กันดารวิถี 1 TNCV - اعداد 1 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 1:1-54

สำมะโนประชากร

1วันที่หนึ่งเดือนที่สองของปีที่สอง หลังจากชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบที่ถิ่นกันดารซีนายว่า 2“จงสำรวจสำมะโนประชากรชุมชนอิสราเอลทั้งหมด แยกเป็นรายตระกูลและครอบครัว ให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ชายทุกคน 3เจ้ากับอาโรนจะต้องนับจำนวนผู้ชายในอิสราเอลที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปซึ่งสามารถทำหน้าที่ในกองทัพได้ โดยแยกพวกเขาออกเป็นหมู่เหล่า 4ผู้นำจากแต่ละเผ่า เผ่าละหนึ่งคนจะเป็นผู้ช่วยของเจ้า 5ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้นำที่จะมาช่วยเจ้าได้แก่

จากเผ่ารูเบนคือ เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์

6จากเผ่าสิเมโอนคือ เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย

7จากเผ่ายูดาห์คือ นาห์โชนบุตรอัมมีนาดับ

8จากเผ่าอิสสาคาร์คือ เนธันเอลบุตรศุอาร์

9จากเผ่าเศบูลุนคือ เอลีอับบุตรเฮโลน

10จากบุตรของโยเซฟคือ

จากเผ่าเอฟราอิมคือ เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด

จากเผ่ามนัสเสห์คือ กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์

11จากเผ่าเบนยามินคือ อาบีดันบุตรกิเดโอนี

12จากเผ่าดานคือ อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย

13จากเผ่าอาเชอร์คือ ปากีเอลบุตรโอคราน

14จากเผ่ากาดคือ เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล

15จากเผ่านัฟทาลีคือ อาหิราบุตรเอนัน”

16คนเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เป็นผู้นำเผ่าต่างๆ ตามบรรพบุรุษ พวกเขาเป็นหัวหน้าตระกูลต่างๆ ของอิสราเอล

17โมเสสและอาโรนได้นำชายเหล่านี้ตามบัญชีรายชื่อที่ให้ไว้มา 18และได้เรียกประชุมประชากรทั้งหมดในวันที่หนึ่งเดือนที่สอง ประชาชนได้ระบุบรรพบุรุษของตนตามตระกูลและครอบครัว และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ชายที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปทีละคน 19ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสส ดังนั้นเขาจึงนับจำนวนคนเหล่านี้ในถิ่นกันดารซีนาย

20จากวงศ์วานของรูเบนบุตรชายหัวปีของอิสราเอล

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 21จำนวนพลจากเผ่ารูเบน 46,500 คน

22จากวงศ์วานของสิเมโอน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 23จำนวนพลจากเผ่าสิเมโอน 59,300 คน

24จากวงศ์วานของกาด

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 25จำนวนพลจากเผ่ากาด 45,650 คน

26จากวงศ์วานของยูดาห์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 27จำนวนพลจากเผ่ายูดาห์ 74,600 คน

28จากวงศ์วานของอิสสาคาร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 29จำนวนพลจากเผ่าอิสสาคาร์ 54,400 คน

30จากวงศ์วานของเศบูลุน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 31จำนวนพลจากเผ่าเศบูลุน 57,400 คน

32จากวงศ์วานของเอฟราอิมบุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 33จำนวนพลจากเผ่าเอฟราอิม 40,500 คน

34จากวงศ์วานของมนัสเสห์บุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 35จำนวนพลจากเผ่ามนัสเสห์ 32,200 คน

36จากวงศ์วานของเบนยามิน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 37จำนวนพลจากเผ่าเบนยามิน 35,400 คน

38จากวงศ์วานของดาน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 39จำนวนพลจากเผ่าดาน 62,700 คน

40จากวงศ์วานของอาเชอร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 41จำนวนพลจากเผ่าอาเชอร์ 41,500 คน

42จากวงศ์วานของนัฟทาลี

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 43จำนวนพลจากเผ่านัฟทาลี 53,400 คน

44ทั้งหมดนี้คือจำนวนผู้ชายที่โมเสส อาโรนและผู้นำทั้งสิบสองเผ่าของอิสราเอลได้นับไว้ แต่ละคนเป็นตัวแทนครอบครัวของเขา 45คือผู้ชายอิสราเอลอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ร่วมทัพได้ ได้ถูกนับไว้ตามครอบครัวของเขา 46รวมทั้งสิ้น 603,550 คน

47แต่จำนวนนี้ไม่รวมคนเผ่าเลวี 48องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับโมเสสไว้ว่า 49“ยกเว้นเผ่าเลวี ไม่ต้องลงจำนวนในสำมะโนประชากรของอิสราเอล 50แต่จงตั้งคนเลวีให้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับพลับพลาแห่งพันธสัญญา พวกเขาต้องเคลื่อนย้ายพลับพลา ดูแลเครื่องใช้และทุกสิ่งที่อยู่ในพลับพลา พวกเขาต้องตั้งเต็นท์อาศัยอยู่รอบพลับพลา 51เมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนย้ายพลับพลา คนเลวีจะเป็นผู้ปลดพลับพลาลงหรือตั้งขึ้นใหม่ ผู้อื่นที่เข้าใกล้พลับพลาจะต้องถูกประหารชีวิต 52ชาวอิสราเอลจะต้องตั้งเต็นท์ของตนเป็นหมู่เหล่า แต่ละคนอยู่ในค่ายของตนภายใต้ธงประจำกอง 53ส่วนคนเลวีจะต้องตั้งเต็นท์รอบพลับพลาแห่งพันธสัญญาเพื่อพระพิโรธของพระเจ้าจะไม่ตกแก่ชุมชนอิสราเอล ให้คนเลวีรับผิดชอบดูแลพลับพลาแห่งพันธสัญญา”

54ประชากรอิสราเอลก็ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

Persian Contemporary Bible

اعداد 1:1-54

نخستين سرشماری قوم اسرائيل

1در روز اولِ ماه دوم از سال دوم، بعد از بيرون آمدن قوم اسرائيل از مصر، زمانی كه قوم در بيابان سينا اردو زده بود، خداوند در خيمهٔ عبادت به موسی فرمود: 2‏-15«تو و هارون به كمک رهبران هر قبيله، قوم اسرائيل را برحسب قبيله و خاندان سرشماری كنيد و تمام مردان بيست ساله و بالاتر را كه قادر به جنگيدن هستند بشماريد.» رهبرانی كه از هر قبيله برای اين كار تعيين شدند عبارت بودند از:

اليصور (پسر شدی‌ئور)، از قبيلهٔ رئوبين؛

شلومی‌ئيل (پسر صوريشدای)، از قبيلهٔ شمعون؛

نحشون (پسر عميناداب)، از قبيلهٔ يهودا؛

نتنائيل (پسر صوغر)، از قبيلهٔ يساكار؛

الی‌آب (پسر حيلون)، از قبيله زبولون؛

اليشمع (پسر عميهود)، از قبيلهٔ افرايم، پسر يوسف؛

جملی‌ئيل (پسر فدهصور)، از قبيلهٔ منسی، پسر يوسف؛

ابيدان (پسر جدعونی)، از قبيلهٔ بنيامين؛

اخيعزر (پسر عميشدای)، از قبيلهٔ دان؛

فجعی‌ئيل (پسر عكران)، از قبيلهٔ اشير؛

الياساف (پسر دعوئيل)، از قبيلهٔ جاد؛

اخيرع (پسر عينان)، از قبيلهٔ نفتالی.

16اينها رهبرانی بودند كه از ميان قوم اسرائيل برای اين كار انتخاب شدند.

17‏-19در همان روز موسی و هارون همراه رهبران قبايل، تمام مردان بيست ساله و بالاتر را برای اسم‌نويسی احضار نمودند و همانطور كه خداوند به موسی امر فرموده بود هر مرد برحسب خاندان و خانواده‌اش اسم‌نويسی شد. 20‏-46نتيجهٔ نهايی سرشماری از اين قرار است:

از قبيلهٔ رئوبين (پسر ارشد يعقوب)، ۴۶,۵۰۰ نفر،

از قبيلهٔ شمعون، ۵۹,۳۰۰ نفر،

از قبيلهٔ جاد، ۴۵,۶۵۰ نفر،

از قبيلهٔ يهودا، ۷۴,۶۰۰ نفر،

از قبيلهٔ يساكار، ۵۴,۴۰۰ نفر،

از قبيلهٔ زبولون، ۵۷,۴۰۰ نفر،

از قبيلهٔ افرايم (پسر يوسف)، ۴۰,۵۰۰ نفر،

از قبيلهٔ منسی (پسر يوسف)، ۳۲,۲۰۰ نفر،

از قبيلهٔ بنيامين، ۳۵,۴۰۰ نفر،

از قبيلهٔ دان، ۶۲,۷۰۰ نفر،

از قبيلهٔ اشير، ۴۱,۵۰۰ نفر،

از قبيلهٔ نفتالی، ۵۳,۴۰۰ نفر،

جمع كل، ۶۰۳,۵۵۰ نفر.

47‏-49اين سرشماری شامل مردان لاوی نمی‌شد، چون خداوند به موسی فرموده بود: «تمام قبيلهٔ لاوی را از خدمت نظام معاف كن و ايشان را در اين سرشماری منظور نكن؛ 50زيرا وظيفهٔ لاویان انجام امور خيمهٔ عبادت، و جابه‌جايی آن است. ايشان بايد در جوار خيمهٔ عبادت زندگی كنند. 51هنگام جابه‌جايی خيمهٔ عبادت لاویان بايد آن را جمع كنند و دوباره آن را بر پا سازند. هر كس ديگری به آن دست بزند كشته خواهد شد. 52هر يک از قبايل اسرائيل بايد دارای اردوگاه جداگانه‌ای بوده، عَلَم خاص خود را داشته باشند. 53لاویان بايد گرداگرد خيمهٔ عبادت خيمه زنند تا مبادا كسی به خيمهٔ عبادت نزديک شده، مرا خشمگين سازد و من قوم اسرائيل را مجازات كنم.»

54پس قوم اسرائيل آنچه را كه خداوند به موسی امر فرموده بود، انجام دادند.