Tagalog Contemporary Bible

1 Pedro 4:1-19

Ang Bagong Buhay

1Dahil naghirap si Cristo sa katawang-tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap. Sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. 2Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Dios. 3Kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa nʼyo noon, ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Dios. Puno ng kahalayan ang buhay nʼyo noon at sinunod nʼyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. At sa pagsamba ninyo sa inyong mga dios-diosan, kung anu-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. 4Pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Dios kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. 5Ngunit mananagot sila sa Dios sa ginagawa nila, dahil hahatulan ng Dios ang lahat ng tao, buhay man o patay. 6Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang Magandang Balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman, at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Dios.

Gamitin Ninyo ang Kaloob na Ibinigay ng Dios

7Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili nʼyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. 8Higit sa lahat, magmahalan kayo nang tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. 9Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isaʼt isa nang maluwag sa puso. 10Binigyan ng Dios ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng ibaʼt ibang kaloob ng Dios. 11Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Dios. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Dios, upang mapapurihan ang Dios sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman! Amen.

Ang Pagtitiis Bilang Cristiano

12Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. 13Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Cristo. At magiging lubos ang kagalakan nʼyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. 14Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Cristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Dios. 15Kung pinarusahan man kayo, sanaʼy hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kayaʼy nakialam sa ginagawa ng iba. 16Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Cristiano kayo, huwag kayong mahiya; sa halip ay magpasalamat kayo sa Dios dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. 17Dumating na ang panahong magsisimula na ang Dios sa paghatol sa mga anak niya. At kung itoʼy magsisimula sa atin na mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa Magandang Balita ng Dios? 18Tulad ng sinasabi sa Kasulatan,

“Kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Dios?”4:18 Kaw. 11:31.

19Kaya kayong nagtitiis ngayon, dahil ito ang kalooban ng Dios para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili nʼyo sa Dios na lumikha sa inyo, dahil hinding-hindi niya kayo pababayaan.

New International Reader's Version

1 Peter 4:1-19

Living for God

1Christ suffered in his body. So prepare yourselves to think in the same way Christ did. Do this because whoever suffers in their body is finished with sin. 2As a result, they don’t live the rest of their earthly life for evil human desires. Instead, they live to do what God wants. 3You have spent enough time in the past doing what ungodly people choose to do. You lived a wild life. You longed for evil things. You got drunk. You went to wild parties. You worshiped statues of gods, which the Lord hates. 4Ungodly people are surprised that you no longer join them in what they do. They want you to join them in their wild and wasteful living. So they say bad things about you. 5But they will have to explain their actions to God. He is ready to judge those who are alive and those who are dead. 6That’s why the good news was preached even to people who are now dead. It was preached to them for two reasons. It was preached so that their bodies might be judged. This judgment is made by human standards. But the good news was also preached so that their spirits might live. This life comes by means of God’s power.

7The end of all things is near. So be watchful and control yourselves. Then you may pray. 8Most of all, love one another deeply. Love erases many sins by forgiving them. 9Welcome others into your homes without complaining. 10God’s gifts of grace come in many forms. Each of you has received a gift in order to serve others. You should use it faithfully. 11If anyone speaks, they should do it as one speaking God’s words. If anyone serves, they should do it with the strength God provides. Then in all things God will be praised through Jesus Christ. Glory and power belong to him for ever and ever. Amen.

Suffering for Being a Christian

12Dear friends, don’t be surprised by the terrible things happening to you. The trouble you are having has come to test you. So don’t feel as if something strange were happening to you. 13Instead, be joyful that you are taking part in Christ’s sufferings. Then you will have even more joy when Christ returns in glory. 14Suppose people say bad things about you because you believe in Christ. Then you are blessed, because God’s Spirit rests on you. He is the Spirit of glory. 15If you suffer, it shouldn’t be because you are a murderer. It shouldn’t be because you are a thief or someone who does evil things. It shouldn’t be because you interfere with other people’s business. 16But suppose you suffer for being a Christian. Then don’t be ashamed. Instead, praise God because you are known by the name of Christ. 17It is time for judgment to begin with the household of God. And since it begins with us, what will happen to people who don’t obey God’s good news? 18Scripture says,

“Suppose it is hard for godly people to be saved.

Then what will happen to ungodly people and sinners?” (Proverbs 11:31)

19Here is what people who suffer because of God’s plan should do. They should commit themselves to their faithful Creator. And they should continue to do good.