กันดารวิถี 1 TNCV - Números 1 CST

กันดารวิถี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 1:1-54

สำมะโนประชากร

1วันที่หนึ่งเดือนที่สองของปีที่สอง หลังจากชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบที่ถิ่นกันดารซีนายว่า 2“จงสำรวจสำมะโนประชากรชุมชนอิสราเอลทั้งหมด แยกเป็นรายตระกูลและครอบครัว ให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ชายทุกคน 3เจ้ากับอาโรนจะต้องนับจำนวนผู้ชายในอิสราเอลที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปซึ่งสามารถทำหน้าที่ในกองทัพได้ โดยแยกพวกเขาออกเป็นหมู่เหล่า 4ผู้นำจากแต่ละเผ่า เผ่าละหนึ่งคนจะเป็นผู้ช่วยของเจ้า 5ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้นำที่จะมาช่วยเจ้าได้แก่

จากเผ่ารูเบนคือ เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์

6จากเผ่าสิเมโอนคือ เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย

7จากเผ่ายูดาห์คือ นาห์โชนบุตรอัมมีนาดับ

8จากเผ่าอิสสาคาร์คือ เนธันเอลบุตรศุอาร์

9จากเผ่าเศบูลุนคือ เอลีอับบุตรเฮโลน

10จากบุตรของโยเซฟคือ

จากเผ่าเอฟราอิมคือ เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด

จากเผ่ามนัสเสห์คือ กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์

11จากเผ่าเบนยามินคือ อาบีดันบุตรกิเดโอนี

12จากเผ่าดานคือ อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย

13จากเผ่าอาเชอร์คือ ปากีเอลบุตรโอคราน

14จากเผ่ากาดคือ เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล

15จากเผ่านัฟทาลีคือ อาหิราบุตรเอนัน”

16คนเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เป็นผู้นำเผ่าต่างๆ ตามบรรพบุรุษ พวกเขาเป็นหัวหน้าตระกูลต่างๆ ของอิสราเอล

17โมเสสและอาโรนได้นำชายเหล่านี้ตามบัญชีรายชื่อที่ให้ไว้มา 18และได้เรียกประชุมประชากรทั้งหมดในวันที่หนึ่งเดือนที่สอง ประชาชนได้ระบุบรรพบุรุษของตนตามตระกูลและครอบครัว และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ชายที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปทีละคน 19ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสส ดังนั้นเขาจึงนับจำนวนคนเหล่านี้ในถิ่นกันดารซีนาย

20จากวงศ์วานของรูเบนบุตรชายหัวปีของอิสราเอล

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 21จำนวนพลจากเผ่ารูเบน 46,500 คน

22จากวงศ์วานของสิเมโอน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 23จำนวนพลจากเผ่าสิเมโอน 59,300 คน

24จากวงศ์วานของกาด

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 25จำนวนพลจากเผ่ากาด 45,650 คน

26จากวงศ์วานของยูดาห์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 27จำนวนพลจากเผ่ายูดาห์ 74,600 คน

28จากวงศ์วานของอิสสาคาร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 29จำนวนพลจากเผ่าอิสสาคาร์ 54,400 คน

30จากวงศ์วานของเศบูลุน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 31จำนวนพลจากเผ่าเศบูลุน 57,400 คน

32จากวงศ์วานของเอฟราอิมบุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 33จำนวนพลจากเผ่าเอฟราอิม 40,500 คน

34จากวงศ์วานของมนัสเสห์บุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 35จำนวนพลจากเผ่ามนัสเสห์ 32,200 คน

36จากวงศ์วานของเบนยามิน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 37จำนวนพลจากเผ่าเบนยามิน 35,400 คน

38จากวงศ์วานของดาน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 39จำนวนพลจากเผ่าดาน 62,700 คน

40จากวงศ์วานของอาเชอร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 41จำนวนพลจากเผ่าอาเชอร์ 41,500 คน

42จากวงศ์วานของนัฟทาลี

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 43จำนวนพลจากเผ่านัฟทาลี 53,400 คน

44ทั้งหมดนี้คือจำนวนผู้ชายที่โมเสส อาโรนและผู้นำทั้งสิบสองเผ่าของอิสราเอลได้นับไว้ แต่ละคนเป็นตัวแทนครอบครัวของเขา 45คือผู้ชายอิสราเอลอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ร่วมทัพได้ ได้ถูกนับไว้ตามครอบครัวของเขา 46รวมทั้งสิ้น 603,550 คน

47แต่จำนวนนี้ไม่รวมคนเผ่าเลวี 48องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับโมเสสไว้ว่า 49“ยกเว้นเผ่าเลวี ไม่ต้องลงจำนวนในสำมะโนประชากรของอิสราเอล 50แต่จงตั้งคนเลวีให้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับพลับพลาแห่งพันธสัญญา พวกเขาต้องเคลื่อนย้ายพลับพลา ดูแลเครื่องใช้และทุกสิ่งที่อยู่ในพลับพลา พวกเขาต้องตั้งเต็นท์อาศัยอยู่รอบพลับพลา 51เมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนย้ายพลับพลา คนเลวีจะเป็นผู้ปลดพลับพลาลงหรือตั้งขึ้นใหม่ ผู้อื่นที่เข้าใกล้พลับพลาจะต้องถูกประหารชีวิต 52ชาวอิสราเอลจะต้องตั้งเต็นท์ของตนเป็นหมู่เหล่า แต่ละคนอยู่ในค่ายของตนภายใต้ธงประจำกอง 53ส่วนคนเลวีจะต้องตั้งเต็นท์รอบพลับพลาแห่งพันธสัญญาเพื่อพระพิโรธของพระเจ้าจะไม่ตกแก่ชุมชนอิสราเอล ให้คนเลวีรับผิดชอบดูแลพลับพลาแห่งพันธสัญญา”

54ประชากรอิสราเอลก็ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Números 1:1-54

Censo de las tribus de Israel

1El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la Tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo: 2«Haced un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. 3Tú y Aarón reclutaréis por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de veinte años que sean aptos para el servicio militar. 4Para esto contaréis con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal.

Los encargados del censo

5»Estos son los nombres de quienes habrán de ayudaros:

por la tribu de Rubén, Elisur hijo de Sedeúr;

6por la de Simeón, Selumiel hijo de Zurisaday;

7por la de Judá, Naasón hijo de Aminadab;

8por la de Isacar, Natanael hijo de Zuar;

9por la de Zabulón, Eliab hijo de Helón;

10por las tribus de los hijos de José: Elisama hijo de Amiud por la tribu de Efraín, y Gamaliel hijo de Pedasur por la de Manasés;

11por la tribu de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni;

12por la de Dan, Ajiezer hijo de Amisaday;

13por la de Aser, Paguiel hijo de Ocrán;

14por la de Gad, Eliasaf hijo de Deuel;

15por la de Neftalí, Ajirá hijo de Enán».

16A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel.

El censo y sus resultados

17Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre, 18y el día primero del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de veinte años, 19tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí.

20Los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 21El número de la tribu de Rubén llegó a cuarenta y seis mil quinientos hombres.

22Los descendientes de Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 23El número de la tribu de Simeón llegó a cincuenta y nueve mil trescientos hombres.

24Los descendientes de Gad quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 25El número de la tribu de Gad llegó a cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta hombres.

26Los descendientes de Judá quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 27El número de la tribu de Judá llegó a setenta y cuatro mil seiscientos hombres.

28Los descendientes de Isacar quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 29El número de la tribu de Isacar llegó a cincuenta y cuatro mil cuatrocientos hombres.

30Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 31El número de la tribu de Zabulón llegó a cincuenta y siete mil cuatrocientos hombres.

32Los descendientes de José:

Los descendientes de Efraín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 33El número de la tribu de Efraín llegó a cuarenta mil quinientos hombres.

34Los descendientes de Manasés quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 35El número de la tribu de Manasés llegó a treinta y dos mil doscientos hombres.

36Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 37El número de la tribu de Benjamín llegó a treinta y cinco mil cuatrocientos hombres.

38Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 39El número de la tribu de Dan llegó a sesenta y dos mil setecientos hombres.

40Los descendientes de Aser quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 41El número de la tribu de Aser llegó a cuarenta y un mil quinientos hombres.

42Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar. 43El número de la tribu de Neftalí llegó a cincuenta y tres mil cuatrocientos hombres.

44Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón, con la ayuda de los doce jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. 45Todos los israelitas mayores de veinte años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados, según su familia patriarcal. 46El total llegó a seiscientos tres mil quinientos cincuenta israelitas censados.

Los levitas

47Los levitas no fueron censados con los demás, 48porque el Señor le había dicho a Moisés: 49«A la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. 50Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. 51Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo; cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote morirá. 52Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. 53En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto, para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán, pues, los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto».

54Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés.