กันดารวิถี 28 TNCV - اعداد 28 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 28

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 28:1-31

เครื่องบูชาประจำวัน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 2“จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘จงใส่ใจที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเราตามเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่เราพอใจ’ 3จงบอกเขาว่า ‘เครื่องบูชาด้วยไฟที่เจ้านำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นประกอบด้วยลูกแกะอายุหนึ่งขวบซึ่งไม่มีตำหนิ วันละสองตัว เป็นเครื่องเผาบูชาประจำวัน 4ตัวหนึ่งถวายตอนเช้า อีกตัวหนึ่งถวายตอนพลบค่ำ 5และถวายธัญบูชาควบคู่คือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 2 ลิตร28:5 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 21 และ 29เคล้าน้ำมันมะกอกประมาณ 1 ลิตร28:5 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสี่ฮิน เช่นเดียวกับข้อ 7 และ 14 6นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่กำหนดไว้ที่ภูเขาซีนาย ให้ถวายเป็นประจำ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 7เครื่องดื่มบูชาที่ถวายควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัวนั้นคือเหล้าประมาณ 1 ลิตร ให้รินเครื่องดื่มบูชานี้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ในสถานนมัสการ 8จงถวายลูกแกะตัวที่สองในตอนพลบค่ำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาอย่างเดียวกับในตอนเช้า เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย

เครื่องบูชาสำหรับวันสะบาโต

9“ ‘ในวันสะบาโต จงถวายลูกแกะอายุหนึ่งขวบไม่มีตำหนิสองตัว ควบคู่กับเครื่องดื่มบูชาและธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 4.5 ลิตร28:9 ภาษาฮีบรูว่า สองในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 12,20 และ 28เคล้าน้ำมัน 10เป็นเครื่องเผาบูชาสำหรับทุกวันสะบาโต นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามปกติ

เครื่องบูชาประจำทุกเดือน

11“ ‘ทุกวันต้นเดือนจงถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยใช้วัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 12เจ้าต้องถวายธัญบูชาคือ ถวายแป้งโม่ละเอียดเคล้าน้ำมันประมาณ 6.5 ลิตร28:12 ภาษาฮีบรูว่า สามในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 20 และ 28ควบคู่กับวัวหนุ่มแต่ละตัว ถวายประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 13และถวายประมาณ 2 ลิตร28:13 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์ควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว นี่เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 14เครื่องดื่มบูชาควบคู่กับวัวคือเหล้าองุ่นประมาณ 2 ลิตร28:14 ภาษาฮีบรูว่า ครึ่งฮินควบคู่กับแกะคือ เหล้าองุ่นประมาณ 1.2 ลิตร28:14 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสามฮินและควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัวคือเหล้าองุ่นประมาณ 1 ลิตร นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่ถวายทุกเดือนในวันขึ้นหนึ่งค่ำตลอดทั้งปี 15และถวายแพะผู้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาตามปกติควบคู่กับเครื่องดื่มบูชา

เทศกาลปัสกา

(อพย.12:14-20; ลนต.23:4-8; ฉธบ.16:1-8)

16“ ‘ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง จงถือเทศกาลปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 17ในวันที่สิบห้าของเดือนเดียวกันเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลโดยการรับประทานขนมปังไม่ใส่เชื้อตลอดเจ็ดวัน 18ในวันแรกของเทศกาล จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงานในวันนั้น 19เจ้าต้องถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาคือวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 20ถวายธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวแต่ละตัว แป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 21และแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 22จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาปของเจ้าด้วย 23เครื่องบูชาเหล่านี้จะถวายเพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาประจำวันที่ถวายตอนเช้า 24ทุกวันตลอดสัปดาห์ของเทศกาลนี้ จงเตรียมอาหารเหล่านี้ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย เพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาประจำวัน 25ในวันที่เจ็ดให้จัดประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน

เทศกาลแห่งสัปดาห์

(ลนต.23:15-22; ฉธบ.16:9-12)

26“ ‘ในวันถวายผลแรก เมื่อเจ้านำเครื่องบูชาที่เป็นเมล็ดข้าวใหม่ในช่วงเทศกาลแห่งสัปดาห์มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน 27จงถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัวเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 28พร้อมด้วยธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวแต่ละตัว ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 29และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 30และจงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับเจ้า 31นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาที่ถวายเป็นประจำและธัญบูชา จงถวายเครื่องดื่มบูชาด้วย เจ้าต้องแน่ใจว่าสัตว์ที่นำมาถวายนั้นไม่มีตำหนิใดๆ เลย

Persian Contemporary Bible

اعداد 28:1‏-31

قربانی و هدايای روزانه

(خروج 29‏:38‏-46)

1‏-2خداوند اين دستورات را به موسی داد تا به قوم اسرائيل ابلاغ نمايد: قربانیهایی كه قوم اسرائيل بر آتش به من تقديم می‌كنند خوراک من است و از آنها خشنودم. پس ترتيبی بده كه اين قربانیها را به موقع آورده طبق دستور من هديه نمايند. 3قربانی كه بر آتش به من تقديم می‌كنيد بايد از بره‌های نر یک ساله و بی‌عيب باشد. هر روز دو تا از آنها را به عنوان قربانی سوختنی تقديم كنند. 4يک بره صبح بايد قربانی شود و ديگری عصر. 5با آنها يک كيلو آرد مرغوب كه با يک ليتر روغن زيتون مخلوط شده باشد، به عنوان هديهٔ آردی، تقديم شود. 6اين است قربانی سوختنی كه در كوه سينا تعيين گرديد تا هر روز به عنوان عطر خوشبو بر آتش، در حضور خداوند تقديم شود. 7همراه با آن، هديه نوشيدنی نيز بايد تقديم گردد كه شامل يک ليتر شراب با هر بره بوده و بايستی در قدس در حضور خداوند ريخته شود. 8دومين بره را عصر با همان هديه آردی و نوشيدنی تقديم كنند. اين قربانی كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند خواهد بود.

قربانی و هدايای روز سبت

9‏-10در روز سبت علاوه بر قربانی سوختنی روزانه و هديه نوشيدنی آن، دو برهٔ بی‌عيبِ یک ساله نيز قربانی شود. با اين قربانی بايد هديهٔ آردی كه شامل دو كيلو آرد مخلوط با روغن است، و هديهٔ نوشيدنی آن تقديم شود.

قربانی و هدايای ماهانه

11همچنين در روز اول هر ماه، بايد قربانی سوختنی ديگری نيز به خداوند تقديم شود كه شامل دو گاو جوان، يک قوچ و هفت برهٔ نر یک ساله است كه همهٔ آنها بايد سالم و بی‌عيب باشند. 12برای هر گاو سه كيلو آرد مخلوط با روغن به عنوان هديه آردی، برای قوچ دو كيلو، 13و برای هر بره يک كيلو تقديم شود. اين قربانی سوختنی كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند خواهد بود. 14با هر گاو دو ليتر شراب به عنوان هديهٔ نوشيدنی، با قوچ يک و نيم ليتر شراب، و با هر بره يک ليتر تقديم شود. اين است قربانی سوختنی ماهانه كه بايد در طول سال تقديم شود.

15همچنين در روز اول هر ماه يک بز نر برای قربانی گناه به خداوند تقديم كنيد. اين قربانی غير از قربانی سوختنی روزانه و هديهٔ نوشيدنی آن است.

قربانی و هدايای پِسَح

(لاويان 23‏:5‏-14)

16در روز چهاردهمِ اولين ماه هر سال، مراسم پسح را به احترام خداوند بجا آوريد. 17از روز پانزدهم به مدت يک هفته جشن مقدسی بر پا گردد، ولی در اين جشن فقط نان فطير (نان بدون خميرمايه) خورده شود. 18در روز اول اين جشن مقدس، همهٔ شما به عبادت بپردازيد و هيچ كار ديگری نكنيد. 19در اين روز دو گاو جوان، يک قوچ و هفت برهٔ نر یک ساله كه همه سالم و بی‌عيب باشند به عنوان قربانی سوختنی، بر آتش به خداوند تقديم كنيد. 20‏-21با هر گاو سه كيلو آرد مخلوط با روغن به عنوان هديهٔ آردی، با قوچ دو كيلو، و با هر بره يک كيلو هديه كنيد. 22يک بز نر هم برای كفارهٔ گناهانتان قربانی كنيد. 23اينها غير از قربانی سوختنی است كه هر روز صبح تقديم می‌شود. 24در آن يک هفتهٔ عيد، علاوه بر قربانی سوختنی روزانه و هديهٔ نوشيدنی آن، اين قربانی مخصوص پِسَح را نيز تقديم كنيد. اين قربانی كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند واقع خواهد شد. 25در روز هفتم اين جشن مقدس نيز همهٔ شما به عبادت مشغول باشيد و هيچ كار ديگری نكنيد.

قربانی و هدايای نوبر محصولات

(لاويان 23‏:15‏-22)

26در روز عيد نوبرها28‏:26 عيد نوبرها را عيد هفته‌ها يا پنتيکاست نيز می‌گفتند.‏ كه اولين نوبر محصول غلهٔ خود را به خداوند تقديم می‌كنيد، همهٔ شما جمع شده، به عبادت مشغول شويد و هيچ كار ديگری نكنيد. 27در آن روز دو گاو جوان، يک قوچ و هفت برهٔ نر یک ساله به عنوان قربانی سوختنی به خداوند تقديم كنيد. اين قربانی، مورد پسند خداوند واقع خواهد شد. 28‏-29با هر گاو سه كيلو آرد مخلوط با روغن به عنوان هديهٔ آردی، با قوچ دو كيلو، و با هر بره يک كيلو هديه كنيد. 30همچنين برای كفارهٔ گناهانتان يک بز نر قربانی كنيد. 31اين قربانیها را همراه با هدايای نوشيدنی آنها تقديم كنيد. اينها غير از قربانی سوختنی روزانه است كه با هدايای آردی آن تقديم می‌شود. دقت نماييد حيواناتی كه قربانی می‌كنيد سالم و بی‌عيب باشند.