Słowo Życia

Mateusza 4:1-25

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 2Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

4—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

5Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

6—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,

aby chroniły Cię.

I będą Cię nosić na rękach,

abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

7—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

8W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

9—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10—Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

położone nad morskim szlakiem,

kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea

16—ten lud żyjący w ciemnościach,

ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,

którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19—Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.

New Russian Translation

Матфея 4:1-25

Искушения Иисуса

(Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13)

1Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. 2После сорока дней и сорока ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. 3Тогда искуситель подошел и сказал Ему:

– Если Ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом.

4Но Иисус ответил:

– Написано: «Не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих»4:4 Втор. 8:3..

5Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города.

6– Если Ты Сын Божий, – сказал он Ему, – то бросься вниз. Ведь написано же:

«Своим ангелам повелит о Тебе»,

и «они понесут Тебя на руках,

чтобы ноги Твои не ударились о камень»4:6 Пс. 90:11-12..

7Иисус ответил ему:

– Написано также: «Не испытывай Господа, Бога твоего».

8Тогда дьявол привел Его на очень высокую гору и показал Ему все царства мира во всем их блеске.

9И он сказал Ему:

– Все это я передам Тебе, если Ты падешь и поклонишься мне!

10Тогда Иисус ответил ему:

– Прочь от Меня, сатана! Ведь написано: «Поклоняйся Господу, Богу твоему, и служи Ему одному!»4:10 Втор. 6:13.

11Тогда дьявол оставил Его, а к Иисусу приступили ангелы и служили Ему.

Начало служения в Галилее

(Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15)

12Когда Иисус услышал о том, что Иоанна заключили в темницу, Он возвратился в Галилею. 13Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера в земле, принадлежавшей родам Завулона и Неффалима. 14Так исполнилось пророчество Исаии:

15«Земля Завулона и земля Неффалима,

на пути к морю, за Иорданом,

Галилея языческая!

16Народ, живущий во тьме,

увидел великий свет,

и на живущих в стране смертной тени

воссиял свет»4:15-16 Ис. 9:1-2..

17С этого времени Иисус начал проповедовать:

– Покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко!

Первые ученики

(Мк. 1:16-20; Лк. 5:2-11; Ин. 1:35-42)

18Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев: Симона, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

19– Идите за Мной, – сказал им Иисус, – и Я сделаю вас ловцами людей.

20Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним.

21Пройдя дальше, Иисус увидел двух других братьев: Иакова, сына Зеведея, и его брата Иоанна. Они были в лодке со своим отцом Зеведеем и чинили свои сети. Иисус позвал и их. 22Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за Ним.

Служение Иисуса народу

(Мк. 3:7-12; Лк. 6:17-19)

23Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о Царстве и исцелял людей от всех болезней и недугов. 24Слух о Нем распространился по всей Сирии, и к Нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, людей, подверженных припадкам, парализованных, и Он их исцелял. 25За Ним следовали большие толпы людей из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордана.