Tagalog Contemporary Bible

1 Pedro 5:1-14

Mga Bilin sa mga Namumuno sa Iglesya at sa mga Kabataan

1Sa mga namumuno sa iglesya, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesya at nakasaksi sa mga paghihirap ni Cristo, at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. 2Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang5:2 mga mananampalataya: sa literal, kawan. kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan, dahil ito ang nais ng Dios. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo, o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. 3Huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. 4At pagdating ni Cristo na siyang Pangulong Tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman.

5At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat na mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isaʼt isa, dahil sinasabi sa Kasulatan, “Kinamumuhian ng Dios ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba.”5:5 Kaw. 3:34. 6Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Dios, dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. 7Ipagkatiwala nʼyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan nʼyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. 8Humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa. 9Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Dios at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap kundi pati ang mga kapatid nʼyo kay Cristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. 10Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Dios para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo, dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Cristo. 11Purihin siya sa kapangyarihan niyang walang hanggan! Amen.

Mga Pangangamusta

12Isinulat ko sa inyo ang maikling sulat na ito sa tulong ni Silvanus. Kapatid natin siya kay Cristo at talagang mapagkakatiwalaan. Napalakas ko sana ang inyong loob sa pamamagitan ng sulat na ito at napatunayan ko ang kabutihan sa atin ng Dios. Manatili kayo sa kabutihan niya.

13Kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa Babilonia. Katulad nʼyo, mga pinili rin sila ng Dios na maging mga anak niya. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na itinuturing kong anak. 14Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Cristo.5:14 bilang magkakapatid kay Cristo: sa literal, sa pamamagitan ng banal na halik.

Sa inyong lahat na nakay Cristo, sumainyo nawa ang kapayapaan.

New International Reader's Version

1 Peter 5:1-14

To Older and Younger Believers

1I’m speaking to the elders among you. I was a witness of Christ’s sufferings. And I will also share in the glory that is going to come. I’m making my appeal to you as one who is an elder together with you. 2Be shepherds of God’s flock, the believers under your care. Watch over them, though not because you have to. Instead, do it because you want to. That’s what God wants you to do. Don’t do it because you want to get money in dishonest ways. Do it because you really want to serve. 3Don’t act as if you were a ruler over those under your care. Instead, be examples to the flock. 4The Chief Shepherd will come again. Then you will receive the crown of glory. It is a crown that will never fade away.

5In the same way, I’m speaking to you who are younger. Follow the lead of those who are older. All of you, put on a spirit free of pride toward one another. Put it on as if it were your clothes. Do this because Scripture says,

“God opposes those who are proud.

But he gives grace to those who are humble.” (Proverbs 3:34)

6So make yourselves humble. Put yourselves under God’s mighty hand. Then he will honor you at the right time. 7Turn all your worries over to him. He cares about you.

8Be watchful and control yourselves. Your enemy the devil is like a roaring lion. He prowls around looking for someone to swallow up. 9Stand up to him. Remain strong in what you believe. You know that you are not alone in your suffering. The family of believers throughout the world is going through the same thing.

10God always gives you all the grace you need. So you will only have to suffer for a little while. Then God himself will build you up again. He will make you strong and steady. And he has chosen you to share in his eternal glory because you belong to Christ. 11Give him the power for ever and ever. Amen.

Final Greetings

12I consider Silas to be a faithful brother. With his help I have written you this short letter. I have written it to encourage you. And I have written to speak the truth about the true grace of God. Remain strong in it.

13The members of the church in Babylon send you their greetings. They were chosen together with you. Mark, my son in the faith, also sends you his greetings.

14Greet each other with a kiss of friendship.

May God give peace to all of you who believe in Christ.