กันดารวิถี 26 TNCV - اعداد 26 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 26

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 26:1-65

สำมะโนประชากรครั้งที่สอง

1หลังจากภัยพิบัติยุติลงแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและเอเลอาซาร์บุตรปุโรหิตอาโรนว่า 2“จงทำสำมะโนประชากรชายทุกคนในอิสราเอลที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไป เพื่อสำรวจว่าในแต่ละครอบครัวมีใครบ้างที่สามารถออกรบได้” 3ดังนั้นโมเสสและปุโรหิตเอเลอาซาร์จึงแจ้งพวกเขาขณะตั้งค่ายอยู่ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโค26:3 ภาษาฮีบรูว่าจอร์แดนแห่งเยรีโคอาจจะเป็นชื่อโบราณของแม่น้ำจอร์แดน เช่นเดียวกับข้อ 63ว่า 4“จงทำสำมะโนประชากรชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส”

ชนอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์ ได้แก่

5วงศ์วานของรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอลได้แก่

ตระกูลฮาโนคจากฮาโนค

ตระกูลปัลลูจากปัลลู

6ตระกูลเฮสโรนจากเฮสโรน

ตระกูลคารมีจากคารมี

7ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของรูเบน นับได้ 43,730 คน

8บุตรชายของปัลลูคือเอลีอับ 9และบุตรชายของเอลีอับคือ เนมูเอล ดาธาน และอาบีรัม ดาธานและอาบีรัมนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของชุมชนซึ่งได้กบฏต่อโมเสสและต่ออาโรน และเป็นพรรคพวกของโคราห์เมื่อเขากบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 10พื้นธรณีแยกออกและสูบพวกเขาลงไปพร้อมกับโคราห์ และพรรคพวกของเขา 250 คนถูกไฟคลอกตาย และนั่นเป็นเครื่องเตือนเหล่าประชากร 11แต่เชื้อสายโคราห์ไม่ได้สูญสิ้นไป

12วงศ์วานของสิเมโอนแยกตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลเนมูเอลจากเนมูเอล

ตระกูลยามีนจากยามีน

ตระกูลยาคีนจากยาคีน

13ตระกูลเศราห์จากเศราห์

และตระกูลชาอูลจากชาอูล

14ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของสิเมโอน นับได้ 22,200 คน

15วงศ์วานของกาดแยกตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลเศโฟนจากเศโฟน

ตระกูลฮักกีจากฮักกี

ตระกูลชูนีจากชูนี

16ตระกูลโอสนีจากโอสนี

ตระกูลเอรีจากเอรี

17ตระกูลอาโรดี26:17 ฉบับ MT. ว่าอาโรดจากอาโรดี

และตระกูลอาเรลีจากอาเรลี

18ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของกาด นับได้ 40,500 คน

19เอร์และโอนันบุตรชายของยูดาห์เสียชีวิตที่คานาอัน

20วงศ์วานของยูดาห์แยกตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลเชลาห์จากเชลาห์

ตระกูลเปเรศจากเปเรศ

ตระกูลเศราห์จากเศราห์

21วงศ์วานของเปเรศ ได้แก่

ตระกูลเฮสโรนจากเฮสโรน

และตระกูลฮามูลจากฮามูล

22ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของยูดาห์ นับได้ 76,500 คน

23วงศ์วานของอิสสาคาร์แยกตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลโทลาจากโทลา

ตระกูลปูวาห์จากปูวาห์

24ตระกูลยาชูบจากยาชูบ

และตระกูลชิมโรนจากชิมโรน

25ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของอิสสาคาร์ นับได้ 64,300 คน

26วงศ์วานของเศบูลุน แยกตามตระกูลได้แก่

ตระกูลเสเรดจากเสเรด

ตระกูลเอโลนจากเอโลน

และตระกูลยาเลเอลจากยาเลเอล

27ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของเศบูลุน นับได้ 60,500 คน

28วงศ์วานของโยเซฟแยกตามตระกูลนับตามมนัสเสห์และเอฟราอิมคือ

29วงศ์วานของมนัสเสห์ ได้แก่

ตระกูลมาคีร์จากมาคีร์

(มาคีร์เป็นบิดาของกิเลอาด)

ตระกูลกิเลอาดจากกิเลอาด

30วงศ์วานของกิเลอาด ได้แก่

ตระกูลอีเยเซอร์จากอีเยเซอร์

ตระกูลเฮเลคจากเฮเลค

31ตระกูลอัสรีเอลจากอัสรีเอล

ตระกูลเชเคมจากเชเคม

32ตระกูลเชมิดาจากเชมิดา

และตระกูลเฮเฟอร์จากเฮเฟอร์

33(เศโลเฟหัดบุตรเฮเฟอร์ไม่มีบุตรชาย

มีแต่บุตรสาวได้แก่ มาห์ลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์และทีรซาห์)

34ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของมนัสเสห์ นับได้ 52,700 คน

35วงศ์วานของเอฟราอิมแยกตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลชูเธลาห์จากชูเธลาห์

ตระกูลเบเคอร์จากเบเคอร์

ตระกูลทาหานจากทาหาน

36วงศ์วานของชูเธลาห์คือ

ตระกูลเอรานจากเอราน

37ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของเอฟราอิมนับได้ 32,500 คน

ทั้งหมดนี้คือวงศ์วานของโยเซฟแยกตามตระกูล

38วงศ์วานของเบนยามินแยกตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลเบลาจากเบลา

ตระกูลอัชเบลจากอัชเบล

ตระกูลอาหิรัมจากอาหิรัม

39ตระกูลชูฟาม26:39 สำเนาฉบับ MT.ส่วนมากว่าเชฟูฟามจากชูฟาม

และตระกูลหุฟามจากหุฟาม

40วงศ์วานของเบลาทางอาร์ดและนาอามาน ได้แก่

ตระกูลอาร์ดจากอาร์ด26:40 ฉบับ MT. ไม่มีวลีว่าจากอาร์ด

และตระกูลนาอามานจากนาอามาน

41ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของเบนยามิน นับได้ 45,600 คน

42วงศ์วานของดานแยกตามตระกูลคือ

ตระกูลชูฮัมจากชูฮัม

นี่คือตระกูลของดาน 43ทั้งหมดล้วนอยู่ในตระกูลชูฮัม รวม 64,400 คน

44วงศ์วานของอาเชอร์แยกตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลอิมนาห์จากอิมนาห์

ตระกูลอิชวีจากอิชวี

ตระกูลเบรียาห์จากเบรียาห์

45และวงศ์วานของตระกูลเบรียาห์ ได้แก่

ตระกูลเฮเบอร์จากเฮเบอร์

ตระกูลมัลคีเอลจากมัลคีเอล

46(อาเชอร์มีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อเสราห์)

47ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของอาเชอร์นับได้ 53,400 คน

48วงศ์วานของนัฟทาลีแยกตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลยาเซเอลจากยาเซเอล

ตระกูลกูนีจากกูนี

49ตระกูลเยเซอร์จากเยเซอร์

ตระกูลชิลเลมจากชิลเลม

50ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของนัฟทาลีนับได้ 45,400 คน

51รวมพลอิสราเอลทั้งหมดได้ 601,730 คน

52องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 53“จงแบ่งดินแดนแก่เผ่าต่างๆ ตามสัดส่วนจำนวนคนที่นับได้ 54เผ่าใหญ่ได้รับที่ดินมาก และเผ่าที่เล็กกว่าได้รับที่ดินน้อยลงตามส่วน และแต่ละกลุ่มจะได้รับมรดกตามจำนวนรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้ 55ให้จับฉลากแบ่งดินแดน แต่ละกลุ่มได้ครองกรรมสิทธิ์ตามจำนวนรายชื่อเผ่าบรรพบุรุษ 56แบ่งสรรกรรมสิทธิ์โดยจับฉลากตามส่วนเผ่าใหญ่และเผ่าเล็ก”

57ต่อไปนี้คือเผ่าเลวีนับตามตระกูล ได้แก่

ตระกูลเกอร์โชนจากเกอร์โชน

ตระกูลโคฮาทจากโคฮาท

ตระกูลเมรารีจากเมรารี

58ต่อไปนี้ก็คือตระกูลของเลวีด้วย ได้แก่

ตระกูลลิบนี

ตระกูลเฮโบรน

ตระกูลมาห์ลี

ตระกูลมูชี

ตระกูลโคราห์

(โคฮาทเป็นบรรพบุรุษของอัมราม 59ภรรยาของอัมรามชื่อโยเคเบดผู้เป็นเชื้อสายของเลวี ซึ่งเป็นบุตรสาวของชาวเลวี26:59 หรือโยเคเบดเป็นบุตรสาวของเลวี ที่เกิดในอียิปต์ อัมรามมีบุตรชายคืออาโรนกับโมเสส และบุตรสาวชื่อมิเรียม 60อาโรนมีบุตรชื่อ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 61แต่นาดับและอาบีฮูสิ้นชีวิตไปเมื่อครั้งจุดไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า)

62จำนวนผู้ชายทั้งหมดในตระกูลเลวีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนับได้ 23,000 คน แต่ไม่ได้นับรวมเข้าในสำมะโนประชากรของอิสราเอล เพราะชาวเลวีไม่ได้รับส่วนแบ่งที่ดินเหมือนตระกูลอื่นๆ

63ทั้งหมดนี้คือสำมะโนประชากรซึ่งโมเสสและปุโรหิตเอเลอาซาร์จัดทำขึ้นในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโค 64ไม่มีสักคนเดียวในสำมะโนประชากรนี้ที่มีชื่ออยู่ในสำมะโนประชากรคราวก่อนซึ่งโมเสสและปุโรหิตอาโรนทำขึ้นในถิ่นกันดารซีนาย 65ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่ชาวอิสราเอลเหล่านั้นว่าพวกเขาจะตายในถิ่นกันดารแน่นอน ยกเว้นคาเลบบุตรเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรนูน

Persian Contemporary Bible

اعداد 26:1-65

دومين سرشماری

1پس از آنكه بلا رفع شد، خداوند به موسی و العازار (پسر هارون كاهن) فرمود: 2«تمامی مردان اسرائيل را از بيست سال به بالا سرشماری كنيد تا معلوم شود از هر قبيله و طايفه چند نفر می‌توانند به جنگ بروند.»

3‏-4بنابراين موسی و العازار فرمان سرشماری را به رهبران قبايل ابلاغ كردند. (تمامی قوم اسرائيل در دشت موآب كنار رود اردن روبروی اريحا اردو زده بودند.) پس از انجام سرشماری، نتايج زير به دست آمد:

5‏-11قبيلهٔ رئوبين: ۴۳,۷۳۰ نفر.

(رئوبين پسر ارشد يعقوب بود.) طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران رئوبين نامگذاری شده بودند:

طايفهٔ حنوكی‌ها، به نام جدشان حنوک؛

طايفهٔ فلوئی‌ها، به نام جدشان فلو؛

(خاندان الياب كه يكی از پسران فلو بود شامل خانواده‌های نموئيل، ابيرام و داتان بود. داتان و ابيرام همان دو رهبری بودند كه با قورح عليه موسی و هارون توطئه نمودند و در حقيقت به خداوند اهانت كردند. ولی زمين دهان گشود و آنها را بلعيد و آتش از جانب خداوند آمده، دويست و پنجاه نفر را سوزانيد. اين اخطاری بود به بقيهٔ قوم اسرائيل. اما پسران قورح كشته نشدند.)

طايفهٔ حصرونی‌ها، به نام جدشان حصرون؛

طايفهٔ كرمی‌ها، به نام جدشان كرمی.

12‏-14قبيلهٔ شمعون: ۲۲,۲۰۰ نفر.

طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران شمعون نامگذاری شده بودند:

نموئيلی‌ها، به نام جدشان نموئيل؛

يامينی‌ها، به نام جدشان يامين؛

ياكينی‌ها، به نام جدشان ياكين؛

زارحی‌ها، به نام جدشان زارح؛

شائولی‌ها، به نام جدشان شائول.

15‏-18قبيلهٔ جاد: ۴۰,۵۰۰ نفر.

طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران جاد نامگذاری شدند:

صفونی‌ها، به نام جدشان صفون؛

حجی‌ها، به نام جدشان حجی؛

شونی‌ها، به نام جدشان شونی؛

اُزنی‌ها، به نام جدشان ازنی؛

عيری‌ها، به نام جدشان عيری؛

ارودی‌ها، به نام جدشان ارود؛

ارئيلی‌ها، به نام جدشان ارئيل.

19‏-22قبيلهٔ يهودا: ۷۶,۵۰۰ نفر.

طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران يهودا نامگذاری شدند، ولی عير و اونان كه در سرزمين كنعان مردند جزو آنها نبودند:

شيله‌ای‌ها به نام جدشان شيله؛

فارِصی‌ها، به نام جدشان فارِص؛

زارحی‌ها، به نام جدشان زارح.

خاندانهای زير جزو طايفهٔ فارص بودند:

حصرونی‌ها، به نام جدشان حصرون؛

حامولی‌ها، به نام جدشان حامول.

23‏-25قبيلهٔ يساكار: ۶۴,۳۰۰ نفر.

طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران يساكار نامگذاری شدند:

تولعی‌ها، به نام جدشان تولع؛

فونی‌ها، به نام جدشان فوه؛

ياشوبی‌ها، به نام جدشان ياشوب؛

شمرونی‌ها، به نام جدشان شمرون.

26‏-27قبيلهٔ زبولون: ۶۰,۵۰۰ نفر.

طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران زبولون نامگذاری شدند:

سارَدی‌ها، به نام جدشان سارَد؛

ايلونی‌ها، به نام جدشان ايلون؛

يحلی‌ئيلی‌ها، به نام جدشان يحلی‌ئيل.

28‏-37قبيلهٔ يوسف: ۳۲,۵۰۰ نفر در قبيلهٔ افرايم و ۵۲,۷۰۰ نفر در قبيلهٔ منسی.

در قبيلهٔ منسی طايفهٔ ماخيرها بودند كه به نام جدشان ماخير ناميده می‌شدند. طايفهٔ جلعادی‌ها نيز از ماخير بودند و به اسم جدشان جلعاد ناميده می‌شدند.

طايفه‌های زير از جلعاد بودند:

اِيعَزَری‌ها، به نام جدشان اِيعَزَر؛

حالقی‌ها، به نام جدشان حالق؛

اسری‌ئيلی‌ها، به نام جدشان اسری‌ئيل؛

شكيمی‌ها، به نام جدشان شكيم؛

شميداعی‌ها، به نام جدشان شميداع؛

حافری‌ها، به نام جدشان حافر.

(صِلُفحاد پسر حافر پسری نداشت، اما پنج دختر داشت به نامهای محله، نوعه، حُجله، ملكه و ترصه.)

تعداد ۳۲,۵۰۰ نفر كه زير اسم قبيلهٔ افرايم ثبت شده بودند، شامل طايفه‌های زير بودند كه به اسم پسران افرايم ناميده می‌شدند:

شوتالحی‌ها، به نام جدشان شوتالح؛

(يكی از طوايف شوتالحی‌ها، عيرانی‌ها بودند كه به نام جدشان عيران ناميده می‌شدند.)

باكری‌ها، به نام جدشان باكر؛

تاحَنی‌ها، به نام جدشان تاحَن.

38‏-41قبيلهٔ بنيامين: ۴۵,۶۰۰ نفر.

طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران بنيامين نامگذاری شدند:

بالعی‌ها، به نام جدشان بالع؛

(طايفه‌های زير از بالع بودند:

اردی‌ها، به نام جدشان ارد؛

نَعمانی‌ها، به نام جدشان نَعمان.)

اشبيلی‌ها، به نام جدشان اشبيل؛

احيرامی‌ها، به نام جدشان احيرام؛

شفوفامی‌ها، به نام جدشان شفوفام؛

حوفامی‌ها، به نام جدشان حوفام.

42‏-43قبيلهٔ دان: ۶۴,۴۰۰ نفر.

در اين قبيله طايفهٔ شوحامی‌ها بودند كه نام جدشان شوحام پسر دان بر آنها گذارده شده بود.

44‏-47قبيلهٔ اشير: ۵۳,۴۰۰ نفر.

طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران اشير نامگذاری شدند:

يمنی‌ها، به نام جدشان يمنه؛

يشوی‌ها، به نام جدشان يشوی؛

بريعيی‌ها، به نام جدشان بريعه؛

طايفه‌های زير از بريعه بودند:

حابری‌ها، به نام جدشان حابر؛

ملكی‌ئيلی‌ها، به نام جدشان ملكی‌ئيل.

اشير دختری نيز داشت به نام سارح.

48‏-50قبيلهٔ نفتالی: ۴۵,۴۰۰ نفر.

طايفه‌های زير جزو اين قبيله بودند و به اسم پسران نفتالی نامگذاری شدند:

ياحص‌ئيلی‌ها، به نام جدشان ياحص‌ئيل؛

جونی‌ها، به نام جدشان جونی؛

يصری‌ها، به نام جدشان يصر؛

شليمی‌ها، به نام جدشان شليم.

51پس تعداد كل مردان قوم اسرائيل ۶۰۱,۷۳۰ نفر بود.

52‏-54سپس خداوند به موسی فرمود: «اين سرزمين را بين قبايل به نسبت جمعيت آنها تقسيم كن. به قبيله‌های بزرگتر زمين بيشتر و به قبيله‌های كوچكتر زمين كمتر داده شود. 55‏-56نمايندگان قبايل بزرگتر برای زمينهای بزرگتر و قبايل كوچكتر برای زمينهای كوچكتر قرعه بكشند.»

57قبايل لاویان كه سرشماری شدند از اين قرارند:

جرشونی‌ها، به نام جدشان جرشون؛

قهاتی‌ها، به نام جدشان قهات؛

مراری‌ها، به نام جدشان مراری.

58‏-59اين طايفه‌ها نيز جزو قبيلهٔ لاوی بودند:

لبنی‌ها، حبرونی‌ها، محلی‌ها، موشی‌ها و قورحی‌ها.

زمانی كه لاوی در مصر بود صاحب دختری به نام يوكابد شد كه بعد به همسری عمرام، پسر قهات، درآمد. يوكابد و عمرام پدر و مادر هارون و موسی و مريم بودند. 60ناداب و ابيهو و العازار و ايتامار فرزندان هارون بودند. 61ناداب و ابيهو وقتی آتش غير مجاز به حضور خداوند تقديم كردند مردند.

62تعداد كل پسران و مردان قبيلهٔ لاوی از يک ماهه به بالا در سرشماری ۲۳,۰۰۰ نفر بود. ولی تعداد لاویان در جمع كل سرشماری قوم اسرائيل منظور نمی‌شد، زيرا از سرزمين اسرائيل زمينی به ايشان تعلق نمی‌گرفت.

63اين است ارقام سرشماری كه توسط موسی و العازار كاهن، در دشت موآب كنار رود اردن و در مقابل اريحا به دست آمد. 64‏-65در تمام اين سرشماری، حتی يک نفر وجود نداشت كه در سرشماری قبلی كه در صحرای سينا توسط موسی و هارون كاهن به عمل آمده بود شمرده شده باشد، زيرا تمام كسانی كه در آن وقت شمرده شده بودند در بيابان مرده بودند، درست همانطور كه خداوند گفته بود. تنها افرادی كه زنده مانده بودند كاليب پسر يفنه و يوشع پسر نون بودند.