Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 1

Rodowód Jezusa

1Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

Aminadab, Naasson, Salmon,

Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

Roboam, Abiasz, Asa,

Jozafat, Joram, Ozjasz,

Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10 Manasses, Amos i Jozjasz.

11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12 Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13 Abijud, Eliakim, Azor,

14 Sadok, Achim, Eliud,

15 Eleazar, Mattan i Jakub.

16 Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17 Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

18 Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19 Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia. 20 Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

—Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21 Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

22 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23 „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”). 24 Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu. 25 Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.

Nova Versão Internacional

Mateus 1

A Genealogia de Jesus

1Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão:

Abraão gerou Isaque;

Isaque gerou Jacó;

Jacó gerou Judá e seus irmãos;

Judá gerou Perez e Zerá,

cuja mãe foi Tamar;

Perez gerou Esrom;

Esrom gerou Arão;

Arão gerou Aminadabe;

Aminadabe gerou Naassom;

Naassom gerou Salmom;

Salmom gerou Boaz,

cuja mãe foi Raabe;

Boaz gerou Obede,

cuja mãe foi Rute;

Obede gerou Jessé;

e Jessé gerou o rei Davi.

Davi gerou Salomão,

cuja mãe tinha sido

mulher de Urias;

Salomão gerou Roboão;

Roboão gerou Abias;

Abias gerou Asa;

Asa gerou Josafá;

Josafá gerou Jorão;

Jorão gerou Uzias;

Uzias gerou Jotão;

Jotão gerou Acaz;

Acaz gerou Ezequias;

10 Ezequias gerou Manassés;

Manassés gerou Amom;

Amom gerou Josias;

11 e Josias gerou Jeconias[a]

e seus irmãos,

no tempo do exílio

na Babilônia.

12 Depois do exílio na Babilônia:

Jeconias gerou Salatiel;

Salatiel gerou Zorobabel;

13 Zorobabel gerou Abiúde;

Abiúde gerou Eliaquim;

Eliaquim gerou Azor;

14 Azor gerou Sadoque;

Sadoque gerou Aquim;

Aquim gerou Eliúde;

15 Eliúde gerou Eleazar;

Eleazar gerou Matã;

Matã gerou Jacó;

16 e Jacó gerou José,

marido de Maria,

da qual nasceu Jesus,

que é chamado Cristo.

17 Assim, ao todo houve catorze gerações de Abraão a Davi, catorze de Davi até o exílio na Babilônia, e catorze do exílio até o Cristo[b].

O Nascimento de Jesus Cristo

18 Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19 Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. 20 Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: “José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. 21 Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus[c], porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”.

22 Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: 23 “A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel”[d], que significa “Deus conosco”.

24 Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. 25 Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus.

Notas al pie

  1. 1.11 Isto é, Joaquim; também no versículo 12.
  2. 1.17 Ou Messias. Tanto Cristo (grego) como Messias (hebraico) significam Ungido; também em todo o livro de Mateus.
  3. 1.21 Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva.
  4. 1.23 Is 7.14