Tagalog Contemporary Bible

2 Samuel 23:1-39

Ang Mga Huling Pangungusap ni David

1Pinatanyag ng Kataas-taasang Dios si David na anak ni Jesse. Pinili siya ng Dios ni Jacob para maging hari, at sumulat siya ng magagandang awit ng Israel. Ito ang mga huling pangungusap niya:

2“Nagsalita ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ko;

ang mga mensahe niyaʼy nasa aking mga labi.

3Sinabi sa akin ng Dios, na bato na kanlungan ng Israel,

‘Ang namumuno nang matuwid at may takot sa Dios,

4tulad ng liwanag ng araw na sumisikat sa umaga na walang maitim na ulap,

na nagpapakinang sa mga damo pagkatapos ng ulan!’

5Ganyan ang pamilya ko sa paningin ng Dios,

at gumawa siya ng kasunduang walang hanggan sa akin.

Maayos at detalyado ang kasunduang ito at hindi na mapapalitan.

Kaya nakatitiyak ako na palagi akong ililigtas ng Dios

at ibibigay niya sa akin ang lahat ng aking mga ninanais.

6-7Ngunit ang masasamang taoʼy gaya ng matitinik na mga halaman na itinatapon.

Hindi sila pwedeng kunin sa pamamagitan lang ng kamay, kailangan pa itong gamitan ng kagamitang gawa sa bakal o kahoy,

at susunugin sila sa lugar na kinaroroonan nila.”

Ang Matatapang na Tauhan ni David

(1 Cro. 11:10-41)

8Ito ang mga matatapang na tauhan ni David:

Si Josheb Bashebet na taga-Takemon ang nangunguna sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng 800 tao sa pamamagitan ng sibat niya.

9Ang sumunod sa kanya ay si Eleazar na anak ni Dodai na angkan ni Ahoa, na isa sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Isa siya sa mga kasama ni David na humamon sa mga Filisteong nagtipon sa Pas Damim23:9 sa Pas Damim: sa Hebreo, doon. Tingnan sa 1 Cro. 11:13. sa pakikipaglaban. Tumakas ang mga Israelita, 10pero nagpaiwan siya at pinagpapatay niya ang mga Filisteo hanggang sa mapagod na ang kamay niya at manigas sa pagkahawak sa espada. Pinagtagumpay sila ng Panginoon nang araw na iyon. Bumalik kay Eleazar ang mga tumakas na Israelita para kunin ang mga armas ng mga namatay.

11Ang sumunod ay si Shama na anak ni Agee na taga-Harar. Isang araw, nagtipon ang mga Filisteo sa Lehi, at sinalakay nila ang mga Israelita sa taniman ng mga gisantes. Tumakas ang mga Israelita, 12pero nagpaiwan si Shama sa gitna ng taniman para protektahan ito, at pinatay niya ang mga Filisteo. Pinagtagumpay sila ng Panginoon nang araw na iyon.

13Nang panahon ng tag-ani, pumunta kay David ang tatlo niyang tauhan doon sa kweba ng Adulam. Ang tatlong taong itoʼy kasama sa 30 matatapang na tauhan ni David. Nagkakampo noon ang mga Filisteo sa Lambak ng Refaim 14at naagaw nila ang Betlehem. Habang naroon si David sa isang matatag na kublihan, 15nauhaw siya. Sinabi niya, “Mabuti sana kung may kukuha sa akin ng tubig na maiinom doon sa balon malapit sa pintuang bayan ng Betlehem.” 16Kaya palihim na pumasok ang tatlong matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pintuang bayan ng Betlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David. Pero hindi ito ininom ni David, sa halip ay ibinuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. 17Sinabi niya, “Panginoon, hindi ko po ito maiinom dahil kasinghalaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito.” Kaya hindi ito ininom ni David.

Iyon ang ginawa ng tatlong matatapang na tauhan ni David.

18Si Abishai na kapatid ni Joab, na anak ni Zeruya ang pinuno ng 3023:18 30: Ito ang nasa Syriac at sa ibang teksto ng Hebreo. Sa karamihang teksto ng Hebreo, tatlo. Ganito rin sa talatang 19. tauhan ni David. Nakapatay siya ng 300 Filisteo sa pamamagitan ng sibat niya. Kaya naging tanyag siya katulad ng tatlong matatapang na tauhan. 19At dahil sa siya ang pinakatanyag sa 30, naging pinuno nila siya pero hindi siya kabilang sa tatlong matatapang.

20May isa pang matapang na tao na ang pangalan ay Benaya. Taga-Kabzeel siya, at ang ama niya ay si Jehoyada. Marami siyang kabayanihang ginawa, kabilang na rito ang pagpatay sa dalawang pinakamahuhusay na sundalo ng Moab. Minsan, kahit umuulan ng yelo, bumaba siya sa pinagtataguan ng leon at pinatay ito. 21Bukod dito, pinatay niya ang isang napakalaking Egipcio na may armas na sibat, habang isang pamalo lang ang armas niya. Inagaw niya ang sibat sa Egipcio at ito rin ang ipinampatay niya rito. 22Ito ang mga ginawa ni Benaya na anak ni Jehoyada. Naging tanyag din siya gaya ng tatlong matatapang na tao, 23pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa kanyang 30 kasama, ginawa siyang pinuno ni David ng kanyang mga personal na tagapagbantay.

24Ito ang iba pang miyembro ng 30 matatapang na tao:

si Asahel na kapatid ni Joab;

si Elhanan na anak ni Dodo na taga-Betlehem;

25sina Shama at Elika na taga-Harod;

26si Helez na taga-Palti;

si Ira na anak ni Ikkes na taga-Tekoa;

27si Abiezer na taga-Anatot;

si Mebunai23:27 Mebunai: o, Sibecai. na taga-Husha;

28si Zalmon na taga-Ahoa;

si Maharai na taga-Netofa;

29si Heleb23:29 Heleb: o, Heled. na anak ni Baana na taga-Netofa;

si Itai na anak ni Ribai na taga-Gibea, na sakop ng Benjamin;

30si Benaya na taga-Piraton;

si Hidai23:30 Hidai: o, Hurai. na nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig sa Gaas;

31si Abi Albon na taga-Arba;

si Azmavet na taga-Bahurim;

32si Eliaba na taga-Shaalbon;

mga anak ni Jasen;

33si Jonatan na anak ni Shama23:33 si Jonatan na anak ni Shama: o, si Jonatan, si Shama. na taga-Harar;

si Ahiam na anak ni Sharar na taga-Harar;

34si Elifelet na anak ni Ahasbai na taga-Maaca;

si Eliam na anak ni Ahitofel na taga-Gilo;

35si Hezro na taga-Carmel;

si Paarai na taga-Arba;

36si Igal na anak ni Natan na taga-Zoba;

ang anak ni Haggadi;23:36 anak ni Haggadi: o, Bani na taga-Gad.

37si Zelek na taga-Ammon;

si Naharai na taga-Beerot (ang tagadala ng armas ni Joab na anak ni Zeruya);

38sina Ira at Gareb na mga taga-Jatir;

39at si Uria na Heteo.

Silang lahat ay 37.