กันดารวิถี 33 TNCV - Numero 33 HLGN

กันดารวิถี
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 33:1-56

เส้นทางการเดินทางของอิสราเอล

1ต่อไปนี้คือเส้นทางออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล เป็นหมู่เหล่าภายใต้การนำของโมเสสกับอาโรน 2โมเสสบันทึกลำดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

3ชนอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าเดือนที่หนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกา พวกเขายกพลออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ 4ซึ่งยุ่งอยู่กับการฝังศพบรรดาบุตรหัวปีที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าประหาร เนื่องด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษพระต่างๆ ของอียิปต์

5ชนอิสราเอลออกจากราเมเสสมาตั้งค่ายที่สุคคท

6จากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามใกล้ถิ่นกันดาร

7จากเอธามวกกลับไปที่ปีหะหิโรท ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายใกล้ๆ มิกดล

8ออกจากปีหะหิโรท แล้วข้ามทะเลเข้าไปในถิ่นกันดาร และหลังจากเดินทางเป็นเวลาสามวันในถิ่นกันดาร เอธามก็มาตั้งค่ายที่มาราห์

9ออกจากมาราห์แล้วมาถึงเอลิม ที่ซึ่งมีธารน้ำพุสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่น

10จากเอลิม พวกเขามาตั้งค่ายพักริมทะเลแดง33:10 คือ ทะเลต้นกก

11และจากทะเลแดงมาตั้งค่ายที่ถิ่นกันดารสิน

12จากถิ่นกันดารสินมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13จากโดฟคาห์มาตั้งค่ายที่อาลูช

14จากอาลูชมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่ซึ่งไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

15จากเรฟีดิม พวกเขามายังถิ่นกันดารซีนาย

16จากถิ่นกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17จากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18จากฮาเซโรทมาตั้งค่ายที่ริทมาห์

19จากริทมาห์มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20จากริมโมนเปเรศมาตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21จากลิบนาห์มาตั้งค่ายที่ริสสาห์

22จากริสสาห์มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23จากเคเฮลาธาห์มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24จากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25จากฮาราดาห์มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26จากมักเฮโลทมาตั้งค่ายที่ทาหัท

27จากทาหัทมาตั้งค่ายที่เทราห์

28จากเทราห์มาตั้งค่ายที่มิทคาห์

29จากมิทคาห์มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์

30จากฮัชโมนาห์มาตั้งค่ายที่โมเสโรท

31จากโมเสโรทมาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32จากเบเนยาอะคันมาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33จากโฮร์ฮักกีดกาดมาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34จากโยทบาธาห์มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35จากอับโรนาห์มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36จากเอซีโอนเกเบอร์มาตั้งค่ายที่คาเดชในถิ่นกันดารศิน

37จากคาเดชมาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ตรงชายแดนเอโดม 38ปุโรหิตอาโรนขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 39เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี

40กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งอาราดผู้อาศัยอยู่ในเนเกบที่คานาอันได้ข่าวว่าชนอิสราเอลยกมา

41จากภูเขาโฮร์มาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42จากศัลโมนาห์มาตั้งค่ายที่ปูโนน

43จากปูโนนมาตั้งค่ายที่โอโบท

44จากโอโบทมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมที่ชายแดนโมอับ

45จากไอยิม33:45 คือ อิเยอาบาริมมาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46จากดีโบนกาดมาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47จากอัลโมนดิบลาธาอิมมาตั้งค่ายที่เทือกเขาอาบาริมใกล้เนโบ

48จากเทือกเขาอาบาริมมาตั้งค่ายในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค 49ที่ซึ่งพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน จากเบธเยชิโมทจดอาแบลชิทธีม

50ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโคนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 51“จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังดินแดนคานาอัน 52จงขับไล่ชาวดินแดนนั้นออกไปให้หมด และทำลายล้างรูปเคารพทั้งปวงของพวกเขา ไม่ว่าหินสลัก รูปเคารพที่หล่อขึ้น และสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา 53จงเข้ายึดและตั้งถิ่นฐานที่นั่นเพราะเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า 54จงทอดฉลากแบ่งสรรที่ดินกันตามตระกูล ที่ดินผืนใหญ่จะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลใหญ่ ส่วนที่เล็กลงมาจะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลเล็ก สิ่งที่เขาจับฉลากได้ก็จะเป็นของเขา จงแบ่งที่ดินไปตามเผ่าบรรพบุรุษของท่าน

55“ ‘แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่ยอมขับไล่ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกไป คนที่เหลืออยู่จะเป็นหอกข้างแคร่และจะเป็นหนามยอกอกของเจ้า พวกเขาจะก่อปัญหาให้กับเจ้าในดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่ 56และเราจะทำกับเจ้าตามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำกับพวกเขา’ ”

Ang Pulong Sang Dios

Numero 33:1-56

Ang mga Lugar nga Ginpang-agyan sang mga Israelinhon halin sa Egipto Pakadto sa Moab

1Amo ini ang mga lugar nga ginpang-agyan sang mga Israelinhon sang naghalin ang ila mga tribo sa Egipto, sa idalom sang pagpanguna ni Moises kag ni Aaron. 2Suno sa sugo sang Ginoo, ginlista ni Moises ang ila ginpang-agyan nga mga lugar halin sa ila ginhalinan. 3Naghalin sila sa Rameses sang ika-15 nga adlaw sang nahauna nga bulan pagkatapos sang hitabo nga amo ang ginsuguran sang Piesta sang Paglabay sang Anghel. Naghalin sila nga may kaisog samtang nagatan-aw ang mga Egiptohanon 4nga nagalubong sang tanan nila nga kamagulangan nga lalaki nga ginpamatay sang Ginoo tungod sa iya paghukom sa ila mga dios-dios.

5Halin sa Rameses, nagkampo sila sa Sucot.

6Halin sa Sucot, nagkampo sila sa Etam, sa higad sang kamingawan.

7Halin sa Etam, nagbalik sila pakadto sa Pi Hahirot nga ara sa sidlangan sang Baal Zefon, kag nagkampo sila malapit sa Migdol.

8Halin sa Pi Hahirot, nagtabok sila sa dagat kag nagpakadto sa kamingawan. Naglakat sila sa sulod sang tatlo ka adlaw sa kamingawan sang Etam, kag nagkampo sila sa Mara. 9Halin sa Mara, nagkampo sila sa Elim, nga sa diin may dose ka tuburan kag 70 ka kahoy nga palma.

10Halin sa Elim, nagkampo sila sa higad sang Mapula nga Dagat. 11Halin sa Mapula nga Dagat, nagkampo sila sa kamingawan sang Sin.

12Halin sa kamingawan sang Sin, nagkampo sila sa Dofka.

13Halin sa Dofka, nagkampo sila sa Alush.

14Halin sa Alush, nagkampo sila sa Refidim, nga sa diin wala sing tubig nga mainom ang mga tawo.

15Halin sa Refidim, nagkampo sila sa kamingawan sang Sinai.

16-36Amo pa gid ini ang mga lugar nga ila ginkampuhan sang nagpanglakaton sila halin sa kamingawan sang Sinai pakadto sa Kadesh sa kamingawan sang Zin: Kibrot Hataava, Hazerot, Ritma, Rimon Perez, Libna, Risa, Kehelata, Bukid sang Shefer, Harada, Makhelot, Tahat, Tera, Mitca, Hashmona, Moserot, Bene Jaakan, Hor Hagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, kag hasta nga nakaabot sila sa Kadesh sa kamingawan sang Zin.

37Halin sa Kadesh, nagkampo sila sa Bukid sang Hor, sa dulunan sang duta sang Edom. 38-39Sa mando sang Ginoo nagsaka si Aaron nga pari sa Bukid sang Hor, kag didto siya napatay sa edad nga 123 ka tuig. Natabo ato sang nahauna nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-40 nga tuig halin sang paghalin sang mga Israelinhon sa Egipto.

40Sadto nga tion, ang Canaanhon nga hari sang Arad, nga nagaestar sa Negev nga sakop sang Canaan, nakabalita nga nagapadulong ang katawhan sang Israel.33:40 Tan-awa ang 21:1-3.

41-48Halin sa Bukid sang Hor, nagpadayon ang mga Israelinhon sa ila pagpanglakaton. Amo ini ang mga lugar nga ila ginkampuhan: Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim, nga ara sa dulunan sang Moab, Dibon Gad, Almon Diblataim, sa mga bukid sang Abarim nga malapit sa Nebo, kag hasta nga nakaabot sila sa kapatagan sang Moab sa higad sang Jordan malapit sa Jerico. 49Nagkampo sila didto sa higad sang Jordan halin sa Bet Jeshimot hasta sa Abel Shitim, nga sakop gihapon sang kapatagan sang Moab. 50Kag samtang nagakampo sila didto sa kapatagan sang Moab, sa higad sang Jordan malapit sa Jerico, nagsiling ang Ginoo kay Moises, 51“Silinga ang mga Israelinhon nga kon magtabok sila sa Suba sang Jordan pakadto sa Canaan, 52palayason nila ang tanan nga pumuluyo didto kag panggub-on ang tanan nila nga mga dios-dios nga hinimo halin sa mga bato kag metal, kag ang tanan nila nga simbahan sa mataas nga mga lugar. 53Panag-iyahan ninyo ang amo nga duta kag didto kamo mag-estar, kay ginahatag ko ini sa inyo. 54Partidahon ninyo ang duta paagi sa paggabot-gabot, suno sa kadamuon sang kada tribo. Ang tribo nga madamo partihi sing dako, kag ang tribo nga diutay partihi sing gamay. Ang bisan ano nga ila magabutan amo na gid ina ang ila bahin. Sa sini nga paagi mapartida ang duta suno sa kada tribo.

55“Pero kon indi gani ninyo pagpalayason ang mga pumuluyo didto, ang mga mabilin sa ila mangin sablag sa inyo nga pareho sa puling sa inyo mga mata kag mga tunok sa inyo mga kilid. Magahatag sila sang kagamo sa inyo pag-estar didto. 56Kag himuon ko sa inyo ang silot nga himuon ko sa ila.”