กันดารวิถี 29 TNCV - اعداد 29 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 29

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 29:1-40

เทศกาลเสียงแตร

(ลนต.23:23-25)

1“ ‘ในวันที่หนึ่งเดือนที่เจ็ดของทุกปี จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน ให้เจ้าเป่าแตรในวันนี้ 2จงถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 3ถวายธัญบูชาคือ แป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตร29:3 ภาษาฮีบรูว่า สามในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 9 และ 14เคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวหนุ่ม ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตร29:3 ภาษาฮีบรูว่า สองในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 9 และ 14ควบคู่กับแกะผู้ 4และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตร29:4 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์เช่นเดียวกับข้อ 10 และ 15ควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 5และจงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาปของเจ้า 6นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชา ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่ถวายเป็นประจำทุกวันและทุกเดือน จงถวายเครื่องบูชาตามที่กล่าวมานี้ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย

วันลบบาป

(ลนต.16:2-34; 23:26-32)

7“ ‘ในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดนั้น จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์ เจ้าต้องบังคับตน29:7 หรือต้องอดอาหารและอย่าทำงาน 8จงถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 9ถวายธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวหนุ่ม ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 10และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 11นอกเหนือจากเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาป และเครื่องเผาบูชาที่ถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

เทศกาลอยู่เพิง

(ลนต.23:33-43; ฉธบ.16:13-17)

12“ ‘ในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน จงฉลองเทศกาลแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเจ็ดวัน 13จงถวายเครื่องเผาบูชาได้แก่ วัวหนุ่มสิบสามตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 14ถวายธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวหนุ่มแต่ละตัว ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้แต่ละตัว 15และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 16นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

17“ ‘ในวันที่สองของเทศกาล จงถวายวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 18ควบคู่กับเครื่องธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 19นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

20“ ‘ในวันที่สาม จงถวายวัวหนุ่มสิบเอ็ดตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 21ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 22นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

23“ ‘ในวันที่สี่ จงถวายวัวหนุ่มสิบตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 24ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 25นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

26“ ‘ในวันที่ห้า จงถวายวัวหนุ่มเก้าตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 27ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 28นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

29“ ‘ในวันที่หก จงถวายวัวหนุ่มแปดตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 30ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 31นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

32“ ‘ในวันที่เจ็ด จงถวายวัวหนุ่มเจ็ดตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 33ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 34นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

35“ ‘ในวันที่แปด จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน 36จงถวายเครื่องเผาบูชาคือ วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 37ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 38นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

39“ ‘นอกเหนือจากของถวายตามสัตย์ปฏิญาณและเครื่องบูชาตามความสมัครใจของท่าน จงถวายเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา เครื่องดื่มบูชา และเครื่องสันติบูชา จงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในเทศกาลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ด้วย’ ”

40โมเสสจึงแจ้งพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดนี้แก่ประชากรอิสราเอล

Persian Contemporary Bible

اعداد 29:1-40

قربانی و هدايای عيد شيپورها

(لاويان 23‏:23‏-25)

1عيد شيپورها، روز اول ماه هفتم هر سال برگزار شود. در آن روز بايد همهٔ شما برای عبادت جمع شويد و هيچ كار ديگری انجام ندهيد. 2در آن روز يک گاو جوان، يک قوچ و هفت برهٔ نر یک ساله كه همگی سالم و بی‌عيب باشند به عنوان قربانی سوختنی تقديم كنيد اين قربانی، مورد پسند خداوند واقع خواهد شد. 3‏-4با گاو سه كيلو آرد مخلوط با روغن به عنوان هديه آردی، با قوچ دو كيلو، و با هر بره يک كيلو هديه شود. 5يک بز نر هم برای كفارهٔ گناهانتان قربانی كنيد. 6اينها غير از قربانی سوختنی ماهانه با هديهٔ آردی آن و نيز غير از قربانی سوختنی روزانه با هديهٔ آردی و نوشيدنی آن است كه طبق مقررات مربوط تقديم می‌گردند. اين قربانیها كه بر آتش تقديم می‌شوند، مورد پسند خداوند واقع خواهند شد.

قربانی و هدايای روز كفاره

(لاويان 23‏:26‏-32)

7در روز دهم ماه هفتم، دوباره برای عبادت جمع شويد. در آن روز، روزه بگيريد و هيچ كار ديگری انجام ندهيد. 8يک گاو جوان، يک قوچ و هفت برهٔ نر یک ساله كه همگی سالم و بی‌عيب باشند به عنوان قربانی سوختنی تقديم كنيد. اين قربانی، مورد پسند خداوند واقع خواهد شد. 9‏-10با گاو سه كيلو آرد مخلوط با روغن به عنوان هديه آردی، با قوچ دو كيلو، و با هر بره يک كيلو تقديم شود. 11علاوه بر قربانی روز كفاره، و نيز قربانی سوختنی روزانه كه با هدايای آردی و نوشيدنی آن تقديم می‌شوند، يک بز نر هم برای كفارهٔ گناه قربانی كنيد.

قربانی و هدايای عيد سايبانها

(لاويان 23‏:33‏-44)

12در روز پانزدهم ماه هفتم، دوباره برای عبادت جمع شويد و در آن روز هيچ كار ديگری انجام ندهيد. اين آغاز يک عيد هفت روزه در حضور خداوند است. 13در روز اول عيد، سيزده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برهٔ نر یک ساله كه همگی سالم و بی‌عيب باشند به عنوان قربانی سوختنی تقديم كنيد. اين قربانی كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند واقع خواهد شد. 14با هر گاو سه كيلو آرد مخلوط با روغن به عنوان هديهٔ آردی، با هر قوچ دو كيلو 15و با هر بره يک كيلو تقديم می‌شود. 16علاوه بر قربانی سوختنی روزانه و هدايای آردی و نوشيدنی آن، يک بز نر هم برای كفارهٔ گناه، قربانی شود.

17در روز دوم عيد، دوازده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برهٔ نر یک ساله كه همه سالم و بی‌عيب باشند قربانی كنيد. 18‏-19همراه آنها قربانی و هدايای مربوطه نيز مانند روز اول تقديم نماييد.

20در روز سوم عيد، يازده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برهٔ نر یک ساله كه همه سالم و بی‌عيب باشند قربانی كنيد. 21‏-22همراه آنها قربانی و هدايای مربوطه نيز مانند روز اول تقديم نماييد.

23در روز چهارم عيد، ده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برهٔ نر یک ساله كه همه سالم و بی‌عيب باشند قربانی كنيد. 24‏-25همراه آنها قربانی و هدايای مربوطه نيز مانند روز اول تقديم نماييد.

26در روز پنجم عيد، نه گاو جوان، دو قوچ و چهارده برهٔ نر یک ساله كه همه سالم و بی‌عيب باشند قربانی كنيد. 27‏-28همراه آنها قربانی و هدايای مربوطه نيز مانند روز اول تقديم نماييد.

29در روز ششم عيد، هشت گاو جوان، دو قوچ و چهارده برهٔ نر یک ساله كه همه سالم و بی‌عيب باشند قربانی كنيد. 30‏-31همراه آنها قربانی و هدايای مربوطه نيز مانند روز اول تقديم نماييد.

32در روز هفتم عيد، هفت گاو جوان، دو قوچ و چهارده برهٔ نر یک ساله كه همه سالم و بی‌عيب باشند قربانی كنيد. 33‏-34همراه آنها قربانی و هدايای مربوطه نيز مانند روز اول تقديم نماييد.

35در روز هشتم، قوم اسرائيل را برای عبادت جمع كنيد و در آن روز هيچ كار ديگری انجام ندهيد. 36يک گاو جوان، يک قوچ و هفت برهٔ نر یک ساله كه همگی سالم و بی‌عيب باشند به عنوان قربانی سوختنی تقديم كنيد. اين قربانی كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند واقع خواهد شد. 37‏-38همراه آنها قربانی و هدايای مربوطه نيز مانند روز اول تقديم نماييد.

39اين بود قوانين مربوط به قربانی سوختنی، هديهٔ آردی، هديه نوشيدنی و قربانی سلامتی كه شما بايد در روزهای مخصوص به خداوند تقديم نماييد. اين قربانیها غير از قربانیهای نذری و قربانیهای داوطلبانه است.

40موسی تمام اين دستورات را به قوم اسرائيل ابلاغ نمود.