Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Chrystusa Jezusa, wraz z Sostenesem, uczniem Pana, piszę do kościoła Bożego w Koryncie. Zostaliście wybrani przez Chrystusa Jezusa, wezwani przez Niego i—razem ze wszystkimi innymi wyznawcami naszego wspólnego Pana—oddzieleni dla Boga.

Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Podziękowanie

Wciąż nieustannie dziękuję Bogu za was i za łaskę, którą okazał wam dzięki Chrystusowi. On sprawił, że możecie mówić o Nim i rozumieć sprawy duchowe. On też wzmocnił waszą wiarę w Niego. Nie brakuje wam również żadnego duchowego daru w tym okresie oczekiwania na Jego powrót. A On będzie wzmacniał was aż do końca, abyście w dniu Jego powrotu byli bez zarzutu. Bóg jest wierny i dokona tego—bo to On powołał was do przyjaźni ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem.

Podziały w kościele

10 Wzywam was, przyjaciele, w imieniu naszego Pana, abyście żyli w zgodzie. Unikajcie podziałów, bądźcie jednomyślni i miejcie wspólny cel. 11 Pisze o tym, ponieważ od domowników Chloe dowiedziałem się o waszych kłótniach. 12 Mam na myśli to, że mówicie o sobie: „Ja jestem uczniem Pawła”, „Ja—Apollosa”, „Ja—Piotra”, „A ja należę do samego Chrystusa”. 13 Czy Chrystusa można podzielić? Czy ja zostałem za was ukrzyżowany? Czy w moim imieniu zostaliście ochrzczeni? 14 Jestem wdzięczny Bogu za to, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. 15 Nikt więc nie może powiedzieć, że ochrzciłem go w swoim imieniu. 16 Ochrzciłem jeszcze rodzinę Stefanasa, ale więcej nikogo sobie nie przypominam. 17 Chrystus nie posłał mnie bowiem, abym chrzcił, lecz abym głosił dobrą nowinę—i to nie w wielkich słowach, aby ludzka błyskotliwość nie przyćmiewała mocy krzyża Chrystusa.

Chrystus—mądrość i moc Boga

18 Dla tych, którzy idą na potępienie, wiara w śmierć Jezusa na krzyżu jest głupotą. Ale dla nas, przyjmujących zbawienie, krzyż jest przejawem mocy samego Boga. 19 Czytamy o tym w Piśmie:

„Zniszczę mądrość mędrców
    i odrzucę ludzką błyskotliwość”.

20 Gdzie są ci wszyscy mędrcy, uczeni i wybitni znawcy spraw tego świata? Czy Bóg nie udowodnił, że cała ta wielka mądrość jest zwykłą głupotą? 21 Skoro mądry świat nie poznał mądrego Boga, postanowił On, przez głupie opowiadanie dobrej nowiny, zbawić tych, którzy uwierzą. 22 Żydzi żądają znaku z nieba, Grecy szukają mądrości, 23 a my opowiadamy o Chrystusie, który został ukrzyżowany. Dla pierwszych jest to skandal, dla drugich—nonsens. 24 Ale dla nas, powołanych zarówno spośród Żydów, jak i Greków, jest On Mesjaszem—mocą i mądrością samego Boga. 25 To bowiem, co jest dla Boga głupstwem, góruje nad mądrością człowieka, a to, co jest dla Boga słabością, przewyższa ludzką siłę.

26 Zauważcie, przyjaciele, że niewielu spośród was uchodzi za mądrych, posiada władzę lub szlachetne pochodzenie. 27 Bóg świadomie wybrał tych, których świat uważa za głupich, słabych i nieważnych, aby zawstydzić mądrych, silnych i ważnych. 28 On wybrał tych, którzy w oczach świata są nikim, aby pokazać marność tych, którzy myślą, że są kimś. 29 W ten sposób pozbawił ludzi powodów do dumy. 30 To przecież dzięki Bogu żyjecie teraz w Chrystusie Jezusie! I to On jest naszą mądrością, prawością, świętością i zbawieniem—wszystko to mamy od Boga. 31 Pismo mówi: „Jedynym powodem do dumy jest nasz Pan”.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Кор 1

Приветствия

1От Паула, призванного быть посланником Исы Масиха[a] по воле Аллаха, и от брата Сосфена[b].

Коринфской общине верующих, принадлежащей Аллаху, – освящённым в единении с Исой Масихом, призванным быть Его святым народом, а также всем, кто в самых различных местах призывает имя нашего Повелителя Исы Масиха – Повелителя их и нашего.

Благодать и мир вам[c] от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Благодарность

Я всегда благодарю моего Бога за вас, за те дары благодати, которые вы получили от Него через Ису Масиха, потому что благодаря Ему вы были обогащены во всём: и во всяком слове, и во всяком познании,[d] так как наше свидетельство о Масихе прочно утвердилось в вас. Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждёте явления нашего Повелителя Исы Масиха. Он утвердит вас в истине до конца, чтобы в день возвращения нашего Вечного Повелителя Исы Масиха вам оказаться непорочными. Верен Всевышний, призвавший вас быть в общении с Его (вечным) Сыном[e] Исой Масихом, нашим Повелителем!

Разделения в общине верующих

10 Я умоляю вас, братья, во имя нашего Повелителя Исы Масиха, быть в согласии друг с другом! Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. 11 Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. 12 Я имею в виду, что одни из вас говорят: «Я – сторонник Паула», другие: «Я – Аполлоса[f]», третьи: «Я – Кифы[g]», четвёртые: «А я – сторонник Масиха». 13 Неужели Масих разделился? Или, может, это Паул был распят за вас? Или вы прошли обряд погружения в воду[h] в знак единения с Паулом[i]? Нет! 14 Хвала Аллаху, я ни над кем из вас не совершил этот обряд, кроме Криспа[j] и Гая[k], 15 так что никто из вас не может сказать, что он прошёл этот обряд в знак единения со мной[l]. 16 Да, ещё я совершил обряд погружения в воду и над Стефаном[m] и домашними его, а больше не помню, чтобы я ещё над кем-либо совершил этот обряд. 17 Ведь Масих послал меня не проводить обряд погружения в воду, а возвещать Радостную Весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе искупительная смерть Масиха на кресте потеряла бы своё значение.

Мудрость мира – безумие пред Аллахом

18 Те, кто идёт к погибели, считают, что весть об искупительной смерти Масиха на кресте – это безумие, но для нас, спасаемых, – это сила Аллаха. 19 Ведь написано:

«Я погублю мудрость мудрецов,
    и разум разумных Я отвергну»[n].

20 Где мудрец? Где учитель Таурата? Где искусный спорщик этого века? Разве Аллах не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? 21 И так как по великой мудрости Аллаха этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать Его, то Аллаху было угодно спасти[o] тех, кто поверит через «безумие» возвещаемой Вести. 22 Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, 23 а мы возвещаем распятого Масиха – для иудеев это камень преткновения, а для других народов – безумие. 24 Для тех же, кого Аллах призвал, будь то иудей или грек, Масих – это сила и мудрость Аллаха! 25 Ведь то, что кажется глупостью Аллаха, – куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Аллаха – куда сильнее человеческой силы.

26 Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Аллах. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас было могущественных, много ли знатных? 27 Но Аллах избрал то, что в мире считается глупым, чтобы постыдить мудрых, и то, что в мире считается слабым, чтобы постыдить сильное. 28 Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным, 29 так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. 30 Благодаря Ему вы находитесь в единении с Исой Масихом, Который стал для нас мудростью Аллаха, нашей праведностью, святостью и искуплением. 31 Поэтому, как написано: «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Вечным Повелителем»[p].

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:1 Сосфен   – см. Деян. 18:17.
 3. 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 4. 1:5 См. 12:8; 2 Кор. 8:7.
 5. 1:9 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 6. 1:12 Аполлос   – см. Деян. 18:24-28; Тит 3:13.
 7. 1:12 Кифа   – т. е. Петир, посланник Масиха (см. Ин. 1:42). Оба имени, Кифа (арам.) и Петир (греч.), переводятся как «камень», «скала».
 8. 1:13 Или: «обряд омовения»; также в ст. 16 и 17. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Аллаху, войдя в общину последователей Исы Масиха.
 9. 1:13 Букв.: «во имя Паула».
 10. 1:14 Крисп   – см. Деян. 18:8.
 11. 1:14 Гай   – см. Рим. 16:23.
 12. 1:15 Букв.: «во имя моё».
 13. 1:16 Стефан   – см. 16:15, 17.
 14. 1:19 Ис. 29:14.
 15. 1:21 Спасти   – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).
 16. 1:31 Иер. 9:24.