กันดารวิถี 33 TNCV - Числа 33 NRT

กันดารวิถี
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 33:1-56

เส้นทางการเดินทางของอิสราเอล

1ต่อไปนี้คือเส้นทางออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล เป็นหมู่เหล่าภายใต้การนำของโมเสสกับอาโรน 2โมเสสบันทึกลำดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

3ชนอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าเดือนที่หนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกา พวกเขายกพลออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ 4ซึ่งยุ่งอยู่กับการฝังศพบรรดาบุตรหัวปีที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าประหาร เนื่องด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษพระต่างๆ ของอียิปต์

5ชนอิสราเอลออกจากราเมเสสมาตั้งค่ายที่สุคคท

6จากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามใกล้ถิ่นกันดาร

7จากเอธามวกกลับไปที่ปีหะหิโรท ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายใกล้ๆ มิกดล

8ออกจากปีหะหิโรท แล้วข้ามทะเลเข้าไปในถิ่นกันดาร และหลังจากเดินทางเป็นเวลาสามวันในถิ่นกันดาร เอธามก็มาตั้งค่ายที่มาราห์

9ออกจากมาราห์แล้วมาถึงเอลิม ที่ซึ่งมีธารน้ำพุสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่น

10จากเอลิม พวกเขามาตั้งค่ายพักริมทะเลแดง33:10 คือ ทะเลต้นกก

11และจากทะเลแดงมาตั้งค่ายที่ถิ่นกันดารสิน

12จากถิ่นกันดารสินมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13จากโดฟคาห์มาตั้งค่ายที่อาลูช

14จากอาลูชมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่ซึ่งไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

15จากเรฟีดิม พวกเขามายังถิ่นกันดารซีนาย

16จากถิ่นกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17จากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18จากฮาเซโรทมาตั้งค่ายที่ริทมาห์

19จากริทมาห์มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20จากริมโมนเปเรศมาตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21จากลิบนาห์มาตั้งค่ายที่ริสสาห์

22จากริสสาห์มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23จากเคเฮลาธาห์มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24จากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25จากฮาราดาห์มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26จากมักเฮโลทมาตั้งค่ายที่ทาหัท

27จากทาหัทมาตั้งค่ายที่เทราห์

28จากเทราห์มาตั้งค่ายที่มิทคาห์

29จากมิทคาห์มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์

30จากฮัชโมนาห์มาตั้งค่ายที่โมเสโรท

31จากโมเสโรทมาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32จากเบเนยาอะคันมาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33จากโฮร์ฮักกีดกาดมาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34จากโยทบาธาห์มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35จากอับโรนาห์มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36จากเอซีโอนเกเบอร์มาตั้งค่ายที่คาเดชในถิ่นกันดารศิน

37จากคาเดชมาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ตรงชายแดนเอโดม 38ปุโรหิตอาโรนขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 39เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี

40กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งอาราดผู้อาศัยอยู่ในเนเกบที่คานาอันได้ข่าวว่าชนอิสราเอลยกมา

41จากภูเขาโฮร์มาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42จากศัลโมนาห์มาตั้งค่ายที่ปูโนน

43จากปูโนนมาตั้งค่ายที่โอโบท

44จากโอโบทมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมที่ชายแดนโมอับ

45จากไอยิม33:45 คือ อิเยอาบาริมมาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46จากดีโบนกาดมาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47จากอัลโมนดิบลาธาอิมมาตั้งค่ายที่เทือกเขาอาบาริมใกล้เนโบ

48จากเทือกเขาอาบาริมมาตั้งค่ายในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค 49ที่ซึ่งพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน จากเบธเยชิโมทจดอาแบลชิทธีม

50ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโคนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 51“จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังดินแดนคานาอัน 52จงขับไล่ชาวดินแดนนั้นออกไปให้หมด และทำลายล้างรูปเคารพทั้งปวงของพวกเขา ไม่ว่าหินสลัก รูปเคารพที่หล่อขึ้น และสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา 53จงเข้ายึดและตั้งถิ่นฐานที่นั่นเพราะเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า 54จงทอดฉลากแบ่งสรรที่ดินกันตามตระกูล ที่ดินผืนใหญ่จะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลใหญ่ ส่วนที่เล็กลงมาจะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลเล็ก สิ่งที่เขาจับฉลากได้ก็จะเป็นของเขา จงแบ่งที่ดินไปตามเผ่าบรรพบุรุษของท่าน

55“ ‘แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่ยอมขับไล่ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกไป คนที่เหลืออยู่จะเป็นหอกข้างแคร่และจะเป็นหนามยอกอกของเจ้า พวกเขาจะก่อปัญหาให้กับเจ้าในดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่ 56และเราจะทำกับเจ้าตามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำกับพวกเขา’ ”

New Russian Translation

Числа 33:1-56

Лагеря израильтян

1Вот лагеря на пути израильтян, когда они вышли из Египта по воинствам их под началом Моисея и Аарона. 2По повелению Господа Моисей записал лагеря на их пути. Вот их путь по лагерям:

3Израильтяне тронулись в путь из Раамсеса в пятнадцатый день первого месяца, в день после Пасхи. Они выступили смело33:3 Или: «вышли под защитой Господа» (букв.: «под рукою высокой»). на виду у египтян, 4хоронивших первенцев, которых умертвил Господь. Так Господь совершил суд над их богами.

5Израильтяне покинули Раамсес и остановились в Суккоте.

6Они покинули Суккот и остановились в Етаме, на краю пустыни.

7Они покинули Етам, повернули к Пи-Гахироту, что на востоке от Баал-Цефона, и остановились рядом с Мигдолом.

8Они покинули Пи-Гахирот33:8 Покинули Пи-Гахирот – Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах; в большинстве рукописей еврейского текста: «ушли от Гахирота»., прошли через море в пустыню и, пройдя три дня по пустыне Етам, остановились в Маре.

9Они покинули Мару и пришли в Елим, где были двенадцать источников и семьдесят пальм, и остановились здесь.

10Они покинули Елим и остановились у Красного моря.

11Они покинули Красное море и остановились в пустыне Син.

12Они покинули пустыню Син и остановились в Дофке.

13Они покинули Дофку и остановились в Алуше.

14Они покинули Алуш и остановились в Рефидиме, где у народа не было воды, чтобы утолить жажду.

15Они покинули Рефидим и остановились в Синайской пустыне.

16Они покинули Синайскую пустыню и остановились в Киврот-Гаттааве.

17Они покинули Киврот-Гаттааву и остановились в Хацероте.

18Они покинули Хацерот и остановились в Рифме.

19Они покинули Рифму и остановились в Риммон-Пареце.

20Они покинули Риммон-Парец и остановились в Ливне.

21Они покинули Ливну и остановились в Риссе.

22Они покинули Риссу и остановились в Кегелафе.

23Они покинули Кегелафу и остановились у горы Шефер.

24Они покинули гору Шефер и остановились в Хараде.

25Они покинули Хараду и остановились в Макелофе.

26Они покинули Макелоф и остановились в Тахафе.

27Они покинули Тахаф и остановились в Терахе.

28Они покинули Терах и остановились в Мифке.

29Они покинули Мифку и остановились в Хашмоне.

30Они покинули Хашмону и остановились в Мосерофе.

31Они покинули Мосероф и остановились в Бене-Яакане.

32Они покинули Бене-Яакан и остановились в Хор-Агидгаде.

33Они покинули Хор-Агидгад и остановились в Иотвафе.

34Они покинули Иотвафу и остановились в Авроне.

35Они покинули Аврон и остановились в Эцион-Гевере.

36Они покинули Эцион-Гевер и остановились в Кадеше, в пустыне Цин.

37Они покинули Кадеш и остановились у горы Ор, на границе Эдома. 38По повелению Господа священник Аарон поднялся на гору Ор и умер там в первый день пятого месяца, в сороковой год после того, как израильтяне ушли из Египта. 39Аарону было сто двадцать три года, когда он умер на горе Ор.

40Ханаанский царь Арада, расположенного в Негеве ханаанском, услышал, что идут израильтяне.

41Они покинули гору Ор и остановились в Салмоне.

42Они покинули Салмону и остановились в Пуноне.

43Они покинули Пунон и остановились в Овоте.

44Они покинули Овот и остановились в Ийе-Авариме, на пределах Моава.

45Они покинули Иим33:45 То есть «Ийе-Аварим». и остановились в Дивон-Гаде.

46Они покинули Дивон-Гад и остановились в Алмон-Дивлатаиме.

47Они покинули Алмон-Дивлатаим и остановились в горах Аварим, рядом с Нево.

48Они покинули горы Аварим и остановились на равнинах Моава, у Иордана, напротив Иерихона. 49На равнинах Моава они остановились вдоль Иордана от Бет-Ешимота до Авел-Шиттима.

50На равнинах Моава, у Иордана, напротив Иерихона, Господь сказал Моисею:

51– Говори с израильтянами и скажи им: «Когда вы перейдете через Иордан в Ханаан, 52то прогоните всех жителей этой земли. Сокрушите их каменных и литых идолов и разорите их святилища на возвышенностях. 53Завладейте этой землей и поселитесь в ней, потому что Я отдал эту землю вам во владение. 54Разделите землю по жребию между кланами. Большему клану дайте больший надел, а меньшему – меньший. Что выпадет им по жребию, то и будет их. Разделите землю между отцовскими родами.

55Если вы не прогоните обитателей этой земли, то те, кому вы дадите остаться, станут у вас, как шипы в глазах и колючки в боку. Они лишат вас покоя на земле, в которой вы будете жить. 56Тогда Я сделаю с вами то, что собираюсь сделать с ними».