กันดารวิถี 7 TNCV - 民數記 7 CCBT

กันดารวิถี
Elegir capítulo 7

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 7:1-89

ของถวายเมื่อถวายพลับพลา

1เมื่อโมเสสสร้างพลับพลาเสร็จแล้ว เขาเจิมและชำระพลับพลากับส่วนประกอบทั้งหมด รวมทั้งแท่นบูชาและภาชนะเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นบูชา 2บรรดาผู้นำของอิสราเอลและหัวหน้าครอบครัวต่างๆ ได้ถวายเครื่องบูชา พวกเขาเป็นหัวหน้าเผ่าต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 3พวกเขานำเกวียนหกเล่มและวัวสิบสองตัวมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นำสองคนถวายเกวียนเล่มหนึ่งกับวัวคนละตัวตรงหน้าพลับพลา

4องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 5“จงรับของถวายจากเขาเถิด และใช้วัวกับเกวียนเหล่านั้นสำหรับงานที่เต็นท์นัดพบ จงมอบของเหล่านั้นให้คนเลวีไว้ใช้ในงานของเขาแต่ละคน”

6โมเสสจึงนำเกวียนและวัวไปมอบให้คนเลวี 7เขามอบเกวียนสองเล่มและวัวสี่ตัวให้คนเกอร์โชนเพื่อใช้สอยในงานของเขา 8มอบเกวียนสี่เล่มพร้อมวัวแปดตัวแก่คนเมรารีเพื่อใช้ในงานของเขา คนเหล่านี้อยู่ใต้บังคับบัญชาของปุโรหิตอิธามาร์บุตรของอาโรน 9แต่โมเสสไม่ได้มอบสิ่งใดให้คนโคฮาท เพราะพวกเขาจะต้องหามเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ตามที่พวกเขารับผิดชอบ

10ในวันที่เจิมแท่นบูชา บรรดาผู้นำได้นำเครื่องบูชามาถวายที่แท่นบูชา 11เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “ให้ผู้นำแต่ละคนนำของถวายมาคนละวันเพื่อมอบถวายแท่นบูชา”

12ในวันแรกนาห์โชนบุตรอัมมีนาดับแห่งเผ่ายูดาห์นำของมาถวาย ได้แก่

13จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม7:13 ภาษาฮีบรูว่า 130 เชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ เช่นเดียวกับที่อื่นในบทนี้ อ่างประพรม ทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม7:13 ภาษาฮีบรูว่า 70 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ เช่นเดียวกับที่อื่นในบทนี้ ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 14จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัม7:14 ภาษาฮีบรูว่า 10 เชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ เช่นเดียวกับที่อื่นในบทนี้ บรรจุเครื่องหอม 15วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 16แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 17วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัว สำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากนาห์โชนบุตรอัมมีนาดับ

18วันที่สอง เนธันเอลบุตรศุอาร์ผู้นำเผ่าอิสสาคาร์นำของมาถวาย ได้แก่

19จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 20จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 21วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัว สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 22แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 23วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเนธันเอลบุตรศุอาร์

24วันที่สาม เอลีอับบุตรเฮโลนผู้นำเผ่าเศบูลุนนำของมาถวาย ได้แก่

25จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 26จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 27วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัว สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 28แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 29วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีอับบุตรเฮโลน

30วันที่สี่ เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์ผู้นำเผ่ารูเบนนำของมาถวาย ได้แก่

31จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 32จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 33วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 34แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 35วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีซูร์บุตรเชเดเออร์

36วันที่ห้า เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัยผู้นำเผ่าสิเมโอนนำของมาถวาย ได้แก่

37จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 38จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 39วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัว สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 40แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 41วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย

42วันที่หก เอลียาสาฟบุตรเดอูเอลผู้นำเผ่ากาดนำของมาถวาย ได้แก่

43จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 44จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 45วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 46แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 47วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลียาสาฟบุตรเดอูเอล

48วันที่เจ็ด เอลีชามาบุตรอัมมีฮูดผู้นำเผ่าเอฟราอิมนำของมาถวาย ได้แก่

49จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 50จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 51วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 52แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 53วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีชามาบุตรอัมมีฮูด

54วันที่แปด กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์ผู้นำเผ่ามนัสเสห์นำของมาถวาย ได้แก่

55จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 56จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 57วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 58แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 59วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากกามาลิเอลบุตรเปดาซูร์

60วันที่เก้า อาบีดันบุตรกิเดโอนีผู้นำเผ่าเบนยามินนำของมาถวาย ได้แก่

61จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 62จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 63วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 64แพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 65วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาบีดันบุตรกิเดโอนี

66วันที่สิบ อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัยผู้นำเผ่าดานนำของมาถวาย ได้แก่

67จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 68จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 69วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 70แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 71วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย

72วันที่สิบเอ็ด ปากีเอลบุตรโอครานผู้นำเผ่าอาเชอร์นำของมาถวาย ได้แก่

73จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 74จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 75วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 76แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 77วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากปากีเอลบุตรโอคราน

78วันที่สิบสอง อาหิราบุตรเอนันผู้นำเผ่านัฟทาลีนำของมาถวาย ได้แก่

79จานเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินหนึ่งใบหนักประมาณ 800 กรัม ทั้งจานและชามใส่แป้งละเอียดเคล้าน้ำมันสำหรับเป็นธัญบูชา 80จานทองคำหนึ่งใบหนักประมาณ 110 กรัมบรรจุเครื่องหอม 81วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา 82แพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 83วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบห้าตัวสำหรับเป็นเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาหิราบุตรเอนัน

84สิ่งเหล่านี้คือของถวายจากบรรดาผู้นำอิสราเอล เพื่อการถวายแท่นบูชาเมื่อแท่นบูชาได้รับการเจิมคือ จานเงินสิบสองใบ อ่างประพรมทำจากเงินสิบสองใบ และจานทองคำสิบสองใบ 85จานเงินแต่ละใบหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อ่างประพรมทำจากเงินแต่ละใบหนักประมาณ 800 กรัม รวมแล้วหนักประมาณ 28 กิโลกรัม7:85 ภาษาฮีบรูว่า 2,400 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ 86จานทองคำบรรจุเครื่องหอมสิบสองใบแต่ละใบหนักประมาณ 110 กรัม รวมแล้วหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม7:86 ภาษาฮีบรูว่า 120 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ 87สัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องเผาบูชาทั้งหมดมีวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะผู้สิบสองตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสองตัวพร้อมด้วยเครื่องธัญบูชา มีแพะผู้สิบสองตัวใช้สำหรับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 88สัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องสันติบูชาทั้งหมดมีวัวผู้ 24 ตัว แกะผู้ 60 ตัว แพะผู้ 60 ตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบ 60 ตัว ทั้งหมดนี้คือของถวายเพื่อการถวายแท่นบูชาหลังจากแท่นบูชาได้รับการเจิม

89เมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพื่อทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับเขาจากพระที่นั่งกรุณาเหนือหีบพันธสัญญาระหว่างเครูบทั้งสอง พระองค์ได้ตรัสกับเขาจากที่นั่น

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

民數記 7:1-89

各首領的奉獻

1摩西支好聖幕後,便用膏油抹聖幕和其中的器具、祭壇和壇上的器具,使它們聖潔。 2然後,以色列各支派的首領,就是負責人口統計的各族長,都來奉獻。 3他們把供物帶到聖幕前獻給耶和華:每兩位首領奉獻一輛篷車,每位首領奉獻一頭公牛,共六輛篷車和十二頭公牛。

4耶和華對摩西說: 5「你要收下這些供物,按利未人的工作分配給他們,供會幕使用。」 6於是,摩西收下車和牛,交給利未人。 7他分給革順的子孫兩輛車和四頭牛, 8分給米拉利的子孫四輛車和八頭牛。他們都在祭司亞倫的兒子以他瑪的領導下任職。 9摩西沒有把供物分給哥轄的子孫,因為他們要用肩扛所負責的聖物。

10膏抹祭壇時,各首領都為獻壇之禮帶來供物,放在祭壇前。 11耶和華對摩西說:「每天要有一位首領為獻壇之禮獻上供物。」

12第一天來獻供物的是猶大支派亞米拿達的兒子拿順13他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 14一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 15作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 16一隻作贖罪祭的公山羊; 17作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

18第二天來獻供物的是以薩迦支派的首領、蘇押的兒子拿坦業19他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 20一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 21作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 22一隻作贖罪祭的公山羊; 23作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

24第三天來獻供物的是西布倫支派的首領、希倫的兒子以利押25他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 26一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 27作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 28一隻作贖罪祭的公山羊, 29作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

30第四天來獻供物的是呂便支派的首領、示丟珥的兒子以利蘇31他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 32一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 33作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 34一隻作贖罪祭的公山羊; 35作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

36第五天來獻供物的是西緬支派的首領、蘇利沙代的兒子示路蔑37他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 38一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 39作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 40一隻作贖罪祭的公山羊; 41作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

42第六天來獻供物的是迦得支派的首領、丟珥的兒子以利雅薩43他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 44一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 45作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 46一隻作贖罪祭的公山羊; 47作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

48第七天來獻供物的是以法蓮支派的首領、亞米忽的兒子以利沙瑪49他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 50一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 51作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 52一隻作贖罪祭的公山羊; 53作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

54第八天來獻供物的是瑪拿西支派的首領、比大蘇的兒子迦瑪列55他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 56一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 57作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 58一隻作贖罪祭的公山羊; 59作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

60第九天來獻供物的是便雅憫支派的首領、基多尼的兒子亞比但61他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 62一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 63作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 64一隻作贖罪祭的公山羊; 65作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

66第十天來獻供物的是支派的首領、亞米沙代的兒子亞希以謝67他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 68一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 69作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 70一隻作贖罪祭的公山羊; 71作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

72第十一天來獻供物的是亞設支派的首領、俄蘭的兒子帕結73他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 74一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 75作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 76一隻作贖罪祭的公山羊; 77作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

78第十二天來獻供物的是拿弗他利支派的首領、以南的兒子亞希拉79他的供物是一個重一公斤半的銀盤,一個重八百克的銀碗,重量都以聖所的秤為準,都盛滿作素祭的調了油的細麵粉; 80一個重一百一十克盛滿香的金碟子; 81作燔祭的一頭公牛犢、一隻公綿羊和一隻一歲公羊羔; 82一隻作贖罪祭的公山羊; 83作平安祭的兩頭公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊和五隻一歲的公羊羔。

84以上是膏抹祭壇時以色列各首領為獻壇之禮所獻的供物,共計有銀盤、銀碗和金碟子各十二個, 85以聖所的秤為準,每個銀盤重一公斤半,每個銀碗重八百克,共重二十七點六公斤; 86以聖所的秤為準,盛滿香的十二個金碟子每個重一百一十克,共重一點三二公斤; 87作燔祭的牲畜共有公牛犢、公綿羊、一歲的公羊羔各十二隻,還有一起獻上的素祭以及作贖罪祭的公山羊十二隻; 88作平安祭的牲畜共有公牛二十四頭,公綿羊、公山羊、一歲的公羊羔各六十隻。

以上是在膏抹祭壇後所收到的供物。

89每當摩西走進會幕要與耶和華說話時,便聽見耶和華從約櫃的施恩座上、兩個基路伯天使中間對他說話。