กันดารวิถี 33 TNCV - Numeri 33 NTLR

กันดารวิถี
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 33:1-56

เส้นทางการเดินทางของอิสราเอล

1ต่อไปนี้คือเส้นทางออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล เป็นหมู่เหล่าภายใต้การนำของโมเสสกับอาโรน 2โมเสสบันทึกลำดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

3ชนอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าเดือนที่หนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกา พวกเขายกพลออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ 4ซึ่งยุ่งอยู่กับการฝังศพบรรดาบุตรหัวปีที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าประหาร เนื่องด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษพระต่างๆ ของอียิปต์

5ชนอิสราเอลออกจากราเมเสสมาตั้งค่ายที่สุคคท

6จากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามใกล้ถิ่นกันดาร

7จากเอธามวกกลับไปที่ปีหะหิโรท ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายใกล้ๆ มิกดล

8ออกจากปีหะหิโรท แล้วข้ามทะเลเข้าไปในถิ่นกันดาร และหลังจากเดินทางเป็นเวลาสามวันในถิ่นกันดาร เอธามก็มาตั้งค่ายที่มาราห์

9ออกจากมาราห์แล้วมาถึงเอลิม ที่ซึ่งมีธารน้ำพุสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่น

10จากเอลิม พวกเขามาตั้งค่ายพักริมทะเลแดง33:10 คือ ทะเลต้นกก

11และจากทะเลแดงมาตั้งค่ายที่ถิ่นกันดารสิน

12จากถิ่นกันดารสินมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13จากโดฟคาห์มาตั้งค่ายที่อาลูช

14จากอาลูชมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่ซึ่งไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

15จากเรฟีดิม พวกเขามายังถิ่นกันดารซีนาย

16จากถิ่นกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17จากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18จากฮาเซโรทมาตั้งค่ายที่ริทมาห์

19จากริทมาห์มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20จากริมโมนเปเรศมาตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21จากลิบนาห์มาตั้งค่ายที่ริสสาห์

22จากริสสาห์มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23จากเคเฮลาธาห์มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24จากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25จากฮาราดาห์มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26จากมักเฮโลทมาตั้งค่ายที่ทาหัท

27จากทาหัทมาตั้งค่ายที่เทราห์

28จากเทราห์มาตั้งค่ายที่มิทคาห์

29จากมิทคาห์มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์

30จากฮัชโมนาห์มาตั้งค่ายที่โมเสโรท

31จากโมเสโรทมาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32จากเบเนยาอะคันมาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33จากโฮร์ฮักกีดกาดมาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34จากโยทบาธาห์มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35จากอับโรนาห์มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36จากเอซีโอนเกเบอร์มาตั้งค่ายที่คาเดชในถิ่นกันดารศิน

37จากคาเดชมาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ตรงชายแดนเอโดม 38ปุโรหิตอาโรนขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 39เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี

40กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งอาราดผู้อาศัยอยู่ในเนเกบที่คานาอันได้ข่าวว่าชนอิสราเอลยกมา

41จากภูเขาโฮร์มาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42จากศัลโมนาห์มาตั้งค่ายที่ปูโนน

43จากปูโนนมาตั้งค่ายที่โอโบท

44จากโอโบทมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมที่ชายแดนโมอับ

45จากไอยิม33:45 คือ อิเยอาบาริมมาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46จากดีโบนกาดมาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47จากอัลโมนดิบลาธาอิมมาตั้งค่ายที่เทือกเขาอาบาริมใกล้เนโบ

48จากเทือกเขาอาบาริมมาตั้งค่ายในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค 49ที่ซึ่งพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน จากเบธเยชิโมทจดอาแบลชิทธีม

50ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโคนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 51“จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังดินแดนคานาอัน 52จงขับไล่ชาวดินแดนนั้นออกไปให้หมด และทำลายล้างรูปเคารพทั้งปวงของพวกเขา ไม่ว่าหินสลัก รูปเคารพที่หล่อขึ้น และสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา 53จงเข้ายึดและตั้งถิ่นฐานที่นั่นเพราะเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า 54จงทอดฉลากแบ่งสรรที่ดินกันตามตระกูล ที่ดินผืนใหญ่จะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลใหญ่ ส่วนที่เล็กลงมาจะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลเล็ก สิ่งที่เขาจับฉลากได้ก็จะเป็นของเขา จงแบ่งที่ดินไปตามเผ่าบรรพบุรุษของท่าน

55“ ‘แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่ยอมขับไล่ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกไป คนที่เหลืออยู่จะเป็นหอกข้างแคร่และจะเป็นหนามยอกอกของเจ้า พวกเขาจะก่อปัญหาให้กับเจ้าในดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่ 56และเราจะทำกับเจ้าตามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำกับพวกเขา’ ”

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 33:1-56

Itinerarul lui Israel între Egipt și Iordan

1Iată popasurile fiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului potrivit oștirilor lor, sub conducerea lui Moise și Aaron. 2La porunca Domnului, Moise a scris popasurile din timpul călătoriilor lor. Iată călătoriile lor potrivit popasurilor lor:

3Ei au pornit din Ramses în luna întâi, în a cincisprezecea zi a lunii întâi. A doua zi după Paște, fiii lui Israel au ieșit cu îndrăzneală3 Lit.: cu mână înălțată. sub privirile tuturor egiptenilor, 4în timp ce egiptenii își înmormântau toți întâii născuți pe care îi lovise Domnul. Domnul adusese judecata chiar și asupra dumnezeilor lor.

5Fiii lui Israel au pornit din Ramses și apoi și‑au așezat tabăra la Sucot.

6Au pornit din Sucot și apoi și‑au așezat tabăra la Etam, care este la marginea pustiei.

7Au pornit din Etam, s‑au întors la Pi‑Hahirot care este față în față cu Baal-Țefon și apoi și‑au așezat tabăra înaintea Migdolului.

8Au pornit din Pi‑Hahirot, au trecut prin mijlocul mării spre pustie, au călătorit trei zile în pustia Etam și apoi și‑au așezat tabăra la Mara.

9Au pornit din Mara, s‑au dus la Elim, unde erau douăsprezece izvoare și șaptezeci de palmieri și apoi și‑au așezat tabăra acolo.

10Au pornit din Elim și apoi și‑au așezat tabăra lângă Marea Roșie10-11 Vezi nota de la 14:25..

11Au pornit de la Marea Roșie și apoi și‑au așezat tabăra în pustia Sin.

12Au pornit din pustia Sin și apoi și‑au așezat tabăra la Dofka.

13Au pornit din Dofka și apoi și‑au așezat tabăra la Aluș.

14Au pornit din Aluș și apoi și‑au așezat tabăra la Refidim, unde nu s‑a găsit apă de băut pentru popor.

15Au pornit din Refidim și apoi și‑au așezat tabăra în pustia Sinai.

16Au pornit din pustia Sinai și apoi și‑au așezat tabăra la Chibrot-Hataava.

17Au pornit din Chibrot-Hataava și apoi și‑au așezat tabăra la Hațerot.

18Au pornit din Hațerot și apoi și‑au așezat tabăra la Ritma.

19Au pornit din Ritma și apoi și‑au așezat tabăra la Rimon-Pereț.

20Au pornit din Rimon-Pereț apoi și și‑au așezat tabăra la Libna.

21Au pornit din Libna și apoi și‑au așezat tabăra la Risa.

22Au pornit din Risa și apoi și‑au așezat tabăra la Chehelata.

23Au pornit din Chehelata și apoi și‑au așezat tabăra la muntele Șafer.

24Au pornit de la muntele Șafer și apoi și‑au așezat tabăra la Harada.

25Au pornit din Harada și apoi și‑au așezat tabăra la Makhelot.

26Au pornit din Makhelot și apoi și‑au așezat tabăra la Tahat.

27Au pornit din Tahat și apoi și‑au așezat tabăra la Terah.

28Au pornit din Terah și apoi și‑au așezat tabăra la Mitka.

29Au pornit din Mitka și apoi și‑au așezat tabăra la Hașmona.

30Au pornit din Hașmona și apoi și‑au așezat tabăra la Moserot.

31Au pornit din Moserot și apoi și‑au așezat tabăra la Bene-Iaakan.

32Au pornit din Bene-Iaakan și apoi și‑au așezat tabăra la Hor‑Haghidgad.

33Au pornit din Hor‑Haghidgad și apoi și‑au așezat tabăra la Iotbata.

34Au pornit din Iotbata și apoi și‑au așezat tabăra la Abrona.

35Au pornit din Abrona și apoi și‑au așezat tabăra la Ețion-Gheber.

36Au pornit din Ețion-Gheber și apoi și‑au așezat tabăra la Kadeș, în pustia Țin.

37Au pornit din Kadeș și apoi și‑au așezat tabăra la muntele Hor, la hotarul Edomului.

38La porunca Domnului, preotul Aaron s‑a urcat pe muntele Hor unde a murit în prima zi a lunii a cincea, în al patruzecilea an după ieșirea fiilor lui Israel din țara Egiptului. 39Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40Regele canaanit al Aradului, care locuia în Neghev40 Vezi nota de la 13:17., în țara Canaan, a auzit de venirea fiilor lui Israel.

41Au pornit de la muntele Hor și apoi și‑au așezat tabăra la Țalmona.

42Au pornit din Țalmona și apoi și‑au așezat tabăra la Punon.

43Au pornit din Punon și apoi și‑au așezat tabăra la Obot.

44Au pornit din Obot și apoi și‑au așezat tabăra la Iye‑Abarim, la hotarul Moabului.

45Au pornit din Iyim45 Același cu Iye‑Abarim. și apoi și‑au așezat tabăra la Dibon‑Gad.

46Au plecat din Dibon‑Gad și apoi și‑au așezat tabăra la Almon-Diblataim.

47Au pornit din Almon-Diblataim și apoi și‑au așezat tabăra în munții Abarimului, înaintea muntelui Nebo.

48Au pornit de la munții Abarimului și apoi și‑au așezat tabăra în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului. 49Acolo, în câmpiile Moabului, și‑au așezat tabăra de‑a lungul Iordanului, de la Bet‑Ieșimot la Abel-Șitim.

Porunci privind cucerirea țării

50Domnul i‑a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului, zicând: 51„Vorbește‑le fiilor lui Israel și spune‑le: «Când veți trece dincolo de Iordan, în țara Canaan, 52să‑i alungați pe toți locuitorii țării dinaintea voastră. Să le distrugeți toate chipurile de piatră și toate chipurile turnate și să le nimiciți toate înălțimile. 53Luați țara în stăpânire și locuiți în ea, căci Eu v‑am dat țara aceasta ca s‑o stăpâniți. 54Să împărțiți țara prin sorți, potrivit clanurilor voastre. Celor ce sunt mai mulți să le dai o moștenire mai mare, iar celor ce sunt mai puțini să le dai o moștenire mai mică. Moștenirea fiecăruia să fie în locul care iese prin aruncarea sorților. Să luați în stăpânire țara potrivit semințiilor părinților voștri.

55Dar dacă nu‑i veți alunga pe locuitorii țării, aceia pe care îi veți lăsa dintre ei vă vor fi spini în ochii și ghimpi în coaste. Ei vă vor dușmăni în țara în care veți locui. 56Și vă voi face și vouă așa cum am plănuit să le fac lor.»“