กันดารวิถี 1 TNCV - Numbers 1 AMP

กันดารวิถี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 1

สำมะโนประชากร

1วันที่หนึ่งเดือนที่สองของปีที่สอง หลังจากชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบที่ถิ่นกันดารซีนายว่า “จงสำรวจสำมะโนประชากรชุมชนอิสราเอลทั้งหมด แยกเป็นรายตระกูลและครอบครัว ให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ชายทุกคน เจ้ากับอาโรนจะต้องนับจำนวนผู้ชายในอิสราเอลที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปซึ่งสามารถทำหน้าที่ในกองทัพได้ โดยแยกพวกเขาออกเป็นหมู่เหล่า ผู้นำจากแต่ละเผ่า เผ่าละหนึ่งคนจะเป็นผู้ช่วยของเจ้า ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้นำที่จะมาช่วยเจ้าได้แก่

จากเผ่ารูเบนคือ เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์

จากเผ่าสิเมโอนคือ เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย

จากเผ่ายูดาห์คือ นาห์โชนบุตรอัมมีนาดับ

จากเผ่าอิสสาคาร์คือ เนธันเอลบุตรศุอาร์

จากเผ่าเศบูลุนคือ เอลีอับบุตรเฮโลน

10 จากบุตรของโยเซฟคือ

จากเผ่าเอฟราอิมคือ เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด

จากเผ่ามนัสเสห์คือ กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์

11 จากเผ่าเบนยามินคือ อาบีดันบุตรกิเดโอนี

12 จากเผ่าดานคือ อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย

13 จากเผ่าอาเชอร์คือ ปากีเอลบุตรโอคราน

14 จากเผ่ากาดคือ เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล

15 จากเผ่านัฟทาลีคือ อาหิราบุตรเอนัน”

16 คนเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เป็นผู้นำเผ่าต่างๆ ตามบรรพบุรุษ พวกเขาเป็นหัวหน้าตระกูลต่างๆ ของอิสราเอล

17 โมเสสและอาโรนได้นำชายเหล่านี้ตามบัญชีรายชื่อที่ให้ไว้มา 18 และได้เรียกประชุมประชากรทั้งหมดในวันที่หนึ่งเดือนที่สอง ประชาชนได้ระบุบรรพบุรุษของตนตามตระกูลและครอบครัว และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ชายที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปทีละคน 19 ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสส ดังนั้นเขาจึงนับจำนวนคนเหล่านี้ในถิ่นกันดารซีนาย

20 จากวงศ์วานของรูเบนบุตรชายหัวปีของอิสราเอล

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 21 จำนวนพลจากเผ่ารูเบน 46,500 คน

22 จากวงศ์วานของสิเมโอน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อทีละคนตามตระกูลและตามครอบครัว 23 จำนวนพลจากเผ่าสิเมโอน 59,300 คน

24 จากวงศ์วานของกาด

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 25 จำนวนพลจากเผ่ากาด 45,650 คน

26 จากวงศ์วานของยูดาห์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 27 จำนวนพลจากเผ่ายูดาห์ 74,600 คน

28 จากวงศ์วานของอิสสาคาร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 29 จำนวนพลจากเผ่าอิสสาคาร์ 54,400 คน

30 จากวงศ์วานของเศบูลุน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 31 จำนวนพลจากเผ่าเศบูลุน 57,400 คน

32 จากวงศ์วานของเอฟราอิมบุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 33 จำนวนพลจากเผ่าเอฟราอิม 40,500 คน

34 จากวงศ์วานของมนัสเสห์บุตรโยเซฟ

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 35 จำนวนพลจากเผ่ามนัสเสห์ 32,200 คน

36 จากวงศ์วานของเบนยามิน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 37 จำนวนพลจากเผ่าเบนยามิน 35,400 คน

38 จากวงศ์วานของดาน

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 39 จำนวนพลจากเผ่าดาน 62,700 คน

40 จากวงศ์วานของอาเชอร์

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 41 จำนวนพลจากเผ่าอาเชอร์ 41,500 คน

42 จากวงศ์วานของนัฟทาลี

ผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ออกรบได้ ขึ้นบัญชีรายชื่อตามตระกูลและตามครอบครัว 43 จำนวนพลจากเผ่านัฟทาลี 53,400 คน

44 ทั้งหมดนี้คือจำนวนผู้ชายที่โมเสส อาโรนและผู้นำทั้งสิบสองเผ่าของอิสราเอลได้นับไว้ แต่ละคนเป็นตัวแทนครอบครัวของเขา 45 คือผู้ชายอิสราเอลอายุยี่สิบปีขึ้นไปทุกคนที่ร่วมทัพได้ ได้ถูกนับไว้ตามครอบครัวของเขา 46 รวมทั้งสิ้น 603,550 คน

47 แต่จำนวนนี้ไม่รวมคนเผ่าเลวี 48 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับโมเสสไว้ว่า 49 “ยกเว้นเผ่าเลวี ไม่ต้องลงจำนวนในสำมะโนประชากรของอิสราเอล 50 แต่จงตั้งคนเลวีให้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับพลับพลาแห่งพันธสัญญา พวกเขาต้องเคลื่อนย้ายพลับพลา ดูแลเครื่องใช้และทุกสิ่งที่อยู่ในพลับพลา พวกเขาต้องตั้งเต็นท์อาศัยอยู่รอบพลับพลา 51 เมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนย้ายพลับพลา คนเลวีจะเป็นผู้ปลดพลับพลาลงหรือตั้งขึ้นใหม่ ผู้อื่นที่เข้าใกล้พลับพลาจะต้องถูกประหารชีวิต 52 ชาวอิสราเอลจะต้องตั้งเต็นท์ของตนเป็นหมู่เหล่า แต่ละคนอยู่ในค่ายของตนภายใต้ธงประจำกอง 53 ส่วนคนเลวีจะต้องตั้งเต็นท์รอบพลับพลาแห่งพันธสัญญาเพื่อพระพิโรธของพระเจ้าจะไม่ตกแก่ชุมชนอิสราเอล ให้คนเลวีรับผิดชอบดูแลพลับพลาแห่งพันธสัญญา”

54 ประชากรอิสราเอลก็ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

Amplified Bible

Numbers 1

The Census of Israel’s Warriors

1The Lord spoke [by special revelation] to Moses in the Wilderness of Sinai in the Tent of Meeting (tabernacle) on the first day of the second month in the second year after the [a]Israelites came out of the land of Egypt, saying, “Take a census of all the congregation of the sons of Israel, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, every male, [b]head by head from twenty years old and upward, all in Israel who are able to go out to war. You and Aaron shall number them, army by army. And with you there shall be a man [to assist you] from each tribe, each being the head of his father’s household. These then are the names of the men who shall stand with you: from [the tribe of] Reuben, Elizur the son of Shedeur; from [the tribe of] Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; from [the tribe of] Judah, Nahshon the son of Amminadab; from [the tribe of] Issachar, Nethanel the son of Zuar; from [the tribe of] Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 from the sons (descendants) of Joseph: from [the tribe of] [c]Ephraim, Elishama the son of Ammihud; from [the tribe of] Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 from [the tribe of] Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 from [the tribe of] Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 from [the tribe of] Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 from [the tribe of] Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 from [the tribe of] Naphtali, Ahira the son of Enan. 16 These men were the ones called from the congregation, the leaders of their fathers’ (ancestors’) tribes; they were the heads of thousands [the highest ranking officers] in Israel.”

17 So Moses and Aaron took these men who were designated by name, 18 and assembled all the congregation on the first day of the second month, and they registered by ancestry in their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names from twenty years old and upward, head by head, 19 just as the Lord had commanded Moses. So he numbered them in the Wilderness of Sinai.

20 The sons of Reuben, Israel’s (Jacob’s) firstborn, their generations, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 21 those of the tribe of Reuben numbered 46,500.

22 Of the sons of Simeon, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, their numbered men according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 23 those of the tribe of Simeon numbered 59,300.

24 Of the sons of Gad, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 25 those of the tribe of Gad numbered 45,650.

26 Of the sons of Judah, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 27 those of the tribe of Judah numbered 74,600.

28 Of the sons of Issachar, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 29 those of the tribe of Issachar numbered 54,400.

30 Of the sons of Zebulun, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 31 those of the tribe of Zebulun numbered 57,400.

32 Of the sons of Joseph: the sons (descendants) of Ephraim, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 33 those of the tribe of Ephraim numbered 40,500.

34 Of the sons of Manasseh, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 35 those of the tribe of Manasseh numbered 32,200.

36 Of the sons of Benjamin, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 37 those of the tribe of Benjamin numbered 35,400.

38 Of the sons of Dan, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 39 those of the tribe of Dan numbered 62,700.

40 Of the sons of Asher, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 41 those of the tribe of Asher numbered 41,500.

42 Of the sons of Naphtali, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 43 those of the tribe of Naphtali numbered 53,400.

44 These were the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each representing his fathers’ household. 45 So all those numbered of the sons of Israel, by their fathers’ households, from twenty years old and upward, all who were able to go to war in Israel, 46 all who were numbered were 603,550.

Levites Exempted

47 The Levites, however, were not numbered among them by their fathers’ tribe. 48 For the Lord had said to Moses, 49 “Only the tribe of Levi you shall not number, nor shall you take their census among the sons of Israel [since they are unavailable to go to war]. 50 But appoint the Levites over the tabernacle (sanctuary) of the Testimony, and over all its furnishings and all things that belong to it. They shall carry the tabernacle [when traveling] and all its furnishings, and they shall take care of it and camp around it. 51 When the tabernacle is to go forward, the Levites shall take it down; and when the tabernacle is to [be set up for] camp, the Levites shall set it up. But the layman (non-Levite) who approaches the tabernacle shall be put to death. 52 The Israelites shall camp according to their armies, every man by his own camp and every man by his own [tribal] standard (banner). 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the Testimony, so that there will be no wrath against the congregation of the Israelites. The Levites shall be in charge of the tabernacle of the Testimony.” 54 Thus the sons of Israel did these things; according to all that the Lord had commanded Moses, so they did.

Notas al pie

  1. Numbers 1:1 In general, sons (children) of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses concerning things such as warfare or circumcision sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient peoples were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies when referring to individual tribal groups, e.g. sons of Reuben, Reuben, Reubenites and so throughout.
  2. Numbers 1:2 Lit by their skulls, also the root word for “Golgotha.”
  3. Numbers 1:10 Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt, but he was chosen over his elder brother, Manasseh, by his grandfather, Jacob (Israel) to receive the birthright blessing (the double portion). Joshua, the great leader who took command after the death of Moses, was from the tribe of Ephraim. Eventually, Ephraim dominated the other nine tribes of Israel, the Northern Kingdom. “Ephraim” is often used interchangeably with “Israel” to refer to the ten tribes of the north.