กันดารวิถี 23 TNCV - Matteo 23 PEV

กันดารวิถี
Elegir capítulo 23

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 23:1-30

บาลาอัมทำนายเป็นครั้งแรก

1บาลาอัมกล่าวว่า “จงก่อแท่นบูชาขึ้นที่นี่เจ็ดแท่น และเตรียมวัวหนุ่มกับแกะผู้อย่างละเจ็ดตัวให้ข้าพเจ้า” 2บาลาคก็ปฏิบัติตามโดยถวายวัวหนุ่มและแกะผู้อย่างละตัวบนแท่นแต่ละแท่น

3แล้วบาลาอัมกล่าวกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาของท่านที่นี่ ข้าพเจ้าจะไปดูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาหาข้าพเจ้าหรือไม่ แล้วข้าพเจ้าจะบอกให้ฟังว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไร” แล้วเขาก็ขึ้นไปบนยอดเนินเขา

4พระเจ้ามาปรากฏแก่บาลาอัม และเขากราบทูลว่า “ข้าพระองค์ได้เตรียมแท่นบูชาเจ็ดแท่น และได้ถวายวัวหนุ่มกับแกะผู้อย่างละตัวบนแท่นแต่ละแท่น”

5องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใส่ถ้อยคำในปากของบาลาอัมและตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาค และกล่าวกับเขาตามนี้”

6บาลาอัมจึงกลับลงมา และพบบาลาคยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาพร้อมด้วยบรรดาเจ้านายของโมอับ 7บาลาอัมจึงกล่าวคำพยากรณ์ว่า

“บาลาคนำข้าพเจ้ามาจากอารัม

กษัตริย์แห่งโมอับพาข้าพเจ้ามาจากภูเขาทางตะวันออก

เขากล่าวว่า ‘มาเถิด มาแช่งยาโคบให้เรา

จงมาประณามอิสราเอล’

8ข้าพเจ้าจะสาปแช่ง

ผู้ที่พระเจ้าไม่ได้ทรงสาปแช่งได้อย่างไร?

ข้าพเจ้าจะประณาม

ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงประณามได้อย่างไร?

9จากยอดผา ข้าพเจ้าเห็นคนเหล่านั้น

จากเบื้องสูง ข้าพเจ้าแลเห็นพวกเขา

ข้าพเจ้าเห็นชนชาติหนึ่งอยู่ตามลำพัง

และไม่ได้ถือว่าตนเป็นหนึ่งในบรรดาประชาชาติ

10ใครเล่าอาจนับยาโคบซึ่งมากมายดั่งผงธุลี?

ใครเล่าอาจนับแม้เพียงเสี้ยวของอิสราเอล?

ขอให้ข้าพเจ้าได้ตายอย่างคนชอบธรรมเถิด

ขอให้บั้นปลายชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเช่นพวกเขาเถิด!”

11บาลาคกล่าวกับบาลาอัมว่า “ท่านทำอะไร? เราพาท่านมาแช่งศัตรู ท่านกลับมาอวยพรพวกเขา!”

12บาลาอัมตอบว่า “ข้าพเจ้าต้องพูดสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใส่ไว้ในปากของข้าพเจ้าไม่ใช่หรือ?”

คำทำนายครั้งที่สองของบาลาอัม

13บาลาคจึงพูดกับเขาว่า “เชิญไปยังอีกที่หนึ่งกับข้าพเจ้า ที่นั่นท่านจะเห็นคนอิสราเอลเพียงส่วนหนึ่ง และจงสาปแช่งพวกเขาเพื่อข้าพเจ้าที่นั่น” 14บาลาคจึงพาบาลาอัมไปยังทุ่งโศฟิม บนยอดเขาปิสกาห์ ก่อแท่นบูชาขึ้นเจ็ดแท่น และถวายวัวหนุ่มกับแกะผู้อย่างละตัวบนแท่นแต่ละแท่น

15บาลาอัมบอกบาลาคว่า “จงยืนข้างเครื่องบูชาของท่าน ข้าพเจ้าจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าที่โน่น”

16องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัม ทรงใส่ถ้อยคำไว้ในปากของเขาและตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาคและกล่าวกับเขาตามนี้”

17เขาจึงกลับมาหาบาลาคและพบเขากับเจ้านายของโมอับยืนอยู่ข้างเครื่องบูชา บาลาคถามว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสอะไรบ้าง?”

18บาลาอัมจึงกล่าวคำพยากรณ์ว่า

“ลุกขึ้นเถิด บาลาค ฟังนะ

บุตรศิปโปร์เอ๋ย จงฟังเรา

19พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ จะได้พูดมุสา

พระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนใจอย่างมนุษย์

มีหรือที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วไม่ทรงกระทำ?

หรือทรงสัญญาไว้แล้วไม่ทรงกระทำให้เป็นไปตามนั้น?

20ข้าพเจ้าได้รับคำบัญชาให้อวยพร

พระเจ้าได้ทรงอวยพร ข้าพเจ้าไม่อาจกล่าวเป็นอื่น

21“ไม่เห็นเคราะห์กรรมอันใดในยาโคบ

ไม่พบความทุกข์ยากใดในอิสราเอล23:21 หรือพระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรการล่วงละเมิดของยาโคบ / หรือความผิดที่พบในอิสราเอล

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเขาสถิตกับพวกเขา

เสียงโห่ร้องถวายพรชัยองค์กษัตริย์อยู่ท่ามกลางพวกเขา

22พระเจ้าทรงพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์

พวกเขาทรงพลังอย่างกระทิง

23ไม่มีอาถรรพ์ใดๆ ตกแก่ยาโคบ

ไม่อาจทำเวทมนตร์ใดๆ แก่อิสราเอล

ถึงเวลาแล้วที่จะพูดถึงยาโคบ

ที่จะพูดถึงอิสราเอลว่า ‘ดูสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเถิด!’

24ประชากรเหล่านี้ผงาดขึ้นมาเยี่ยงนางสิงห์

พวกเขาตื่นขึ้นเยี่ยงราชสีห์

พวกเขาจะไม่หยุดพักจนกว่าจะได้เขมือบเหยื่อ

และได้ดื่มเลือดของเหยื่อเสียก่อน”

25บาลาคกล่าวกับบาลาอัมว่า “ถ้าท่านจะไม่แช่งด่าพวกเขา ก็อย่าอวยพรเขาเลย!”

26บาลาอัมตอบว่า “ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าพเจ้าจะต้องทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส?”

คำทำนายครั้งที่สามของบาลาอัม

27บาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราจะพาท่านไปอีกที่หนึ่ง พระเจ้าอาจพอพระทัยที่จะให้ท่านแช่งพวกเขาที่นั่น” 28บาลาคจึงพาบาลาอัมไปที่ยอดเขาเปโอร์ซึ่งมองลงมาเห็นถิ่นกันดาร

29บาลาอัมกล่าวว่า “จงก่อแท่นบูชาเจ็ดแท่นและเตรียมวัวหนุ่มเจ็ดตัวกับแกะผู้เจ็ดตัวเป็นเครื่องบูชา” 30บาลาคก็ทำตามที่บาลาอัมกล่าว และถวายวัวหนุ่มและแกะผู้อย่างละหนึ่งตัวบนแท่นแต่ละแท่น

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.