กันดารวิถี 3 TNCV - اعداد 3 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 3:1-51

คนเลวี

1ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวอาโรนและโมเสส เมื่อครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนาย

2บุตรชายของอาโรนได้แก่ นาดับซึ่งเป็นบุตรหัวปี อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 3คนเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรของอาโรนได้รับการเจิมตั้งและสถาปนาให้ปรนนิบัติในฐานะปุโรหิต 4แต่นาดับและอาบีฮูเสียชีวิตต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นกันดารซีนายเมื่อได้จุดไฟต้องห้ามขึ้น คนทั้งสองไม่มีบุตร จึงเหลือแต่เอเลอาซาร์และอิธามาร์ทำหน้าที่ปุโรหิตในช่วงชีวิตของอาโรนผู้เป็นบิดา

5องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 6“จงนำคนเผ่าเลวีมารายงานตัวต่อปุโรหิตอาโรนเพื่อช่วยงานเขา 7คนเหล่านี้จะปฏิบัติหน้าที่ในเต็นท์นัดพบแทนอาโรนและชาวอิสราเอลทั้งหมด โดยรับผิดชอบงานเกี่ยวกับพลับพลาทั้งหมด 8พวกเขาจะต้องคอยดูแลส่วนประกอบทั้งหมดของเต็นท์นัดพบ และปฏิบัติหน้าที่ที่พลับพลาเพื่อชนอิสราเอล 9จงมอบคนเลวีให้แก่อาโรนและบรรดาบุตรชายของเขา คนเลวีเป็นชาวอิสราเอลที่คอยช่วยงานเขา3:9 สำเนา MT. บางฉบับ และฉบับ SamP. และ ฉบับ LXX. ว่าช่วยงานเรา(ดูกดว.8:16) อย่างเต็มที่ 10จงแต่งตั้งอาโรนกับบุตรชายของเขาให้ปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิต ใครอื่นล่วงล้ำเข้ามาใกล้สถานนมัสการจะมีโทษถึงตาย”

11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า 12“เราได้เลือกชนเผ่าเลวีจากชนอิสราเอลให้เป็นตัวแทนบุตรชายหัวปีของหญิงชาวอิสราเอลทุกคน คนเลวีเป็นของเรา 13เพราะบุตรหัวปีเป็นของเรา ตั้งแต่วันที่เราประหารบุตรชายหัวปีทั้งปวงของชาวอียิปต์ เราได้แยกลูกหัวปีของอิสราเอลทั้งหมด ไม่ว่าคนหรือสัตว์มาเป็นของเรา เราคือพระยาห์เวห์”

14องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในถิ่นกันดารซีนายว่า 15“จงนับจำนวนคนเลวีตามครอบครัวและตระกูลของเขา นับผู้ชายทุกคนอายุหนึ่งเดือนขึ้นไป” 16ดังนั้นโมเสสก็นับพวกเขาตามคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า

17ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรของเลวี ได้แก่

เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

18คนในตระกูลเกอร์โชน ได้แก่

ลิบนีและชิเมอี

19คนในตระกูลโคฮาท ได้แก่

อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล

20คนในตระกูลเมรารี ได้แก่

มาห์ลีและมูชี

ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของคนเลวีตามครอบครัวของเขา

21ลูกหลานของลิบนีและชิเมอีเป็นของตระกูลเกอร์โชน 22รวมผู้ชายทั้งหมดที่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 7,500 คน 23ตระกูลเกอร์โชนจะตั้งค่ายด้านทิศตะวันตกหลังพลับพลา 24ผู้นำครอบครัวต่างๆ ในตระกูลเกอร์โชนคือเอลียาสาฟบุตรลาเอล 25ตระกูลเกอร์โชนรับผิดชอบดูแลพลับพลาและเต็นท์ พร้อมเครื่องคลุมเต็นท์และม่านตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ 26ม่านกั้นรอบลานพลับพลา ม่านกั้นทางเข้าลานพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกทั้งหมดที่ใช้โยงพลับพลาเข้าด้วยกัน และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในงานนี้

27ลูกหลานของอัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอลเป็นของตระกูลโคฮาท 28รวมผู้ชายทั้งหมดที่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 8,600 คน3:28 สำเนา LXX. บางฉบับว่า8,300 คนตระกูลโคฮาทรับผิดชอบดูแลสถานนมัสการ 29ตระกูลโคฮาทจะตั้งค่ายด้านทิศใต้ของพลับพลา 30ผู้นำครอบครัวต่างๆ ในตระกูลโคฮาทคือ เอลีซาฟานบุตรอุสซีเอล 31พวกเขารับผิดชอบดูแลหีบพันธสัญญา โต๊ะ คันประทีป แท่นทั้งสองและเครื่องใช้ต่างๆ ของสถานนมัสการ ม่าน และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในงานนี้ 32หัวหน้าใหญ่ของคนเลวีคือ ปุโรหิตเอเลอาซาร์บุตรของอาโรน เขาได้รับแต่งตั้งให้กำกับดูแลสถานนมัสการ

33ลูกหลานของมาห์ลีและมูชีเป็นของตระกูลเมรารี 34รวมชายทั้งหมดที่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 6,200 คน 35ผู้นำครอบครัวต่างๆ ในตระกูลเมรารีคือศุรีเอลบุตรอาบีฮายิล พวกเขาจะตั้งค่ายด้านทิศเหนือของพลับพลา 36ตระกูลเมรารีได้รับมอบหมายให้ดูแลไม้ฝาของพลับพลา คานขวาง เสา ฐานรองรับ อุปกรณ์ต่างๆ และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในงานนี้ 37ตลอดจนเสารอบลานพลับพลา ฐานรองรับ หลักหมุด และเชือก

38โมเสสและอาโรนกับบรรดาบุตรชายของเขาจะตั้งเต็นท์ที่ด้านทิศตะวันออกของพลับพลา ด้านหน้าเต็นท์นัดพบ พวกเขารับผิดชอบดูแลสถานนมัสการแทนชนอิสราเอล ใครอื่นล่วงล้ำเข้าใกล้สถานนมัสการจะมีโทษถึงตาย

39รวมชายเลวีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปทั้งหมด ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามตระกูลของพวกเขา ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามี 22,000 คน

40องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงทำทะเบียนรายชื่อบุตรชายหัวปีทุกคนของอิสราเอลที่มีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไป 41คนเลวีจะเป็นของเรา เป็นตัวแทนบุตรชายหัวปีของอิสราเอล และฝูงสัตว์ของคนเลวีจะเป็นตัวแทนลูกหัวปีทั้งหมดของฝูงสัตว์ของคนอิสราเอล เราคือพระยาห์เวห์”

42ดังนั้นโมเสสจึงนับจำนวนบุตรหัวปีทั้งหมดของชนอิสราเอลตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา 43บุตรชายหัวปีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปตามรายชื่อมีทั้งสิ้น 22,273 คน

44องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 45“จงมอบคนเลวีให้เราแทนบุตรชายหัวปีทั้งหมดของอิสราเอล และมอบฝูงสัตว์ของคนเลวีให้เราแทนฝูงสัตว์ของพวกเขา คนเลวีจะเป็นของเรา เราคือพระยาห์เวห์ 46สำหรับบุตรชายหัวปีของอิสราเอล 273 คนซึ่งเกินจำนวนคนเลวีนั้น 47จงเก็บเงินหนักคนละห้าเชเขล3:47 1 เชเขล คือเงินหนักประมาณ 11.5 กรัม มีค่าเท่ากับค่าแรงสองเดือน เช่นเดียวกับข้อ 50ตามเชเขลของสถานนมัสการ ซึ่งเท่ากับยี่สิบเกราห์ 48จงมอบเงินค่าไถ่ตัวของชนอิสราเอลที่เกินมานี้ให้แก่อาโรนและบุตรชายของเขา”

49โมเสสจึงเก็บเงินค่าไถ่จากบุตรหัวปีชาวอิสราเอล ซึ่งเกินจำนวนคนที่ไถ่แล้วโดยทางคนเลวี 50รวมจำนวนเงินที่เก็บได้หนัก 1,365 เชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ 51โมเสสมอบเงินค่าไถ่นี้ให้แก่อาโรนและบรรดาบุตรชายตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Persian Contemporary Bible

اعداد 3:1-51

پسران هارون

1زمانی كه خداوند در كوه سينا با موسی صحبت كرد، 2هارون چهار پسر به نامهای ناداب (پسر ارشد)، ابيهو، العازار و ايتامار داشت.

3هر چهار نفر ايشان برای خدمت كاهنی انتخاب و تقديس3‏:3 «تقديس» يعنی جدا کردن، اختصاص دادن و مقدس ساختن.‏ شدند تا در خيمهٔ عبادت خدمت كنند. 4ولی ناداب و ابيهو به علت استفاده از آتش غير مجاز در حضور خداوند، در صحرای سينا مردند و چون فرزندی نداشتند، فقط العازار و ايتامار باقی ماندند تا پدرشان هارون را در خدمت كاهنی ياری كنند.

لاويان برای خدمت به كاهنان تعيين می‌شوند

5پس خداوند به موسی فرمود: 6«قبيلهٔ لاوی را فرا خوان و ايشان را به عنوان دستياران هارون نزد او حاضر كن. 7‏-9ايشان بايد از دستورات او پيروی نموده، به جای تمام قوم اسرائيل خدمات مقدس خيمهٔ عبادت را انجام دهند، زيرا ايشان به نمايندگی همهٔ بنی‌اسرائيل تعيين شده‌اند تا زير نظر هارون خدمت كنند. مسئوليت نگهداری خيمهٔ عبادت و تمام اسباب و اثاثيه آن بر عهدهٔ ايشان است. 10ولی فقط هارون و پسرانش بايد وظايف كاهنی را انجام دهند؛ هر کس ديگری كه بخواهد اين كار را انجام دهد بايد كشته شود.»

11‏-12خداوند به موسی فرمود: «من لاویان را به جای تمام پسران ارشد قوم اسرائيل پذيرفته‌ام. لاویان از آن من هستند. 13اينها به عوض تمام پسران ارشد بنی‌اسرائيل وقف من شده‌اند. از روزی كه پسران ارشد مصری‌ها را كشتم، نخست‌زاده‌های بنی‌اسرائيل را، چه انسان و چه حيوان، از آن خود ساختم، پس آنها به من تعلق دارند. من خداوند هستم.»

تعداد و وظايف لاويان

14‏-15باز خداوند در صحرای سينا موسی را خطاب كرده فرمود: «قبيلهٔ لاوی را برحسب طايفه و خاندان سرشماری كن. پسران را از يک ماهه به بالا بشمار.» 16‏-24پس موسی ايشان را شمرد:

پسر لاوی : جرشوننوادگان لاوی (نامهای طوايف) : لبنی، شمعیتعداد : ۷,۵۰۰ نفررهبر : الياساف (پسر لايَل)جايگاه اردو : سمت غربی خيمهٔ عبادت

25‏-30وظيفهٔ اين دو طايفهٔ لاوی مراقبت از خيمهٔ عبادت بود، يعنی مراقبت از پوششهای آن، پردهٔ در ورودی خيمه، پرده‌های ديوار حياطی كه اطراف خيمه و قربانگاه است، پردهٔ در ورودی حياط و همهٔ طنابها و همچنين انجام كارهای مربوط به آنها.

پسر لاوی : قهاتنوادگان لاوی (نامهای طوايف) : عَمرام، يصها، حبرون، عزی‌ئيلتعداد : ۸,۶۰۰ نفررهبر : اليصافان (پسر عُزی‌ئيل)جايگاه اردو : سمت جنوبی خيمهٔ عبادت

31‏-35وظيفهٔ اين چهار طايفهٔ لاوی عبارت بود از: مراقبت از صندوق عهد خداوند، ميز نان مقدس، چراغدان، قربانگاه‌ها، لوازم مختلفی كه در خيمهٔ عبادت به کار می‌رفت، پردهٔ حايل بين قدس و قدس‌الاقداس، و انجام كارهای مربوط به آنها. (العازار پسر هارون، رئيس رهبران لاویان بود و بر كار خدمتگزاران قدس نظارت می‌كرد.)

پسر لاوی : مرارینوادگان لاوی (نامهای طوايف) : مَحلی، موشیتعداد : ۶,۲۰۰ نفررهبر : صوری‌ئيل (پسر ابيحايل)جايگاه اردو : سمت شمالی خيمهٔ عبادت

36‏-37وظيفهٔ اين دو طايفه عبارت بود از: مراقبت از چوب‌بست خيمهٔ عبادت، پشت‌بندها، ستونها، پايه‌های ستونها، و تمام لوازم بر پا سازی آن و انجام كارهای مربوط به آنها، و همچنين مواظبت از ستونهای گرداگرد حياط و پايه‌ها و ميخها و طنابها.

38خيمهٔ موسی و هارون و پسرانش می‌بايست در سمت شرقی خيمهٔ عبادت، يعنی جلو آن و رو به آفتاب بر پا شود. ايشان به جای قوم اسرائيل وظيفهٔ مراقبت از خيمهٔ عبادت را بر عهده داشتند. (هر كس كه كاهن يا لاوی نبود و وارد خيمهٔ عبادت می‌گرديد كشته می‌شد.)

39پس تعداد همهٔ پسران و مردان لاوی كه موسی و هارون طبق دستور خداوند ايشان را شمردند، از يک ماهه به بالا ۲۲ هزار نفر بود.

40سپس خداوند به موسی فرمود: «حالا تمام پسران ارشد بنی‌اسرائيل را از يک ماهه به بالا بشمار و نام هر يک از آنها را ثبت كن. 41لاویان به عوض پسران ارشد بنی‌اسرائيل به من كه خداوند هستم تعلق دارند، و حيوانات لاویان هم به جای نخست‌زاده‌های حيوانات تمام قوم اسرائيل از آن من هستند.»

42پس موسی همانطور كه خداوند به او دستور داده بود، پسران ارشد بنی‌اسرائيل را شمرد 43و تعداد كل پسران ارشد از يک ماهه به بالا ۲۲,۲۷۳ نفر بود.

44خداوند به موسی فرمود: 45«حال لاویان را به عوض پسران ارشد قوم اسرائيل و حيوانات ايشان را به جای نخست‌زاده‌های حيوانات بنی‌اسرائيل به من بده. آری، من خداوند هستم و لاویان از آن من می‌باشند. 46به منظور بازخريد ۲۷۳ نفر از پسران ارشد اسرائيل كه اضافه بر تعداد لاویان هستند 47‏-48برای هر نفر پنج مثقال نقره بگير و به هارون و پسرانش بده.»

49پس موسی مبلغ بازخريد ۲۷۳ پسر ارشدی را كه اضافه بر تعداد لاویان بودند دريافت كرد. (بقيه پسران ارشد از پرداخت مبلغ بازخريد معاف بودند، چون لاویان به عوض ايشان وقف خداوند شده بودند.) 50كل مبلغ بازخريد معادل ۱,۳۶۵ مثقال نقره بود. 51موسی طبق دستور خداوند، آن را به هارون و پسرانش تحويل داد.