กันดารวิถี 1 TNCV - Numbers 1 NIRV

กันดารวิถี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 1

สำมะโนประชากร

1วันที่หนึ่งเดือนที่สองของปีที่สอง หลังจากชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบที่ถิ่นกันดารซีนายว่า “จงสำรวจสำมะโนประชากรชุมชนอิสราเอลทั้งหมด แยกเป็นรายตระกูลและครอบครัว ให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ชายทุกคน เจ้ากับอาโรนจะต้องนับจำนวนผู้ชายในอิสราเอลที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปซึ่งสามารถทำหน้าที่ในกองทัพได้ โดยแยกพวกเขาออกเป็นหมู่เหล่า ผู้นำจากแต่ละเผ่า เผ่าละหนึ่งคนจะเป็นผู้ช่วยของเจ้า ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้นำที่จะมาช่วยเจ้าได้แก่

จากเผ่ารูเบนคือ เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์

จากเผ่าสิเมโอนคือ เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย

จากเผ่ายูดาห์คือ นาห์โชนบุตรอัมมีนาดับ

จากเผ่าอิสสาคาร์คือ เนธันเอลบุตรศุอาร์

จากเผ่าเศบูลุนคือ เอลีอับบุตรเฮโลน

10 จากบุตรของโยเซฟคือ

จากเผ่าเอฟราอิมคือ เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด

จากเผ่ามนัสเสห์คือ กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์

11 จากเผ่าเบนยามินคือ อาบีดันบุตรกิเดโอนี

12 จากเผ่าดานคือ อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย

13 จากเผ่าอาเชอร์คือ ปากีเอลบุตรโอคราน

14 จากเผ่ากาดคือ เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล

15 จากเผ่านัฟทาลีคือ อาหิราบุตรเอนัน”

16 คนเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เป็นผู้นำเผ่าต่างๆ ตามบรรพบุรุษ พวกเขาเป็นหัวหน้าตระกูลต่างๆ ของอิสราเอล

17 โมเสสและอาโรนได้นำชายเหล่านี้ตามบัญชีรายชื่อที่ให้ไว้มา 18 และได้เรียกประชุมประชากรทั้งหมดในวันที่หนึ่งเดือนที่สอง ประชาชนได้ระบุบรรพบุรุษของตนตามตระกูลและครอบครัว และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ชายที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปทีละคน 19 ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสส ดังนั้นเขาจึงนับจำนวนคนเหล่านี้ในถิ่นกันดารซีนาย

20 จากวงศ์วานของรูเบนบุตรชายหัวปีของอิสราเอล

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 21 จำนวนพลจากเผ่ารูเบน 46,500 คน

22 จากวงศ์วานของสิเมโอน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 23 จำนวนพลจากเผ่าสิเมโอน 59,300 คน

24 จากวงศ์วานของกาด

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 25 จำนวนพลจากเผ่ากาด 45,650 คน

26 จากวงศ์วานของยูดาห์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 27 จำนวนพลจากเผ่ายูดาห์ 74,600 คน

28 จากวงศ์วานของอิสสาคาร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 29 จำนวนพลจากเผ่าอิสสาคาร์ 54,400 คน

30 จากวงศ์วานของเศบูลุน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 31 จำนวนพลจากเผ่าเศบูลุน 57,400 คน

32 จากวงศ์วานของเอฟราอิมบุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 33 จำนวนพลจากเผ่าเอฟราอิม 40,500 คน

34 จากวงศ์วานของมนัสเสห์บุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 35 จำนวนพลจากเผ่ามนัสเสห์ 32,200 คน

36 จากวงศ์วานของเบนยามิน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 37 จำนวนพลจากเผ่าเบนยามิน 35,400 คน

38 จากวงศ์วานของดาน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 39 จำนวนพลจากเผ่าดาน 62,700 คน

40 จากวงศ์วานของอาเชอร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 41 จำนวนพลจากเผ่าอาเชอร์ 41,500 คน

42 จากวงศ์วานของนัฟทาลี

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 43 จำนวนพลจากเผ่านัฟทาลี 53,400 คน

44 ทั้งหมดนี้คือจำนวนผู้ชายที่โมเสส อาโรนและผู้นำทั้งสิบสองเผ่าของอิสราเอลได้นับไว้ แต่ละคนเป็นตัวแทนครอบครัวของเขา 45 คือผู้ชายอิสราเอลอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ร่วมทัพได้ ได้ถูกนับไว้ตามครอบครัวของเขา 46 รวมทั้งสิ้น 603,550 คน

47 แต่จำนวนนี้ไม่รวมคนเผ่าเลวี 48 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับโมเสสไว้ว่า 49 “ยกเว้นเผ่าเลวี ไม่ต้องลงจำนวนในสำมะโนประชากรของอิสราเอล 50 แต่จงตั้งคนเลวีให้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับพลับพลาแห่งพันธสัญญา พวกเขาต้องเคลื่อนย้ายพลับพลา ดูแลเครื่องใช้และทุกสิ่งที่อยู่ในพลับพลา พวกเขาต้องตั้งเต็นท์อาศัยอยู่รอบพลับพลา 51 เมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนย้ายพลับพลา คนเลวีจะเป็นผู้ปลดพลับพลาลงหรือตั้งขึ้นใหม่ ผู้อื่นที่เข้าใกล้พลับพลาจะต้องถูกประหารชีวิต 52 ชาวอิสราเอลจะต้องตั้งเต็นท์ของตนเป็นหมู่เหล่า แต่ละคนอยู่ในค่ายของตนภายใต้ธงประจำกอง 53 ส่วนคนเลวีจะต้องตั้งเต็นท์รอบพลับพลาแห่งพันธสัญญาเพื่อพระพิโรธของพระเจ้าจะไม่ตกแก่ชุมชนอิสราเอล ให้คนเลวีรับผิดชอบดูแลพลับพลาแห่งพันธสัญญา”

54 ประชากรอิสราเอลก็ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

New International Reader's Version

Numbers 1

The Men of Israel Are Counted

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting. It happened in the Desert of Sinai. The Lord spoke to him on the first day of the second month. It was the second year after the Israelites came out of Egypt. The Lord said, “Count all the men of Israel. Make a list of them by their tribes and families. List every man by name. List them one by one. Count all the men able to serve in the army. They must be 20 years old or more. I want you and Aaron to make a list of them group by group. One man from each tribe must help you. Those who help must be the heads of their families.

Here are the names of the men who must help you.

“From the tribe of Reuben will come Elizur, the son of Shedeur.

From the tribe of Simeon will come Shelumiel, the son of Zurishaddai.

From the tribe of Judah will come Nahshon, the son of Amminadab.

From the tribe of Issachar will come Nethanel, the son of Zuar.

From the tribe of Zebulun will come Eliab, the son of Helon.

10 From the tribe of Ephraim will come Elishama, the son of Ammihud.

From the tribe of Manasseh will come Gamaliel, the son of Pedahzur.

Ephraim and Manasseh are Joseph’s two sons.

11 From the tribe of Benjamin will come Abidan, the son of Gideoni.

12 From the tribe of Dan will come Ahiezer, the son of Ammishaddai.

13 From the tribe of Asher will come Pagiel, the son of Okran.

14 From the tribe of Gad will come Eliasaph, the son of Deuel.

15 From the tribe of Naphtali will come Ahira, the son of Enan.”

16 These were the men appointed from the community. They were the leaders of the tribes of their people. They were the heads of the major families in Israel.

17 Moses and Aaron went and got the men whose names had been given to them. 18 Then Moses and Aaron gathered all the men of Israel together. It was the first day of the second month. The people wrote down the tribe and family they belonged to. The men 20 years old or more were listed by name. They were listed one by one. 19 Everything was done just as the Lord had commanded Moses. So Moses counted them in the Desert of Sinai.

20 Here is the number of men from the tribe of Reuben. He is Israel’s oldest son.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed one by one. They were listed according to the records of their tribes and families. 21 The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22 Here is the number of men from the tribe of Simeon.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed one by one. They were listed according to the records of their tribes and families. 23 The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24 Here is the number of men from the tribe of Gad.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 25 The number from the tribe of Gad was 45,650.

26 Here is the number of men from the tribe of Judah.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 27 The number from the tribe of Judah was 74,600.

28 Here is the number of men from the tribe of Issachar.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 29 The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30 Here is the number of men from the tribe of Zebulun.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 31 The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32 Here is the number of men from the tribe of Ephraim. He is the son of Joseph.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 33 The number from the tribe of Ephraim was 40,500.

34 Here is the number of men from the tribe of Manasseh. He is the son of Joseph.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 35 The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36 Here is the number of men from the tribe of Benjamin.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 37 The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38 Here is the number of men from the tribe of Dan.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 39 The number from the tribe of Dan was 62,700.

40 Here is the number of men from the tribe of Asher.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 41 The number from the tribe of Asher was 41,500.

42 Here is the number of men from the tribe of Naphtali.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 43 The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44 These were the men counted by Moses and Aaron. The 12 leaders of Israel helped them. There was one leader from each tribe. 45 The men who were counted were able to serve in Israel’s army. All of them were 20 years old or more. They were counted family by family. 46 The total number of men was 603,550.

47 But the families of the tribe of Levi were not counted along with the others. 48 The Lord had spoken to Moses. He had said, 49 “You must not count the men from the tribe of Levi. Do not include them when you list the other men of Israel. 50 Instead, put the Levites in charge of the holy tent. That is where the tablets of the covenant law are kept. The Levites will be in charge of everything that belongs to the holy tent. They must carry the tent and everything that belongs to it. They must take care of it. They must set up camp around it. 51 When the holy tent must be moved, the Levites must take it down. And when the tent must be set up, the Levites must do it. Anyone else who approaches it must be put to death. 52 The Israelites must set up their tents by military groups. All of them must be in their own camps under their own flags. 53 But the Levites must set up their tents around the holy tent. That’s where the tablets of the covenant law are kept. Then I will not be angry with the community of Israel. The Levites will be responsible for taking care of the tent.”

54 The Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses.