กันดารวิถี 31 TNCV - 民数记 31 CCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 31

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 31

การแก้แค้นชาวมีเดียน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงแก้แค้นชาวมีเดียนให้ชนอิสราเอล หลังจากนั้นเจ้าจะตาย”

ดังนั้นโมเสสจึงกล่าวแก่ประชากรว่า “พวกเจ้าบางคนจะต้องเตรียมอาวุธไปทำสงครามกับชาวมีเดียน เพื่อนำการแก้แค้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปถึงพวกเขา จงเกณฑ์พลอิสราเอลมาเผ่าละหนึ่งพันคน” พวกเขาจึงรวมกำลังพลได้ 12,000 คนจากเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล และถืออาวุธเข้าสู่สงคราม โมเสสส่งคนที่ได้มาเผ่าละหนึ่งพันคนนั้นไปรบโดยมีฟีเนหัสบุตรของปุโรหิตเอเลอาซาร์นำทัพไป พร้อมด้วยเครื่องใช้จากสถานนมัสการและแตรสัญญาณ

พวกเขาสู้รบกับมีเดียนตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสส และฆ่าผู้ชายทุกคน รวมทั้งกษัตริย์ทั้งห้าของชาวมีเดียนคือ เอวี เรเคม ศูร์ เฮอร์ และเรบา บาลาอัมบุตรเบโอร์ก็ถูกฆ่าตายด้วยดาบ กองทัพอิสราเอลจับกุมผู้หญิงและเด็กชาวมีเดียนมาเป็นเชลย ทั้งกวาดต้อนฝูงสัตว์ทั้งหมดและริบข้าวของมาด้วย 10 แล้วเผาเมืองและค่ายพักของชาวมีเดียนจนหมดสิ้น 11 พวกเขากวาดต้อนคน ฝูงสัตว์ และริบทรัพย์สินทั้งหมด 12 แล้วนำมามอบให้โมเสส ปุโรหิตเอเลอาซาร์ และชุมนุมประชากรอิสราเอลซึ่งตั้งค่ายพักอยู่ในที่ราบโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค

13 โมเสส ปุโรหิตเอเลอาซาร์ และบรรดาผู้นำของชุมชนออกมารอรับพวกเขานอกค่าย 14 โมเสสโกรธนายทหารและแม่ทัพนายกองที่กลับจากการรบเหล่านั้น

15 โมเสสถามพวกเขาว่า “ทำไมจึงปล่อยให้พวกผู้หญิงรอดชีวิตอยู่ได้? 16 คนเหล่านี้แหละที่ทำตามคำแนะนำของบาลาอัม และชักนำชนอิสราเอลให้หันเหจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในเหตุการณ์ที่เปโอร์ เป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบัติที่ทำลายล้างประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า 17 จงฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนและผู้หญิงทุกคนที่เคยหลับนอนกับผู้ชายแล้ว 18 แต่จงไว้ชีวิตหญิงสาวที่ยังไม่เคยหลับนอนกับผู้ชายไว้สำหรับพวกเจ้า

19 “พวกเจ้าทุกคนที่ฆ่าคนหรือแตะต้องซากศพ จงออกไปอยู่นอกค่ายพักเป็นเวลาเจ็ดวัน แล้วจงชำระตัวเองและเชลยของเจ้าในวันที่สามและวันที่เจ็ด 20 จงชำระเครื่องนุ่งห่มและทุกสิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ ขนแพะ หรือไม้ให้สะอาดด้วย”

21 จากนั้นปุโรหิตเอเลอาซาร์กล่าวกับทหารที่กลับมาจากการรบว่า “นี่คือข้อกำหนดตามบทบัญญัติซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โมเสส 22 คือทอง เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุก ตะกั่ว 23 และสิ่งใดๆ ซึ่งทนความร้อนได้ จงเอาไปเผาไฟเพื่อชำระ จากนั้นล้างด้วยน้ำชำระมลทิน แต่สิ่งใดที่ไม่ทนความร้อนจะต้องล้างด้วยน้ำ 24 ในวันที่เจ็ดจงซักเสื้อผ้า แล้วท่านจะสะอาด และกลับเข้ามาในค่ายพักได้”

แบ่งของที่ริบมา

25 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 26 “เจ้าและปุโรหิตเอเลอาซาร์กับหัวหน้าครอบครัวต่างๆ ของแต่ละเผ่า จงนับจำนวนคนและสัตว์ทั้งหมดที่ยึดมาได้ 27 แล้วแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นของคนที่ร่วมรบ อีกส่วนหนึ่งเป็นของประชากรที่เหลือ 28 ให้นำหนึ่งในห้าร้อยจากส่วนของผู้ที่ร่วมรบ ไม่ว่าจะเป็นคน วัว ลา แกะหรือแพะมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 29 ส่วนดังกล่าวที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านี้ยกให้ปุโรหิตเอเลอาซาร์ 30 ให้เลือกหนึ่งในห้าสิบจากส่วนที่เป็นของประชากรอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นคน วัว ลา แกะ แพะ หรือสัตว์อื่นๆ มอบให้คนเลวีซึ่งรับผิดชอบดูแลพลับพลาขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 31 ดังนั้นโมเสสและปุโรหิตเอเลอาซาร์จึงปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

32 ทรัพย์สินที่ผู้ออกรบยึดมาได้ได้แก่ แกะ 675,000 ตัว 33 วัว 72,000 ตัว 34 ลา 61,000 ตัว 35 และหญิงสาวพรหมจารี 32,000 คน

36 ครึ่งหนึ่งที่เป็นส่วนของบรรดาผู้ออกรบคือ

แกะ 337,500 ตัว 37 ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 675 ตัว

38 วัว 36,000 ตัว ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 72 ตัว

39 ลา 30,500 ตัว ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 61 ตัว

40 ผู้คน 16,000 คน ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 32 คน

41 โมเสสมอบส่วนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดนั้นให้ปุโรหิตเอเลอาซาร์ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

42 หลังจากโมเสสแบ่งส่วนที่ยกให้ผู้ร่วมรบไปแล้ว อีกครึ่งหนึ่งที่เป็นส่วนของประชากรอิสราเอล 43 ได้แก่ แกะ 337,500 ตัว 44 วัว 36,000 ตัว 45 ลา 30,500 ตัว 46 และผู้คน 16,000 คน 47 โมเสสมอบหนึ่งในห้าสิบของส่วนข้างต้นนี้ให้คนเลวีผู้รับผิดชอบดูแลพลับพลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งไว้

48 จากนั้นเหล่าแม่ทัพนายกองซึ่งบัญชาการพลรบต่างๆ มาพบโมเสส 49 และเรียนว่า “พวกข้าพเจ้าได้ตรวจนับคนที่ออกรบ ไม่มีล้มหายตายจากไปแม้แต่คนเดียว 50 ดังนั้นพวกเราจึงนำเครื่องทองที่เราริบได้ มาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้แก่ กำไลมือ สร้อยข้อมือ แหวนตรา ตุ้มหู และสร้อยคอ เพื่อขอลบบาปให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า”

51 โมเสสกับปุโรหิตเอเลอาซาร์รับเครื่องทองของถวายทั้งหมดนี้จากพวกเขา 52 รวมแล้วได้ทองที่เหล่าแม่ทัพนายกองถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหนักประมาณ 190 กิโลกรัม[a] 53 ทหารแต่ละคนได้ครองทรัพย์สินต่างๆ เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว 54 โมเสสและปุโรหิตเอเลอาซาร์รับเครื่องทองเหล่านี้จากเหล่าแม่ทัพนายกอง และนำมาเก็บรักษาไว้ในเต็นท์นัดพบ เป็นอนุสรณ์สำหรับประชากรอิสราเอลต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 31:52 ภาษาฮีบรูว่า 16,750 เชเขล

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

民数记 31

攻打米甸人

1耶和华对摩西说: “你要为以色列人向米甸人报仇,之后你将归到祖先那里。” 于是,摩西对民众说:“你们男子要拿起兵器去攻打米甸,为耶和华报仇。 以色列的每个支派要派一千人出战。” 于是,他们从以色列每个支派选出一千人,武装了一万二千军兵。 每个支派选出的一千军兵由摩西派遣出战,以利亚撒祭司的儿子非尼哈拿着圣所的器具和号角随行。 他们照耶和华对摩西的吩咐去攻打米甸人,杀死了米甸的所有男子, 包括以未、利金、苏珥、户珥和利巴五个王,还杀了比珥的儿子巴兰。 以色列人虏获了米甸的妇女、孩子、牛羊和财物, 10 将他们的城邑营寨付之一炬, 11 带走了掳掠的人畜等战利品。 12 他们来到耶利哥对面、约旦河边的摩押平原,把战利品交给摩西、以利亚撒祭司和以色列全体会众。

13 摩西、以利亚撒祭司以及所有民众的首领都到营外迎接他们。 14 摩西对回来的千夫长和百夫长发怒, 15 说:“你们为什么让这些妇女活着? 16 就是她们听了巴兰的指使在毗珥引诱以色列人背叛耶和华,以致瘟疫降在耶和华的会众身上。 17 现在,你们要杀掉所有的男孩以及与男人发生过关系的女子, 18 但可以留下那些处女。 19 你们凡杀了人和碰过死人的都要在营外待七天。在第三天和第七天,你们要洁净自己及掳来的人, 20 也要洁净自己所有的衣服、皮具、山羊毛织的物品和木器。” 21 以利亚撒祭司对打仗回来的军兵说:“以下是耶和华借摩西颁布的律例。 22 金、银、铜、铁、锡、铅, 23 凡耐火之物都要用火来洁净,还要用除秽水加以洁净;不耐火之物要用水来洁净。 24 第七天,你们洗完衣服后就洁净了,可以回营。”

25 耶和华对摩西说: 26 “你和以利亚撒祭司以及会众的各族长要统计俘虏和牲畜的数目, 27 然后把这些战利品分成两份,一份给出征的战士,一份给会众。 28 要从战士分得的俘虏、牛、驴和羊群中抽出五百分之一献给耶和华, 29 要把那五百分之一交给以利亚撒祭司献给耶和华作举祭。 30 要从会众分得的俘虏和牛、驴、羊等牲畜中抽出五十分之一交给在我圣幕司职的利未人。” 31 摩西和以利亚撒祭司遵命而行。

32 战士虏获的战利品中有六十七万五千只羊, 33 七万二千头牛, 34 六万一千头驴, 35 三万二千名处女。 36 战士分得的战利品有三十三万七千五百只羊, 37 其中六百七十五只献给耶和华; 38 三万六千头牛,其中七十二头献给耶和华; 39 三万零五百头驴,其中六十一头献给耶和华; 40 一万六千名处女,其中三十二人献给耶和华。 41 摩西照耶和华的吩咐,把献给耶和华的举祭交给以利亚撒祭司。

42 以色列会众分得的那一半战利品,即摩西从出征之人的战利品中分出来给他们的, 43 有三十三万七千五百只羊、 44 三万六千头牛、 45 三万零五百头驴、 46 一万六千名处女。 47 摩西照耶和华的吩咐,从中抽出五十分之一交给在圣幕里司职的利未人。

48 统领军队的千夫长和百夫长来见摩西, 49 说:“仆人们统计了手下出征的战士,未失一兵一卒。 50 现在我们把各自虏获的臂环、镯子、图章戒指、耳环、项链等金器都带来献给耶和华,作为我们生命的赎价。” 51 摩西和以利亚撒祭司收了他们所献的各种金制物品。 52 千夫长和百夫长献给耶和华作举祭的金子约二百公斤。 53 战士则保留了自己虏获的财物。 54 摩西和以利亚撒祭司就把千夫长和百夫长献的金子带进会幕,在耶和华面前作以色列人的纪念。