Pahayag 1 – TCB & CARST

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 1:1-20

1Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Jesu-Cristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Dios kay Cristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Dios. Kaya inihayag ito ni Cristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, 2at pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Dios at sa katotohanang itinuro ni Jesu-Cristo. 3Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari.

Pagbati sa Pitong Iglesya

4-5Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa probinsya ng Asia.

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Dios, sa Espiritu, at kay Jesu-Cristo. Kung tungkol sa Dios, siyaʼy hindi nagbabago ngayon, noon, at sa hinaharap. Kung tungkol sa pitong Espiritu,1:4-5 pitong Espiritu: Ang ibig sabihin, ang kabuuan ng Espiritu. Sapagkat ang bilang na “pito” ay nangangahulugang buo, kumpleto o ganap. Sa ibang salin, pitong espiritu. siyaʼy nasa harapan ng trono ng Dios. At kung tungkol kay Jesu-Cristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay.1:4-5 Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay na hindi na mamamatay pang muli. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo1:4-5 kanyang dugo: Ang ibig sabihin ay ang kamatayan niya sa krus bilang handog. iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. 6Ginawa niya tayong mga hari1:6 mga hari: o, isang kaharian. at mga pari upang maglingkod sa Dios na kanyang Ama. Sa kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen.

7Magsipaghanda kayo! Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari.

8Ang Panginoong Dios ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, “Ako ang Alpha at ang Omega.”1:8 Ako ang Alpha at ang Omega: Ang ibig sabihin ni Jesus, siya ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang alpha ang unang letra sa alpabetong Griego at ang omega ang huling letra.

Nagpakita si Cristo kay Juan

9Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari, at pagtitiis dahil tayo ay nakay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Dios at ng katotohanang itinuro ni Jesus. 10Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng Banal na Espiritu, at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. 11At ito ang sinabi sa akin, “Isulat mo kung ano ang makikita mo, at ipadala agad sa pitong iglesya: sa Efeso, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia, at Laodicea.”

12Nang marinig ko ito, lumingon agad ako upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang pitong ilawang ginto. 13Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang Anak ng Tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14Ang buhok niya ay napakaputi tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. 15Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragasang tubig. 16May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay niya, at lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na dalawa ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat.

17Nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, “Huwag kang matakot! Ako ang simula at ang katapusan. 18Akoʼy buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay.1:18 lugar ng mga patay: sa Griego, Hades. 19Kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo – ang mga bagay na nangyayari ngayon at ang mangyayari pa lang. 20Ito ang ibig sabihin ng pitong bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang pitong ilawang ginto: ang pitong bituin ay ang pitong anghel na nagbabantay sa pitong iglesya, at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesya.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Откровение 1:1-20

Приветствие семи общинам верующих

1Откровение Исо Масеха1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков., данное Ему Всевышним для того, чтобы показать Своим рабам, что должно вскоре произойти. Исо сообщил это откровение через Своего ангела Своему рабу Иохану, 2и сейчас Иохан как свидетель рассказывает обо всём, что он видел, – это слово Всевышнего и свидетельство Исо Масеха1:2 Или: «свидетельство об Исо Масехе»..

3Благословен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

4От Иохана семи общинам верующих в провинции Азия1:4 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.. Благодать и мир вам1:4 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Того, Кто есть, Кто был и Кто придёт1:4 То есть от Вечного (ср. Исх. 3:14)., и от семи духов1:4 Семь духов – здесь и далее (3:1; 4:5; 5:6) имеется в виду Сам Святой Дух, а число семь является символом полноты (ср. Ис. 11:2-3; Зак. 4:2, 6, 10; Отк. 4:5; 5:6)., находящихся у Его трона, 5и от Исо Масеха, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мёртвых1:5 Это выражение на языке оригинала включает в себя много значений: 1) Исо был первым среди воскресших; те немногие, кто был воскрешён до Исо (см., напр., 4 Цар. 4:18-37; Мк. 5:35-43; Ин. 11:38-44), вновь умерли, но Исо воскрес, чтобы жить вечно; 2) Он имеет главенствующее положение среди воскресших; 3) Он и является источником воскресения., и властелина царей земли. Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. 6Он сделал нас Царством, священнослужителями Своего Бога и Отца1:6 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

7И вот Он придёт, окружённый облаками1:7 См. Дон. 7:13.,

и все увидят Его собственными глазами,

включая и тех, которые Его пронзили,

и все народы земли будут рыдать перед Ним1:7 См. Зак. 12:10, 12-14; Ин. 19:34..

Это действительно будет так, аминь!

8Я – Владыка всего: от А до Я!1:8 Букв.: «Я – Альфа и Омега!» Альфа и омега – первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12). – говорит Вечный1:8 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. Бог, – Я Тот, Кто есть, Кто был и Кто придёт, Повелитель Сил!

Видение Иохана на острове Патмос

9Я, Иохан, – ваш брат и последователь Исо, ваш соучастник в страдании, в Царстве и в терпении.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос1:9 Патмос – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции., за слово Всевышнего и за свидетельство об Исо, 10в день Повелителя1:10 То есть в воскресенье. я был охвачен Духом и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11Голос сказал мне:

– Запиши в свиток всё, что ты видишь, и пошли это семи общинам верующих: в Эфес, Измир, Пергам, Фиатиру, Сарды, Филадельфию и Лаодикию.

12Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13Среди светильников стоял Некто, похожий на человека1:13 Некто, похожий на человека – букв.: «похожий на сына человека». Это выражение перекликается с видением пророка Дониёла, который увидел превознесённого Царя, Чьё Царство вечно (см. Дон. 7:13). Когда Исо называл Себя так (в данном переводе: Ниспосланный как Человек; см., напр., Мат. 8:20), Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Дониёла, т. е. Масех.. Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14Волосы Его головы были белы, как отбелённая шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь1:14 См. Дон. 7:9.; 15ноги Его – как латунь, раскалённая в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод1:15 См. Езек. 43:2.. 16Он держал в правой руке семь звёзд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12..

17Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мёртвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – первый, и Я – последний1:17 Здесь Исо говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Всевышний (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в 2:8., 18Я жив! Я был мёртв, но вот Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!1:18 Букв.: «мира мёртвых». См. пояснительный словарь.

19– Напиши обо всём, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдёт потом. 20Тайна семи звёзд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звёзд – это вестники1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «вестники», и как «ангелы», то существует несколько толкований, например: 1) вестниками здесь названы руководители общин верующих; 2) имеются в виду представители общин верующих, которые повезли это послание в свои общины; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Всевышнего и отдельными общинами верующих. семи общин верующих, а семь светильников – это сами семь общин верующих.