กันดารวิถี 33 TNCV - Nombres 33 BDS

กันดารวิถี
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 33:1-56

เส้นทางการเดินทางของอิสราเอล

1ต่อไปนี้คือเส้นทางออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล เป็นหมู่เหล่าภายใต้การนำของโมเสสกับอาโรน 2โมเสสบันทึกลำดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

3ชนอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าเดือนที่หนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกา พวกเขายกพลออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ 4ซึ่งยุ่งอยู่กับการฝังศพบรรดาบุตรหัวปีที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าประหาร เนื่องด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษพระต่างๆ ของอียิปต์

5ชนอิสราเอลออกจากราเมเสสมาตั้งค่ายที่สุคคท

6จากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามใกล้ถิ่นกันดาร

7จากเอธามวกกลับไปที่ปีหะหิโรท ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายใกล้ๆ มิกดล

8ออกจากปีหะหิโรท แล้วข้ามทะเลเข้าไปในถิ่นกันดาร และหลังจากเดินทางเป็นเวลาสามวันในถิ่นกันดาร เอธามก็มาตั้งค่ายที่มาราห์

9ออกจากมาราห์แล้วมาถึงเอลิม ที่ซึ่งมีธารน้ำพุสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่น

10จากเอลิม พวกเขามาตั้งค่ายพักริมทะเลแดง33:10 คือ ทะเลต้นกก

11และจากทะเลแดงมาตั้งค่ายที่ถิ่นกันดารสิน

12จากถิ่นกันดารสินมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13จากโดฟคาห์มาตั้งค่ายที่อาลูช

14จากอาลูชมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่ซึ่งไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

15จากเรฟีดิม พวกเขามายังถิ่นกันดารซีนาย

16จากถิ่นกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17จากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18จากฮาเซโรทมาตั้งค่ายที่ริทมาห์

19จากริทมาห์มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20จากริมโมนเปเรศมาตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21จากลิบนาห์มาตั้งค่ายที่ริสสาห์

22จากริสสาห์มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23จากเคเฮลาธาห์มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24จากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25จากฮาราดาห์มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26จากมักเฮโลทมาตั้งค่ายที่ทาหัท

27จากทาหัทมาตั้งค่ายที่เทราห์

28จากเทราห์มาตั้งค่ายที่มิทคาห์

29จากมิทคาห์มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์

30จากฮัชโมนาห์มาตั้งค่ายที่โมเสโรท

31จากโมเสโรทมาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32จากเบเนยาอะคันมาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33จากโฮร์ฮักกีดกาดมาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34จากโยทบาธาห์มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35จากอับโรนาห์มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36จากเอซีโอนเกเบอร์มาตั้งค่ายที่คาเดชในถิ่นกันดารศิน

37จากคาเดชมาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ตรงชายแดนเอโดม 38ปุโรหิตอาโรนขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 39เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี

40กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งอาราดผู้อาศัยอยู่ในเนเกบที่คานาอันได้ข่าวว่าชนอิสราเอลยกมา

41จากภูเขาโฮร์มาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42จากศัลโมนาห์มาตั้งค่ายที่ปูโนน

43จากปูโนนมาตั้งค่ายที่โอโบท

44จากโอโบทมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมที่ชายแดนโมอับ

45จากไอยิม33:45 คือ อิเยอาบาริมมาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46จากดีโบนกาดมาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47จากอัลโมนดิบลาธาอิมมาตั้งค่ายที่เทือกเขาอาบาริมใกล้เนโบ

48จากเทือกเขาอาบาริมมาตั้งค่ายในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค 49ที่ซึ่งพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน จากเบธเยชิโมทจดอาแบลชิทธีม

50ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโคนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 51“จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังดินแดนคานาอัน 52จงขับไล่ชาวดินแดนนั้นออกไปให้หมด และทำลายล้างรูปเคารพทั้งปวงของพวกเขา ไม่ว่าหินสลัก รูปเคารพที่หล่อขึ้น และสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา 53จงเข้ายึดและตั้งถิ่นฐานที่นั่นเพราะเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า 54จงทอดฉลากแบ่งสรรที่ดินกันตามตระกูล ที่ดินผืนใหญ่จะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลใหญ่ ส่วนที่เล็กลงมาจะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลเล็ก สิ่งที่เขาจับฉลากได้ก็จะเป็นของเขา จงแบ่งที่ดินไปตามเผ่าบรรพบุรุษของท่าน

55“ ‘แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่ยอมขับไล่ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกไป คนที่เหลืออยู่จะเป็นหอกข้างแคร่และจะเป็นหนามยอกอกของเจ้า พวกเขาจะก่อปัญหาให้กับเจ้าในดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่ 56และเราจะทำกับเจ้าตามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำกับพวกเขา’ ”

La Bible du Semeur

Nombres 33:1-56

Itinéraire de l’Égypte aux steppes de Moab

1Voici les étapes des Israélites depuis leur départ d’Egypte, rangés en ordre sous la conduite de Moïse et d’Aaron. 2Sur ordre de l’Eternel, Moïse consigna par écrit leurs lieux de campement, d’étape en étape. Voici donc quel fut leur itinéraire.

3Le quinzième jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, ils partirent de Ramsès. Les Israélites s’en allèrent librement sous les yeux de tous les Egyptiens33.3 Voir Ex 14.8., 4qui enterraient tous leurs fils aînés que l’Eternel avait frappés pour exercer ses jugements contre leurs divinités.

5Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Soukkoth. 6Ils partirent de Soukkoth et campèrent à Etam, à la limite du désert. 7Ils partirent d’Etam et rebroussèrent chemin vers Pi-Hahiroth à l’est de Baal-Tsephôn et campèrent en face de Migdol. 8Ils partirent de Hahiroth33.8 Selon la plupart des manuscrits du texte hébreu traditionnel. Certains manuscrits du texte hébreu traditionnel, le Pentateuque samaritain et la Vulgate ont : Pi-Hahiroth. et traversèrent la mer des Roseaux en direction du désert. Après trois journées de marche dans le désert d’Etam, ils campèrent à Mara. 9Ils partirent de Mara et gagnèrent Elim, où ils trouvèrent douze sources d’eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là. 10-11Partis d’Elim, ils dressèrent leur camp près de la mer des Roseaux, puis dans le désert de Sin. 12De là ils allèrent camper à Dophqa, 13puis à Aloush, 14puis à Rephidim, où le peuple ne trouva pas d’eau potable.

15Partis de Rephidim, ils campèrent dans le désert du Sinaï, puis aux endroits suivants : 16Qibroth-Hattaava, 17Hatséroth, 18Ritma, 19Rimmôn-Pérets, 20Libna, 21Rissa, 22Qehélata, 23à la montagne de Shapher, 24Harada, 25Maqhéloth, 26Tahath, 27Tarah, 28Mitqa, 29Hashmona, 30Moséroth, 31Bené-Yaaqân, 32Hor-Guidgad, 33Yotbata, 34Abrona, 35Etsyôn-Guéber 36et dans le désert de Tsîn, c’est-à-dire Qadesh, 37à la montagne de Hor, à la limite du pays d’Edom.

38Là, sur ordre de l’Eternel, le prêtre Aaron gravit la montagne de Hor, où il mourut le premier jour du cinquième mois de la quarantième année après le départ des Israélites d’Egypte33.38 Voir Nb 20.22-28 ; Dt 10.6.. 39Il était âgé de cent vingt-trois ans.

40C’est alors que le roi cananéen d’Arad, qui habitait le Néguev dans le pays de Canaan, apprit l’approche des Israélites33.40 Voir Nb 21.1..

Préparatifs avant la conquête de Canaan

Les instructions en vue de la conquête

41Partis de la montagne de Hor, ils dressèrent successivement leur camp à Tsalmona, 42Pounôn, 43Oboth, 44Iyé-Abarim à la frontière de Moab, 45Dibôn-Gad, 46Almôn-Diblataïm, 47puis dans les montagnes d’Abarim, devant le mont Nébo, 48et dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain en face de Jéricho. 49Leur camp s’étalait sur la rive du Jourdain de Beth-Hayeshimoth à Abel-Shittim dans les steppes de Moab.

50C’est là que l’Eternel s’adressa à Moïse, dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain en face de Jéricho, pour lui dire : 51Dis aux Israélites : Lorsque vous aurez traversé le Jourdain pour pénétrer dans le pays de Canaan, 52vous déposséderez en votre faveur tous les habitants du pays et vous détruirez toutes les idoles de pierre sculptée et toutes leurs statues de métal fondu, vous démolirez tous leurs hauts lieux. 53Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu’il vous appartienne. 54Vous le partagerez par tirage au sort entre vos familles, attribuant un patrimoine plus grand à ceux qui sont plus nombreux, et un plus petit à ceux qui le sont moins. Chacun acceptera comme son patrimoine foncier celui que le sort lui attribuera. Vous ferez le partage entre vos tribus33.54 Voir Nb 26.52-56 ; 34.13 ; Jos 14.1-2.. 55Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux et des échardes dans vos flancs33.55 Voir Jos 23.13 ; Ez 28.24. ; ils seront vos adversaires dans le pays que vous habiterez. 56Alors c’est vous que je traiterai comme j’avais résolu de les traiter.