กันดารวิถี 2 TNCV - اعداد 2 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 2:1-34

การจัดตั้งค่ายของเผ่าต่างๆ

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2“ชนอิสราเอลจะตั้งค่ายรอบเต็นท์นัดพบ ให้ห่างจากเต็นท์นัดพบระยะหนึ่ง แต่ละคนอยู่ภายใต้ธงประจำกองของเขาพร้อมกับธงประจำครอบครัว”

3ด้านตะวันออกของพลับพลาเป็นที่ตั้งค่ายของหมู่เหล่ายูดาห์ภายใต้ธงประจำกองของพวกเขา ผู้นำคือนาห์โชนบุตรอัมมีนาดับ 4จำนวนพล 74,600 คน

5ถัดมาเป็นที่ตั้งค่ายของเผ่าอิสสาคาร์ ผู้นำคือเนธันเอลบุตรศุอาร์ 6จำนวนพล 54,400 คน

7จากนั้นได้แก่เผ่าเศบูลุน ผู้นำคือเอลีอับบุตรเฮโลน 8จำนวนพล 57,400 คน

9รวมพลแนวรบด้านเผ่ายูดาห์ตามหมู่เหล่าของพวกเขาได้ 186,400 คน กลุ่มนี้จะเคลื่อนกำลังออกไปเป็นกลุ่มแรก

10ด้านใต้ของพลับพลาเป็นที่ตั้งค่ายของหมู่เหล่ารูเบนภายใต้ธงประจำกองของพวกเขา ผู้นำคือเอลีซูร์บุตรเชเดเออร์ 11จำนวนพล 46,500 คน

12ถัดมาคือเผ่าสิเมโอน ผู้นำคือเชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย 13จำนวนพล 59,300 คน

14ถัดมาคือเผ่ากาด ผู้นำคือเอลียาสาฟบุตรเดอูเอล2:14 สำเนา MT. บางฉบับว่าเรอูเอล 15จำนวนพล 45,650 คน

16รวมพลแนวรบด้านเผ่ารูเบนตามหมู่เหล่าของพวกเขาได้ 151,450 คน กลุ่มนี้จะเคลื่อนกำลังเป็นกลุ่มที่สอง

17ส่วนเต็นท์นัดพบและค่ายของเผ่าเลวีจะตั้งอยู่กลางค่าย พวกเขาจะเคลื่อนออกตามลำดับเดียวกับการตั้งค่าย แต่ละกลุ่มอยู่ในตำแหน่งของตนเองภายใต้ธงประจำกองของตน

18ด้านตะวันตกของพลับพลาเป็นที่ตั้งค่ายของหมู่เหล่าเอฟราอิมภายใต้ธงประจำกองของพวกเขา ผู้นำคือเอลีชามาบุตรอัมมีฮูด 19จำนวนพล 40,500 คน

20ถัดมาคือเผ่ามนัสเสห์ ผู้นำคือกามาลิเอลบุตรเปดาซูร์ 21จำนวนพล 32,200 คน

22ถัดมาคือเผ่าเบนยามิน ผู้นำคืออาบีดันบุตรกิเดโอนี 23จำนวนพล 35,400 คน

24รวมพลในแนวรบด้านเผ่าเอฟราอิมตามหมู่เหล่าของพวกเขาได้ 108,100 คน พวกเขาจะเคลื่อนพลเป็นกลุ่มที่สาม

25ด้านเหนือของพลับพลาเป็นที่ตั้งค่ายของหมู่เหล่าดานภายใต้ธงประจำกองของพวกเขา ผู้นำคืออาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย 26จำนวนพล 62,700 คน

27ถัดมาคือเผ่าอาเชอร์ ผู้นำคือปากีเอลบุตรโอคราน 28จำนวนพล 41,500 คน

29ถัดมาคือเผ่านัฟทาลี ผู้นำคืออาหิราบุตรเอนัน 30จำนวนพล 53,400 คน

31รวมพลในแนวรบด้านเผ่าดานได้ 157,600 คน เวลาเดินทางจะอยู่รั้งท้ายขบวนภายใต้ธงประจำกองของพวกเขา

32ทั้งหมดนี้คือชนอิสราเอลนับตามครอบครัวของพวกเขาที่อยู่ในค่าย ตามหมู่เหล่ามีจำนวนทั้งสิ้น 603,550 คน 33ทั้งนี้ไม่นับคนเลวีรวมกับชนอิสราเอลอื่นๆ ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส

34ดังนั้นประชากรอิสราเอลจึงได้ทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสคือ แต่ละคนพร้อมกับตระกูลและครอบครัวของตนได้ตั้งค่ายพักแรมภายใต้ธงประจำกองของพวกเขาและเคลื่อนพลตามที่กำหนดไว้

Persian Contemporary Bible

اعداد 2:1‏-34

جايگاه قبايل در اردوگاه

1‏-2خداوند اين دستورات را نيز به موسی و هارون داد: «قبايل بنی‌اسرائيل بايد گرداگرد خيمهٔ عبادت با فاصلهٔ معينی از آن اردو بزنند و هر يک عَلَم و نشان ويژهٔ خود را داشته باشند.»

3‏-31جايگاه قبيله‌ها به ترتيب زير بود:

قبيله رهبر تعداديهودا نحشون (پسر عميناداب) ۷۴,۶۰۰ نفريساكار نتنائيل (پسر صوغر) ۵۴,۴۰۰ نفرزبولون الی‌آب (پسر حيلون) ۵۷,۴۰۰ نفر

بنابراين، تعداد كل افراد ساكن در بخش يهودا كه در سمت شرقی اردوگاه قرار داشت، ۱۸۶,۴۰۰ نفر بود. هرگاه بنی‌اسرائيل به مكان تازه‌ای كوچ می‌كردند، اين سه قبيله به ترتيب، پيشاپيش حركت می‌كردند و راه را نشان می‌دادند.

قبيله رهبر تعدادرئوبين اليصور (پسر شدی‌ئور) ۴۶,۵۰۰ نفرشمعون شلومی‌ئيل (پسر صوريشدای) ۵۹,۳۰۰ نفرجاد الياساف (پسر دعوئيل) ۴۵,۶۵۰ نفر

بنابراين، تعداد كل افراد ساكن در بخش رئوبين كه در سمت جنوبی اردوگاه قرار داشت، ۱۵۱,۴۵۰ نفر بود. هر وقت بنی‌اسرائيل كوچ می‌كردند، اين سه قبيله به ترتيب در رديف بعدی قرار می‌گرفتند.

پشت سر اين دو رديف، لاویان با خيمهٔ عبادت حركت می‌كردند. هنگام كوچ، افراد هر قبيله زير علم خاص خود، دسته جمعی حركت می‌كردند، به همان ترتيبی كه در اردوگاه، هر قبيله از قبيلهٔ ديگر جدا بود.

قبيله رهبر تعدادافرايم اليشمع (پسر عميهود) ۴۰,۵۰۰ نفرمنسی جملی‌ئيل (پسر فدهصور) ۳۲,۲۰۰ نفربنيامين ابيدان (پسر جدعونی) ۳۵,۴۰۰ نفر

بنابراين، تعداد كل افراد ساكن در بخش افرايم كه در سمت غربی اردوگاه قرار داشت، ۱۰۸,۱۰۰ نفر بود. موقع كوچ كردن، اين سه قبيله به ترتيب در رديف بعدی قرار داشتند.

قبيله رهبر تعداددان اخيعزر (پسر عميشدای) ۶۲,۷۰۰ نفراشير فجعی‌ئيل (پسر عكران) ۴۱,۵۰۰ نفرنفتالی اخيرع (پسر عينان) ۵۳,۴۰۰ نفر

بنابراين، تعداد كل افراد ساكن در بخش دان كه در سمت شمالی اردوگاه قرار داشت، ۱۵۷,۶۰۰ نفر بود. هنگام كوچ، اين سه قبيله به ترتيب، پس از همه حركت می‌كردند. 32‏-33پس تعداد كل سپاهيان بنی‌اسرائيل، ۶۰۳,۵۵۰ نفر بود (غير از لاویان كه به دستور خداوند سرشماری نشدند). 34به اين ترتيب قوم اسرائيل طبق دستوری كه خداوند به موسی داده بود، هر يک با خاندان و خانوادهٔ خود كوچ می‌كرد و زير عَلَم قبيلهٔ خود اردو می‌زد.