กันดารวิถี 1 TNCV - Nombres 1 BDS

กันดารวิถี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 1

สำมะโนประชากร

1วันที่หนึ่งเดือนที่สองของปีที่สอง หลังจากชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบที่ถิ่นกันดารซีนายว่า “จงสำรวจสำมะโนประชากรชุมชนอิสราเอลทั้งหมด แยกเป็นรายตระกูลและครอบครัว ให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ชายทุกคน เจ้ากับอาโรนจะต้องนับจำนวนผู้ชายในอิสราเอลที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปซึ่งสามารถทำหน้าที่ในกองทัพได้ โดยแยกพวกเขาออกเป็นหมู่เหล่า ผู้นำจากแต่ละเผ่า เผ่าละหนึ่งคนจะเป็นผู้ช่วยของเจ้า ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้นำที่จะมาช่วยเจ้าได้แก่

จากเผ่ารูเบนคือ เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์

จากเผ่าสิเมโอนคือ เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย

จากเผ่ายูดาห์คือ นาห์โชนบุตรอัมมีนาดับ

จากเผ่าอิสสาคาร์คือ เนธันเอลบุตรศุอาร์

จากเผ่าเศบูลุนคือ เอลีอับบุตรเฮโลน

10 จากบุตรของโยเซฟคือ

จากเผ่าเอฟราอิมคือ เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด

จากเผ่ามนัสเสห์คือ กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์

11 จากเผ่าเบนยามินคือ อาบีดันบุตรกิเดโอนี

12 จากเผ่าดานคือ อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย

13 จากเผ่าอาเชอร์คือ ปากีเอลบุตรโอคราน

14 จากเผ่ากาดคือ เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล

15 จากเผ่านัฟทาลีคือ อาหิราบุตรเอนัน”

16 คนเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เป็นผู้นำเผ่าต่างๆ ตามบรรพบุรุษ พวกเขาเป็นหัวหน้าตระกูลต่างๆ ของอิสราเอล

17 โมเสสและอาโรนได้นำชายเหล่านี้ตามบัญชีรายชื่อที่ให้ไว้มา 18 และได้เรียกประชุมประชากรทั้งหมดในวันที่หนึ่งเดือนที่สอง ประชาชนได้ระบุบรรพบุรุษของตนตามตระกูลและครอบครัว และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ชายที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปทีละคน 19 ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสส ดังนั้นเขาจึงนับจำนวนคนเหล่านี้ในถิ่นกันดารซีนาย

20 จากวงศ์วานของรูเบนบุตรชายหัวปีของอิสราเอล

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 21 จำนวนพลจากเผ่ารูเบน 46,500 คน

22 จากวงศ์วานของสิเมโอน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 23 จำนวนพลจากเผ่าสิเมโอน 59,300 คน

24 จากวงศ์วานของกาด

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 25 จำนวนพลจากเผ่ากาด 45,650 คน

26 จากวงศ์วานของยูดาห์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 27 จำนวนพลจากเผ่ายูดาห์ 74,600 คน

28 จากวงศ์วานของอิสสาคาร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 29 จำนวนพลจากเผ่าอิสสาคาร์ 54,400 คน

30 จากวงศ์วานของเศบูลุน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 31 จำนวนพลจากเผ่าเศบูลุน 57,400 คน

32 จากวงศ์วานของเอฟราอิมบุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 33 จำนวนพลจากเผ่าเอฟราอิม 40,500 คน

34 จากวงศ์วานของมนัสเสห์บุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 35 จำนวนพลจากเผ่ามนัสเสห์ 32,200 คน

36 จากวงศ์วานของเบนยามิน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 37 จำนวนพลจากเผ่าเบนยามิน 35,400 คน

38 จากวงศ์วานของดาน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 39 จำนวนพลจากเผ่าดาน 62,700 คน

40 จากวงศ์วานของอาเชอร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 41 จำนวนพลจากเผ่าอาเชอร์ 41,500 คน

42 จากวงศ์วานของนัฟทาลี

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 43 จำนวนพลจากเผ่านัฟทาลี 53,400 คน

44 ทั้งหมดนี้คือจำนวนผู้ชายที่โมเสส อาโรนและผู้นำทั้งสิบสองเผ่าของอิสราเอลได้นับไว้ แต่ละคนเป็นตัวแทนครอบครัวของเขา 45 คือผู้ชายอิสราเอลอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ร่วมทัพได้ ได้ถูกนับไว้ตามครอบครัวของเขา 46 รวมทั้งสิ้น 603,550 คน

47 แต่จำนวนนี้ไม่รวมคนเผ่าเลวี 48 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับโมเสสไว้ว่า 49 “ยกเว้นเผ่าเลวี ไม่ต้องลงจำนวนในสำมะโนประชากรของอิสราเอล 50 แต่จงตั้งคนเลวีให้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับพลับพลาแห่งพันธสัญญา พวกเขาต้องเคลื่อนย้ายพลับพลา ดูแลเครื่องใช้และทุกสิ่งที่อยู่ในพลับพลา พวกเขาต้องตั้งเต็นท์อาศัยอยู่รอบพลับพลา 51 เมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนย้ายพลับพลา คนเลวีจะเป็นผู้ปลดพลับพลาลงหรือตั้งขึ้นใหม่ ผู้อื่นที่เข้าใกล้พลับพลาจะต้องถูกประหารชีวิต 52 ชาวอิสราเอลจะต้องตั้งเต็นท์ของตนเป็นหมู่เหล่า แต่ละคนอยู่ในค่ายของตนภายใต้ธงประจำกอง 53 ส่วนคนเลวีจะต้องตั้งเต็นท์รอบพลับพลาแห่งพันธสัญญาเพื่อพระพิโรธของพระเจ้าจะไม่ตกแก่ชุมชนอิสราเอล ให้คนเลวีรับผิดชอบดูแลพลับพลาแห่งพันธสัญญา”

54 ประชากรอิสราเอลก็ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

La Bible du Semeur

Nombres 1

Recensement et organisation des Israélites

Le premier recensement d’Israël

1Le premier jour du deuxième mois de la deuxième année après la sortie d’Egypte[a], l’Eternel s’adressa à Moïse dans le désert du Sinaï dans la tente de la Rencontre. Il lui dit : Faites le recensement de toute la communauté des Israélites selon leurs familles et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes âgés de vingt ans et plus, tous ceux qui sont aptes à servir dans l’armée d’Israël. Toi et Aaron, vous les dénombrerez par corps d’armée.

Vous vous adjoindrez un homme par tribu ; vous prendrez celui qui se trouve à la tête de son groupe familial. Voici le nom des hommes qui vous assisteront[b] :

– pour Ruben : Elitsour, fils de Shedéour ;

pour Siméon : Sheloumiel, fils de Tsourishaddaï ;

pour Juda : Nahshôn, fils d’Amminadab ;

pour Issacar : Netanéel, fils de Tsouar ;

pour Zabulon : Eliab, fils de Hélôn ;

10 pour les fils de Joseph :

pour Ephraïm : Elishama, fils d’Ammihoud ;

pour Manassé : Gamliel, fils de Pédahtsour ;

11 pour Benjamin : Abidân, fils de Guideoni ;

12 pour Dan : Ahiézer, fils d’Ammishaddaï ;

13 pour Aser : Paguiel, fils d’Okrân ;

14 pour Gad : Eliasaph, fils de Deouel[c] ;

15 pour Nephtali : Ahira, fils d’Enân.

16 Tels sont les membres de la communauté qui furent convoqués. C’étaient les chefs de leurs tribus, ils étaient aussi à la tête des corps d’armée d’Israël. 17 Moïse et Aaron s’adjoignirent ces hommes qui avaient été nommément désignés 18 et convoquèrent toute l’assemblée, le premier jour du second mois ; les Israélites furent recensés, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, on releva le nom des hommes de vingt ans et au-dessus, un par un, 19 comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. De cette manière, Moïse fit leur dénombrement au désert du Sinaï.

20 On établit le recensement des descendants de Ruben, premier-né d’Israël, par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 21 On en dénombra 46 500[d].

22 On établit le recensement des descendants de Siméon par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 23 On en dénombra 59 300.

24 On établit le recensement des descendants de Gad par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 25 On en dénombra 45 650.

26 On établit le recensement des descendants de Juda par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 27 On en dénombra 74 600.

28 On établit le recensement des descendants d’Issacar par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 29 On en dénombra 54 400.

30 On établit le recensement des descendants de Zabulon par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 31 On en dénombra 57 400.

32 Parmi les fils de Joseph[e] : on établit le recensement des descendants d’Ephraïm par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 33 On en dénombra 40 500. 34 On établit le recensement des descendants de Manassé par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 35 On en dénombra 32 200.

36 On établit le recensement des descendants de Benjamin par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 37 On en dénombra 35 400.

38 On établit le recensement des descendants de Dan par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 39 On en dénombra 62 700.

40 On établit le recensement des descendants d’Aser par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 41 On en dénombra 41 500.

42 On établit le recensement des descendants de Nephtali par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 43 On en dénombra 53 400.

44 Tels sont les effectifs que recensèrent Moïse et Aaron, assistés de douze chefs d’Israël, un par tribu. 45 Le total des Israélites de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée, dont on fit le recensement selon leurs groupes familiaux, 46 était de 603 550.

47 Les lévites, en tant que tribu patriarcale, ne furent pas recensés avec les autres tribus. 48 En effet, l’Eternel avait dit à Moïse : 49 N’inclus pas la tribu de Lévi dans le recensement et ne les compte pas avec les Israélites[f]. 50 Charge-les du service du tabernacle qui abrite l’acte de l’alliance[g], de tous ses ustensiles et de tout son matériel ; ce sont eux qui transporteront le tabernacle avec tous ses accessoires et qui en assureront le service ; ils camperont autour du tabernacle. 51 Quand il sera déplacé, les lévites le démonteront, puis ils le dresseront au nouveau campement. Tout membre étranger à leur tribu qui en approchera sera puni de mort. 52 Les Israélites camperont chacun dans l’aire qui lui sera assignée, sous sa bannière, et selon leurs corps d’armée. 53 Les lévites camperont autour du tabernacle qui abrite l’acte de l’alliance, pour que ma colère ne s’abatte pas sur la communauté des Israélites. Les lévites prendront soin du tabernacle.

54 Les Israélites obéirent à tous les ordres que l’Eternel avait donnés à Moïse et les accomplirent.

Notas al pie

  1. 1.1 C’est-à-dire onze mois après l’arrivée des Israélites dans le désert du Sinaï (Ex 19.1), un mois après l’achèvement du tabernacle (Ex 40.17) et quinze jours après la célébration de la Pâque au Sinaï (9.1-5).
  2. 1.5 Les tribus sont mentionnées dans l’ordre suivant : 1. les fils de Léa (sans Lévi, v. 47) ; 2. les fils de Rachel ; 3. les fils des servantes. Les noms de ces hommes reviennent aux chap. 2 ; 7 et 10.
  3. 1.14 L’ancienne version grecque et la version syriaque ont : Reouel (voir 2.14).
  4. 1.21 Tous les nombres sont arrondis à la centaine (sauf pour Gad, v. 25, dont le total est aussi arrondi dans certaines versions). Selon certains, les milliers que contiennent les divers nombres du recensement ne désigneraient pas mille individus mais des corps d’armées moins nombreux ou des chefs de troupe, conformément au sens que peut avoir le terme en hébreu (voir, p. ex., 31.14, 48). Une telle interprétation pose le problème du total des v. 45-46.
  5. 1.32 Les descendants de Lévi étant exclus de ce recensement (v. 47), les descendants de Joseph sont groupés en deux tribus composées de la famille de ses deux fils, Ephraïm et Manassé. Le nombre de douze tribus est ainsi maintenu, et Joseph, qui devait recevoir le droit d’aînesse (1 Ch 5.2), a un héritage double.
  6. 1.49 Ils seront recensés à part (3.14-39 ; 4.34-49).
  7. 1.50 C’est-à-dire les dix commandements gravés sur des tablettes de pierre (Ex 31.18 ; 32.15 ; 34.29) déposées dans le coffre (Ex 25.16, 21 ; 40.20).