهت لاویان كفاره شود. 13آنگاه لاویان بايد به عنوان هديهٔ مخصوص به خداوند تقديم شده توسط هارون و پسرانش به خدمت گماشته شوند. 14به اين طريق، لاویان را از ميان بقيهٔ قوم اسرائيل جدا كن و ايشان از آن من خواهند بود. 15پس از آنكه لاویان را به اين ترتيب تطهير و وقف نمودی، ايشان خدمت خود را در خيمهٔ عبادت آغاز خواهند كرد.

16«لاویان از ميان تمام قوم اسرائيل به من تعلق دارند و من آنها را به جای همهٔ پسران ارشد بنی‌اسرائيل قبول كرده‌ام؛ 17زيرا همه نخست‌زادگان در ميان قوم اسرائيل، چه انسان و چه حيوان، به من تعلق دارند. همان شبی كه نخست‌زادگان مصریان را كشتم اينها را به خود اختصاص دادم. 18آری، من لاویان را به جای تمام پسران ارشد بنی‌اسرائيل پذيرفته‌ام 19و من لاویان را به هارون و پسرانش هديه می‌كنم. لاویان بايد وظايف مقدسی را كه بر عهدهٔ قوم اسرائيل می‌باشد، در خيمهٔ عبادت انجام داده، قربانیهای قوم را تقديم نمايند و برای ايشان كفاره كنند تا وقتی بنی‌اسرائيل به قدس نزديک می‌شوند بلايی بر سر آنها نيايد.»

20پس موسی و هارون و قوم اسرائيل با پيروی دقيق از دستوراتی كه خداوند به موسی داده بود، لاویان را وقف نمودند. 21لاویان خود را طاهر ساخته، لباسهایشان را شستند و هارون آنان را به عنوان هديهٔ مخصوص به خداوند تقديم نمود. بعد به منظور تطهير نمودن لاویان برای ايشان مراسم كفاره را بجا آورد. 22همه چيز درست طبق دستوراتی كه خداوند به موسی داده بود، انجام گرديد و به اين ترتيب لاویان به عنوان دستياران هارون و پسرانش، آمادهٔ خدمت در خيمهٔ عبادت شدند.

23خداوند همچنين به موسی فرمود: 24«لاویان بايد خدمت در عبادتگاه را از سن بيست و پنج سالگی يا بالاتر شروع كنند 25و در سن پنجاه سالگی بازنشسته شوند. 26پس از بازنشستگی می‌توانند در خيمهٔ عبادت، برادران خود را در انجام وظايفشان ياری دهند، ولی خود، مستقيم مسئوليتی نخواهند داشت. به اين ترتيب وظايف لاویان را به ايشان محول كن.»