กันดารวิถี 7 TNCV - اعداد 7 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 7

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 7:1-89

ของถวายเมื่อถวายพลับพลา

1เมื่อโมเสสสร้างพลับพลาเสร็จแล้ว เขาเจิมและชำระพลับพลากับส่วนประกอบทั้งหมด รวมทั้งแท่นบูชาและภาชนะเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นบูชา 2บรรดาผู้นำของอิสราเอลและหัวหน้าครอบครัวต่างๆ ได้ถวายเครื่องบูชา พวกเขาเป็นหัวหน้าเผ่าต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 3พวกเขานำเกวียนหกเล่มและวัวสิบสองตัวมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นำสองคนถวายเกวียนเล่มหนึ่งกับวัวคนละตัวตรงหน้าพลับพลา

4องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 5“จงรับของถวายจากเขาเถิด และใช้วัวกับเกวียนเหล่านั้นสำหรับงานที่เต็นท์นัดพบ จงมอบของเหล่านั้นให้คนเลวีไว้ใช้ในงานของเขาแต่ละคน”

6โมเสสจึงนำเกวียนและวัวไปมอบให้คนเลวี 7เขามอบเกวียนสองเล่มและวัวสี่ตัวให้คนเกอร์โชนเพื่อใช้สอยในงานของเขา 8มอบเกวียนสี่เล่มพร้อมวัวแปดตัวแก่คนเมรารีเพื่อใช้ในงานของเขา คนเหล่านี้อยู่ใต้บังคับบัญชาของปุโรหิตอิธามาร์บุตรของอาโรน 9แต่โมเสสไม่ได้มอบสิ่งใดให้คนโคฮาท เพราะพวกเขาจะต้องหามเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ตามที่พวกเขารับผิดชอบ

10ในวันที่เจิมแท่นบูชา บรรดาผู้นำได้นำเครื่องบูชามาถวายที่แท่นบูชา 11เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “ให้ผู้นำแต่ละคนนำของถวายมาคนละวันเพื่อมอบถวายแท่นบูชา”

12ในวันแรกนาห์โชนบุตรอัมมีนาดับแห่งเผ่ายูดาห์นำของมาถวาย ได้แก่

13จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม7:13 ภาษาฮีบรูว่า 130 เชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ เช่นเดียวกับที่อื่นในบทนี้ อ่างประพรม ทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม7:13 ภาษาฮีบรูว่า 70 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ เช่นเดียวกับที่อื่นในบทนี้ ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 14จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัม7:14 ภาษาฮีบรูว่า 10 เชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ เช่นเดียวกับที่อื่นในบทนี้ บรรจุเครื่องหอม 15วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 16แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 17วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัว สำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากนาห์โชนบุตรอัมมีนาดับ

18วันที่สอง เนธันเอลบุตรศุอาร์ผู้นำเผ่าอิสสาคาร์นำของมาถวาย ได้แก่

19จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 20จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 21วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัว สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 22แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 23วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเนธันเอลบุตรศุอาร์

24วันที่สาม เอลีอับบุตรเฮโลนผู้นำเผ่าเศบูลุนนำของมาถวาย ได้แก่

25จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 26จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 27วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัว สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 28แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 29วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีอับบุตรเฮโลน

30วันที่สี่ เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์ผู้นำเผ่ารูเบนนำของมาถวาย ได้แก่

31จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 32จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 33วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 34แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 35วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีซูร์บุตรเชเดเออร์

36วันที่ห้า เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัยผู้นำเผ่าสิเมโอนนำของมาถวาย ได้แก่

37จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 38จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 39วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัว สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 40แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 41วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย

42วันที่หก เอลียาสาฟบุตรเดอูเอลผู้นำเผ่ากาดนำของมาถวาย ได้แก่

43จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 44จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 45วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 46แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 47วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลียาสาฟบุตรเดอูเอล

48วันที่เจ็ด เอลีชามาบุตรอัมมีฮูดผู้นำเผ่าเอฟราอิมนำของมาถวาย ได้แก่

49จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 50จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 51วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 52แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 53วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีชามาบุตรอัมมีฮูด

54วันที่แปด กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์ผู้นำเผ่ามนัสเสห์นำของมาถวาย ได้แก่

55จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 56จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 57วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 58แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 59วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากกามาลิเอลบุตรเปดาซูร์

60วันที่เก้า อาบีดันบุตรกิเดโอนีผู้นำเผ่าเบนยามินนำของมาถวาย ได้แก่

61จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 62จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 63วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 64แพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 65วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาบีดันบุตรกิเดโอนี

66วันที่สิบ อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัยผู้นำเผ่าดานนำของมาถวาย ได้แก่

67จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 68จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 69วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 70แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 71วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย

72วันที่สิบเอ็ด ปากีเอลบุตรโอครานผู้นำเผ่าอาเชอร์นำของมาถวาย ได้แก่

73จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 74จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 75วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 76แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 77วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากปากีเอลบุตรโอคราน

78วันที่สิบสอง อาหิราบุตรเอนันผู้นำเผ่านัฟทาลีนำของมาถวาย ได้แก่

79จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 80จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 81วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 82แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 83วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาหิราบุตรเอนัน

84สิ่งเหล่านี้คือของถวายจากบรรดาผู้นำอิสราเอล เพื่อการถวายแท่นบูชาเมื่อแท่นบูชาได้รับการเจิมคือ จานเงินสิบสองใบ อ่างประพรมทำจากเงินสิบสองใบ และจานทองคำสิบสองใบ 85จานเงินแต่ละใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินแต่ละใบหนักประมาณ 800 กรัม รวมแล้วหนักประมาณ 28 กิโลกรัม7:85 ภาษาฮีบรูว่า 2,400 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ 86จานทองคำบรรจุเครื่องหอมสิบสองใบแต่ละใบหนักประมาณ 110 กรัม รวมแล้วหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม7:86 ภาษาฮีบรูว่า 120 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ 87สัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องเผาบูชาทั้งหมดมีวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะผู้สิบสองตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสองตัวพร้อมด้วยเครื่องธัญบูชา มีแพะผู้สิบสองตัวใช้สำหรับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 88สัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องสันติบูชาทั้งหมดมีวัวผู้ 24 ตัว แกะผู้ 60 ตัว แพะผู้ 60 ตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบ 60 ตัว ทั้งหมดนี้คือของถวายเพื่อการถวายแท่นบูชาหลังจากแท่นบูชาได้รับการเจิม

89เมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพื่อทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับเขาจากพระที่นั่งกรุณาเหนือหีบพันธสัญญาระหว่างเครูบทั้งสอง พระองค์ได้ตรัสกับเขาจากที่นั่น

Persian Contemporary Bible

اعداد 7:1-89

هدايای تقديمی برای تقديس خيمهٔ عبادت

1موسی در روزی كه بر پا سازی خيمهٔ عبادت را به پايان رسانيد تمامی قسمتهای آن را به انضمام قربانگاه و لوازم آن تدهين و تقديس نمود. 2آنگاه رهبران اسرائيل، يعنی سران قبايل كه ترتيب سرشماری را داده بودند، هدايای خود را آوردند. 3ايشان شش عرابهٔ سر پوشيده (يک عرابه برای دو رهبر) كه هر عرابه را دو گاو می‌كشيدند آورده، در برابر خيمهٔ عبادت به خداوند تقديم كردند.

4‏-5خداوند به موسی فرمود: «هدايای ايشان را قبول كن و از آنها برای كار عبادتگاه استفاده نما. آنها را به لاویان بده تا برای كارشان از آنها استفاده كنند.»

6پس موسی، عرابه و گاوها را در اختيار لاویان گذاشت. 7دو عرابه و چهار گاو به طايفهٔ جرشون داد تا برای كار خود از آنها استفاده كنند 8و چهار عرابه و هشت گاو نيز به طايفهٔ مراری كه تحت رهبری ايتامار پسر هارون بودند، داد تا برای كارشان از آنها استفاده كنند. 9به بنی‌قهات گاو يا عرابه داده نشد، چون قرار بود ايشان سهم بار خود را از اسباب خيمهٔ عبادت، روی دوش حمل كنند.

10رهبران در روزی كه قربانگاه تدهين شد هدايايی نيز برای تبرک آن تقديم كردند و آنها را جلو قربانگاه گذاشتند. 11خداوند به موسی فرمود: «هر روز يكی از رهبران، هديهٔ خود را جهت تبرک قربانگاه تقديم كند.»

12‏-83پس رهبران، هدايای خود را به ترتيب زير تقديم نمودند:

روز از قبيله اسم رهبراول يهودا نحشون پسر عمينادابدوم يساكار نتنائيل پسر صوغرسوم زبولون الياب پسر حيلونچهارم رئوبين اليصور پسر شدی‌ئورپنجم شمعون شلومی‌ئيل پسر صوريشدایششم جاد الياساف پسر دعوئيلهفتم افرايم اليشمع پسر عميهودهشتم منسی جملی‌ئيل پسر فدهصورنهم بنيامين ابيدان پسر جدعونیدهم دان اخيعزر پسر عميشدایيازدهم اشير فجعی‌ئيل پسر عكراندوازدهم نفتالی اخيرع پسر عينان

هدايای تقديمی هر يک از رهبران كه كاملاً مشابه يكديگر بود عبارت بودند از: يک سينی نقره‌ای به وزن ۱‎/۵ كيلوگرم با يک كاسهٔ نقره‌ای به وزن ۸۰۰ گرم كه هر دو پر از آرد مرغوب مخلوط با روغن برای هديهٔ آردی بود؛ يک ظرف طلايی به وزن ۱۱۰ گرم پر از بخور خوشبو؛ يک گاو نر جوان، يک قوچ و يک برهٔ نر یک ساله برای قربانی سوختنی؛ يک بز نر برای قربانی گناه؛ دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر و پنج برهٔ نر یک ساله برای قربانی سلامتی.

84‏-88بنابراين، در روزی كه قربانگاه تدهين شد آن را بوسيلهٔ هدايايی كه سران قبايل اسرائيل آورده بودند تبرک كردند. اين هدايا عبارت بودند از: دوازده سينی نقره‌ای هر كدام به وزن تقريبی ۱‎/۵ كيلوگرم؛ دوازده كاسهٔ نقره‌ای، هر كدام به وزن تقريبی ۸۰۰ گرم (پس وزن تمام نقرهٔ اهدايی حدود ۲۸ كيلوگرم بود)؛ دوازده ظرف طلايی، هر يک به وزن تقريبی ۱۱۰ گرم كه وزن كل آنها حدود ۱‎/۳ كيلوگرم بود؛ دوازده گاو نر، دوازده قوچ، دوازده بز نر یک ساله (با هدايای آردی همراه آنها) برای قربانی سوختنی، دوازده بز نر برای قربانی گناه؛ بيست و چهار گاو نر جوان، شصت قوچ، شصت بز نر و شصت برهٔ نر یک ساله برای قربانی سلامتی.

89وقتی كه موسی وارد خيمهٔ عبادت شد تا با خدا گفتگو كند، از بالای تخت رحمت كه روی صندوق عهد قرار داشت يعنی از ميان دو مجسمهٔ فرشته، صدای خدا را كه با او سخن می‌گفت شنيد.