กันดารวิถี 4 TNCV - اعداد 4 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 4

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 4:1-49

คนโคฮาท

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2“จงทำบัญชีรายชื่อคนโคฮาทซึ่งเป็นเชื้อสายหนึ่งของคนเลวีตามตระกูลและตามครอบครัวของเขา 3จงนับผู้ชายทุกคนซึ่งมีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ

4“ภารกิจของคนโคฮาทในเต็นท์นัดพบคือ ดูแลสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด 5เมื่อโยกย้ายค่ายพัก อาโรนกับบุตรชายจะเข้าไปปลดม่านกั้นอภิสุทธิสถานลงมาคลุมหีบพันธสัญญา 6จากนั้นเอาหนังพะยูนคลุมทับม่าน ใช้ผ้าสีน้ำเงินคลุมทับหนังพะยูนอีกชั้นหนึ่ง แล้วสอดคานหามหีบพันธสัญญา

7“ให้พวกเขาคลี่ผ้าสีน้ำเงินคลุมโต๊ะเครื่องถวายเบื้องพระพักตร์ วางจาน ชาม เหยือก และขนมปังซึ่งต้องตั้งไว้เสมอบนโต๊ะนั้น 8เอาผ้าสีแดงคลุมทับสิ่งเหล่านั้น แล้วใช้หนังพะยูนคลุมทับไว้ และสอดคานหามเข้าที่ห่วงของโต๊ะ

9“จากนั้นเอาผ้าสีน้ำเงินคลุมคันประทีป ตะเกียง กรรไกรแต่งไส้ตะเกียง ถาด และภาชนะทั้งหมดสำหรับบรรจุน้ำมันมะกอกเพื่อใช้เติมตะเกียง 10แล้วใช้หนังพะยูนห่อทับอีกรอบ นำทั้งห่อขึ้นไปวางบนแคร่หาม

11“จากนั้นคลี่ผ้าสีน้ำเงินคลุมแท่นบูชาทองคำ คลุมด้วยหนังพะยูนอีกชั้น แล้วสอดคานลอดห่วงของแท่น

12“พวกเขาต้องใช้ผ้าสีน้ำเงินห่อภาชนะเครื่องใช้ทั้งหมดที่ใช้ในสถานนมัสการ คลุมทับด้วยหนังพะยูน แล้วนำไปวางบนแคร่หาม

13“ให้เขาเอาขี้เถ้าออกจากแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ และใช้ผ้าสีม่วงคลุมแท่น 14แล้วเอาภาชนะเครื่องใช้ประจำแท่นทั้งหมดได้แก่ ถาดรองไฟ ขอเกี่ยว ทัพพี อ่างประพรม และภาชนะอื่นๆ วางบนผ้านั้น แล้วคลุมด้วยหนังพะยูน เอาคานสอดประจำที่

15“เมื่ออาโรนและบรรดาบุตรชายคลุมเครื่องตกแต่งอันบริสุทธิ์และเครื่องใช้บริสุทธิ์เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว และเมื่อทั้งค่ายพร้อมจะเคลื่อนย้าย คนโคฮาทจะเข้ามาหามสิ่งเหล่านี้ แต่พวกเขาจะแตะต้องสิ่งบริสุทธิ์ไม่ได้ มิฉะนั้นจะต้องตาย งานของคนโคฮาทคือการแบกหามสิ่งต่างๆ ในเต็นท์นัดพบ

16“ปุโรหิตเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนจะรับผิดชอบเรื่องน้ำมันเติมประทีป เครื่องหอม ธัญบูชาประจำวัน และน้ำมันเจิม เขามีหน้าที่ตรวจตราดูแลพลับพลาและของทั้งหมดในพลับพลา รวมทั้งเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งอันบริสุทธิ์ของพลับพลา”

17องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 18“อย่าปล่อยให้บรรดาคนตระกูลโคฮาทถูกตัดขาดจากเผ่าเลวี 19เพื่อป้องกันไม่ให้เขาต้องตายเมื่อเข้ามาใกล้สิ่งบริสุทธิ์ เจ้าจงทำดังนี้คือ อาโรนกับบรรดาบุตรชายจะเข้ามาในสถานนมัสการ คอยกำกับว่าให้แต่ละคนทำอะไรและต้องแบกหามสิ่งใดบ้าง 20แต่คนโคฮาทจะต้องไม่เข้าไปมองสิ่งบริสุทธิ์แม้ชั่วอึดใจ มิฉะนั้นจะต้องตาย”

คนเกอร์โชน

21องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 22“จงขึ้นทะเบียนคนเกอร์โชนตามครอบครัวและตามตระกูลของเขา 23จงนับชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบถึงห้าสิบปี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ

24“นี่คือหน้าที่ของคนตระกูลเกอร์โชนในการทำงานและขนสัมภาระ 25พวกเขาจะต้องขนม่านพลับพลา เต็นท์นัดพบ เครื่องคลุมต่างๆ และเครื่องคลุมชั้นนอกที่ทำจากหนังพะยูน ม่านตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ 26ม่านกั้นลานพลับพลาและแท่นบูชา ม่านสำหรับทางเข้า เชือก และอุปกรณ์อื่นๆ คนเกอร์โชนจะต้องรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 27อาโรนและบุตรชายต้องกำกับดูแล และมอบหมายงานทุกอย่างไม่ว่าในงานแบกหามหรือ งานอื่นๆ ให้คนเกอร์โชน 28นี่คืองานของตระกูลเกอร์โชนที่เต็นท์นัดพบ โดยมีปุโรหิตอิธามาร์บุตรชายของอาโรนคอยกำกับดูแล

คนเมรารี

29“จงนับคนเมรารีตามตระกูลและตามครอบครัวของเขา 30จงนับชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ 31นี่เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทำที่เต็นท์นัดพบคือ ขนไม้ฝาของพลับพลา คานขวาง เสา ฐานรองรับ 32เสาของลานพลับพลาพร้อมทั้งฐานรองรับ หลักหมุด เชือก เครื่องใช้ และเครื่องประกอบอื่นๆ ทั้งหมด จงมอบหน้าที่แบกหามอย่างเจาะจงให้แต่ละคน 33นี่คืองานรับใช้ของตระกูลเมรารีที่เต็นท์นัดพบ โดยมีปุโรหิตอิธามาร์บุตรชายของอาโรนคอยกำกับดูแล”

การนับจำนวนคนในตระกูลเลวี

34โมเสส อาโรนและบรรดาผู้นำชุมชนได้นับคนโคฮาทตามตระกูลและตามครอบครัวต่างๆ ของเขา 35ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ 36นับตามตระกูลได้ 2,750 คน 37นี่คือยอดรวมจำนวนตระกูลโคฮาทซึ่งรับใช้ในเต็นท์นัดพบ โมเสสกับอาโรนได้นับจำนวนพวกเขาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาผ่านทางโมเสส

38เขาได้นับคนเกอร์โชนตามตระกูลและตามครอบครัวของเขา 39ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ 40นับตามตระกูลและตามครอบครัวได้ 2,630 คน 41นี่คือยอดรวมจำนวนคนตระกูลเกอร์โชนซึ่งรับใช้ที่เต็นท์นัดพบ โมเสสกับอาโรนนับจำนวนพวกเขาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

42เขาได้นับคนเมรารีตามตระกูลและตามครอบครัวของเขา 43ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ 44นับตามตระกูลของพวกเขาได้ 3,200 คน 45นี่คือยอดรวมจำนวนคนตระกูลเมรารี โมเสสกับอาโรนนับจำนวนพวกเขาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาผ่านทางโมเสส

46ดังนั้นโมเสส อาโรน และบรรดาผู้นำของอิสราเอลได้นับจำนวนคนเลวีทั้งหมดตามตระกูลและตามครอบครัวของพวกเขา 47ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้และขนย้ายเต็นท์นัดพบ 48รวมทั้งสิ้น 8,580 คน 49แต่ละคนได้รับมอบหมายหน้าที่และรายการสิ่งที่ต้องขนย้ายตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางโมเสส

ดังนั้นพวกเขาจึงนับจำนวนคนเลวีตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาโมเสสไว้

Persian Contemporary Bible

اعداد 4:1‏-49

وظايف بنی‌قهات

1‏-2سپس خداوند به موسی و هارون فرمود: «بنی‌قهات را كه طايفه‌ای از قبيلهٔ لاوی می‌باشند، بشمار. 3اين سرشماری از تمام مردان سی ساله تا پنجاه ساله كه می‌توانند در خيمهٔ عبادت خدمت كنند به عمل آيد. 4وظايف مقدس ايشان از اين قرار است: 5وقتی كه اردو بخواهد حركت كند، ابتدا هارون و پسرانش بايد به خيمهٔ عبادت داخل شوند و پردهٔ حايل را پايين آورده، صندوق عهد را با آن بپوشانند. 6سپس پرده را با پوست بز پوشانيده، يک پارچهٔ آبی روی پوست بز بكشند و چوبهای حامل صندوق عهد را در حلقه‌های خود قرار دهند.

7«بعد ايشان بايد يک پارچهٔ آبی روی ميزی كه نان مقدس بر آن گذارده می‌شود كشيده، بشقابها، قاشقها، كاسه‌ها، پياله‌ها و نان مقدس را روی آن پارچه بگذارند. 8سپس يک پارچهٔ ارغوانی روی آن كشيده، آنگاه پارچهٔ ارغوانی را با پوست بز بپوشانند و چوبهای حامل ميز را در حلقه‌ها جای دهند.

9«پس از آن بايد چراغدان، چراغها، انبرها، سينی‌ها و ظرف روغن زيتون را با پارچهٔ آبی بپوشانند. 10تمام اين اشیا را بعداً در پوست بز پيچيده، بسته را روی يک چهار چوب حامل قرار دهند.

11«آنگاه يک پارچهٔ آبی روی قربانگاه طلايی بكشند و آن را با پوست بز پوشانيده، چوبهای حامل را در حلقه‌های قربانگاه بگذارند. 12كليهٔ وسايل باقيماندهٔ خيمهٔ عبادت را در يک پارچهٔ آبی پيچيده، آن را با پوست بز بپوشانند و روی چهار چوب حامل بگذارند.

13«خاكستر قربانگاه را بايد دور بريزند و خود قربانگاه را با يک پارچهٔ ارغوانی بپوشانند. 14تمام وسايل قربانگاه از قبيل آتشدانها، چنگكها، خاک‌اندازها، كاسه‌ها و ظروف ديگر را بايد روی پارچه بگذارند و پوششی از پوست بز روی آنها بكشند. آنگاه چوبهای حامل را در جاهای خود قرار دهند. 15وقتی كه هارون و پسرانش، كار جمع كردن خيمهٔ عبادت و كليهٔ وسايل آن را تمام كردند، بنی‌قهات آمده، آنها را بردارند و به هر جايی كه اردو كوچ می‌كند ببرند. ولی ايشان نبايد به اين اشیا مقدس دست بزنند مبادا بميرند، پس وظيفهٔ مقدس پسران قهات، حمل اشیا خيمهٔ عبادت است.

16«العازار پسر هارون، مسئول روغن برای روشنايی، بخور خوشبو، هديهٔ آردی روزانه و روغن تدهين باشد. در واقع، نظارت بر تمام خيمهٔ عبادت و هر چه كه در آن است به عهدهٔ او خواهد بود.»

17سپس خداوند به موسی و هارون فرمود: 18«مواظب باشيد بنی‌قهات در حين انجام وظايف خود از بين نروند. 19آنچه بايد بكنيد تا ايشان به هنگام حمل مقدسترین اشیا عبادتگاه نميرند، اين است: هارون و پسرانش با ايشان داخل عبادتگاه شده، آنچه را كه هر يک از آنان بايد حمل كنند به ايشان نشان دهند. 20در غير اين صورت، ايشان نبايد هرگز حتی برای يک لحظه داخل قدس بشوند، مبادا به اشیا مقدس آنجا نگاه كرده بميرند.»

وظايف بنی‌جرشون

21‏-23خداوند به موسی فرمود: «همهٔ مردان سی ساله تا پنجاه سالهٔ طايفهٔ جرشون از قبيلهٔ لاوی را كه می‌توانند در خيمهٔ عبادت خدمت كنند، بشمار. 24وظايف ايشان از اين قرار است:

25«حمل پرده‌های خيمهٔ عبادت، خود خيمه با پوششهای آن، پوشش پوست بز بالای آن، پردهٔ در ورودی خيمه، 26حمل پرده‌های ديوار حياط و پردهٔ در ورودی حياطی كه در اطراف قربانگاه و خيمهٔ عبادت است، به اضافهٔ حمل طنابها و تمام لوازم ديگر. ايشان مسئول حمل و نقل اين اشیا هستند. 27هارون و پسران او، اين وظايف را برای جرشونی‌ها تعيين خواهند نمود، 28و ايتامار پسر هارون بر كار جرشونی‌ها نظارت خواهد كرد.»

وظايف بنی‌مراری

29‏-30خداوند فرمود: «همهٔ مردان سی ساله تا پنجاه سالهٔ طايفهٔ مراری از قبيلهٔ لاوی را كه می‌توانند در خيمهٔ عبادت خدمت كنند، بشمار. 31هنگام حمل و نقل خيمهٔ عبادت، ايشان بايد چوب‌بست خيمه، پشت‌بندها، ستونها، پايه‌ها، 32ستونهای اطراف حياط با پايه‌ها، ميخها، طنابها و هر چيز ديگری را كه مربوط به استفاده و تعمير آنها باشد، حمل كنند.

«وظيفهٔ هر کس را با ذكر اسم، به او گوشزد نما. 33مردان مراری نيز بايد تحت نظر ايتامار پسر هارون انجام وظيفه كنند.»

سرشماری لاويان

34پس موسی و هارون و رهبران ديگر، طايفهٔ قهات را سرشماری كردند. 35مردان سی ساله تا پنجاه ساله كه می‌توانستند در عبادتگاه خدمت كنند 36جمعاً ۲,۷۵۰ نفر بودند. 37اين سرشماری بر اساس دستوری كه خداوند به موسی داده بود، انجام شد. 38‏-41تعداد مردان طايفهٔ جرشون جمعاً ۲,۶۳۰ نفر بود. 42‏-45مردان طايفهٔ مراری ۳,۲۰۰ نفر بودند 46‏-48به اين طريق موسی و هارون و رهبران قوم اسرائيل، تمام لاویان سی ساله تا پنجاه ساله را كه قادر به خدمت و حمل و نقل خيمهٔ عبادت بودند، شمردند. جمع كل آنها ۸,۵۸۰ نفر بود. 49اين سرشماری بر اساس دستوری كه خداوند به موسی داده بود، صورت گرفت.